Скачать презентацию היחידה לתכנון אסטרטגי תכנית אב לתחבורה ציבורית Скачать презентацию היחידה לתכנון אסטרטגי תכנית אב לתחבורה ציבורית

e0a8905544a94fa304be0c447dc9ad4c.ppt

  • Количество слайдов: 37

 היחידה לתכנון אסטרטגי תכנית אב לתחבורה ציבורית בת קיימא באשדוד- היבטים חברתיים ינואר היחידה לתכנון אסטרטגי תכנית אב לתחבורה ציבורית בת קיימא באשדוד- היבטים חברתיים ינואר 2102

 משרד התחבורה פרסמו והאוצר קורא משרד התחבורה פרסמו והאוצר קורא" "קול לבחירת רשות מקומית שתשמש עיר מודל לתחבורה בת קיימא במסגרת רקע מטרות ומתודולוגיה בעיר על מתקדמת יתרון להשיג החברתי אשדוד, לעבות של את ניתוחי צרכים עצמו ומתהליכים באמצעות שיתוף מטרת משמעותיים סכומים הנבחרת. המודל ההיגוי - השקעת התכנית מנת ואטרקטיבית. תכנית האב תכנית ותובנות סקר יחסי האב אשר דומים בתחרות, החליט לתחבורה בעיריית ההנדסית ולהוסיף מציבור התושבים יעלו שהתבצעו טלפוני, סקירת צוות בעולם, בערים ותהליכי ספרות ציבור. המחקר: - בחינת ההרגלים - איתור חסמים תושבי וצרכי תחבורה של ונושאים המונעים שימוש אשדוד. נרחב

 o שיטת איסוף הנתונים: הנתונים נאספו ממספר מקורות: • סקר טלפוני: נערך בתאריכים o שיטת איסוף הנתונים: הנתונים נאספו ממספר מקורות: • סקר טלפוני: נערך בתאריכים 0102. 21. 52 - 2102. 1. 50, ביחידה לתכנון אסטרטגי. רקע מטרות ומתודולוגיה נסקרו 368 מתושבי אשדוד הבוגרים )גילאי 81 ומעלה(, באמצעות דגימת שכבות פרפופרציונאלית, לפי רובע. טעות הדגימה המרבית: %4. 3 לכל כיוון. • מפגשי שיתוף - ציבור. המפגשים נערכו בשבוע הראשון של ינואר וכללו קבוצות שונות מאוכלוסיית העיר: צעירים, בעלי עסקים ומפעלים, אנשים בעלי מוגבלויות, נשים, הורים לילדים, נהגי מוניות ועוד. • סקירת ספרות וארכיון –מתוך ספרות מחקרית, עיתונות, אתרי אינטרנט, סקרים קודמים, תוכניות ופרוטוקולים.

 • תחבורה ציבורית: שימוש, צרכים, חסמים והצעות לשיפור • תשתית לאופניים: שימוש, צרכים, • תחבורה ציבורית: שימוש, צרכים, חסמים והצעות לשיפור • תשתית לאופניים: שימוש, צרכים, חסמים והצעות לשיפור • מרחב ציבורי: שימוש והצעות לשיפור • מדיניות מבנה המסמך • שינויי תודעה: חינוך והסברה • שיתוף ציבור • פיתוח כלכלה מקומית • נגישות והכללה חברתית • דוגמאות מערי העולם

 תחבורה ציבורית תחבורה ציבורית

 תחבורה ציבורית מגיע לעבודה בתחבורה ציבורית? )אחוזים, מקרב העובדים, דיווח עצמי( דפוסי שימוש תחבורה ציבורית מגיע לעבודה בתחבורה ציבורית? )אחוזים, מקרב העובדים, דיווח עצמי( דפוסי שימוש עבודה כשליש מהעובדים מגיעים בתדירות זו או אחרת לעבודה באמצעות תחבורה ציבורית. אין הבדל מוצהר בהיקף השימוש בתחבורה ציבורית בין העובדים באשדוד לבין העובדים במקומות אחרים.

