ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

Скачать презентацию ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ Скачать презентацию ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

eskendіr_srs,balalar_hirurgiyasy.pptx

 • Размер: 177.9 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 9

Описание презентации ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ по слайдам

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА Алматы 2016 С ЖӨ Та ырыбы: Нау асты жасына арай жо ар ы қ қ ң қ ғ ғ тірек- имыл ж йесіні б ана сыны ын емдеу қ ү ң ұғ ғ тактикасы

Б анаұғ ( clav і cula )—иы белдеуін райтынс йекті бірі. Адамдақ құ үБ анаұғ ( clav і cula )—иы белдеуін райтынс йекті бірі. Адамдақ құ ү ң Б ананы ( зынды ы12— 15 см)бір шыжауырынбасымен ұғ ң ұ ғ ұ жал асады, оны с йекболып алыптасуы16— 20 жасаралы ына ғ ң ү қ ғ келеді. Алтолы тайадамденесіменбітісіпкетуі 20— 25 жаста қ ая талады. қ

    Аны тамасық Б анасыны ы-б анас йегіні Аны тамасық Б анасыны ы-б анас йегіні рылымыашы немесе ұғ ғ ұғ ү ң құ қ жабы т рдеб тіндігіні б зылуы. қ ү ү ң ұ • Тікелейемесмеханизм: жазыл аниы немесешынта ғ қ қ буынымен олдытіреп лау. қ құ • Тікелеймеханизмі: б анаайма ынзатпенсо унемесе ұғ ғ ғ лауар ылысо у. құ қ ғ

  Жіктемесі 1. Жабы б анасыны ы: қ ұғ ғ -с Жіктемесі 1. Жабы б анасыны ы: қ ұғ ғ -с йекжары ша тарыны ы ысуынсыз; ү қ қ ң ғ -с йекжары ша тарыны ы ысуымен–ас ынба ан ү қ қ ң ғ қ ғ жəнеас ын ан(б анаасты антамырыны қ ғ ұғ қ ң за ымдалуыплевраішіне анкетулернемесек штенген қ қ ү гематоманы т зілуіменж реді). ң ү ү 2. Ашы б анасызы ы–ас ынба анжəнеас ын ан қ ұғ ғ қ ғ (сырт ынемесеплевраішіне ан йылуменж ретін қ қ құ ү б ана антамырларыны за ымдануы). ұғ қ ң қ

    ауіп – атер топтары: Қ қ -жара ауіп – атер топтары: Қ қ -жара атшогы; қ -геморрагиялы шок; қ -майэмболиясыны дамуы; ң — сырт ы профузды жəне плевра ішілік ан а уды пайда болуы, қ қ ғ ң б ана астылы антамырларыды осарлан ан за ымдануы ұғ қ қ ң қ ғ қ кезінде; — иы тарма ы ріміні б ана жары ша тарымен за ымдалуы қ ғ ө ң ұғ қ қ қ келесі, олдарды иннервациясымен оректенуіні б зылуы. қ ң ұ

ДИАГНОСТИКА Диагностика критерилері -басб рыл анжəнеза ымдал анжа ына арайиілген, за ымдал аниы ұДИАГНОСТИКА Диагностика критерилері -басб рыл анжəнеза ымдал анжа ына арайиілген, за ымдал аниы ұ ғ қ ғ ғ қ қ ғ қ стіт мент скенжəнеал аы ыс ан; б анаастыойы ытегістелген; ү ө ү ғ ғ қ ұғ ғ — зардап шегушіні олы за ымдал ан жа ында иы ы т мен т скен, ң қ қ ғ ғ ғ ө ү кеудесінежанас анжəнеішке арайротациялан ан; қ қ ғ — б ана айма ында орталы жары ша тарды əсерінен с йек осі ұғ ғ қ қ қ ң ү деформациясыаны талады; қ — пальпаторлы б ана с йегіні ы ыс ан б рышты жары ша тары, ұғ ү ң ғ қ ұ қ қ с йекті здіксізб зылыстарыаны талады; ү ң ү ұ қ — патологиялы оз ышты ы жəне жары ша тарды крепитациясы қ қ ғ ғ қ қ ң аны талады. қ

Аны талатын негізгі диагностикалы іс-шаралар: қ қ - тіндерді ісінуін, ан йылуларды, ол ызметініАны талатын негізгі диагностикалы іс-шаралар: қ қ — тіндерді ісінуін, ан йылуларды, ол ызметіні б зылуы жəне ң қ құ қ қ ң ұ мəжб рліжа дайдаболуынаны тау; ү ғ қ — деформация аны тау шін иы сті мен б ана жиегін арау, б ана с йегіні қ ү ұғ қ ұғ ү ң ткіржары ша ынантеріжабындысыны перфорациясы, жараныаны тау; ө қ ғ ң қ — пальпацияда локалды ауыр ан орнын жəне тіндер ісінуін с йек ғ ү деформациясы, жары ша ты сы ырын, патологиялы оз ал ышты ынаны тау; қ қ ң қ қ қ ғ ғ ғ қ — ысымды немесе б ана жары ша тарына б ана асты артерия қ ұғ қ қ ұғ жаралануынаны тау шін олды жəне иы артериясы пульсациясын зерттеу қ ү қ қ қ ар ылыж ргізіледі; қ ү — олды сезімталды ынза ымдал анжа тананы тайды. қ ң ғ қ қ

ЕМДЕУ ТАКТИКАСЫ Ш ыл к мек к рсетуді тактикасы: ұғ ө ө ң -сыныЕМДЕУ ТАКТИКАСЫ Ш ыл к мек к рсетуді тактикасы: ұғ ө ө ң -сыны айма ын 10 -20 мл 1%новокаинменжансыздандыру; қ ғ -иы стінарт ажəне олдык терген алыптаб анарепозициясы; қ ү қ қ ө қ ұғ -Дезота ышынма талы–дəкелінемесеорамалдыта ыш ою; ңғ қ — зардап шегушіні жалпы жа дайына байланысты отыр ан немесе ғ ғ горизантальды алыпта ас ынулар болма анда жара ат пунктіне, ас ыну қ қ ғ қ қ бол анда–стационар атравматологияб лімінежеткізу; ғ ғ ө -психомоторлы озукезіндеседативтіпрепараттар олданылады; қ қ -т ра сызауырукезінде–наркотикалы анальгетиктер олданылады; ұ қ қ қ — с йек жары ша тарыны əсерінен тері жабындысыны перфорациясы ү қ қ ң ң кезіндеасептикалы та ышсалынады, соданкейіная тыфиксациялайды; қ ңғ қ — б ана асты артериясынан профузды ан кетуде жараны жо ар ы жəне ұғ қ ң ғ ғ т менгіб лігіненсауса пенбасып, жарабетінеасептикалы та ышсалынады, ө ө қ қ ңғ иы стінедəкевалигіж мса ысыпт ратын 8 -діктəріздіта ышсалынады. қ ү ұ қ қ ұ ңғ

Негізгі дəрі-дəрмектер тізімі: -*1прокаинертіндісі(синтокаин, аминокаинновокаин) -*диазепам(сибозон, реланиум, сидукцен, фаустан) -*наркотикалы анальгетиктарқ -*0, 85натрийхлоридіертіндісі -*декстранНегізгі дəрі-дəрмектер тізімі: -*1%прокаинертіндісі(синтокаин, аминокаинновокаин) -*диазепам(сибозон, реланиум, сидукцен, фаустан) -*наркотикалы анальгетиктарқ -*0, 85%натрийхлоридіертіндісі -*декстран