Зорлы -зомбылы қ қ к рген жандар а

Скачать презентацию Зорлы -зомбылы қ қ к рген жандар а Скачать презентацию Зорлы -зомбылы қ қ к рген жандар а

zorlyқ_zombylyқ_kөrgen_ghandarғa__kөmek.pptx

  • Размер: 281.7 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 15

Описание презентации Зорлы -зомбылы қ қ к рген жандар а по слайдам

Зорлы -зомбылы қ қ к рген жандар а ө ғ леуметтік к мек ә ө Зорлы -зомбылы қ қ к рген жандар а ө ғ леуметтік к мек ә ө

Зорлы -зомбылық қ -жекет л а а олс паушылы , (т ндікұ ғ ғ қ ұқЗорлы -зомбылық қ -жекет л а а олс паушылы , (т ндікұ ғ ғ қ ұқ қ ә ж неруханима ынада)туралыазаматтарды ынб затын ә ғ ң құқ ұ бірадамны екіншіадам ат ндікнемесепсихикалы ң ғ ә қ ы палетуі. қ

Зорлы зомбылы ты тудыратын негізгі қ қ факторлар леуметтік Ә фактор:  • леуметтік-эконом Ә икалыЗорлы зомбылы ты тудыратын негізгі қ қ факторлар леуметтік Ә фактор: • леуметтік-эконом Ә икалы қ жа дайыны ғ ң т мендеуі ө • Байлы адеген ққ марлы құ қ • Толы емес қ отбасында ыт рбие ғ ә • Ішімдікпенанаша Биологиялы қ фактор: • Генетикалы қ • Темперамент ерекшеліктері • Басб ліктеріні ө ң дамуында ы ғ ерекшеліктер • А засебептері ғ Психологиялы қ фактор: • Отбасында ы ғ леуметтік-психологи ә ялы жа дай қ ғ • Жеке асиеттері(мінез) қ • Мінезінигере алмаушылы қ • Балакезінде махаббат жетіспеушілік.

 «Т рмысты зорлы -зомбылы ұ қ қ қ профилактикасы» туралы аза стан. Республикасыны 2009 жыл «Т рмысты зорлы -зомбылы ұ қ қ қ профилактикасы» туралы аза стан. Республикасыны 2009 жыл ы4 Қ қ ң ғ желто санда ы. N 214 -IVЗа ы қ ғ ң Осы. За мемлекеттікоргандарды , жергілікті ң ң зін- зібас аруоргандарыны , йымдарды ж не ө ө қ ң ұ ң ә аза стан. Республикасыазаматтарыны т рмысты Қ қ ң ұ қ зорлы -зомбылы профилактикасыж ніндегі қ қ ө ызметіні ы ты , экономикалы , леуметтік қ ң құқ қ ә ж не йымдастырушылы негіздерінай ындайды. ә ұ қ қ

За да мынадай негізгі ымдар пайдаланылады: ң ұғ 1)ж бірленуші- зіне атыстыт рмысты зорлы -зомбылы пенЗа да мынадай негізгі ымдар пайдаланылады: ң ұғ 1)ж бірленуші- зіне атыстыт рмысты зорлы -зомбылы пен ә ө қ ұ қ қ қ моральды зардап, денезардабыж не(немесе)м ліктікзиянкелтірілдідеп қ ә ү й ару анегізбаржекеадам; ұ ғ ғ 2)отбасы-т рмысты атынастар–ерлі-зайыптылар, б рын ы ұ қ қ ұ ғ ерлі-зайыптылар, біргет ратыннемесебіргет р анадамдар, жа ынтуыстар, ұ ұ ғ қ орта баласы(балалары)барадамдарарасында ы атынастар; қ ғ қ 3)т рмысты зорлы -зомбылы -отбасы-т рмысты атынастараясында ұ қ қ қ ұ қ қ бірадамны бас а а(бас алар а) атыстыденезардабынж не(немесе) ң қ ғ қ ә психикалы зардапкелтіретіннемесекелтіру аупібар ы а арсы қ қ құқ ққ қ аса ана рекеті қ қ ә 4)т рмысты зорлы -зомбылы профилактикасы—отбасы-т рмысты ұ қ қ қ ұ қ атынастараясындаадамны ж неазаматты конституциялы ы тарын, қ ң ә ң қ құқ қ бостанды тарыменза дым дделерін ор ау а, т рмысты қ ң ү қ ғ ғ ұ қ зорлы -зомбылы ты алдыналу аж нежолынкесуге ы ты , қ қ ң ғ ә құқ қ қ экономикалы , леуметтікж не йымдастырушылы шараларкешені; қ ә ә ұ қ 5)т рмысты зорлы -зомбылы профилактикасыны субъектілері- ұ қ қ қ ң т рмысты зорлы -зомбылы профилактикасынж зегеасыратынмемлекеттік ұ қ қ қ ү органдар, жергілікті зін- зібас аруоргандары, йымдарж не аза стан ө ө қ ұ ә Қ қ Республикасыны азаматтары. ң