 תחבורה ציבורית מאפייני המגיעים לעבודה בתחבורה ציבורית דפוסי שימוש שיעור גבוה בקרב: שיעור תחבורה ציבורית מאפייני המגיעים לעבודה בתחבורה ציבורית דפוסי שימוש שיעור גבוה בקרב: שיעור נמוך בקרב: מין נשים )%94( גברים )%52( זיקה לדת חרדים )%94( הכנסה נמוכה מהממוצע )%44( גיל %45( 52 -81( עבודה איזור מגורים ו, ח )%84( )רובע( גבוהה מהממוצע )%12( יא, יב )%92( י, יג )%82( טו, טז )%62(

 תחבורה ציבורית סוג התחבורה הציבורית לעבודה )אחוזים, מקרב העובדים המגיעים לעבודה בתחבורה ציבורית, תחבורה ציבורית סוג התחבורה הציבורית לעבודה )אחוזים, מקרב העובדים המגיעים לעבודה בתחבורה ציבורית, דיווח עצמי, אפשרות ליותר מתשובה אחת( דפוסי שימוש עבודה

 תחבורה ציבורית סוג התחבורה הציבורית לעבודה דפוסי שימוש )אחוזים, מקרב העובדים המגיעים לעבודה תחבורה ציבורית סוג התחבורה הציבורית לעבודה דפוסי שימוש )אחוזים, מקרב העובדים המגיעים לעבודה בתחבורה ציבורית, דיווח עצמי, אפשרות ליותר מתשובה אחת( עבודה אוטובוס מונית ספיישל מונית שירות %0. 001 רכבת %9. 49 %1. 38 %7. 08 %9. 87 %6. 94 %3. 83 %8. 01 %0. 43 %0. 31 %0. 01 %0. במרכז העיר באזה"ת הדרומי %3. 31 %0. באזה"ת הצפוני %9. 6 %0. במקום אחר %4. 3%3. 1 מחוץ לאשדוד • העובדים במרכז העיר נוטים לגוון יותר באמצעי התחבורה הציבורית מאשר העובדים באזורי התעשייה, התלויים בעיקר באוטובוסים להגעה לעבודתם. • רק כ- %43 מהעובדים מחוץ לעיר נוסעים בתדירות כזו או אחרת לעבודתם ברכבת.

 תחבורה ציבורית מגיע לקניות בתחבורה ציבורית )אחוזים, דיווח עצמי( דפוסי שימוש קניות %82 תחבורה ציבורית מגיע לקניות בתחבורה ציבורית )אחוזים, דיווח עצמי( דפוסי שימוש קניות %82 מתושבי העיר מגיעים בתדירות זו או אחרת לקניות באמצעות תחבורה ציבורית.

 תחבורה ציבורית מאפייני המגיעים לקניות בתחבורה ציבורית שיעור גבוה בקרב: שיעור נמוך בקרב: תחבורה ציבורית מאפייני המגיעים לקניות בתחבורה ציבורית שיעור גבוה בקרב: שיעור נמוך בקרב: מין נשים %73 גברים %91 זיקה לדת חרדים %93 דתיים %93 הכנסה נמוכה מהממוצע %04 איזור מגורים ג, ז %73 ו, ח %34 )רובע( גבוהה מהממוצע %8 י, יג %81% טו, טז %61 דפוסי שימוש קניות

 תחבורה ציבורית סוג התחבורה הציבורית לקניות )אחוזים, מקרב המגיעים לקניות בתחבורה ציבורית, דיווח תחבורה ציבורית סוג התחבורה הציבורית לקניות )אחוזים, מקרב המגיעים לקניות בתחבורה ציבורית, דיווח עצמי, אפשרות ליותר מתשובה אחת( דפוסי שימוש קניות

