Скачать презентацию Ινστιτούτο Επικοινωνίας Καινοτομίας Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων Институт Скачать презентацию Ινστιτούτο Επικοινωνίας Καινοτομίας Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων Институт

bce785792eef79b38f02ecbd645c3b79.ppt

  • Количество слайдов: 20

Ινστιτούτο Επικοινωνίας Καινοτομίας Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων Институт за Комуникации Иновации Реклама и Връзки Ινστιτούτο Επικοινωνίας Καινοτομίας Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων Институт за Комуникации Иновации Реклама и Връзки с Обществеността Institute for Communication Innovation Advertisement and Public Relations More of everything you want TM

Ινστιτούτο Επικοινωνίας Καινοτομίας Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων Институт за Комуникации Иновации Реклама и Връзки Ινστιτούτο Επικοινωνίας Καινοτομίας Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων Институт за Комуникации Иновации Реклама и Връзки с Обществеността Консултирайте се с нас … Institute for Communication Inovation Advertisement and Public Relations Нашата мечта е една силна компания, която ще може да управлява и да формира идентичност, доверие и професионализъм в областите, в които работим. Институтът за Комуникации Иновации Реклама и Връзки с Обществеността е винаги до Вас, когато имате нужда. Услугите ни са с подчертано качество и професионализъм. Към всеки проект, по който работим подхождаме индивидуално и съобразено единствено. More. Вашите want TM с of everything you нужди. Наша цел са диференциацията и изключителността. Ние формираме фирмената Ви идентичност и създаваме усещане за увереност с Вашите клиенти с цел възходящата тенденция на фирмата Ви. Визията на Института за Комуникации Иновации Реклама и Връзки с Обществеността е едно многопластово понятие, чието изграждане изисква отговорност и дългогодишна грижа. Ние създаваме необходимите предпоставки, които позволяват креативното използване на връзките с обществеността, комуникацията и рекламата посредством правилния избор и стратегическо планиране на преките и косвени средства. В Института за Комуникации Иновации Реклама и Връзки с Обществеността подхождаме към различните обществени групи чрез организирането на вътрешни, социални и специализирани прояви, подбирайки и използвайки качествени съвременни методи и средства за връзки с обществеността Днес напредъкът на технологиите е най-бърз от всяка една епоха в миналото и навременното използване на възможностите й може да се превърне в един много силно конкурентно

Разширява функционалните и фирмени възможности на хората и на различните обществени групи ü Дава Разширява функционалните и фирмени възможности на хората и на различните обществени групи ü Дава възможност на гражданите да се информират обстойно и в реално време и да имат решаваща дума и възможност за постоянна намеса üОтваря прозорец за осведомяване и знание за гражданите и найвече за младите хора Запазването на връзката с новите технологични възможности и интернет, както и оползотворяването на практичните им предимства изискват комбинация от осведоменост, предпазливост, мечтателство и склонност към експериментиране. Намираме се във възхода на новите технологии, използваме съвременни инструменти в глобалната мрежа, услуги, които дават стратегическо предимство. ü Институтът за Комуникации Иновации Реклама и Връзки с Обществеността произлиза от обединението на членове – специалисти в области свързани с връзките с обществеността, политическите и юридическите науки, комуникациите, медиите и стратегическото планиране, в резултат на което обединявайки усилията си могат да предоставят специализирани и цялостни консултантски услуги и да превъплътят на практика идеите, целите и вижданията. Множество анализатори смятат, че политическия маркетинг не се подчинява на никаква диференциация, освен търговската. От части може би са прави, с оглед на това, че политическия пазар приемайки главна роля в „играта” на медиите и на новите технологии загуби първоначалната си ориентация и се превърна в „ловец” на дългосрочни и краткосрочни облаги, но с условия, вече, на търговски пазар. Нашата позиция и наше схващане са, че е нужна правилната консистенция между комуникация и политика,

за да бъде един политически продукт (едно политическо лице или събитие) възприето от „потребителите” за да бъде един политически продукт (едно политическо лице или събитие) възприето от „потребителите” му по такъв начин, че в представите им да не се намалява неговата тежест, а да се увеличава, както и да се постига правилно управление на репутацията му чрез обработени техники, които не биха позволили даже и съмнение, че не става въпрос за най-добрия избор. Политическият профил има нужда от знание и стратегическо планиране. Ние притежаваме онези възможности, които са необходими, за да предложим цялостни програми за политическа комуникация, които лесно могат да се нагодят към нуждите и изискванията на едно политическо лице или събитие. Институтът за Комуникации Иновации Реклама и Връзки с Обществеността е създаден в една наистина изострена от противоречия епоха по отношение на въпросите за комуникацията между хората. Въпреки забележителния възход на средствата и новите технологии качеството на човешката комуникация и информираност става все по-оскъдна и същността се губи. Ние създаваме чрез знание, въображение, ясна мисъл, нови стандарти и методи сигурни и високорезултатни канали за комуникация. Целим се резултатите да не представляват просто положителни баланси и върхови икономически печалби, а да се съчетават с хуманни цели и културни действия. Ние подкрепяме и се основаваме на взаимоуважението, иновациите, силната воля и доверието и създаваме отношения с трайни тенденции. Вървим напред, считайки, че идеите са неизчерпаеми. Следователно проблемът при различните прояви не е идейният замисъл, с който трябва да се постигне целта и да достигне до таргет групите. Още по-важни са точното изпълнение на идеята и перфектната организация на събитието.

