Қабы л даған: Жексенбай Б. Оры ндаған:

Скачать презентацию Қабы л даған: Жексенбай Б. Оры ндаған: Скачать презентацию Қабы л даған: Жексенбай Б. Оры ндаған:

anuar_a.sh.karantin.pptx

 • Размер: 873.4 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации Қабы л даған: Жексенбай Б. Оры ндаған: по слайдам

Қабы л даған: Жексенбай Б. Оры ндаған: Біл іс б еко вҚабы л даған: Жексенбай Б. Оры ндаған: Біл іс б еко в А. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӨТКІЗІЛЕТІН КАРАНТИНДІК ШАРАЛАР ТІЗІМГЕ КІРЕТІН ІС ЖҮЗІНДЕГІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

 аза стан Республикасында ткізілетін карантиндік Қ қ ө шаралар тізімге мыналар кіретін іс аза стан Республикасында ткізілетін карантиндік Қ қ ө шаралар тізімге мыналар кіретін іс ж зіндегі нормативтік ү жаттар негізінде іс ж зіне асырылады: құ ү Министрлер Кабинетіні 1992 жылды 13 -тамызында ы ң ң ғ «КСРО Мемлекеттік агро нерк сібіні аза КСР-ы бойынша сімдік ө ә ң Қ қ ө карантині ж ніндегі мемлекеттік Бас инспекциясын аза стан ө Қ қ Республикасы Ауыл шаруашылы ы министрлігіні сімдік карантині ғ ң ө ж ніндегі мемлекеттік Бас инспекциясы етіп айта ру туралы ө қ құ № 676 аулысы қ (1997 жылды 10 -шілдесіндегі редакциясынан). ң аза стан Республикасыны 1993 жылды 13 — а тарында ы Қ қ ң ң қ ң ғ « аза стан Республикасыны Мемлекеттік шекарасы туралы» Қ қ ң за ың (желто санда 1872 н мірмен тіркелген). қ ө аза стан Республикасыны 1999 жылды 11 -а панында ы Қ қ ң ң қ ғ 2011 жылды 24 -наурызына дейінгі 344 -1 « сімдік карантині туралы» ң Ө за ы ң

 аза стан Республикасыны Қ қ ң « аза стан Республикасында ы Қ қ аза стан Республикасыны Қ қ ң « аза стан Республикасында ы Қ қ ғ мемлекеттік ба ылау ж не ада алау» қ ә қ ғ за ың ( згерістермен ж не ө ә осымшалармен 2011 жылды 21 шілдесіндегі жа дай бойынша). қ ң ғ аза стан Республикасыны 2003 жылды 11 -наурызында ы Қ қ ң ң ғ (393 -2 н мірмен тіркелген) « аза стан Республикасыны » «Мемлекеттік ө Қ қ ң ызмет туралы» за ына згерістер мен осымшалар енгізу туралы» қ ң ө қ за ың. аза стан Республикасы кіметіні 2005 жылды Қ қ Ү ң ң 13 -желто санында ы қ ғ « аза стан Республикасы мемлекеттік Қ қ шекарасынан ту кезінде ткізу бекеттерінде адамдарды, к лік ө ө ө ралдарын ж не ж ктерді ба ылау т ртібі туралы н с ау» жайлы құ ә ү қ ә ұ қ № 1240 аулысы қ аза стан Республикасы кіметіні 2002 жылды Қ қ Ү ң ң 10 -желто санында ы қ ғ «К ресу республикалы бюджет аржысы ү қ қ есебінен іс ж зіне асырылатын карантиндік нысандар Тізімі. аза стан ү Қ қ Республикасы жер аума ында жо , карантиндік м ні бар сімдік ғ қ ә ө зиянкестері, ауру оздыр ыштары ж не арам ш птер жайлы қ ғ ә ө № 1295 аулысы. қ А б ліміне Р кіметіні 2005 жылды 23 — арашасында ы ө Қ Ү ң ң қ ғ аулысына с йкес згерістер енгізілген. қ ә ө