7)т рмысты ұ қ зорлы -зомбылы қ қ профилактикасыны алдыналу ң шараларыны жазалау ң шараларынанбасымды ы;7)т рмысты ұ қ зорлы -зомбылы қ қ профилактикасыны алдыналу ң шараларыны жазалау ң шараларынанбасымды ы; ғ 8)кешенділікж неж йелілік ә ү принциптеріненегізделеді. Зорлы -зомбылы профилактикасы: қ қ 1)за дылы ; ң қ 2)адамны ж неазаматты ң ә ң ы тары, бостанды тары құқ қ қ менза дым дделері ң ү са талуынакепілдікберу; қ 3)адамны ж не ң ә азаматты дене ң зардабынж не(немесе) ә психикалы зардап қ шегуінежолбермеу; 4)отбасын олдауж не қ ә са тау; қ 5) пиялылы ; құ қ 6) мірлік иынжа дайдаө қ ғ ж рген рбірадамменж не ү ә ә азаматпенжекеж мыс ұ ж ргізу; ү

Зорлы -зомбылы ты т рлеріқ қ ң ү 1. Т рмысты зорлы -зомбылы  ұ қЗорлы -зомбылы ты т рлеріқ қ ң ү 1. Т рмысты зорлы -зомбылы ұ қ қ қ к шк рсету, ү ө психологиялы , сексуалды ж не қ қ ә (немесе)экономикалы қ зорлы -зомбылы т ріндеболуы қ қ ү м мкін. ү 2. К ш к рсету зорлы -зомбылы ы ү ө қ ғ — денек шін олданып, дененіауыртып ү қ денсаулы а аса аназиянкелтіру. ққ қ қ 3. Психологиялы қ зорлы -зомбылы — қ қ адамны ң психикасына аса ана серету, оны қ қ ә ор ыту, орлау, бопсалаунемесе қ қ қ ы б зушылы тардынемесе құқ қ ұ қ міргенемеседенсаулы а ауіп ө ққ қ т ндіретін, сондай-а психикалы , ө қ қ денеж нежекебасыдамуыны ә ң б зылуына келетін рекеттерді ұ ә ә жасау ам жб рлеу(еріксіз ғ ә ү к ндіру)ар ылыар-намысымен ө қ абыройынкемсіту. 4. Сексуалды зорлы -зомбылы — қ қ қ адамны жынысты тиіспеушілігіне ң ң немесежынысты еркіндігіне ауіп қ қ т ндіретін ы а арсы аса ана ө құқ ққ қ іс- рекет, сондай-а к мелетке ә қ ә толма андар а атыстысексуалды ғ ғ қ қ сипатта ыіс- рекеттер. ғ ә 5. Экономикалы зорлы -зомбылы қ қ қ — адамдыза менк зделген ы ыбар ң ө құқ ғ т р ын йінен, тама ынан, киімінен, ұ ғ ү ғ м лкінен, аражатынан аса ана ү қ қ қ айыру.

Арнаулы леуметтік ызметтерә қ 1. За дабелгіленгент ртіппен ң ә мірлік иынжа дайдаж ргенадам ө қАрнаулы леуметтік ызметтерә қ 1. За дабелгіленгент ртіппен ң ә мірлік иынжа дайдаж ргенадам ө қ ғ ү дептаныл анж бірленушігеарнаулы ғ ә леуметтік ызметтерк рсетіледі. ә қ ө 2. Арнаулы леуметтік ызметтер ә қ арнаулы леуметтік ызметтерді ә қ ң кепілдікберілгенк лемінж не ө ә а ылыарнаулы леуметтік қ ә ызметтерді амтиды. қ қ 3. Арнаулы леуметтік ызметтерді ә қ ң кепілдікберілгенж некепілдік ә берілгенк лемінентыск рсетілетін ө ө осымшак лемінк рсету қ ө ө аудандарды , облысты ма ызыбар ң қ ң алаларды жергіліктіат арушы қ ң қ органдарышешімдеріні негізінде ң ж зегеасырылады. ү 4. Арнаулы леуметтік ә ызметтерк рсетустандарттары, қ ө олардык рсетут ртібі, мірлік иын ө ә ө қ жа дайдаж ргенадамны (отбасыны ) ғ ү ң ң ы тарыменміндеттері аза стан құқ қ Қ қ Республикасыны арнаулы леуметтік ң ә ызметтер қ туралыза намасындаай ындалады. ң қ

