Скачать презентацию אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO Скачать презентацию אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO

75369b89ee1c2ee095eb16e01d44d220.ppt

  • Количество слайдов: 9

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB דיווח ועדת ביקורת מיקי מינזרי אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB דיווח ועדת ביקורת מיקי מינזרי – 4 X 4 KK 1שקף מס' דוח לאסיפה הכללית

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB חברי הועדה: יו אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB חברי הועדה: יו"ר : אלון בר-סלע - 4 X 1 AB חבר : מיקי מינזרי – 4 X 4 KK 2שקף מס' 5002 , מרץ 82

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB השנה היה שיא של 41 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB השנה היה שיא של 41 ישיבות ועד רגילות ומיוחדות ב- 11 חדשים. בעשר מהן נכחו חברי ועדת הביקורת. 3שקף מס'

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB עיקרים משנת העבודה : 5002 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB עיקרים משנת העבודה : 5002 -4002 נושאים שנדונו השנה: מועדונים, שירותי האגודה לחברים , מצטיינים. קריטריונים חדשים לפטורים ממיסים ולחברות בכלל. פעילויות ימי שדה, הפעלות מיוחדות, כנסים ותחרויות. המערך לשעת חירום , לקחים מאסון הצונמי, יח' החילוץ. נוהל פעילות ב- , Echo Link שרת ופורום האגודה. יער ה- , SK כספי העזבונות. הפרעות, PLC ומופרעים. . וכמובן הפעילויות השוטפות של כל הועדות השונות. . 4שקף מס'

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB עיקרים משנת העבודה : 5002 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB עיקרים משנת העבודה : 5002 -4002 בעקבות הערות באסיפה השנתית האחרונה, ועדת חברים יחד ועדת הביקורת קבעה נהלים חדשים לפטורים , ולחברי כבוד וחברים לכל החיים. הנהלים אושרו ע"י ועד האגודה ונכנסו לתוקף מיידי. 5שקף מס'

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB עיקרים משנת העבודה : 5002 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB עיקרים משנת העבודה : 5002 -4002 לסוגיית כניסת חברים , אורחים ומבקרים למשרד האגודה הנמצא בבניין מוטורולה , נמצא תהליך הגיוני המשלב בטיחות נוחיות ואבטחה. אנו רואים בחיוב את טיפול הועד בנושא ומציאת הפתרון. ע"י כך נמנעו גם תלונות החברים. 6שקף מס'

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB עיקרים משנת העבודה : 5002 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB עיקרים משנת העבודה : 5002 -4002 בפעילות השוטפת של האגודה נתקבלו כל ההחלטות ברוב קולות חברי הועד, ועל פי התקנון. אנו חושבים שיש להקפיד להעביר החלטות בזמן אמת אפילו ע"י סבב טלפוני לפני ישיבה קרובה כדי לא להעבירן בדיעבד בגלל אילוצי זמן. 7שקף מס'

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB עיקרים משנת העבודה : 5002 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB עיקרים משנת העבודה : 5002 -4002 בעיית הבעיות של אגודתנו היא בגיוס חברים חדשים ! פעילות המועדונים מצומצמת מאד, ויש קושי גדול לעניין נוער ומצטרפים חדשים בתחביב. אנו חושבים שיש לטפל בנושא מחדש וביתר שאת 8שקף מס'

 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB 73 DE 4 X 4 אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB 73 DE 4 X 4 KK WATCH DOG COMMITTEE ' 9שקף מס