 Кедендік ода ру аясында фитосанитарлы шаралар қ құ қ б Кедендік ода ру аясында фитосанитарлы шаралар қ құ қ б лімінде Еур. АЗЭС Халы аралы Ке есіні 2009 жылды ө қ қ ң ң ң 11 -желто санында ы (№ 30) шешімімен Кедендік ода ты қ ғ қ ң фитосанитарлы ауіпсіздігі саласында ы нормативтік қ қ ғ ы актісіні негізін алаушы болып табылатын сімдік құқ қ ң қ ө карантині туралы кедендік ода ты Келісімі абылданды. қ ң қ Келісімді іс ж зіне асыру шін карантиндік тексеруге ү ү жат ы зыл ан німдерді халы аралы саудасында қ ғ ө ң қ қ (Кедендік ода ты кедендік шекарасында ж не Кедендік қ ң ә ода ты кедендік жерінде карантиндік фитосанитарлы қ ң қ ба ылауды ( ада алау) іс ж зіне асыру т ртібі) кімшілік қ қ ғ ү ә ә кедергілерді азайту а м мкіндік беретін, карантиндік ғ ү тексеруге жат ызыл ан німдерді келу, шы ару ж не қ ғ ө ә ғ ә орын ауыстыру т ртібін реттейтін жаттар абылданды. ә құ қ

 аза стан Республикасыны 2010 жылды Қ қ ң ң 30 -маусы мында аза стан Республикасыны 2010 жылды Қ қ ң ң 30 -маусы мында ы ғ «Кедендік ода ты сімдік карантині қ ң ө бойынша келісімін бекіту туралы» № 304 -IV за ы ң. Жа а редакциясы 1992 жылды с уірінде к шіне енген ң ң ә ү (5 — осымша) сімдік ор ау ж ніндегі халы аралы конвенция. қ ө қ ғ ө қ қ ТМД атысушы мемлекеттер мен Балты жа алауы қ қ ғ мемлекеттеріні 1998 жылды 23– 27 арашасында ткен ң ң қ ө сімдік карантині ж ніндегі 7 -ші Конференциясыны ө ө ң хаттамасы. аза стан Республикасыны 2011 жылды Қ қ ң ң 1 — а тарында ы карантиндік фитосанитарлы жа дайы қ ң ғ қ ғ бойынша аны тамалы. қ қ – Астана. 2010, шы ар ан Р ғ ғ Қ агро нерк сіп кешеніні мемлекеттік инспекция комитеті мен ө ә ң «Республикалы фитосанитарлы аны тау ж не болжау қ қ қ ә т сілдемелік орталы ы» ММ. ә ғ

 Сонымен ыс ша т йін жасайтын болса , мына жайттарды есепке қ Сонымен ыс ша т йін жасайтын болса , мына жайттарды есепке қ қ ү қ алу керек: Карантиндік шаралар ж не зиянды организмдермен к рес шаралары ә ү ж йе сі сол зиянды организмдерді кері серінен болатын нім ү ң ә ө шы ынын азайтып, сімдік німділігін к теруге м мкіндік береді; ғ ө ө ө ү сімдік карантині алып келінетін ж не сатып алынатын німдерді Ө ә ө ң жо ары сапасын амтамасыз етеді, йткені ол к птеген кері ғ қ ө ө салдарды жояды; Ауыл шаруашылы ы німдеріні жо ары тазалы ы мен сапасына ғ ө ң ғ ғ арай оны адамдар мен мал а деген кері серлеріні қ ң ғ ә ң ауіп- атерлері жойылады; қ қ Б кіл карантиндік шараларды ж не зиянды организмдермен к рес ү ә ү шараларын ата са тау агрофитобиоценозда ы жа ымсыз қ ң қ ғ ғ былыстарды болдырмай, экология а о ды сер етеді; құ ғ ң ә сімдік карантині ж ніндегі шаралар сімдік шаруашылы ы Ө ө ө ғ саласыны , ала берді, б кіл ауыл шаруашылы ыны экономикалы ң қ ү ғ ң қ жа дайына о сер етеді. ғ ң ә

