Жоспар Кіріспе Негізгі б лімө Нау аспен д

Скачать презентацию Жоспар Кіріспе Негізгі б лімө Нау аспен д Скачать презентацию Жоспар Кіріспе Негізгі б лімө Нау аспен д

syrқatқa_degen_kөzқaras_tүrlerі_(2).pptx

 • Размер: 89.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 10

Описание презентации Жоспар Кіріспе Негізгі б лімө Нау аспен д по слайдам

Жоспар Кіріспе Негізгі б лімө Нау аспен д рыс сауалнама ж ргізу. қ ұ ү ДЖоспар Кіріспе Негізгі б лімө Нау аспен д рыс сауалнама ж ргізу. қ ұ ү Д рігерді д рыс с йлеуі. ә ң ұ ө орытынды. Қ

   КІРІСПЕ Д рігерді нау аспен жа сы КІРІСПЕ Д рігерді нау аспен жа сы гіме с хбат ә ң қ қ әң ұ ж ргізуі , д рыс диагноз оюды , нау асты ү ұ қ ң ана аттануыны ал ы шарты болып табылады. қ ғ ң ғ Одан рі нау асты обалжуы т мендеп, ол ә қ ң қ ө д рігерді барлы сынысын орындайды. гіме ә ң қ ұ Әң барысында медициналы терминдерді қ олданбау, нау асты д рігерді толы т сінуіне қ қ ң ә қ ү к мектеседі. Д рігер н с ауы на ты рі тиімді болуы ө ә ұ қ қ ә керек.

 Д рігер нау аспен сауалнама ә қ ж ргізгенде алдымен ү амандасып, зін таныстыру Д рігер нау аспен сауалнама ә қ ж ргізгенде алдымен ү амандасып, зін таныстыру керек. ө айырлы та. . Кірі із Қ ң ң отыры ыз. Мені аты ж нім. . ң ң ө Нау ас а зіні ша ымдарын қ қ ө ң ғ айтуды сыну керек. ұ Сонымен мені сізге андай ң қ к мегім ажет ? немесе сізді ө қ мазалайтын не жа дай? ғ Б л нау асты гімеге ұ қ әң тартады, з ойын сізге алай ө қ д рыс жеткізсем деген ой ұ салады.

  Д рігерді т жірибелік іс рекетіне ә ң ә ә мірден алын Д рігерді т жірибелік іс рекетіне ә ң ә ә мірден алын ан мысалдар мен зіні ө ғ ө ң басынан ткен жа дайлар к п к мегін ө ғ ө ө тигізеді. Оларды к мегімен нау аспен тез ң ө қ тіл табысып кетуге болады. Мысалдар арапайым рі медициналы терминдер қ ә қ олданылмай баяндалуы керек. қ Клиникалы зерттеу шін киімдерін шешуді қ ү сыну а байланысты н с аулар. ұ ғ ұ қ гіме барысында таби и алпы ызды Әң ғ қ ң са та аны ыз ж н. қ ғ ң ө Сізді тініштері із на ты рекетке ң ө ң қ ә ба ыттал ан болуы ажет. ғ ғ қ

 Клиникалық тексеру кезіндегі кушеткадағы науқастың жағдайына байланысты нұсқаулар   тінемін, Клиникалық тексеру кезіндегі кушеткадағы науқастың жағдайына байланысты нұсқаулар тінемін, ма ан арап Ө ғ қ б рылып, ар а ызбен ұ қ ң жаты ыз ң О немесе сол ыры ызбен ң қ ң жаты ыз ң Тізерлеп т ры ыз ұ ң Отыры ыз ң Ал а е кейі із ғ ң ң Кушеткадан т сіп, еденге ү т ры ыз ұ ң Б лмеде ары бері ж рі із ө ү ң

Клиникалық сауал кезінде медициналық құралдарыңызды тексеріп, науқасты тексеруге, дайындалуға мүмкіндік беріңіз. Тексеру барысында қорықпаңыз, жақсы,Клиникалық сауал кезінде медициналық құралдарыңызды тексеріп, науқасты тексеруге, дайындалуға мүмкіндік беріңіз. Тексеру барысында қорықпаңыз, жақсы, өте жақсы, ия, дұрыс деген сөздерді жиі қолдану керек. Ол науқасты тыныштандырып, дәрігердің айтқандарын қорқынышсыз орындауына көмектеседі. Науқас киініп жатқан жағдайға байланысты нұсқау кабинеттен шығып кетіп, науқасты жалғыз қалдырып кетпеңіз. Онымен әңгімеңізді жалғастырыңыз.

