Скачать презентацию בעיות מילוליות כיתה ה לקראת בעיות Скачать презентацию בעיות מילוליות כיתה ה לקראת בעיות

ab2a5148096f964b49ea60b9758b0e6b.ppt

  • Количество слайдов: 37

 בעיות מילוליות – כיתה ה לקראת בעיות דו-שלביות בעיות רב-שלביות בעיות לא שגרתיות בעיות מילוליות – כיתה ה לקראת בעיות דו-שלביות בעיות רב-שלביות בעיות לא שגרתיות

 מדוע קשה לילדים לפתור בעיות מילוליות? • בפתרון בעיות מילוליות על הילדים להבין מדוע קשה לילדים לפתור בעיות מילוליות? • בפתרון בעיות מילוליות על הילדים להבין מתוך ההקשר הסיפורי את: סוג העצמים מספר העצמים והקשרים ביניהם.

 בעיות מילוליות – כיתה ד התלמידים מתחילים בבניית דרך עבודה שיטתית בפתרון בעיות בעיות מילוליות – כיתה ד התלמידים מתחילים בבניית דרך עבודה שיטתית בפתרון בעיות דו-שלביות. הם מתמקדים: • בניתוח טקסטים • בהבנת מצבים המתוארים בטקסט • בכתיבת תרגילים שבעזרתם אפשר לפתור את הבעיה.

 בעיות מילוליות – כיתה ה • התלמידים עוסקים בבעיות שבהן מצבים וניסוחים מורכבים בעיות מילוליות – כיתה ה • התלמידים עוסקים בבעיות שבהן מצבים וניסוחים מורכבים יותר.

 לקראת בעיות דו-שלביות בעיות חד-שלביות בבעיות חד-שלביות כל מרכיבי הבעיה נתונים בגוף הטקסט. לקראת בעיות דו-שלביות בעיות חד-שלביות בבעיות חד-שלביות כל מרכיבי הבעיה נתונים בגוף הטקסט.

 המרכיבים המילוליים 379, 525, 5 ? • • מספר הנוסעים בקו ת המרכיבים המילוליים 379, 525, 5 ? • • מספר הנוסעים בקו ת"א-נתניה בשנת 5002 היה - 333, 995, 2. ההפרש בין מספר הנוסעים בקו ת"א-נתניה לבין מספר הנוסעים בקו ת"א-חיפה בשנת 5002 היה – 046, 629, 2. חסר אחד המספרים. פתרון הבעיה: 379, 525, 5 = 333, 995, 2 + 046, 629, 2

 בעיות דו-שלביות • בעיות דו-שלביות בנויות משתי בעיות חד-שלביות )ברצף אחד(. ספרים לכיתה בעיות דו-שלביות • בעיות דו-שלביות בנויות משתי בעיות חד-שלביות )ברצף אחד(. ספרים לכיתה כיתות כל הספרים הבעיה החד-שלבית הראשונה: כמה ספרים קיבלה כל כיתה? 04 = 02 : 008 הבעיה החד-שלבית השנייה: כמה ילדים בכיתה ה'? תשובה: 02 ילדים בכיתה ה' 02 = 2 : 04 ספרים לילד ספרים לכיתה

 כדי להצליח בפתרון בעיות דו-שלביות יש לשים לב לשני היבטים מהותיים: • זיהוי כדי להצליח בפתרון בעיות דו-שלביות יש לשים לב לשני היבטים מהותיים: • זיהוי שתי הבעיות החד-שלביות • מציאת סדר הפתרון.

 כיצד פותרים בעיה דו-שלבית? א. נסחו את השאלה לכל אחת מהבעיות החד-שלביות. ב. כיצד פותרים בעיה דו-שלבית? א. נסחו את השאלה לכל אחת מהבעיות החד-שלביות. ב. החליטו לפי איזה סדר יש לפתור את הבעיות. ג. פתרו כל אחד מהשלבים. ד. כתבו תשובה לבעיה.