Өсiмдiктер карантинi туралы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы Заңын және Қазақстан Республикасының аумағын«Өсiмдiктер карантинi туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы Заңын және Қазақстан Республикасының аумағын карантиндiк объектiлерден қорғау жөнiндегi мемлекеттiк шараларды жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулысында мына нормативтік құжаттар қолданылады : ИМПОРТТЫ КАРАНТИНДІК Р САТТАМА Қ ҰҚ АЛУ АКТІСІ КАРАНТИНДІК ХАБАРЛАМА КАРАНТИНГЕ ЖАТ ЫЗЫЛ АН НІМДІ, К ЛІК РАЛДАРЫН Қ Ғ Ө Ө ҚҰ ТЕКСЕРУДІ Ж НЕ КАРАНТИНДІК САРАПТАМА А — АРНАЛ АН Ң Ә Ғ Ғ ЛГІЛЕРІН ІРІКТЕУДІ N___АКТІСІ Ү Ң КАРАНТИНДІК СЕРТИФИКАТ СІМДІКТЕР КАРАНТИНІ БОЙЫНША Ө БА ЫЛАУДЫ ТКІЗУ ТУРАЛЫ АКТ Қ Ө

 Импорттық карантиндiк рұқсат алу үшiн жеке және заңды тұлға карантиндiк өнiмдi Қазақстан Республикасы Импорттық карантиндiк рұқсат алу үшiн жеке және заңды тұлға карантиндiк өнiмдi Қазақстан Республикасы арқылы транзиттi жүзеге асыруға дейiн 5 күн iшiнде немесе әкелуге дейiн 30 күннен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының өсiмдiктер карантинi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органына мынадай мәлiметтермен өтiнiм бередi: 1) Қазақстан Республикасына әкелiнетiн (транзиттелетiн) карантинге жатқызылған өнiмдi әкелудiң мақсаты және оның әр түрi бойынша жеке саны; 2) өнiмнiң арналып белгiленуi және қолданылу орны (мекен-жайы, ал транзит жүктерi үшiн — бағыты және белгiленген елi); 3) карантинге жатқызылатын өнiмдi импорттауды немесе транзиттеудi ұйғарған экспорттаушы елдiң атауы, сондай-ақ карантинге жатқызылатын өнiмдi шығарушы елдiң атауы; 4) карантинге жатқызылған өнiмнiң әкелiнуi белгiленген мерзiмдер немесе транзиттiк тасымалдаудың мерзiмi; 5) карантинге жатқызылған өнiм Қазақстан Республикасына әкелiнетiн шекаралық фитосанитариялық пункттiң атауы;

   ИМПОРТТЫ КАРАНТИНДІК Р САТТАМАҚ ҰҚ Осымен____________________________ (за дыт ИМПОРТТЫ КАРАНТИНДІК Р САТТАМАҚ ҰҚ Осымен____________________________ (за дыт л аны атауынемесежекеаты-ж ні) ң ұ ғ ң ө аза стан. Республикасыны (транзит)______________ Қ қ ң (елді атауы) ң мынадайкарантингежат ызыл ан німні қ ғ ө ң келінуінер сатберіледі: __________________ ә ұқ ( рт рібойынш аатауы, м лш ері) ә ү ө 1. келінетінкарантингежат ызыл ан німмынадайкарантиндік Ә қ ғ ө зиянкестерден, ауруларданж неарамш птерді т ымдарынантазаболуытиіс: ә ө ң ұқ __________________________ 2. Мынадай осымш аталаптар асайболуыкерек: ________ қ ғ ________________________________ 3. келінетінкарантингежат ызыл ан німні рпартиясы Ә қ ғ ө ң ә экспорттаушыелді сімдіктеркарантиніж ніндегіресми йымдарыберген, аза стан. Республикасына ң ө ө ұ Қ қ жіберілгенкарантингежат ызыл ан німосыр саттаманы 1 ж не 2 -тарма тарындак рсетілгенбарлы қ ғ ө ұқ ң ә қ ө қ талаптар ажауапберетінінку ландыратынфитосанитариялы сертификатымен осаж руітиіс. ғ ә қ қ ү 4. Карантингежат ызыл ан німді(транзит) келуміндетікарантиндікфитосанитариялы ба ылаудан қ ғ ө ә қ қ ж несараптамадан ткенненкейінмынадайш екаралы фитосанитариялы бекеттенр сатетіледі. ә ө қ қ ұқ _______________________________________________________________ (шекаралы фитосанитариялы бекетті атауы) қ қ ң 5. Осыр саттамабойынш а келінетінкарантингежат ызыл ан ұқ ә қ ғ нім(транзиттік)мынадайба ытбойыншатасымалдануыкерек: ө ғ ________________________________ 6. німдерменк лік ралдары, со ыкеліпт супунктінекелгенсо мынадайкарантиндік Ө ө құ ңғ ү ң шаралардан туітиіс: _____ ө ________________________________________________________________ 7. Р саттама» сімдіктеркарантинітуралы» аза стан. Республикасы. За ыны 7 -ш ібабыны ұқ Ө Қ қ ң ң ң негізіндеберілді. _________________________________________________________________ 200. . жыл ы. . . . дейінгімерзімгеберілді. ғ ғ аза стан. Республикасыны сімдіктеркарантиніж ніндегіБасмемлекеттікинспекторы Қ қ ң ө ө аза стан. Республикасыны сімдіктеркарантиніж ніндегімемлекеттікинспекторы Қ қ ң ө ө

