Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті Биологиялық қауіпсіздік кафедрасы

Скачать презентацию Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті Биологиялық қауіпсіздік кафедрасы Скачать презентацию Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті Биологиялық қауіпсіздік кафедрасы

et_қorektіler_opistorhozyn_balau_әdіsterі.pptx

 • Размер: 4.4 Мб
 • Автор: Мариям Умирзак
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті Биологиялық қауіпсіздік кафедрасы по слайдам

 Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті Биологиялық қауіпсіздік кафедрасы Та ырыбық : Ет Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті Биологиялық қауіпсіздік кафедрасы Та ырыбық : Ет оректілер описторхозын балау қ дістері ә Орында ан: 413 топ студенті ғ Абдулдаева Альбина Жетекшісі: Усман алева С. С ғ Алматы 2014 ж

Зерттеу ж мысыны негізгі ма саты: ұ ң қ Ет оректілерді описторхозын балау дістеріЗерттеу ж мысыны негізгі ма саты: ұ ң қ Ет оректілерді описторхозын балау дістері қ ә мен алдын алу шараларын ме геріп, оларды тиімді ң ң лгісін сыну ү ұ

Осы ма сатты шешу шін т мендегідей қ ү ө міндеттер ойылды: қ АқмолаОсы ма сатты шешу шін т мендегідей қ ү ө міндеттер ойылды: қ Ақмола облысы бойынша описторхоздың таралуын зерттеу. Описторхозды зертханалы балау дістері қ ә Ет оректілер описторхозына арсы ветеринариялы қ қ қ санитариялы шараларды йымдастыру қ ұ

Материалдар мен дістерә Зерттеулер А мола облысы, қ ветеринариялы клиникада қ ж неМатериалдар мен дістерә Зерттеулер А мола облысы, қ ветеринариялы клиникада қ ж не аза лтты аграрлы ә Қ қ ұ қ қ университетіні биологиялы ң қ ауіпсіздік кафедрасыны қ ң зертханасында ж ргізілді. ү

Жалпы ережелер 1. Описторхоз – трематодоздар тобында ы гельминтоз, адамны ж неЖалпы ережелер 1. Описторхоз – трематодоздар тобында ы гельминтоз, адамны ж не к птеген ғ ң ә ө ет оректі жануарлар мен кеміргіштерді бауырында ы т жолдарында, т қ ң ғ ө ө абында ж не й ы безіндегі паразитті тіршілік ететін қ ә ұ қ Opisthorchis felineus – екі айыр мысы (сібір) ар ылы пайда болады. қ қ 2. Д ние ж зінде описторхистардан барлы ы 20 млн. жуы адам зардап шегеді. ү ү ғ қ 3. Ресейде жыл сайын халы арасында ы барлы ына дерлік субъектерде қ ғ ғ описторхозбен ауыратын 40 мы а жуы адам тіркеледі ж не ауруды т мендеу ңғ қ ә ң ө нышандары бай алмайды. қ 4. аза станда жыл сайын негізінен А мола, Шы ыс- аза стан, останай, Қ қ қ ғ Қ қ Қ Павлодар, ара анды, Батыс- аза стан, Солт стік- аза стан облыстарыны Қ ғ Қ қ ү Қ қ ң аума тарында 1 300 — 1 500 описторхозбен ауру жа дайлары аны талады. қ ғ қ 5. Описторхоз оша тарында ы санитарлы -эпидемиологиялы ада алау қ ғ қ қ қ ғ ауруларды аны тау мен емдеуді; қ 6. инвазияны іс ж зінде ж не потенциалды берілу аудандарында ы алдын алу ң ү ә ғ іс-шараларыны кешенін; ң 7. описторхоз оздыр ышыны аралы , осымша ж не со ы иелерін аны тауды қ ғ ң қ қ ә ңғ қ ж не оны айналымыны жолдарын белгілеуді білдіреді. ә ң ң

Балау дістері ә Клиникалық балау Фюллеборн әдісі. Дарлинг әдісі Балау дістері ә Клиникалық балау Фюллеборн әдісі. Дарлинг әдісі

Адамдар – описторхозды ң а ты иесі қ қ Адамдар – описторхозды ң а ты иесі қ қ

  Фюллеборн дісіні н тижесіә ң ә Описторхоз ж мырт асы ұ Фюллеборн дісіні н тижесіә ң ә Описторхоз ж мырт асы ұ қ

Гельминтоовоскопиялық зерттеу әдістерінің нәтижесі № Зерттелеген ет оректілерқ Зерттелге н ет оректіле қГельминтоовоскопиялық зерттеу әдістерінің нәтижесі № Зерттелеген ет оректілерқ Зерттелге н ет оректіле қ р саны Ауру а ғ шалды а ққ ны Инвазиялы қ экстенсивті лігі % Д ар ли нг Фюллеборн Дарлинг Фюллеборн 1 Ит 12 1 3 8, 3 25 2 Мысы қ 12 1 4 8, 3 33, 3 Барлы ы: ғ 24 2 7 8, 3 29,

Opistorchus felineus жұмыртқасы Описторхтың жұмыртқасы сопақ, көлемі 0, 026 -1, 030 × 0,Opistorchus felineus жұмыртқасы Описторхтың жұмыртқасы сопақ, көлемі 0, 026 -1, 030 × 0, 1 -0, 013 мм. , ақ сары түсті, сыртқы қабықшасы бір жақ ұшына қарай қалыңдалған. Жұмыртқа ішінде қалыптасқан мирацидий бар.