 שלבים לפתרון הבעיה שלב ראשון: כמה ילדים יושבים ב-2 קרונות? שלב שני: כמה שלבים לפתרון הבעיה שלב ראשון: כמה ילדים יושבים ב-2 קרונות? שלב שני: כמה מקומות ישיבה בכל קרון? תלמידים ב תלמידים 2 קרונות בקרון 3 סה"כ התלמידים 861 = 21 - 081 48 = 2 : 861 מקומות ישיבה בקרון בתרגיל אחד: 48 = 2 : )21 – 081( תשובה לבעיה: 48 מקומות ישיבה בכל קרון. קרונות תלמידים ב -2 קרונות

 מספרים מספרים "נוחים" קופסאות שנשארו קופסאות שנמכרו כמה קופסאות נשארו? 8 = 7 - 51 כל הקופסאות כמה כדורים נשארו בחנות? 42 = 3 8 X כדורים בחנות כדורים בכל קופסה קופסאות שנשארו תשובה: בחנות נשארו 42 כדורים ולכן, אין אפשרות לספק את הכדורים הנדרשים.

 הפעולות המעורבות בפתרון בעיה • בעיות שפותרים על ידי צירוף של הפעולות חיבור הפעולות המעורבות בפתרון בעיה • בעיות שפותרים על ידי צירוף של הפעולות חיבור וכפל 01 (2 + 3) X דרגת קושי קלה • בעיות שפותרים על ידי צירוף של הפעולות חילוק וחיסור 2 – 01 : 05 03 = 01 50 - 2 X 3 = 01 : 03 דרגת קושי קשה

 הפעולות המעורבות בפתרון בעיה המשך • בעיות שפותרים על ידי צירוף של הפעולות הפעולות המעורבות בפתרון בעיה המשך • בעיות שפותרים על ידי צירוף של הפעולות חיבור וחילוק 01 : )03 + 02( • בעיות שפותרים על ידי צירוף של הפעולות כפל וחיסור 5 – 01 5 X דרגת קושי בינונית

 הפעולות המעורבות בפתרון בעיה המשך בכל יום שישי יש לכיתה ד' 5 שיעורים. הפעולות המעורבות בפתרון בעיה המשך בכל יום שישי יש לכיתה ד' 5 שיעורים. כל שיעור אורך 54 דקות. ביום שישי השבוע שחרר המורה את התלמידים 51 דקות לפני גמר השיעור האחרון. כמה דקות למדו התלמידים ביום שישי השבוע? פתרון ראשון: 012 = 51 – 5 45 X פתרון שני: 012 = 03 + 4 45 X על אף שפתרון בעיה זו הוא בעזרת הפעולות חיבור וכפל השאלה קשה כיוון שלא רק הפעולות קובעות את דרגת הקושי, אלא גם מבנה השאלה. תשובה: התלמידים למדו ביום שישי השבוע 012 דקות.

 סדר המאורעות בטקסט פתרון הבעיה: = 41 : )03 – 054( ככל שסדר סדר המאורעות בטקסט פתרון הבעיה: = 41 : )03 – 054( ככל שסדר המשפטים המתאר את האירוע דומה לסדר האיברים בתרגילים שפותרים בעזרתם את הבעיה, דרגת הקושי של הבעיה נמוכה יותר.

 כתיבת בעיות כתיבת בעיות

 מה הילדים מפיקים מכתיבת בעיות? תהליך זה: • מחזק את יכולת התלמידים לשאול מה הילדים מפיקים מכתיבת בעיות? תהליך זה: • מחזק את יכולת התלמידים לשאול שאלות. • מקדם היבטים של יצירתיות וחשיבה מתמטית. • מרחיב את מגוון הבעיות. • מאפשר למורה להתחבר אל תחומי העניין של התלמידים. • משמש לאבחון רמת התלמידים.

 בעיות רב-שלביות • בעיות שלפתירתן נדרשות שלוש פעולות או יותר. בעיות רב-שלביות • בעיות שלפתירתן נדרשות שלוש פעולות או יותר.

 בעיות רב-שלביות המשך • בעיות אלה מתבססות על מה שלמדו התלמידים ביחידות הקודמות בעיות רב-שלביות המשך • בעיות אלה מתבססות על מה שלמדו התלמידים ביחידות הקודמות ולכן מומלץ לאפשר להם להתמודד אתן בעצמם.

 בעיות רב-שלביות המשך בעיות רב-שלביות המשך

 בעיות רב-שלביות המשך בעיות רב-שלביות המשך

 בעיות לא שגרתיות )בל בעיות לא שגרתיות )בל"ש(

 בעיות לא שגרתיות המשך בעיות לא שגרתיות המשך

 בעיות לא שגרתיות המשך בעיות לא שגרתיות המשך

 בעיות לא שגרתיות המשך בעיות לא שגרתיות המשך

 דרך העבודה המומלצת • • התלמידים יפתרו את הבעיות האלה בקבוצה קטנה. התלמידים דרך העבודה המומלצת • • התלמידים יפתרו את הבעיות האלה בקבוצה קטנה. התלמידים יעבדו בקבוצה באופן עצמאי. אם יש תלמידים ש"נתקעים" בתהליך הפתרון יש לסייע להם בעזרת שאלות מנחות. חשוב לערוך דיון כולל על דרכי העבודה, על פתרונות אפשריים ועל הכללות.