 Алу актiсi - Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгiленген тәртiппен және жағдайларда алуға жататын, залалданған, Алу актiсi — Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгiленген тәртiппен және жағдайларда алуға жататын, залалданған, карантинге жатқызылған өнiмге (жүктер) мемлекеттiк инспектор ресiмдейтiн ресми құжат

  АЛУ АКТІСІ Кімге: иесіне________________________________ Осы мен, т мендекелт ірілгенкарантингежат АЛУ АКТІСІ Кімге: иесіне________________________________ Осы мен, т мендекелт ірілгенкарантингежат ызыл ан нім, мынадайсебептербойыншаал ыны пө қ ғ ө тастал анык у л ендіріледі: ғ ә нім ө залалдан ан: ________________________ ғ ________________________________ Осы німимпорты нат ыйымсалы нды ө Мынадайсебепт ербойыншафитосанитариял ы серт ификат жа рамсыз: қ _________________________________ Бас а қ себептер_________________________ ол даны л анша ра Қ ғ ________________________ Жою. Залалдан ан німдердіж ктеналы пт астау ғ ө ү айтару Қ Бас а______________________ қ Зал алсызда нды ру Алыныптастал анкарантингежат ызыл ан німні ат ауыменсаны: ғ қ ғ ө ң (т гелж к немесеоны б л ігі) ү ү ң ө _________________________________ Ж к туралым л імет: ү ә Экспорт таушыны мекен-жайы: ң Ж к ал ушыны мекен-жайы: ү ң Айы рмал ы белгілері(та басы): қ ң Жет кізетін ралдар құ Nфитосанитариялы сертифик ат қ Берілді( йымны аталуы)_______Бергенуа ыты_______ ұ ң қ сімдіктеркарантиніж ніндегімемлекеттікинспек торы Ө ө ____________________________ (обл ысы ны , а ла сыны , шека рада ы фитосанитариялы шекаралы ң қ ң ғ қ қ пункт) М ртабан______К ні, айы, жылы_______ ө ү ( олы) қ

 Карантиндiк хабарлама - карантингежат ызыл анматериалды алда ыкелiпқ ғ ң ғ т суi, Карантиндiк хабарлама — карантингежат ызыл анматериалды алда ыкелiпқ ғ ң ғ т суi, оны карантиндiкжа дайы, сондай-а ү ң ғ қ ткiзiлгеніс-шараларменоныпайдалану ө шарттарытуралы сiмдiктеркарантинiж нiндегi ө ө аума ты мемлекеттiкоргандыхабардаретушi қ қ жат. құ