 Киініп бол ан со ма ан келе бері із, немесе м гедек ғ ң ү Киініп бол ан со ма ан келе бері із, немесе м гедек ғ ң ү адам а, арт кісіге , лсіз нау ас а к мектесу ажет ғ қ ә қ қ ө қ А ПАРАТТЫ СЫНУ. Қ Ұ Пациент киініп болып, кабинеті ізден кетпес б рын сіз о ан ң ұ ғ тексеру н тижесін немесе бас а а паратты жеткізуі із ажет. ә қ қ ң қ андай да бір диагнозды хабарлай отырып, колдау к рсету Қ ө ажет. қ Б л жа дайды тексеруден со ана аны тай аламыз. зірге ұ ғ ң ғ қ Ә оры па ыз деп. қ қ ң Емхана а жат ызу болса, ғ қ емхана а уа ыт ткізбей жат аны ыз д рыс. ғ қ ө қ ң ұ Операция болса, Кей кезде емделуді е тиімді жолы тек операция болуы ң ң м мкін. рине мен сізге д рілер жазып беремін, уа ытында ү Ә ә қ абылда ыз, біра б л жа дайда тек д рімен емделу қ ң қ ұ ғ ә жеткіліксіз. Сізге операция жасат ан қ д рыс. . Операциядан со б рі жа сы болады. ү ң ә қ

 ЖАЙСЫЗ ХАБАР ЖЕТКІЗУ. Кейде нау ас а жа ымсыз хабар емес қ қ ғ ЖАЙСЫЗ ХАБАР ЖЕТКІЗУ. Кейде нау ас а жа ымсыз хабар емес қ қ ғ ор ынышты хабар да жеткізуге тура қ қ келеді. М ндайда барынша ашы ұ қ болу а тырысу керек. р с зді ғ Ә ө байыппен, саралай отырып, нау асты қ ң рейі мен ор ынышын барынша ү қ қ басу а тырысу керек. кінішке орай ғ Ө деген с здерді олдану. Ол нау асты ө қ қ алдын ала дайындайды. Нау асты иынды ын б лісуге , қ ң қ ғ ө сезімтал д рігер т сінуге тырысатынын ә ү к рсету ажет. ө қ М ны жайсыз хабар екенін ұ ң білем, біра сізге барынша к мектесуге қ ө тырысамыз, деп олдау к рсету. қ ө

   ОРЫТЫНДЫҚ Кез келген ауыр жа дайда д рігер жа сы ғ ОРЫТЫНДЫҚ Кез келген ауыр жа дайда д рігер жа сы ғ ә қ бір с ттерді еске алып, айтып беруі нау ас ә қ шін те ма ызды. Ж не нау асты бос ү ө ң ә қ міттендіріп у де бермеуі тиіс. Кепілдік ү ә беруге м лде болмайды. немі жа дайды ү Ү ғ ашы айтуы шыншылды , нау аспен ж не қ қ қ ә туыстарымен ж йелі т рде ү ү кездесіп, гіме ж ргізу , д рігерді олдау әң ү ә ң қ к рсетуі болып табылады. Барлы ә қ туысына жан жа ты аны т сіндіріп, на ты қ қ ү қ мысалдар келтіруі тиіс.

   дебиеттер: Ә Комуникативті да дылар ғ Ананьев Б. Г. Психология чувственного дебиеттер: Ә Комуникативті да дылар ғ Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания М. 1960 Гализо М. В. , Домашенко И. А. Атлас по психологии. Учеб. Пособие для студ. пед. интов. Просвещение www. goolge. kz