ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ СИСТЕМАСЫ Орында

Скачать презентацию ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ СИСТЕМАСЫ Орында Скачать презентацию ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ СИСТЕМАСЫ Орында

Қazaқstan_respublikasyndaғy_memlekettіk_satyp_alu_sistemasy.pptx

 • Размер: 1.2 Мб
 • Автор: Мадияр Кабдылгазинов
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ СИСТЕМАСЫ Орында по слайдам

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ СИСТЕМАСЫ Орында ан : 321 топ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ СИСТЕМАСЫ Орында ан : 321 топ студенті – Каирдинов Т. К. ғ Тексерген : о ытушы – Аухадиева А. Р. қ

Территория 2 724 902 км Столица государства – город Астана Население составляет около Территория 2 724 902 км Столица государства – город Астана Население составляет около 17 млн. человек Казахстан имеет 14 (областей) Казахстан граничит с Туркменистаном, Узбекистаном, Россией и Китаем. Мемлекет туралы м ліметә

НЕГІЗГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ КӨРСЕТКІШТЕРІ Өсу қарқыны 2015 жылы 2016 жылға: Жалпы өнім өндіруНЕГІЗГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ КӨРСЕТКІШТЕРІ Өсу қарқыны 2015 жылы 2016 жылға: Жалпы өнім өндіру — 120, 6% Нақты жалпы ішкі өнімнің — 109, 2% Инвестициялар – 114, 1% Орта еңбекақы – 112, 1% Мемлекеттік бюджет профициті – ЖІӨ-ге 2, 3%

НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗА Қазақстанның азаматтық кодексі Қазақстан заңдары: Сауда туралы Тауар-шикізат биржалары туралыНОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗА Қазақстанның азаматтық кодексі Қазақстан заңдары: Сауда туралы Тауар-шикізат биржалары туралы Қазақстан Президенті қаулылары: 29 қарашадағы 2015 жылғы, «Сауда Министрлігінің және Қазақстанның сыртқы экономикалық байланыстары» мәселелері 5 наурыздағы 2015 жылғы тендер жүргізудің тәртібі және жеткізушілер мен мердігерлерді таңдау 3 шілде 2015 жылғы «Материалдық-техникалық қамтамасыз ету Түркіменстан мұнай-газ кешені» 21 шілде 2015 жылғы «Жетілдіру туралы көрмелер мен жәрмеңкелерді өткізу»

МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ СИСТЕМАСЫ Мемлекеттік сатып алу процесінде мынадай әрекеттер: – сатып алуды жоспарлау;МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ СИСТЕМАСЫ Мемлекеттік сатып алу процесінде мынадай әрекеттер: – сатып алуды жоспарлау; – сатып алуды ұйымдастыру; – келісімшарттар жасасу арқылы тікелей келісім-шарттар мен тендерлік негізде; – бақылау сатып алу.

МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ЖОСПАРЛАУ За ны 8 -бабыны 3 -тарма ына сМЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ЖОСПАРЛАУ За ны 8 -бабыны 3 -тарма ына с йкес Тапсырыс ң ң ң ғ ә беруші міндетті т ртіппен, мемлекеттік сатып ә алуды жылды жоспары (мемлекеттік сатып алуды ң қ ң алдын ала жылды жоспары) бекітілген немесе қ мемлекеттік сатып алуды жылды жоспарына ң қ (мемлекеттік сатып алуды алдын ала жылды ң қ жоспары) згерістер ж не (немесе) толы тырулар ө ә қ енгізілген к ннен бастап он ж мыс к нінен ү ұ ү кешіктірмей мемлекеттік сатып алуды біры ай ң ңғ йымдастырушысына тауарларды, ж мыстарды, ұ ұ к рсетілетін ызметтерді мемлекеттік сатып алуды ө қ жоспарлау жайлы а парат сынады. қ ұ

МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ • Мемлекеттік сатып алу жүйесіне қатысады, кәсіпорынның мемлекеттік және мемлекеттікМЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ • Мемлекеттік сатып алу жүйесіне қатысады, кәсіпорынның мемлекеттік және мемлекеттік емес сектор экономикасы • Кәсіпорын сауда Министрлігі және сыртқы экономикалық байланыстар Түрікменстан сатып алуды жүзеге асырады және жеткізу тауарлар және өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдерді мемлекет мұқтажы үшін

МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ Мемлекеттік сатып алу үшін бюджеттік тұтынушылардың жеткізушілердің және мердігерлердің экономиканыңМЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ Мемлекеттік сатып алу үшін бюджеттік тұтынушылардың жеткізушілердің және мердігерлердің экономиканың мемлекеттік емес секторының жүзеге асырылады тәртібі туралы Ережеге сәйкес тендер өткізу, таңдау бойынша жеткізушілер мен мердігерлер. Мақсаты тендерлер өткізу болып табылады оңтайлы таңдау жеткізушінің немесе мердігердің жүзеге асыру үшін шаруашылық операцияларын бюджеттік тұтынушылар.