 תחבורה ציבורית דפוסי שימוש סוג התחבורה הציבורית בפילוח למקום הקניות )אפשרות ליותר מתשובה תחבורה ציבורית דפוסי שימוש סוג התחבורה הציבורית בפילוח למקום הקניות )אפשרות ליותר מתשובה אחת בשתי הקטגוריות, הבדלים משמעותיים מודגשים( לא מגיע בתחבורה ציבורית )פרטי. . . ( עבודה ברגל מזה: תחבורה ציבורית כללי אוטובוס מונית שירות מונית ספיישל איזורי מסחר עירוניים %16 %35 %45 06% %45 %42 מרכז מסחרי ליד הבית %34 %84 %94 %15 %94 %77 קניונים %61 %22 %12 %03 %51 שוק %9 %61 %51 %21 %31 %4 מחוץ לאשדוד %2 %2 %2 %0

 תחבורה ציבורית דפוסי שימוש סוג התחבורה הציבורית לקניות )אחוזים, מקרב המגיעים לקניות בתחבורה תחבורה ציבורית דפוסי שימוש סוג התחבורה הציבורית לקניות )אחוזים, מקרב המגיעים לקניות בתחבורה ציבורית, דיווח עצמי, אפשרות ליותר מתשובה אחת( אחר אוטובוס מוניות ספיישל מוניות שירות %0. 07 %4. 36 %7. 75 %0. 06 %2. 65 %8. 05 %0. 04 %0. 03 %4. 02 %7. 81 %0. 02 %7. 23 %5. 13 %1. 03 %5. 12 %0. 31 %6. 02 %8. 21 %2. 91 %5. 31 %1. 81 %0. 01 %0. בקניונים במרכז העיר במרכז המסחרי ליד הבית באזורי המסחר בשוק • %36 מהמגיעים לקניות בשוק בתחבורה ציבורית משתמשים בעיקר באוטובוסים )כנראה מסיבות סוציו-כלכליות(. • הנוסעים לקניות בתחבורה ציבורית משתמשים יותר במוניות שירות ובמוניות ספיישל מהנוסעים לעבודה בתחבורה ציבורית

 תחבורה ציבורית כיצד מגיע למקומות בילוי? )אחוזים, דיווח עצמי, יותר מתשובה אחת( דפוסי תחבורה ציבורית כיצד מגיע למקומות בילוי? )אחוזים, דיווח עצמי, יותר מתשובה אחת( דפוסי שימוש בילויי

 תחבורה ציבורית כיצד מגיעים ילדיך לבית הספר? )אחוזים, בקרב הורים, דיווח עצמי( דפוסי תחבורה ציבורית כיצד מגיעים ילדיך לבית הספר? )אחוזים, בקרב הורים, דיווח עצמי( דפוסי שימוש מוסדות החינוך

 תחבורה ציבורית מאפייני המגיעים למוסדות החינוך בתחבורה ציבורית דפוסי שימוש מוסדות החינוך )פילוח תחבורה ציבורית מאפייני המגיעים למוסדות החינוך בתחבורה ציבורית דפוסי שימוש מוסדות החינוך )פילוח בקבוצות בהם נמצאו הבדלים משמעותיים( שיעור גבוה מגיעים ברכב בקרב: גיל שיעור גבוה מגיעים ברגל שיעור נמוך מגיעים בתחבורה ציבורית בקרב: הורים צעירים ובגילאי ביניים מסורתיים חרדים זיקה לדת מסורתיים חילוניים הכנסה גבוהה נמוכה איזור מגורים )רובע( י " א – י "ב ג', ז'

 תחבורה ציבורית צרכים וחסמים מידע וטכנולוגיה ü היעדר מידע בנושא: מסלולים, זמנים, שילובי תחבורה ציבורית צרכים וחסמים מידע וטכנולוגיה ü היעדר מידע בנושא: מסלולים, זמנים, שילובי תחבורה תשתיות ü תחנות חשופות לשמש ולקור ü מיקום התחנות במוקדים מרכזיים ü היעדר תאורה בתחנות ü נוחות נסיעה בתחבורה ציבורית: ניקיון האוטובוס ואסתטיקה תקציב ü עלות נסיעה יקרה ü אוכלוסיות בעלות צרכים כלכליים מיוחדים: צורך בתשלום נוסף עבור עגלות חינוך הסברה ואירועים ü היעדר מודעות סביבתית )העדפת מצעי תחבורה פחות מזהמים(.

