Скачать презентацию Zkušebnictví a kontrola jakosti 03 Systémy řízení Скачать презентацию Zkušebnictví a kontrola jakosti 03 Systémy řízení

2876a356069bac52da6a68591ae6ead2.ppt

  • Количество слайдов: 43

Zkušebnictví a kontrola jakosti 03 Zkušebnictví a kontrola jakosti 03

Systémy řízení jakosti Systémy řízení jakosti

Systémy řízení jakosti ► 90. léta – rozšíření metod řízení jakosti ve stavebnictví ► Systémy řízení jakosti ► 90. léta – rozšíření metod řízení jakosti ve stavebnictví ► Zdokonalování souborů modelových řešení vydávaných mezinárodní organizací pro standardizaci ISO ► Logicky provázaný soubor mezinárodních norem ISO 9000 (vydané v roce 2000)

Systémy řízení jakosti ► Uvedení norem souboru ISO 9000 do soustavy českých § ČSN Systémy řízení jakosti ► Uvedení norem souboru ISO 9000 do soustavy českých § ČSN EN ISO 9000: 2001 ► Sytém managementu jakosti – zásady a slovník § ČSN EN ISO 9001: 2001 ► Systém managementu jakosti - požadavky § ČSN EN ISO 9004: 2001 ► Sytém managementu jakosti – směrnice pro zlepšování výkonosti Obecné normy - lze aplikovat pro všechny organizace bez ohledu na obor, zařazení i velikost

Systémy řízení jakosti ► Kriteriální norma pro posuzování (proces certifikace) je ČSN EN ISO Systémy řízení jakosti ► Kriteriální norma pro posuzování (proces certifikace) je ČSN EN ISO 9001: 2001 § Sjednocuje dosavadní ISO 9001, 9002, 9003 ► Nově zpracovaná norma ČSN EN ISO 9000: 2001 § popisuje základy a zásady systémů managementu jakosti a definuje související termíny ► Metodická norma ČSN EN ISO 9004: 2001 § Obsahuje pouze návod a doporučení – není určena pro certifikaci

Systémy řízení jakosti Základní pojmy Systémy řízení jakosti Základní pojmy

Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Důležitý podnět lidské společnosti § nalezení způsobu a Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Důležitý podnět lidské společnosti § nalezení způsobu a zajištění průkazu, že produkty lidské činnosti splňují požadované funkce ► Soustředění člověka na oblast mimořádného ohrožení bezpečnosti ► Obecné řešení problému – společné principy různorodých činností § Proces – soubor vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy § Systém – soubor vzájemně souvisejících a vzájemně působících prvků § Produkt – výsledek procesu

Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Pro posouzení a průkaz produktů zda plní požadavky Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Pro posouzení a průkaz produktů zda plní požadavky slouží znaky § Inherentní – nezbytné pro charakteristiku výrobku (průměr potrubí, počet podlaží, skladba podlahy apod. ) ►Lze vytvářet soubory znaků – míra plnění požadavků kladených na produkt § Přiřazené – mají zpravidla dočasný a informativní význam (tržní cena, forma vlastnictví budovy apod. )

Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Jakost, kvalita – stupeň splnění požadavků souborem inherentních Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Jakost, kvalita – stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků ► Spolehlivost – souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a činitelů, které ji ovlivňují § U stavebních konstrukcí je důležité přesné vymezení požadavků na výrobek nebo konstrukci v provozních podmínkách a současně vymezit časový úsek, po který je požadováno tyto požadavky plnit (znaky závislé na čase)

Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Spolehlivost produktu jednotlivých oborů rozdílná § Elektrotechnické výrobky Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Spolehlivost produktu jednotlivých oborů rozdílná § Elektrotechnické výrobky – bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby § Strojní obory – bezpečnost, životnost, pohotovost, skladovatelnost § Stavební konstrukce – únosnost, použitelnost, trvanlivost

Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Zabezpečení všech požadavků vyžaduje úsilý, čas a prostředky Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Zabezpečení všech požadavků vyžaduje úsilý, čas a prostředky – náklady vztahujícími se k jakosti § V tržním prostředí je snaha náklady minimalizovat ► Riziko – kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované události a jejích následků § Důsledné metody řízení jakosti snižují rizika

Systémy řízení jakosti Základní principy metod řízení jakosti Systémy řízení jakosti Základní principy metod řízení jakosti

Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti ► Výsledný produkt – soubor jednotlivých Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti ► Výsledný produkt – soubor jednotlivých procesů (systém procesů) řízených organizací s definovaným uspořádáním povinností, pravomocí a vztahů ► Procesy rozhodující o kvalitě § Řídící činnost § Poskytování zdrojů § Výrobní proces § měření

Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti ► Dosažení kvality produktu není jednorázovou Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti ► Dosažení kvality produktu není jednorázovou nebo časově omezenou snahou – princip systémové zpětné vazby. § Metoda PDCA (plánuj-dělej-kontroluj-jednej) D) Opatření k nápravě VSTUPY ČINNOSTI VÝSTUP A) Stanovení cílů B) Realizace C) Měření a hodnocení

Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti ► Motivace trvalého zlepšování procesů – Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti ► Motivace trvalého zlepšování procesů – dle ČSN EN ISO 9000: 2001 doporučeno: § Zaměření na plnění současných a očekávaných požadavků zákazníka § Vedení a řízení zaměstnanců osobnostmi, které prosazují soulad účelu a zaměření organizace § Zapojení zaměstnanců do aktivní činnosti ve prospěch organizace § Procesní přístup v řízení činností organizace § Systémový přístup managementu zahrnující identifikování, dokumentování a řízení vzájemně souvisejících procesů

Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti § Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti § Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace § Přístup k rozhodování založený na analýze údajů a informací, získaných měřením § Vzájemně prospěšné vztahy mezi organizací a dodavateli, což zvyšuje společnou schopnost vytvářet hodnoty

Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti Uplatnění zásad řízení u konkrétní organizace Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti Uplatnění zásad řízení u konkrétní organizace je vždy tvůrčí činností všech pracovníků organizace Obecný model ČSN EN ISO 9001: 2001 Systému managementu jakosti Systém procesů v organizaci Tvůrčí aplikace Efektivní systém řízení jakosti organizace Tvůrčí aplikace Zlepšení systému dle ČSN EN ISO 9004: 2001 směrnice pro zlepšování výkonnosti

Systémy řízení jakosti Historický vývoj systémů řízení jakosti Systémy řízení jakosti Historický vývoj systémů řízení jakosti

Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Stavby – nejstarší doklad technické Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Stavby – nejstarší doklad technické činnosti ► Povinností stavitelů bylo vždy zajistit mechanickou odolnost a stabilitu staveb ► Nedodržení bylo stíháno přísnými tresty § § § Kodex Chammurabiho – 1950 před Kr. Anglické zákonodárství – 15. st. (Jindřich IV) Napoleonův kodex ► Snaha – předcházet haváriím § Jednoduché zkoušky ověřující kvalitu materiálů § Klasické zkoušky fyzikálně-mechanických vlastností materiálů byly vyvinuty v době průmyslové revoluce v 18. století

Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti Přelom 19. a 20. st. – Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti Přelom 19. a 20. st. – nalezeny účinné metody řízení efektivnosti výroby (F. W. Taylor, F. B. Giberth) a využití statistiky (W. A. Shewhart, E. S. Pearson) ► Praktické aplikace – tvůrčí a koncepční myšlení a osobní odpovědnost zaměstnanců u firmy – Baťa a. s. (na zač. 20 st. světový věhlas) ► Uplatnění těchto metod ve zbrojním průmyslu (ve II. s. v. ) vedlo k založení ASQC (American Society for Quality Control – 1946, od roku 1997 ASQ) ► V evropě založena v roce 1956 EOQ (European Organization for Quality) – ČSSR členem od 1965 ► § 1969 – celosvětový kongres v Praze „Výchova a vzdělávání pro kvalitu a spolehlivost“

Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Aplikace moderních metod řízení jakosti Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Aplikace moderních metod řízení jakosti v Japonsku (Deming, Juran (oba USA) – 50. léta) ► Zaujetí Japonců pro nové podněty – v 70. letech první místo v inovacích a chápání jakosti ► První zasedání IAQ (International Academy for Quality) se konalo v Tokiu (1969)

Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► 70. léta v ČSSR – Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► 70. léta v ČSSR – vznik KŘJ (komplexní řízení jakosti) – propracovaný systém hodnocení stavebních výrobků ► Díky rozvoji teorie spolehlivosti, matematické analýzy, informatiky, nedestruktivního zkušebnictví a podpory výpočetní techniky směřoval další vývoj k prevenci vad a poruch ► Tato etapa přináší úsporu nákladů vztahujících se k jakosti – stejný trend se předpokládá i do budoucnosti

Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti NÁPRAVA ISO 9000: 1987 ISO 9000: Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti NÁPRAVA ISO 9000: 1987 ISO 9000: 2000 NÁPRAVA N Á K L A D Y NÁPRAVA KONTROLA MĚŘENÍ PREVENCE ANALÝZA PROCESŮ PREVENCE 1930 1987 1995 2000 Historický vývoj metod a systémů řízení jakosti a jejich předpokládaná ekonomická účinnost

Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Moderní metody systémů prevence § Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Moderní metody systémů prevence § Dokumenty NATO – 1968 – 1979 § Britské normy řady BS 5750: 1979 ► Dnes zaváděné metody řízení Mezinárodní společností pro standardizaci – International Standards Organization (ISO) řady 9000 § První vydání ISO 9000 v roce 1987 ► Přechod od využívání metod řízení jakosti k vytváření systémů managementu jakosti § 1994 vydání revize (z důvodu neúměrného počtu navazujících norem) § Vydání nového souboru norem ISO 9000: 2000

Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Evropská unie – mimořádná podpora Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Evropská unie – mimořádná podpora kvality (v zájmu zvýšení konkurenčních schopností výrobců a dodavatelů služeb v mezinárodním obchodě) ► Špičkové průmyslové podniky (VW, ABB, Renault, Bosch, Philips, KLM a další) založily v roce 1989 EFQM (Evropská nadace managementu kvality – European Foundation for Quality Management) § § § Každoročně uděluje Evropskou cenu za jakost Dnes členem EFQM přes 700 organizací Více než 20. 000 firem úzce napojeno na aktivity EFQM

Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti 2000 – vláda ČR vyhlásila Národní Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti 2000 – vláda ČR vyhlásila Národní politiku podpory jakosti – vytvoření podmínek pro vstup českých firem na trh EU a dosažení úspor zdrojů a ochrany životního prostředí ► ČKAIT – vyhlásila projekt zavádění systému managementu jakosti pro malé a střední projektové, inženýrské a stavební firmy autorizovaných osob ► 2002 – probíhá II. Generace projektu managementu jakosti ► Další krok v oblasti stavebnictví – vytvoření systému řízení jakosti všech činností spjatých s přípravou, výstavbou, s provozem a odstraněním stavby – systém celkového řízení jakosti – TQM (Total Quality Management) ►

Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Charakteristika řízení procesů současného vývojového Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Charakteristika řízení procesů současného vývojového stupně § Kontrola výroby – užití statistických kontrolních metod § Řízení výroby – regulace procesu zaměřená na výrobek § Řízení interních procesů organizace – zaměření na zákazníka, investora § Řízení externích procesů organizace – zaměření na dodavatele a distributory § Řízení investic – projektové řízení § Totální řízení jakosti TQM – integrace systémů řízení jakosti (QMS) se systémy environmentálního managementu (EMS), bezpečností práce a sociálními hledisky

Systémy řízení jakosti Obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Systémy řízení jakosti Obecné zásady řízení jakosti v technických oborech

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Pro technické obory Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Pro technické obory je charakteristické rozlišení procesů podle časové posloupnosti vytváření a využití produktu § § § Proces návrhu Proces vývoje Proces výroby Proces provozu Proces likvidace Proces recyklace ► Návaznost procesů – životní cyklus produktu (ČSN EN ISO 9004: 2001)

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Procesy a životní Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Procesy a životní cykly jsou rozdílné u jednotlivých kategorií produktů (ČSN EN ISO 9000: 2001 § Služby obecně nehmotné (opraa, poskytnutí informace …) § Software (pokyny pro řízení, počítačový program …), obecně nehmotný produkt § Hardware (zděný sloup, železobetonový dílec …), obecně hmotný produkt § Zpracované materiály (kamenivo, pojivo…), obecně hmotné ► Pro plnění vymezených procesů a činností vytváří organizace nedělitelné funkční prvky (výrobní střediska i jejich produkty)

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Mezi prvky navzájem i Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Mezi prvky navzájem i okolím jsou vazby, které vytvářejí strukturu – systém ► Tipycké pro systémy je schopnost interakce s okolím a vykazují vlastní cílové chování ► Pro zachování funkce systému mají význam vnější vazby (přijímají informace z okolí) ► § Otevřený systém – s vnější vazbou (systémy řízení jakosti) § Uzavřený systém – pouze vnitřní vazby Systémové inženýrství – teorie systémů a jejich aplikace (každý systém lze zlepšit) ► Soustava – vyšší celek zahrnující více systémů (např. stavení objekt – nosné, nenosné, izolační a jiné systémy) ►