  КАРАНТИНДІК ХАБАРЛАМА сімдіктеркарантиніж ніндегіаума ты орган_______Ө ө қ қ ________________________________ (мекен-жайы) КАРАНТИНДІК ХАБАРЛАМА сімдіктеркарантиніж ніндегіаума ты орган_______Ө ө қ қ ________________________________ (мекен-жайы) «. . ж. Мен сімдіктеркарантиніж ніндегімемлекеттік ө ө инспектор___ ________________________________ (аты-ж ні) ө карантингежат ызыл ан німдітексеруден қ ғ ө ткіздім________ ө ________________________________ (атауыж несаны) ә шы ан ққ жері___________________________ жіберілгенжері ________________________ (мекен-жайы) ________________________________ ( німні карантиндікжа дайык рсетіледіж неоныпайдалану а ө ң ғ ө ә ғ ________________________________ мынадайшарт ойылады) қ ________________________________ сімдіктеркарантиніж ніндегімемлекеттікинспектор____ Ө ө ( олы) қ

  КАРАНТИНГЕ ЖАТ ЫЗЫЛ АН НІМДІ, К ЛІК РАЛДАРЫН ТЕКСЕРУДІ Қ КАРАНТИНГЕ ЖАТ ЫЗЫЛ АН НІМДІ, К ЛІК РАЛДАРЫН ТЕКСЕРУДІ Қ Ғ Ө Ө ҚҰ Ң Ж НЕ КАРАНТИНДІК САРАПТАМА А АРНАЛ АН Ә Ғ Ғ ЛГІЛЕРІН ІРІКТЕУДІ Ү Ң N___ АКТІСІ Мен, сімдіктеркарантиніж ніндегімемлекеттікинспектор__ ө ө ________________________________ ( сімдіккарантиніж ніндегіаума ты органны атауы, аты-ж ні) Ө ө қ қ ң ө аза стан. Республикасыны аума ынкарантиндікобъектілерден Қ қ ң ғ ор ауж ніндегі аза стан. Республикасында олданылыпж рген қ ғ ө Қ қ қ ү ережелергес йкескарантингежат ызыл ан німді, к лік ралдарынтексерудіж не ә қ ғ ө ө құ ә карантиндіксараптама аарнал ан лгілерініріктеуді ғ ғ ү «»______ж. ткіздім. ө _________________________________(за ды ң т л аны атауыж нежекет л аны аты-ж ні) ұ ғ ң ә ұ ғ ң ө німні (тасымалдау ралыны )аты ө ң құ ң ________________ М лшері(топсалма ы, орынсаныж не ө ғ ә т. б. )_____________ Карантингежат ызыл ан німні шы ан қ ғ ө ң ққ жері_____________ «»____ж. N__Сертификат берілген Мынадайорташа лгілерііріктеліпалынды: ү _______дана_____салма м лшерінде қ ө Тексерун тижесінде ә аны талды___________________ қ Мынадайкарантиндікшаралардыж ргізукерек ү _________________________________ Акткарантингежат ызыл анматериалдарды иесі кіліні атысуыменжасалынды қ ғ ң ө ң қ _________________________________ (лауазымы, аты-ж ні) ө сімдіктеркарантиніж ніндегі Ө ө мемлекеттікинспектор_____

Карантиндiк сертификат - аза стан. Республикасыаума ыны шегiндеорынҚ қ ғ ң ауыстыратынж несатылатын, карантингеКарантиндiк сертификат — аза стан. Республикасыаума ыны шегiндеорынҚ қ ғ ң ауыстыратынж несатылатын, карантинге ә жат ызыл ан нiмнi карантиндiкжай-к йiн қ ғ ө ң ү ку ландыратын жат. ә құ

  N ___ КАРАНТИНДІК СЕРТИФИКАТ ______________дейінжарамды 1. Берілді__________________________ (за дыт N ___ КАРАНТИНДІК СЕРТИФИКАТ _______»_______дейінжарамды 1. Берілді__________________________ (за дыт л аны атауынемесежекет л аны аты-ж ні)ң ұ ғ ң ө _________________________________ (оны мекенжайы) ң о ан__________________________ ғ _________________________________ ( айда, кімге, алушыны толы атауыж немекенжайык рсетілуі қ ң қ ә ө керек) мынадайкарантиндікжат ызыл ан німді қ ғ ө шы ару ар сатберілді: ғ ғ ұқ 2. Орынны жалпысаны(дана)_________________ ң 3. Жалпысалма ы(тонна, кг)_________________ ғ 4. Ж нелтустанциясы(орыны)_________________ ө 5. Баратынстанциясы(орыны)_________________ 6. Ж ктізерттеу, тексерунемесезертханалы талдауды ү қ ң (сараптаманы )негізіндеку ландырылады ң ә _________________________________ (керегінсыз) __________________________________ (ж кті карантиндікжа дайыж не ткізілгеншараларытуралы ү ң ғ ә ө белгі) _______________________аны талды қ 7. Карантингежат ызыл анматериалдыж нелту, алукезіндеж не қ ғ ө ә пайдалан андамынадайшарттарбелгіленеді ғ __________________________________ 8. Берілгеннегізі ______________________ ( андай жатты ) қ құ ң сімдіктеркарантиніж ніндегімемлекеттікинспектор Ө ө ___________________________ ( олы)(инспекторды аты-ж ні) қ ң ө