 תחבורה ציבורית צרכים וחסמים איכות השירות ü מסלולים ארוכים ומייגעים ü נדרשים לשילוב תחבורה ציבורית צרכים וחסמים איכות השירות ü מסלולים ארוכים ומייגעים ü נדרשים לשילוב קווים ü תדירות וזמינות נמוכה / זמני המתנה בתחנות ü אי אמון בזמינות התחבורה ועמידתה בזמנים ü אוטובוסים עמוסים נגישות ü היעדר נגישות לנכים )באוטובוס ובתחנות( ü תחנות המוצבות באמצע המדרכה מונעות מעבר עגלות ונכים במדרכה ü היעדר נגישות לעגלות תינוקות

 תחבורה ציבורית צרכים וחסמים קוים ומסלולי נסיעה ü שדרוג השירות העירוני צורך בשיפור תחבורה ציבורית צרכים וחסמים קוים ומסלולי נסיעה ü שדרוג השירות העירוני צורך בשיפור קו האוטובוס לרכבת וממנה )בסנכרון עם הרכבת( קווים מועטים לאזורי התעשייה )במיוחד בשעות הבוקר המוקדמות ואחה"צ- ערב( בעיות בתדירות וזמינות קווים: 7, 4, 41, 2, 01, 11, 81, 58 תחבורה ציבורית ברבעים הדרומיים: טז', יז', טו'. צורך בתגבור באזורים: ז', יב' ü קווי מהדרין / תחבורה בשבת פיקוח ובקרה ü היעדר פיקוח ובקרה על התחבורה הציבורית פתרונות אחרים ü היעדר פתרונות תחבורה זמינים ומגוונים

 תחבורה ציבורית הצעות ויוזמות מידע וטכנולוגיה • הקמת מרכז מידע עירוני דינאמי: לוחות תחבורה ציבורית הצעות ויוזמות מידע וטכנולוגיה • הקמת מרכז מידע עירוני דינאמי: לוחות זמנים, קווים, זמינות, מסלולים, מוניות שירות, תחנת רכבת. • הצבת לוחות מידע טכנולוגיים בתחנות האוטובוס: זמינות, מסלולים • פרסום וידוע הציבור על כלל הקווים העירוניים באופן ידידותי ומזמין) מפות, חוברות( • פרסום באתר העירייה: מערך התחבורה העירוני תשתיות • סימון תחנות מוניות במוקדים מרכזיים: תחנת מרכזית, קניונים, מרכזי קניות, משרדי ממשלה, עירייה )בטיחות הנוסעים( • מיפוי תחנות אוטובוס ובדיקתן. • שיפור האסתטיקה והנוחות של התחנות: קירוי, הגנה, אסתטיקה וחזות, מקומות ישיבה )גם בתחנות עמוד(, תאורה. • קביעת קריטריונים לאורך קו אוטובוס )למשל: אורך מסלול לא יעלה על חצי שעה( • בניית מסלולי "שאטלים" למרכזים הומי אדם: סטאר סנטר, שוק, אזורי בילוי )במיוחד בסופי שבוע(. • הקמת חניונים ציבוריים למכוניות בכניסה לעיר.