Opistorchus felineus жұмыртқасы Opistorchus felineus жұмыртқасы

Компрессорлы діспен ж мыс істеуде қ ә ұ Компрессорлы діспен ж мыс істеуде қ ә ұ

Компрессорлық зерттеу әдісінің нәтижесі № Зерттелеген балы қ т рі ү Зерттелген сынама саныКомпрессорлық зерттеу әдісінің нәтижесі № Зерттелеген балы қ т рі ү Зерттелген сынама саны Зарарланған сынама саны Инвазияның экстенсивтілігі % 1 сазан 18 11 61, 1 2 табан 18 8 44, 4 3 а айран қ қ 18 3 16, 6 4 бахтах 18 9 50 5 шаба қ 18 7 38, 8 6 шортан 18 8 44, 4 7 а мар а қ қ 18 2 11, 1 Барлы ы: ғ 126 48 38,

Балықты метацеркарийге тексеру Балықты метацеркарийге тексеру

 Мысық емдеудің жүйелері Емдеу ж йесіү Емделгендер саны Емделіп жазыл андары ғ Мысық емдеудің жүйелері Емдеу ж йесіү Емделгендер саны Емделіп жазыл андары ғ Жазылу % Гексихол 4 2 50 Бильтрицид 4 2 50 Празиквантел 4 4 100 Барлы ы ғ 12 8 66,

 Ит емдеудің жүйелері Емдеу ж йесіү Емделгендер саны Емделіп жазыл андары ғ Ит емдеудің жүйелері Емдеу ж йесіү Емделгендер саны Емделіп жазыл андары ғ Жазылу % Гексихол 4 2 50 Бильтрицид 4 2 50 Празиквантел 4 4 100 Барлы ы ғ 12 8 66,

АЛДЫН-АЛА САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ Сату а т сетін балы тарды ветеринариялы санитариялы ғ ү қАЛДЫН-АЛА САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ Сату а т сетін балы тарды ветеринариялы санитариялы ғ ү қ қ қ сараптаудан ткізу; ө Егер балы ты -2. . . -13°C м здатылса, олар 24 к нде толы тай қ ұ ү қ жойылады; -30°C температурада болса, 5 са атта ырылады; ғ қ Вакуумды жа дайда дегенде; қ ғ өң Ет оректілерге шикі балы ты жегізбеу; қ қ Балы шылар кемесінде санитариялы тазалы са тау шаралары қ қ ата са талынуы керек; қ ң қ Адам ж не жануарлар н жісіні су а т спеуін ада алау керек. ә ә ң ғ ү қ ғ Балы шылар кемелерінде санитариялы тазалы са тау қ қ шаралары ата ж зеге асуы ажет. қ ң ү қ Описторхозды ж тырып алудан са тандыру ма сатында ұқ қ қ алдымен жа адан аулан ан балы ты кем дегенде 20 минут ң ғ қ айнату немесе уыруы ажет. 1 кг балы ты 200 грамм т з қ қ ұ салын ан т зды суда т здау керек. ғ ұ ұ

Алдын ала са тандыру ж не емдеу шараларынан қ ә кейінгі ж ргізілген фюллеборнАлдын ала са тандыру ж не емдеу шараларынан қ ә кейінгі ж ргізілген фюллеборн дісіні н тижесі ү ә ң ә р/с № Ет орекектілер саны қ Зерттелетін мал саны Фюллеборн дісіә 1 ит 12 — 2 мысы қ 12 — Барлы ы: ғ 24 —

қорытынды Қорыта келгенде, жүргізілген зерттеу нәтижесіне сүйене отырып ет қоректілер описторхозын балау үшінқорытынды Қорыта келгенде, жүргізілген зерттеу нәтижесіне сүйене отырып ет қоректілер описторхозын балау үшін Фюллеборн және қосымша иесі балықтарды компрессорлық әдістермен тексеру нәтижесі тиімді деп есептейміз. Алдын ала сақтандыру шараларын үнемі қадағалап отыруымыз керек.

рметті ты дарман ауым кез – Құ ң қ келген ауруды алдын алу олрметті ты дарман ауым кез – Құ ң қ келген ауруды алдын алу ол жеке бас ң гигиенасына, ж не таза, балауса ә німдерді олдану а ө қ ғ байланысты, сонды тан са танайы қ қ қ а айын!!! ғ Көңіл қойып тыңдағандары- ңызға рахмет!!!