Ескерту: 1. Сертификатж кті ржекеленгенк лемінеү ң ә ө беріледіж несо анжарамдыболады. әЕскерту: 1. Сертификатж кті ржекеленгенк лемінеү ң ә ө беріледіж несо анжарамдыболады. ә ғ 2. Жолбойы, ж кті сімдіктеркарантині ү ң ө ж ніндегі ө аума ты органны арнайыр сатынсыз, бас а қ қ ң ұқ қ жа ажіберугетыйым ққ салынады. 3. Сертификаттыберужіберуге 15 к н ү ал ан адейінж ргізіледі. қ ғ ғ ү 4. Сертификатты жарамдылы мерзіміж кті ң қ ү ң жолдабол ануа ытынабайланысты ғ қ белгіленеді.

 СІМДІКТЕР КАРАНТИНІ БОЙЫНША БА ЫЛАУДЫ ТКІЗУ Ө Қ Ө  СІМДІКТЕР КАРАНТИНІ БОЙЫНША БА ЫЛАУДЫ ТКІЗУ Ө Қ Ө ТУРАЛЫ АКТ «. . . . ж. Мен, сімдіктеркарантиніж ніндегі аза стан. Республикасы____ ө ө Қ қ _________облысыны мемлекеттікинспекторы» сімдіктер ң Ө карантинітуралы»За ыны ж не аза стан. Республикасыны ң ң ә Қ қ ң территориясынкарантиндікобъектілерден ор ау. Ережелеріні қ ғ ң негізіндекарантиндікшараларды орындалуынтексердім. ң __________________________________ (за дыт л аны атауынемесеж нет л аны аты-ж ні) ң ұ ғ ң ә ұ ғ ң ө 1. Тексерубарысындааны талды( айкезде, айуа ытаралы ында қ қ ғ ж не андай жаттартексерілдіж ненеаны талды) ә қ құ ә қ 2. Тексерун тижесібойынша орытындыж не сыныс(міндетті ә қ ә ұ т рдеорындалатыншаралар, оларды уа ыты, ж мыс ажауапты ү ң қ ұ қ адамдар) __________________________________ Акт2 данадажазылдыоны біріншісіза дынемесежекет л аны ң ң ұ ғ ң кілінеберіледі, екіншісі сімдіктеркарантиніж ніндегі ө ө ө инспекторды тапсырмаларыменн с амаларыны орындалуын ң ұ қ ң тексерілгенсо істе алады, орындалма анжа дайдахаттама ң қ ғ ғ жазылады. сімдіктеркарантиніж ніндегімемлекеттікинспектор Ө ө _________________________ (аты-ж ні) ө Актты біріншіданасыналдым ң Иесі( кілі)______________ ө К ні_________ ү сімдіктеркарантиніж ніндегіинспекторды берген Ө ө ң тапсырмаларымен сыныстарыны тексеру орытындысы ұ ң қ Тексеруж ргізілді_______иесіні ( кіліні ) атысуымен ү ң ө ң қ _______________________________ ( ызметорны, аты-ж ні) қ ө тексерудеаны талды(тапсырманы орындалуы): қ ң _______________________ сімдіктеркарантиніж ніндегімемлекеттікинспектор Ө ө __________________________ (аты-ж ні) ө Иесі( кілі)___________________ ө (аты-ж ні) ө