начало до край, организираме отговорно и креативно конгреси, срещи и семинари, които са насочени начало до край, организираме отговорно и креативно конгреси, срещи и семинари, които са насочени към различни групи от обществото. Организираме с отговорност и точност участието на корпоративни клиенти на изложения, както и организация и реализация на изложбените пространства. Във времена на несигурност и силна конкуренция ние имаме възможността да удовлетворим Вашите изисквания, откривайки за Вас нови хоризонти Институтът за Комуникации Иновации Реклама и Връзки с Обществеността съдейства при избора на подходящото събитие. В последствие Ви осигуряваме подходяща и навременна помощ за съпътстващите дейности и Ви гарантираме високо качество на крайния резултат на събитието – като културни мероприятия, презентации на книги, различни организационни форми, промоции и презентации на продукти и услуги. Можем, също така, да извършим дизайна и да се ангажираме с отпечатването и разпространението на Вашите печатни материали – рекламни, лични или корпоративни, с внимание и точност. Ние ще създадем Вашата публикация или книга – литературна или научна, или Вашия сборник, използвайки при дизайна високи стандарти от естетична гледна точка, създаваме ги с внимание към детайлите, гарантирайки високо качество и впоследствие ги промотираме и разпространяваме по специализирани канали, които Ви интересуват, следейки пълния цикъл на разпространението. Вашият избор е ключ към успеха за коректно и оригинално рекламиране на фирмата и продуктите Ви.

Новите идеи предлагани от Института за Комуникации Иновации Реклама и Връзки с Обществеността създават Новите идеи предлагани от Института за Комуникации Иновации Реклама и Връзки с Обществеността създават идеалната рекламна концепция и гарантират напълно положително възприемане на посланията от таргетираната група хора. Ние знаем какво означава реклама и каква е целта й: Рекламата като комуникационно средство, независимо дали е печатна, медийна или електронна, представлява специално обработен оптикоакустичен материал, който е предназначен за широката публика. Тя се опитва да предаде определени послания по подходящ начин, за да останат те запечатани в съзнанието по възможно най-добрия начин. Целта на рекламните послания е да убеди потребителя да закупи продукта, да изтъкне неговите предимства, да изгради и формира неговата визия, както и да отличи същия от останалите конкурентни продукти. Представяме Ви принципите посредством които работим при създаването на една реклама (концентрирани в съкращението AIDAP): ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ - Привличане вниманието на потребителя INTEREST - Предизвикване на интерес у потребителя DESIRE - Предизвикване на желание у потребителя ACTION - Реакция на потребителя (покупка, употреба на продукта) PRESPECTIVE – Перспектива за сътрудничество с потребителя

нашата концепция. Считаме, че основна наша грижа е трайната и двустранна връзка с медиите. нашата концепция. Считаме, че основна наша грижа е трайната и двустранна връзка с медиите. Нашето сътрудничество прехвърля границите на националните медии. Поддържаме сътрудничество както с регионални медии, така и с някои специализирани периодични издания. Важно е да се знае, че връзките с обществеността се основават на информираността. Ние инвестираме в личното отношение относно комуникацията и контактите с представителите на печатни и електронни медии и журналисти, в търсене на положително, коректно и широко по своя мащаб информационно покритие. Ние подхождаме с внимание и педантичност към всяко мероприятие или следваме стъпка по стъпка успешната им организация. Една фирма трябва да анализира степента на качество на услугите, които предлага, дали е висока или ниска, така че да следва конкретна програма за комуникация, която да е съобразена с обективната реалност. От момента, в който не е способна да предложи определени услуги или продукти ще трябва да се ревизира комуникацията й без да опитва рекламни трикове с единствена цел финансова изгода от „уж качествени услуги”. Единственото, което би постигнала е някакъв краткотраен положителен финансов успех и същевременно да разруши облика и репутацията на фирмата в дългосрочен план, защото управляващите я си затварят очите водени от липсата на комуникационна стратегия и планиране.

