Скачать презентацию אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO Скачать презентацию אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO

0232fd98cb84a2407ed6b0b4392b0f55.ppt

  • Количество слайдов: 11

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB דיווח ועדת חברים אריה סורקיס אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB דיווח ועדת חברים אריה סורקיס – 4 X 6 UO 1שקף מס' דוח לאסיפה הכללית 5002 , מרץ 31

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB חברי הועדה: יו אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB חברי הועדה: יו"ר : אריה סורקיס - 4 X 6 UO חבר: אמי רוזנברג - 4 X 6 HT חבר: תדהר טויכר- 4 Z 5 CA 2שקף מס' 50מרץ 31

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB פעילויות עיקריות בשנת העבודה 4002 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB פעילויות עיקריות בשנת העבודה 4002 : 5002 • הגדרה ועדכון נהלים לעבודת הועדה )תדירות מפגשים, תחומי-אחריות, רמת-שירות( • רענון ותיקוף תהליך קבלת חברים )טופס בקשה, תשובת הועדה, הודעה למזכירות ולגזבר, המידע הנשלח למצטרף( 3שקף מס' 50מרץ 31

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB פעילויות עיקריות בשנת העבודה 4002 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB פעילויות עיקריות בשנת העבודה 4002 5002 )המשך: ) • הגדרת קריטריונים לתשלום והנחה בדמי- החבר. )נזקקים מכל סוג, חיילים, רגיל וכד'( • בניית בסיס נתונים עדכני של המתקבלים ושילובו במידע הקיים באגודה. )החל מ"מאזין" מס' 2033 ( • טיפול בתלונות חברים 4שקף מס' 50מרץ 31

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB פעילויות עיקריות בשנת העבודה 4002 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB פעילויות עיקריות בשנת העבודה 4002 5002 )המשך: ) בתהליך מיוחד ובפיקוח ועדת ביקורת נבדק נושא "חברות הכבוד" ו"החברות לכל החיים. "בעקבותיו יושמו עם שינויים 3 קטגוריות לחברות : א. ארגונים ומוסדות )לקבלת ה"גל" בלבד , ) ב. חברי-כבוד )אינם פטורי תשלום( ג. חברים לכל החים )פטורי תשלום ) 5שקף מס' 50מרץ 31

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB קצת סטטיסטיקה סה אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB קצת סטטיסטיקה סה"כ חברים שהתקבלו: 56 טפסים לא תקינים : 6 סה"כ אותות קריאה: 21 סה"כ חברים חדשים שהתקבלו: 56 טפסים לא תקינים : 6 סה"כ אותות קריאה: 21 6 50מרץ 31

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB עוד קצת סטטיסטיקה 7 יחס אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB עוד קצת סטטיסטיקה 7 יחס בנים בנות = 1: 5. 23 )2 YL בלבד. . ( 50מרץ 31

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB ועוד קצת סטטיסטיקה פגישות הועדה אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB ועוד קצת סטטיסטיקה פגישות הועדה : 4 )אחת לרבעון( נוהלים שחודשו רועננו: 11. 8 50מרץ 31

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB וגם זה סטטיסטיקה תלונות חברים אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB וגם זה סטטיסטיקה תלונות חברים שטופלו: 2 9 50מרץ 31

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB סוף הסטטיסטיקה. . . הנחות אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB סוף הסטטיסטיקה. . . הנחות שניתנו : 01 תקציב נצרך: כ – 0002 ש" ח 01 50מרץ 31

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB תודה על תשומת הלב ושנשאר אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB תודה על תשומת הלב ושנשאר חברים 11שקף מס' 4 X 6 UO DE 37 50מרץ 31