 תחבורה ציבורית הצעות ויוזמות תקציב • סבסוד הנסיעה ברמות שונות: – תחבורה ציבורית תחבורה ציבורית הצעות ויוזמות תקציב • סבסוד הנסיעה ברמות שונות: – תחבורה ציבורית חינם לכל תושבי העיר – סבסוד הנסיעה לתלמידים ולתושבים ותיקים – סבסוד משמעותי לרכישת כרטיסיות נסיעה • החלת "חופשי יומי" משעות הבוקר המוקדמות • כרטיס רב קווי –שילוב קווים במשך שעה וחצי, כולל שילוב בין אמצעי תחבורה ומפעילים שונים • מדיניות חנייה אגרסיבית: עלויות חנייה גבוהות באזורים מרכזיים ) סטאר סנטר, מרכז העיר, שוק הים, מרכזי בילוי( חינוך הסברה ואירועים • בנית מערך אירועי שיא סביב קיימות ותחבורה מקיימת )לדוגמא מיתוג מרכז העיר כירוק, בניית מערך אירועים ירוקים ברבעים השונים ועוד( • בניית קמפיין הסברה ופרסום בנושא תחבורה בת קיימא • תכניות הסברה חינוכיות לעידוד הנסיעה בתחבורה הציבורית • הכשרה והסברה לנהגי אוטובוס ונהגי מוניות בנושא תודעת שירות והנגשה • "והדרת פני זקן" –חידוש ורענון הקוד הערכי והחברתי במערכת החינוך ובציבור בכלל • שיתוף ציבור –בניית קבוצות פעילות לעידוד הנסיעה בתחבורה ציבורית • בניית מערכת תחבורה ציבורית יעילה, זמינה, נוחה ומהירה המשלבת מעברים חלקים ע"י תזמון נכון. • בניית רמפות לעלייה למדרכות ולעלייה לאוטובוסים איכות השירות

 תחבורה ציבורית הצעות ויוזמות נגישות קווים ומסלולי נסיעה • סימון ושמירת המקומות הראשונים תחבורה ציבורית הצעות ויוזמות נגישות קווים ומסלולי נסיעה • סימון ושמירת המקומות הראשונים באוטובוס לטובת זקנים ונכים • הודעה קולית באוטובוס בהגעה לתחנה • הצבת רמפות בתחנות האוטובוס לטובת הנכים • מיקום תחנות אוטובוס בשולי המדרכה )השארת מקום מעבר( • שיפור מערך הקווים באזורים הנדרשים, תשומת לב מיוחדת לרבעים הדרומיים ולאזורי תעשייה • הרחבת שעות הפעילות: שעות מוקדמות, שעות מאוחרות • הפעלת קווי לילה , לטובת צעירים, בליינים ועובדי משמרות. • הבניית קווים לרכבת וממנה וסנכרון עם זמני הרכבת • תחבורה ציבורית בשבת לים ולאזורי הבילוי

 תחבורה ציבורית הצעות ויוזמות פיקוח ובקרה • הגברת הפיקוח והבקרה על איכות התחבורה תחבורה ציבורית הצעות ויוזמות פיקוח ובקרה • הגברת הפיקוח והבקרה על איכות התחבורה הציבורית )בטיחות, איכות, אדיבות, לוחות זמנים, זמינות וניקיון( • סקרי שביעות רצון ככלי למעקב. • בניית מערך "נסיעה חלקה" , מעבר נוח ומתוזמן בין האוטובוסים וכן בין האוטובוסים לזמני הרכבת • אכיפת חוק העזר בנושא צרכי כלבים. • הצבת שילוט בגנים הציבוריים )זמני פעילות ותקנות( פתרונות אחרים • –Poolcar • הכנסת –Car to go מערכת להשכרת מכוניות לזמן קצר למערך העירוני • מכוניות חשמליות –עידוד התושבים לרכישת מכוניות חשמליות • חנייה ירוקה –חנייה מסובסדת למכוניות • הסעות מרוכזות לאזורי התעשייה ולמפעלים הגדולים

 תשתית לאופניים תשתית לאופניים

 אופניים רוכבים על אופניים דפוסי שימוש )שכיחות + תדירות, דיווח עצמי( %61 דיווחו אופניים רוכבים על אופניים דפוסי שימוש )שכיחות + תדירות, דיווח עצמי( %61 דיווחו כי רוכבים על אופניים בתדירות כלשהיא רוב אלה שרוכבים )%27( –עושים זאת בתדירות גבוהה )לפחות פעם בשבוע(