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► ISO 9000: 2000 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► ISO 9000: 2000 preferuje postup, kdy prvky systému jsou definovány na základě reálných procesů § Procesně orientovaný management jakosti ► Vstup - požadavky ► Definovaný proces zákazníka s měřením vlastností produktu procesu ► Otevřený systém – informace o spokojenosti zákazníka a vyhodnocení ► Cyklické zlepšování procesů a celého systému – spokojenost zákazníka

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Model procesně orientovaného systému Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Model procesně orientovaného systému managementu jakosti

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Řízení organizace – znalost Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Řízení organizace – znalost a schopnost pracovníků řídit a provádět dokumentovaný technický proces ► Proces se časově rozvíjí po jednotlivých činnostech na základě vstupů, které jsou procesem přeměněny na produkt ► Lidský kapitál – opakováním procesu se zkvalitňuje ► Regulátory procesu tvoří společenské a přírodní podmínky, státní regulace pomocí zákonů a prováděcích předpisů ► Cíl řízení procesu – trvalá efektivní přeměna vstupů na výstupy ►

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Schema technického procesu a Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Schema technického procesu a jeho členění

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Vstupy – jsou procesem Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Vstupy – jsou procesem přeměněny na produkt (materiály) nebo mají jednorázové využití (dokumentace, pokyny apod. ) ► Zdroje – podílejí se na vzniku produktu, ale nejsou jeho součástí ► Regulátory ► § § § § Zákonné Smluvní Pokyny managementu realizátora Sociální kapitál Pracovní prostředí Finanční zajištění Environmentální požadavky

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Základní systémový požadavek Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Základní systémový požadavek řízení procesu – stanovení podmínek trvalého zlepšování § Metoda zpětné vazby ► Postupy – analýza údajů, návrhu a hodnocení nápravných a preventivních opatření a přezkoumání vedením § Nápravné opatření – odstranění příčin zjištěných neshod § Preventivní opatření – odstranění příčin potenciální neshody nebo situace

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Priorita vedoucích pracovníků Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Priorita vedoucích pracovníků – přijímání preventivních opatření (případná neshoda může mít fatální následky) ► Koncepce včasné výstrahy – účinné preventivní opatření (monitorování šířky trhlin betonu apod. )

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Procesy typické pro Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Procesy typické pro technické obory § Proces jehož produktem je výrobek funkčně způsobilý samostatně plnit požadavky zákazníka § Procesy dílčí a návazné – jejich produkty jsou vstupem do dalšího procesu řazeného v technologické a časové návaznosti – stanovuje se struktura vazeb – vytváří se systém výroby Snaha techniků – tvorba systémů spjatých s technickými obory jako otevřené systémy (ve všech etapách životního cyklu) ► Činnosti a procesy nelze vytvářet živelně (důsledky všech etap životního cyklu na veřejné zájmy) – stát vytváří prostřednictvím zákonů regulační systém a dohlíží na dodržování ► § Největší pozornost je soustředěna na navrhování a uvádění výrobků na trh nebo objektů do provozu

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Schéma uplatnění systémového přístupu Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Schéma uplatnění systémového přístupu dle modelu ČSN EN ISO 9001: 2001

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Součástí systému řízení Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Součástí systému řízení firmy jsou také procesy marketingu – získání zákazníka § § Proces průzkumu trhu Proces prognostických studií Proces segmentace trhu Proces marketingové strategie ►V organizaci jsou koordinovány činnosti pro usměrňování a řízení organizace s ohledem na jakost v rámci managementu jakosti § Část managementu jakosti zaměřená na plnění požadavků na jakost – řízení jakosti

Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech S rozvojem tržních vztahů Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech S rozvojem tržních vztahů a jejich globalizací dochází k sjednocování názorů na efektivní systém usměrňující řízení organizací – po historickém vývoji se uplatňují normy ISO řady 9000 (v ČR převzaté do systémů EN a ČSN pod názvem Systémy managementu jakosti ► Zásady managementu jakosti ► § § § § Zaměření na zákazníka Vůdčí schopnosti řídících pracovníků Zapojení zaměstnanců do aktivit ve prospěch firmy Procesní přístup Systémový přístup k managementu Trvalé zlepšování procesů a systémů Orientace na fakta (analýza dat a informací) Vzájemná prospěšnost vztahů s dodavateli