качествено публикациите, защото добре знаем, че корпоративните връзки с обществеността, рекламата и комуникациите често качествено публикациите, защото добре знаем, че корпоративните връзки с обществеността, рекламата и комуникациите често са отдалечени от научното познание за материята, което води до формиране в съзнанието на обществеността на погрешна корпоративна култура и поведения, които не са съвместими по никакъв начин с гореизложените корпоративни стандарти. Връзките с обществеността представляват систематизирани, строго организирани и адекватни действия с цел създаване и съхраняване на взаимоотношения на доверие и добра воля. Наша цел е създаването, поддържането и развиването на корпоративната и лична идентичност на нашите клиенти. Да превръщаме неблагоприятни и кризисни ситуации, като враждебност, апатия и други в положителни. Ние можем да повишим известността и клиентите, чрез развитие на информираност у обществеността. Една правилно структурирана програма за връзки с обществеността е изключително важна, защото само подходящо информирана общественост е в състояние да подкрепи принципността в кризисен момент и само професионалистите във връзките с обществеността могат да постигнат промяна в нагласите и поведенията на таргет групите. Нашият избор е ключ към успеха за перфектна и оригинална корпоративна и продуктова реклама. Създаването на корпоративна идентичност за вашата фирма ще я направят по-динамична във вътрешната и външната корпоративна среда. Също така подборът на правилните служители и обучението им са важна предпоставка за развитие и успех, както на фирмата, така и на служителите й.

Ние предоставяме пълна консултантска подкрепа за откриването на подходящ персонал, чрез специализирани професионални тестове, Ние предоставяме пълна консултантска подкрепа за откриването на подходящ персонал, чрез специализирани професионални тестове, както и можем да осигурим тяхното обучение – в теоретичен и практичен план. Ние можем да организираме и осъществим корпоративни семинари, презентации и вътрешнофирмено обучение, покривайки специализираните нужди на всяка една фирма. Продажбите са един от най-важните сегменти на една фирма. Чрез продажбите се постига дългосрочния успех и съществуването на фирмите, затова ние придаваме особена тежест на конкретния сегмент чрез специализирани продажбени планове. Семинари – презентации на нови продукти, услуги или фирми, секторни симпозиуми, научни конгреси, обучителни срещи, мотивационни мероприятия – всяко събитие, независимо на кое място и по кое време е нашата компетентност. За целта ние изготвяме пълен Институтът за Комуникации Иновации Реклама и Връзки с организационен план и го осъществяваме по изискванията на найвисоките стандарти. Безусловно всеки, който взима участие в Обществеността развива, подсилва и предпазва положителния едно изложение или конгрес има много възможности за създаване на облик на клиентите си и техните продукти, използвайки максимума контакти и връзки с обществеността. Ако се ограничи до от всяка една ситуация на пазара и печатни материали игнорира обикновеното разпространение на конкуренцията. Развива връзките, възможности на връзките с обществеността и ползите, реалните постоянния контакт и сътрудничеството с представителите на медиите. Наша цел са обществената които може да извлече от тях. разпознаваемост и предизвикване на интереса с оглед да се постигне максимална известност и разпространение на информацията .

комуникация, която да допълва изградената визия или да създаде нова такава. Връзките с обществеността комуникация, която да допълва изградената визия или да създаде нова такава. Връзките с обществеността обхващат един комплекс от дългосрочни дейности, чиято цел е да осигурят обществения облик на фирмата. Тези дейности помагат на обществеността да възприеме фирмата и нейните продукти. Често резултатите от връзките с обществеността зависят от планирането и реализирането на основния замисъл. Креативната корпоративна комуникация помага посланията да стигнат да обществеността и да бъдат възприети с желания ефект от нея. Посланията могат да бъдат изложени по много и различни начини, използвайки поддържаната от нас база данни. Институтът за Комуникации Иновации Реклама и Връзки с Обществеността и хората, които работят за него реализират конкретните дейности съзнавайки важността на правилната корпоративна комуникационна политика в днешно време, използвайки своята специализирана компетентност при обработката на конкретните идеи и планове, което е гаранция за качественото им изпълнение.