 אופניים דפוסי שימוש מאפייני רוכבי האופניים )פילוח בקבוצות בהם נמצאו הבדלים משמעותיים( שיעור אופניים דפוסי שימוש מאפייני רוכבי האופניים )פילוח בקבוצות בהם נמצאו הבדלים משמעותיים( שיעור גבוה בקרב: מין שיעור נמוך בקרב: גברים )%32( נשים )%8( חרדים )%01( זיקה לדת הכנסה גבוהה מהממוצע )%62( איזור מגורים )רובע( י, יג )%72( טו, טז )%52( נמוכה מהממוצע )%21(

 אופניים דפוסי שימוש מטרת הרכיבה )אחוזים, אפשרות ליותר מתשובה אחת( • רוב הרוכבים אופניים דפוסי שימוש מטרת הרכיבה )אחוזים, אפשרות ליותר מתשובה אחת( • רוב הרוכבים – למטרות ספורטיביות או למטרות הנאה ובילוי. • רק כרבע מהרוכבים, המהווים כ – %3 מכלל תושבי אשדוד משתמשים באופניים לצורך תחבורה בתדירות זו או אחרת(.

 אופניים דפוסי שימוש מסלול הרכיבה )אחוזים, אפשרות ליותר מתשובה אחת(. אופניים דפוסי שימוש מסלול הרכיבה )אחוזים, אפשרות ליותר מתשובה אחת(.

 אופניים צרכים וחסמים תשתיות ü סכנה לרוכבים ולהולכי רגל בשל ערבוב שימושים בשבילים אופניים צרכים וחסמים תשתיות ü סכנה לרוכבים ולהולכי רגל בשל ערבוב שימושים בשבילים ü סכנה לרוכבי האופניים בכבישי העיר בשל היעדר הפרדה ü היעדר מתקני קשירה לאופניים ברחבי העיר ü היעדר רציפות במסלולי האופניים בעיר הפוגעים ברציפות הרכיבה ü היעדר שבילי אופניים לאזורים מרכזיים: אזור הרכבת, מתחם הסטאר סנטר חינוך והסברה ü היעדר מודעות

 אופניים הצעות ויוזמות תשתיות • סלילת מסלולים חדשים לאזורים מרכזיים: רכבת, סטאר סנטר, אופניים הצעות ויוזמות תשתיות • סלילת מסלולים חדשים לאזורים מרכזיים: רכבת, סטאר סנטר, מרכז העיר, אזור התעשייה, מכללת סמי שמעון. • בחינת כל מסלולי האופניים מבחינת: רצפים, תקינות, שילוט, תאורה • הקצאת מסלול ייעודי בכבישים העירוניים לרוכבי האופניים • הקמת מוקדים להשכרת אופניים והתנידות בעיר • הקמת מתקני קשירה לאופניים ברחבי העיר וברכבת תקציב • סבסוד רכישת אופניים לגילאי היסוד לשם הגברת המודעות חינוך והסברה • חינוך לרכיבה על אופניים מגיל צעיר • הגברת המודעות הציבורית לרכיבה על אופניים כפתרון חסכוני • בניית קבוצות לרכיבת אופניים והקמת ליגות תחרותיות • שיעורי רכיבה משפחתיים לרכיבה על אופניים • אירועי שיא לרוכבי אופניים • חינוך והסברה בנושא יעודי המסלולים

 המרחב הציבורי המרחב הציבורי

 המרחב הציבורי מטרת ההליכה )אחוזים, אפשרות ליותר מתשובה אחת(. ילדים פנאי דפוסי שימוש המרחב הציבורי מטרת ההליכה )אחוזים, אפשרות ליותר מתשובה אחת(. ילדים פנאי דפוסי שימוש

 הצעות נוספות הצעות נוספות