К мек к рсету ж ніндегі йымдарө ө ө ұ 1)ж бірленушілерді ә абылдаудыж зеге қК мек к рсету ж ніндегі йымдарө ө ө ұ 1)ж бірленушілерді ә абылдаудыж зеге қ ү асырады; 2)ж бірленушілерге ажеттіпсихологиялы , ә қ қ педагогикалы , медициналы , за к мегінк рсетуді қ қ ң ө ө йымдастырады, ажетбол анжа дайда, медициналы ұ қ ғ ғ қ к мекк рсетуж неодан ріо алту шіноларды ө ө ә ә ң ү денсаулы са тау йымдарынажібереді; қ қ ұ 3)м мкіндіктерге ү арайж бірленушілерге қ ә уа ытшат ратынжер қ ұ сынады; ұ 4)т рмысты ұ қ зорлы -зомбылы жаса ан қ қ ғ адамдармен психологиялы т зету қ ү ба дарламаларын ғ ж ргізеді; ү 5)т рмысты ұ қ зорлы -зомбылы қ қ фактілерітуралынемесе оларды жасалу аупі ң қ туралыішкіістер органдарынахабарлайды; 6)т рмысты ұ қ зорлы -зомбылы қ қ профилактикасым селелері ә бойынша ы ты т сіндіру құқ қ қ ү ж мысынж зегеасырады; ұ ү 7)т рмысты зорлы -зомбылы ұ қ қ қ профилактикасым селелері ә бойыншажекеж неза ды ә ң т л алармен зараіс- имыл ұ ғ ө қ жасаудыж зегеасырады. ү

Т рмысты зорлы -зомбылы ты жеке профилактикасыұ қ қ қ ң    шаралары Т рмысты зорлы -зомбылы ты жеке профилактикасыұ қ қ қ ң шаралары 1. Т рмысты ұ қ зорлы -зомбылы ты қ қ ң жеке профилактикасы шаралары т рмысты ұ қ зорлы -зомбылы қ қ жаса анадамны ғ ң ы ты санасына құқ қ қ ж немінез- л ына ә құ қ ж йеліт рдема сатты ү ү қ ы палету шін, оны қ ү ң тарапынанжа а ы ң құқ қ б зушылы тар ұ қ жасалуыны алдыналу ң ж неж бірленушіні ә ә ң ауіпсіздігін қ амтамасызету қ ма сатында қ олданылады. қ 2. Т рмысты зорлы -зомбылы ты жеке ұ қ қ қ ң профилактикасы шаралары: 1)профилактикалы гімелесу; қ әң 2) кімшілік ы б зушылы туралыхаттаманыжасау ә құқ қ ұ қ не ор аун с амасыншы ару шінт рмысты қ ғ ұ қ ғ ү ұ қ зорлы -зомбылы жаса анадамдыішкіістероргандарына қ қ ғ жеткізу; 3) ор аун с амасы; қ ғ ұ қ 4) кімшілік стау; ә ұ 5)медициналы сипатта ым жб рлеушаралары; қ ғ ә ү 6) ы б зушыны мінез- л ынаерекшеталаптар құқ қ ұ ң құ қ белгілеу; 7) кімшілікжаза олдану; ә қ 8)ата-ана ы ынанайырунеонышектеу, бала( л, құқ ғ ұ ыз)асырапалуды к шінжою, ор аншылардыж не қ ң ү қ ғ ә ам оршыларды зміндеттерінорындауынанбосатуж не қ қ ө ә оданшеттету, баланыпатронатты т рбиешіні т рбиесіне қ ә ң ә берутуралышарттымерзіміненб рынб зу; ұ ұ 9)ісж ргізуді м жб рлеушараларыж не ылмысты ү ң ә ү ә қ қ процестеж бірленушілерді ауіпсіздікшаралары; ә ң қ 10)сот кімібойынша олданылатыншараларболып ү қ табылады.

 3. Т рмысты ұ қ зорлы -зомбылы ты жеке қ қ ң профилактикасышаралары зіне ө 3. Т рмысты ұ қ зорлы -зомбылы ты жеке қ қ ң профилактикасышаралары зіне ө атысты олданылатынадамны қ қ ң жекеерекшеліктері, олжаса ан ғ ы б зушылы тарды о ам а құқ қ ұ қ ң қ ғ ғ ауіптілігіні сипатыменд режесі қ ң ә ескерілеотырыпай ындалады. қ 4. М дделіадамдаржеке ү профилактикашараларын олдану қ туралышешімге аза стан Қ қ Республикасыны ң за намасындаң белгіленген т ртіппен ә ша ымжасағ уым мкін. ү

Зорлы -зомбылы к рген жандар а ж ргізілетін іс-шаралар. қ қ ө ғ ү Тренингкедейінгікезе ңЗорлы -зомбылы к рген жандар а ж ргізілетін іс-шаралар. қ қ ө ғ ү Тренингкедейінгікезе ң Консультация Диагностика Ма саты: қ Пациенттегі ор ыныш, рейді қ қ ү сейілдіру. Н тижесінде ә орша анорта а қ ғ ғ бейімделуі. За ымдал анм шені қ ғ ү алып акелтіру. қ қ Тренингкеша ыру қ

Тренинг Ма саты: Зорлы -зомбылы жандарды к іл-к йінк теру, қ қ қ ң өң үТренинг Ма саты: Зорлы -зомбылы жандарды к іл-к йінк теру, қ қ қ ң өң ү ө психологиялы к мекк рсету. қ ө ө Тренингбарысы: 1. С лемдесу ә 2. Танысу 3. “ араала ан” Қ қ 4. “ С йлемдіая та” ө қ 5. “ иял лемі” Қ ә 6. оштасу Қ