Корпоративна комуникация Фирмена комуникация l Политическа комуникация l Връзки с обществеността l Електронна реклама Корпоративна комуникация Фирмена комуникация l Политическа комуникация l Връзки с обществеността l Електронна реклама l Връзки с медиите l Специализирана комуникация l Изграждане и развитие на корпоративна идентичност l Анализ и тълкуване на анкети l Списване на нюзлетър l Обучение на човешки ресурси l Цялостни програми за връзки с обществеността l Консултантски услуги за стратегии и комуникации l Мониторинг на средата, анализи и оценки l Сътрудничество по образователни проекти l Кризисен менидмънт l Развитие на пазара l Планиране на промоции l Дистрибуция l l Услугите ни: Продажби Клиентела l Промотиране и събития l Мениджмънт и мониторинг на проекти l Изследване на пазара l l

Услугите ни: • Връзки с медиите(Media Relations) • Корпоративна комуникация и управление на фирмената Услугите ни: • Връзки с медиите(Media Relations) • Корпоративна комуникация и управление на фирмената идентичност(Corporate Communication) • Бранд комуникация и продуктово позициониране(Brand Communication & Product Placement) • Събитиен мениджмънт(Event Management) • Конгреси • Изложения • Представяне на нови продукти • Конкурентноспособност • Контакти със партньори • Корпоративно ориентиране • Измерване на обществената реакция при продуктово промотиране. Избор на събитие Планиране и Осъществяване • Изследване на потребителски мнения • Вътрешнофирмени отношения • Връзки с местната общественост • Връзки с местни организации • Срокове • Създаване на продуктов пласмент • Фактуриране, себестойност и промоционална политика

Проучване на стратегически въпроси относно комуникативността и конкурентноспособността на фирмата ви l Създаване на Проучване на стратегически въпроси относно комуникативността и конкурентноспособността на фирмата ви l Създаване на известност l Планиране и осъществяване на рекламни стратегии l Управление и организиране на събития l Графични услуги: - Лого дизайн - Дизайн афиши и плакати - Дизайн визитки - Дизайн печатни материали l Определяне на таргет група l Организационен план на връзките с обществеността и постмониторинг l Определяне и управление на корпоративна идентичност l Медийно партньорство l Медийно представителство на фирмата l Изложения, конгреси, прояви l Спонсорство l Нюзлетър l Награждавания l Представяния l Управление на целия бюджет на връзките с обществеността l Интернет комуникация l Нашите дейности: - Дизайн интернет страници - Поддържане на интернет страници - Електронно продуктово представяне - e- public relations l Поемаме отговорната подготовка и реализация на всеки етап от едно корпоративно събитие: l

Нашите дейности: -Планиране -Консултации -Бюджет и финансово управление - Промотиране - Реклама - Кореспонденция. Нашите дейности: -Планиране -Консултации -Бюджет и финансово управление - Промотиране - Реклама - Кореспонденция. Съставяне, редакция и печат на печатни материали -Изпращане на покани, обявления и събитийни програми - Оптико-акустично оборудване - Преводи -Снемане на запис - Коктейли, официални вечери - Турове, екскурзии за участници и придружители - Специални програми за гости, подаръци - Транспорт - Билети - Резервации - Рент – а - кар - Статистически данни от събитията - Отчет В продажбения сектор предлагаме: - Създаване на дистрибуторски мрежи и тяхното развиване - Подбор и обучение на

Развитие на връзките, постоянният контакт и партньорство с представителите на медиите. Наша цел са Развитие на връзките, постоянният контакт и партньорство с представителите на медиите. Наша цел са развитие и разпространение на информацията. Предлагаме: Нашите дейности: - Цялостно планиране на комуникационната политика - Прес - конференции - Съставяне и Разпространение на Прес Релийз - Управление на новини за печата, радиото и телевизията - Press Kits - Създаване на комуникационни печатни материали за медиите и разпространение на покани - Guest Lists - Списък с гости - Media Tracking - Оценка и отчет на резултатите от събитията - Press Clippings - Пространствено оформление - Подаръци l Печатна реклама l Радио реклама

Ползи: • Придайте стойност на вашата идентичност • Създайте предизвикателс тва • Приемете предизвикателс Ползи: • Придайте стойност на вашата идентичност • Създайте предизвикателс тва • Приемете предизвикателс твата • Вижте възможностите • Разгърнете нови хоризонти Нашият ангажимент: • Уважение към клиентите и дълготрайно партньорство основаващи се на висококачествени те услуги, които предлагаме Адрес: 1000 Sofia, Bulgaria 10 “Kniaz Alexander Batenberg” str. Entrance: A, Floor 5, Flat: 21 E-mail: [email protected] com Tel: +35 9896 73 4338

Член на: Член на:

Клиенти: Клиенти:

Клиенти: Клиенти:

Ινστιτούτο Επικοινωνίας Καινοτομίας Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων Институт за Комуникации Иновации Реклама и Връзки Ινστιτούτο Επικοινωνίας Καινοτομίας Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων Институт за Комуникации Иновации Реклама и Връзки с Обществеността Institute for Communication Innovation Advertisement and Public Relations More of everything you want TM