 מטרת העיסוק בבעיות לא שגרתיות • הפעלת אסטרטגיות מגוונות. • התמקדות בתהליך הפתרון. מטרת העיסוק בבעיות לא שגרתיות • הפעלת אסטרטגיות מגוונות. • התמקדות בתהליך הפתרון. • הרחבת נקודות המבט של התלמידים על נושאים, על מושגים ועל רעיונות.

 בעיות לא שגרתיות המשך בעיות לא שגרתיות המשך

 בעיות לא שגרתיות המשך בעיות לא שגרתיות המשך

 בעיות לא שגרתיות המשך בעיות לא שגרתיות המשך

 בעיות לא שגרתיות המשך 2 2 4 2 מחוברים 3 2 9 3 בעיות לא שגרתיות המשך 2 2 4 2 מחוברים 3 2 9 3 מחוברים 4 2 61 4 מחוברים 5 2 5 מחוברים

 בעיות לא שגרתיות המשך אם נוסיף 1 למחובר האחרון ונחלק את הסכום ב-2 בעיות לא שגרתיות המשך אם נוסיף 1 למחובר האחרון ונחלק את הסכום ב-2 נקבל את מספר האיברים. 02 = 2 : )1 + 93( סכום כל המספרים: 004 = 02 2

 בעיות לא שגרתיות 61 9 המשך 4 1 בעיות לא שגרתיות 61 9 המשך 4 1

 בעיות לא שגרתיות - בעיות לא שגרתיות - "אופק"

 ממצאי המחקר- הרשקוביץ נשר *1002 לפתרון בעיה במתמטיקה דרושים ארבעה סוגי ידע שונים: ממצאי המחקר- הרשקוביץ נשר *1002 לפתרון בעיה במתמטיקה דרושים ארבעה סוגי ידע שונים: • השלב הייצוגי. לשוני עובדתי – חוקי השפה ועובדות העולם סכמתי – הקשר שהפותר עושה עם ידע קודם שלו בפתרון בעיות • השלב החישובי. אסטרטגי – שימוש נכון במודל המתאים המייצג את הבעיה אלגוריתמי – היכולת לפתור פתרון שגוי נובע מהתאמת סכמה שאיננה מתאימה)**. (HOWARD Hershkovitz, S. and P. Nesher (2001). Pathway between Text and Solution of Word Problems. 26 th Conference . of the International Group for the Psychology of Mathematica Education, Utrecht, The Netherlands . Howard, R. W. (1987). Concept and Schemata. London, Cassel Educational: Artillery House

 במה נבדלים תלמידים המצליחים בפתרון בעיות מאלו שלא מצליחים? ממצאים: 1. במה נבדלים תלמידים המצליחים בפתרון בעיות מאלו שלא מצליחים? ממצאים: 1. "פותרים טובים" יודעים יותר מ"פותרים לא טובים". הידע קשור היטב בתחום התוכן ומאורגן בסכמות עשירות. 2. "פותרים טובים" מתמקדים במבנה העומק בעוד ש "פותרים לא טובים" מתייחסים למבנה השטח. 3. "פותרים טובים" מודעים לנקודות החולשה שלהם. 4. "פותרים טובים" יודעים לבקר את ניסיונותיהם. 5. "פותרים טובים" מחפשים פתרונות "אלגנטיים". : Lester, F. K. (1994). "Musings About Mathematical Problem Solving Research . 576 - 066 : )6(52 1970 - 1994. " Journal for Research in Mathematics Education

 לתשומת ליבכם. . . 1. 2. 3. 4. התלמידים צריכים לפתור הרבה בעיות לתשומת ליבכם. . . 1. 2. 3. 4. התלמידים צריכים לפתור הרבה בעיות כדי לשפר את יכולתם. יכולת פתרון בעיות מתפתחת לאט. כדי שתלמידים ירוויחו מההוראה הם צריכים להאמין שהמורים שלהם חושבים שפתרון בעיות חשוב. רוב התלמידים מרוויחים מאוד מהוראה שיטתית של פתרון בעיות.