ТЕНДЕР ӨТКІЗУДІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ тең бәсекелестік жағдай жасау үшін барлық кәсіпорындар мен ұйымдардың мемлекеттікТЕНДЕР ӨТКІЗУДІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ тең бәсекелестік жағдай жасау үшін барлық кәсіпорындар мен ұйымдардың мемлекеттік емес меншік нысанындағы; жариялылығын қамтамасыз ету тендерлер өткізу; қамтамасыз ету, объективті бағалау нәтижелерін тендер; анықтау бірыңғай талаптарды тендерлер өткізу.

ТЕНДЕР ЖҮРГІЗУ Тендерлер ткізу кезінде тапсырыстарды ө орналастыру: німді сатып алу; ө ызметТЕНДЕР ЖҮРГІЗУ Тендерлер ткізу кезінде тапсырыстарды ө орналастыру: німді сатып алу; ө ызмет к рсету; қ ө имараттар мен рылыстарды салу ндірістік ғ құ ө ма сатта ы, леуметтік сала объектілерін; қ ғ ә жобалау, рылыс, монтаждау, іске осу-ж ндеу құ қ ө ж не бас а да ж мыс т рлерін; ә қ ұ ү жеткізу жина тал ан технологиялы жабды тар; қ ғ қ қ ж мыстарды орындау ж не ызмет к рсету. . ұ ә қ ө

ТЕНДЕР ЖҮРГІЗУ атысушылар рамы мен ж ргізу Қ құ ү формаларына байланысты тендерлер: ТЕНДЕР ЖҮРГІЗУ атысушылар рамы мен ж ргізу Қ құ ү формаларына байланысты тендерлер: ашы немесе жабы ; қ қ бастап ы немесе айталама. қ қ Тендерлерді негізгі атысушылары болып ң қ табылады сатып алушы (тапсырыс беруші), йымдастырушы тендер міткерлер тендерлік ұ ү комиссия.

САТЫП АЛУШЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ Сатып алушы (тапсырыс беруші) мынадай функцияларды ж зеге асырады: ү СатыпСАТЫП АЛУШЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ Сатып алушы (тапсырыс беруші) мынадай функцияларды ж зеге асырады: ү Сатып алушы (тапсырыс беруші) ж зеге ү асырады мынадай функциипредставляет сатып алу а тінім нім, ызмет к рсету немесе ғ ө ө қ ө ж мыстарды орындау; ұ Тендерлік комиссия ж мысына атысады; ұ қ на ты жа дайлар шарт, келісім-шарт жасасады қ ғ ж не оны тендер же імпазымен белгілейді. ә ң ң

ТЕНДЕР ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ Тендер ұйымдастырушы функцияларына кіреді: тендерлік комиссия мәжілістерінің ұйымдастырылуы; тендерлік құжаттаманыТЕНДЕР ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ Тендер ұйымдастырушы функцияларына кіреді: тендерлік комиссия мәжілістерінің ұйымдастырылуы; тендерлік құжаттаманы дайындау, жариялау және ұсыныстарды тарату; бақылау тендерлік комиссия қызметіне; шағымдарды қарау » тендерлік комиссияның шешімі.

ТЕНДРЛІК КОМИССИЯ ФУНКЦИЯЛАРЫ Тендрлік комиссия функцияларына кіретіндер: бекіту; тендерлік құжаттаманы таратуды ұйымдастыру;ТЕНДРЛІК КОМИССИЯ ФУНКЦИЯЛАРЫ Тендрлік комиссия функцияларына кіретіндер: бекіту; тендерлік құжаттаманы таратуды ұйымдастыру; тендерлік құжаттаманы сәйкестігін бақылау шарттары, тендерлік құжаттама шарттарына сәйкес, сатып алушының (тапсырыс берушінің); таныстыру үміткерлерге тендерлік құжаттаманы және оны түсіндіру; рәсімдерін жүзеге асыру тендерлер мен олардың нәтижелерін ресімдеуді; жеңімпазды анықтау немесе шешім қабылдау бойынша тендер нәтижелері.

