Скачать презентацию הלפרין יועצים ניהול סיכוני אשראי באזל 2 Скачать презентацию הלפרין יועצים ניהול סיכוני אשראי באזל 2

9a55d98d42a878b4bb41dc3d22dda0f7.ppt

  • Количество слайдов: 15

 הלפרין יועצים ניהול סיכוני אשראי באזל 2 – שיטות מתקדמות דצמבר -9002 מצוינות הלפרין יועצים ניהול סיכוני אשראי באזל 2 – שיטות מתקדמות דצמבר -9002 מצוינות שהפכה למסורת

 מבט ל- HMS ) HMS הלפרין יועצים( חברת הייעוץ המובילה בתחום מערכות המידע מבט ל- HMS ) HMS הלפרין יועצים( חברת הייעוץ המובילה בתחום מערכות המידע למגזר הבנקאי/פיננסי התמחות במערכות מידע בסקטור הפיננסי בנקאות, ביטוח, שוק ההון והיחידות הפיננסיות בארגונים מתקדמים כוח אדם נבחרת של כ- 081 עובדים מקצועיים ומיומנים במגוון תחומים 71 שנות ניסיון במתן שירותי יעוץ, פיתוח ואינטגרציה של פתרונות מחשוב רחבי היקף לארגונים גדולים ובינוניים 2

 - HMS מי אנחנו HMS מספקת ללקוחותיה יתרון עסקי מתמשך בתחום מערכות המידע, - HMS מי אנחנו HMS מספקת ללקוחותיה יתרון עסקי מתמשך בתחום מערכות המידע, המבוסס על הבנה עסקית מעמיקה של צורכי לקוחותיה ושמירה על האינטרסים שלהם, בעזרת: State of the Art שילוב טכנולוגיות מתקדמות 3 Best of Breed פתרונות תוכנה מובילים Best Practices מתודולוגיות ושיטות יישום מוכחות Best Experts כוח אדם מובחר

 יכולות ליבה כיסוי מחזור החיים של מערכות המידע בארגון: ייעוץ אסטרטגי בחינת/בחירת פתרונות יכולות ליבה כיסוי מחזור החיים של מערכות המידע בארגון: ייעוץ אסטרטגי בחינת/בחירת פתרונות מחשוב ניתוח ואפיון פיתוח ויישום הטמעה, או"ש, הדרכה ונהלים 4

 תחומי הפעילות מערכות בנקאיות מערכות בינה עסקית ומידע ניהולי מתקדם ) (EPM מערכות תחומי הפעילות מערכות בנקאיות מערכות בינה עסקית ומידע ניהולי מתקדם ) (EPM מערכות פיננסיות רגולציה שוק ההון ניהול סיכונים )אשראי, שוק, בטוח, תפעולי( גיבוי והתאוששות ) DRP ו- (BCP 5 ) (BI IT Governance גשר אל הנוער

 ניהול סיכונים כולל ) (ERM למכלול הסיכונים בארגון עמידה בכללי רגולציה )באזל 2, ניהול סיכונים כולל ) (ERM למכלול הסיכונים בארגון עמידה בכללי רגולציה )באזל 2, 2 (Solvency איתור, מדידה ואמידה של הסיכונים ניטור, יישום מדיניות ובקרה ניסיון עשיר, הבנה עסקית, ידע מעמיק, תוך דגש על: סיכוני אשראי סיכוני שוק סיכונים תפעוליים סיכוני ביטוח מערכות בנקאיות 6 מערכות פיננסיות שוק ההון ניהול סיכונים גיבוי והתאוששות רגולציה BI EPM

 לקוחות נבחרים בנקים שוק ההון והביטוח תעשיה ומסחר 7 לקוחות נבחרים בנקים שוק ההון והביטוח תעשיה ומסחר 7

 סיכונים פיננסיים באזל -2 תמונת מצב בישראל יישום הגישה הסטנדרטית עליית מדרגה ברמת סיכונים פיננסיים באזל -2 תמונת מצב בישראל יישום הגישה הסטנדרטית עליית מדרגה ברמת ניהול הסיכונים צפי לשנת -0102 המשך היישום הנוכחי o נדבך -1 המשך הרצה במקביל o נדבך -2 חישוב תוספת ההון 8

 שיטות מתקדמות באזל 2 חישוב הלימות הון רגולטורית הון כלכלי 9 כל הזכיות שיטות מתקדמות באזל 2 חישוב הלימות הון רגולטורית הון כלכלי 9 כל הזכיות שמורות לחברת - HMS

 שיטות מתקדמות )חישוב הלימות הון רגולטורי( - הדילמה האם להתחיל בתהליך ובאיזה היקף שיטות מתקדמות )חישוב הלימות הון רגולטורי( - הדילמה האם להתחיל בתהליך ובאיזה היקף האם יחסך הון כתוצאה מהמודלים החדשים האם הרגולטור יכיר ב"חיסכון" כאמור )אישור התחשיב החדש( מהו עיתוי הכניסה לתהליך הערכה- הבנקים יפנו ליישום השיטות המתקדמות )שונות גבוהה בקצב היישום בין הבנקים( o ערכים מוספים )חיסכון פוטנציאלי בהון, שיפור תדמית( o מאידך, אין תאריך יעד מחייב ויש עבודה רבה בנושאים הקיימים שיטות מתקדמות- פרויקט ארוך טווח o הקמת מאגר אירועי כשל o בניית מודלים o כיול מודלים )ביצוע (Backtesting 01 כל הזכיות שמורות לחברת - HMS

 IRB Approach על הבנק לפתח מודלים להערכות פנימיות של כל מרכיבי הסיכון - IRB Approach על הבנק לפתח מודלים להערכות פנימיות של כל מרכיבי הסיכון - , PD , LGD EAD AIRB - Advanced Approach כל הזכיות שמורות לחברת - HMS FIRB Foundation Approach על הבנק לפתח מודל להערכת PD בעוד שאת שאר מרכיבי הסיכון יקבל הבנק מהמפקח על הבנקים 11

PD (in ISRAEL) – Main possibilities PD CORPORATE Public Co. Int. Rating companies Internal PD (in ISRAEL) – Main possibilities PD CORPORATE Public Co. Int. Rating companies Internal Model RETAIL Private Co. Internal Model Data Mining HMS - כל הזכיות שמורות לחברת 12

 שיטות מתקדמות ) – (IRB יצירת ה- PD ב-2 השיטות )בסיסית ומתקדמת( נדרש שיטות מתקדמות ) – (IRB יצירת ה- PD ב-2 השיטות )בסיסית ומתקדמת( נדרש הבנק להסתמך על הערכות פנימיות בחישוב ההסתברות לכשל ) (PD לצורך חישוב ההון הנדרש. חישוב ה- PD מצריך בין היתר: o הקמת מאגרים מפורטים של נתוני הלקוחות )בעלי עומק סטטיסטי( o פיתוח מודלים מתאימים לטובת הנושא )לרוב הגופים העסקיים- אין דירוג( ייבוא פתרונות תוכנה מחו"ל לטובת הנושא 31 כל הזכיות שמורות לחברת - HMS

 הון כלכלי הון כלכלי

 תודה 51 תודה 51