САТЫП АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ Мемлекеттік сатып алу үкіметаралық Келісімдерге заңына сәйкес жүзеге асырылады САТЫП АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ Мемлекеттік сатып алу үкіметаралық Келісімдерге заңына сәйкес жүзеге асырылады

САТЫП АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ЖӘРДЕМДЕСУІ Мемлекеттік сатып алу ж йесін дамыту ү ж рдемдеседі Сауда-САТЫП АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ЖӘРДЕМДЕСУІ Мемлекеттік сатып алу ж йесін дамыту ү ж рдемдеседі Сауда- нерк сіп палатасы ә ө ә аза стан, ы пал алыптастыру азіргі Қ қ қ заман ы нерк сіптік, аржылы ж не сауда ғ ө ә қ қ ә инфра рылымын жан-жа ты ке ейту құ қ ң барлы т рлерін нысандары к сіпкерлік, қ ү ә сауда-экономикалы ж не қ ә ылыми-техникалы байланыстарды ғ қ Т рікменстан бас а мемлекеттермен. ү қ Сауда- нерк сіп палатасы йымдастырады, ө ә ұ халы аралы ж не шетелдік к рмелер, қ қ ә ө сондай-а презентация фирмалар мен қ йымдарды аза станда. ұ ң Қ қ

САТЫП АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ЖӘРДЕМДЕСУІ Мемлекеттік сатып алу ж йесін дамыту ү ж рдемдеседі Сауда-САТЫП АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ЖӘРДЕМДЕСУІ Мемлекеттік сатып алу ж йесін дамыту ү ж рдемдеседі Сауда- нерк сіп палатасы ә ө ә аза стан, ы пал алыптастыру азіргі Қ қ қ заман ы нерк сіптік, аржылы ж не сауда ғ ө ә қ қ ә инфра рылымын жан-жа ты ке ейту құ қ ң барлы т рлерін нысандары к сіпкерлік, қ ү ә сауда-экономикалы ж не қ ә ылыми-техникалы байланыстарды ғ қ Т рікменстан бас а мемлекеттермен. ү қ Сауда- нерк сіп палатасы йымдастырады, ө ә ұ халы аралы ж не шетелдік к рмелер, қ қ ә ө сондай-а презентация фирмалар мен қ йымдарды аза станда. ұ ң Қ қ

САТЫП АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ЖӘРДЕМДЕСУІ Мемлекеттік сатып алу ж йесін дамыту ү ж рдемдеседі Сауда-САТЫП АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ЖӘРДЕМДЕСУІ Мемлекеттік сатып алу ж йесін дамыту ү ж рдемдеседі Сауда- нерк сіп палатасы ә ө ә аза стан, ы пал алыптастыру азіргі Қ қ қ заман ы нерк сіптік, аржылы ж не сауда ғ ө ә қ қ ә инфра рылымын жан-жа ты ке ейту құ қ ң барлы т рлерін нысандары к сіпкерлік, қ ү ә сауда-экономикалы ж не қ ә ылыми-техникалы байланыстарды ғ қ Т рікменстан бас а мемлекеттермен. ү қ Сауда- нерк сіп палатасы йымдастырады, ө ә ұ халы аралы ж не шетелдік к рмелер, қ қ ә ө сондай-а презентация фирмалар мен қ йымдарды аза станда. ұ ң Қ қ

Мемлекеттік сатып алуды бақылау Келесідей бақылауды жүзеге асырады: Мемлекеттік тауар-шикізат биржасы тіркеу кезіндеМемлекеттік сатып алуды бақылау Келесідей бақылауды жүзеге асырады: Мемлекеттік тауар-шикізат биржасы тіркеу кезінде импорттық келісімшарттар Сатып алу аудиторлық қызметтерді төлемдер жүргізген кезде қаржы Министрлігінің қазынашылық

Мемлекеттік сатып алуды бақылау Келесідей бақылауды жүзеге асырады: Мемлекеттік тауар-шикізат биржасы тіркеу кезіндеМемлекеттік сатып алуды бақылау Келесідей бақылауды жүзеге асырады: Мемлекеттік тауар-шикізат биржасы тіркеу кезінде импорттық келісімшарттар Сатып алу аудиторлық қызметтерді төлемдер жүргізген кезде қаржы Министрлігінің қазынашылық

Мемлекеттік сатып алуды бақылау Келесі бақылауды жүзеге асырушылар: Жоғарғы бақылау палатасы Қаржы министрлігініңМемлекеттік сатып алуды бақылау Келесі бақылауды жүзеге асырушылар: Жоғарғы бақылау палатасы Қаржы министрлігінің бақылау-тексеріс бағдарламасы Бас прокуратура

ЗАҢНАМАНЫ ЖЕТІЛДІРУ ҚР заңы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстанның бюджеттік кодексі ЗАҢНАМАНЫ ЖЕТІЛДІРУ ҚР заңы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстанның бюджеттік кодексі

Назарлары ыз а ң ғ рахмет !2 D 0300 0 C 03 47 Назарлары ыз а ң ғ рахмет !