Жоспар 1. Тағамдық қоспалар 2. Белсенді биологиялық қоспалар

Скачать презентацию Жоспар 1. Тағамдық қоспалар 2. Белсенді биологиялық қоспалар Скачать презентацию Жоспар 1. Тағамдық қоспалар 2. Белсенді биологиялық қоспалар

taғam_қospa.ppt

  • Размер: 4.6 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 13

Описание презентации Жоспар 1. Тағамдық қоспалар 2. Белсенді биологиялық қоспалар по слайдам

Жоспар 1. Тағамдық қоспалар 2. Белсенді биологиялық қоспалар 3. Қолдануға тыйым салынған тағамдық қоспалар  Жоспар 1. Тағамдық қоспалар 2. Белсенді биологиялық қоспалар 3. Қолдануға тыйым салынған тағамдық қоспалар

Тағамға қосылатын бояулар, дәмін, иісін кіргізетін заттар,  тұрақтандырғыш-эмульгато рлар (ұзақ сақталуы үшін қосатын жасанды қоспалар),Тағамға қосылатын бояулар, дәмін, иісін кіргізетін заттар, тұрақтандырғыш-эмульгато рлар (ұзақ сақталуы үшін қосатын жасанды қоспалар), консерванттар. Жалпы, пайдасынан зияны көп қоспалар ғой. Мысалы, Е-100 бен Е-199 аралығы тағамға сары түсті бояулардың қосылғанын білдірсе, Е-102 тәтті тағамдарға қосылатын қызыл-сары түсті бояуларды білдіреді. Ал Е-200 бен Е-299 аралығы — консерванттарды білдіреді. Адам денсаулығына зиянды рұқсат етілмеген түрлері де өте көп. Тағамдық қоспалар

Та амды ж не д рілік сімдіктерді концентраты, жеке немесе ғ қ ә ә ө ңТа амды ж не д рілік сімдіктерді концентраты, жеке немесе ғ қ ә ә ө ң та ам а рамын ғ ғ құ байыту шін осылып олданылатын ауруды алдын-алу мен ү қ қ ң а заны жалпы жа дайын жа сарту а арнал ан таби и немесе таби и а жа ын ғ ң ғ қ ғ ғ ғ қ заттар компоненті, жануартекті, минералды, сімдіктекті шикізаттан ө химиялы синтез жолмен алын ан, таби и та амды ж не биологиялы қ ғ ғ ғ қ ә қ белсенді заттарды осындысы. ң қ Биологиялық белсенді қоспалардың екі түрі кездеседі: біріншісі — нутрицевтиктер-нутриенттер (тағам компоненті), яғни, ағзаны тағамдық заттармен қамтамасыз ететін, бірақ оны толық алмастыра алмайтын, тағаммен дәрілік препарат арасындағы аралық зат, екіншісі, парафармацевтиктер — тағамдық және дәрілік өсімдіктердің органикалық компоненті. Биологиялық белсенді қоспаларды тұтыну — өте ыңғайлы әрі тиімді.

Кейбір биологиялы белсенді оспалар т бетті т мендету асиетіне қ қ ә ө қ ие. КейбірКейбір биологиялы белсенді оспалар т бетті т мендету асиетіне қ қ ә ө қ ие. Кейбір нау асты та амды заттар а деген физиологиялы ажеттілігін қ ң ғ қ қ ана аттандырады. Созылмалы аурулар кезінде зат алмасу процестеріні қ ғ ң б зылысын алдын-алып, орша ан ортаны олайсыз жа дайларына а заны ұ қ ғ ң қ ғ ғ ң т ра тылы ын амтамасыз етеді. А задан токсикалы немесе б где заттарды ұ қ ғ қ ө шы ару а к мектеседі. А заны иммунды ж йесі ж мысын к шейтіп, жалпы ғ ғ ө ғ ң қ ү ұ ү жа дайды жа сартады, тонусын к тереді. ғ қ ө Сонымен атар, ол белсенді оспаларды олдану а ы айлы рі олжетімді қ қ ң қ ғ ңғ ә қ екенін айтты.

Д ниеж зілік денсаулы са тау йымыны м ліметіне ү ү қ қ ұ ң әД ниеж зілік денсаулы са тау йымыны м ліметіне ү ү қ қ ұ ң ә с йенсек, биологиялы белсенді оспаларды жа ымсыз серіні ү қ қ ң ғ ә ң т мен екенін салыстырып гімеледі. Я ни, осындай оспалардан ө әң ғ қ болатын жа ымсыз сер — 0, 003% болса, синтетикалы ғ ә қ д рілерде 20 -40% болады екен. ә

Ереже бойынша биологиялы белсенді оспаларды тіркеу ку лігі екі жыл қ қ ң ә мерзімге беріледі,Ереже бойынша биологиялы белсенді оспаларды тіркеу ку лігі екі жыл қ қ ң ә мерзімге беріледі, егер ндіруші республика аума ында ткізілген клиникалы сына тан ө ғ ө қ қ ткен нім болатын болса ш жыл а дейін мерзімі зартылады. ө ө ү ғ ұ оспаларды аза станда таралуы туралы айтар болса , т рт жыл б рын мемлекеттік Қ ң Қ қ қ ө ұ тіркеу немесе айта тіркеуден 913 биологиялы белсенді оспаны сауда атауы ткен қ қ қ ң ө екен. «БАД» -ты т тыну ж нінен Жапония мен А Ш алды ы орындарды бермейді екен. ұ ө Қ ңғ Ал оны ндірушілерді к птігі бойынша Ресей, сауда белгісіні к птігі ж нінен аза стан ө ң ө ө Қ қ І орын иеленіп отыр. Елімізде 18 отанды к сіпорын 247 биологиялы белсенді оспа қ ә қ қ сауда атауын тіркепті. Осы жылы 45 елді 478 ндірушісі 2768 сауда атауын тіркеген екен. ң ө P. S. Биологиялы белсенді оспалар — д рі емес, ол а зада ы жетіспейтін қ қ ә ғ ғ д румендер мен минералдарды орнын толы тыру шін олданылады. Осындай оспа ә ң қ ү қ қ ішетін т тынушылар осыны ескерсе дейміз ұ .

P. S. Биологиялы белсенді қ оспалар — д рі емес, ол а зада ы қ әP. S. Биологиялы белсенді қ оспалар — д рі емес, ол а зада ы қ ә ғ ғ жетіспейтін д румендер мен ә минералдарды орнын толы тыру ң қ шін олданылады. Осындай оспа ү қ қ ішетін т тынушылар осыны ескерсе ұ дейміз.

олдану а тыйым салын ан та амды  оспалар: Қ ғ ғ ғ қ қ Е-121олдану а тыйым салын ан та амды оспалар: Қ ғ ғ ғ қ қ Е-121 ж не Е-123 боя ыштары ә ғ Е-216, Е-217 и [b]Е-240 консерванттары [/b]Е-121 Citrus Red 2 Е-123 [/b] Amaranth Амарант Е-216 Propyl p-hydroxybenzoate Е-217 Sodium Propyl p-hydroxybenzoate Е-240 Formaldehyde Е-239 кейбір елдерде (мысалы, Украинада) тыйым салын ан. ғ Е-239 Hexamethylene Tetramine

 «КЕДР» т уелсіз экологиялы сараптама орталы ыны м ліметтері ә қ ғ ң ә бойынша «КЕДР» т уелсіз экологиялы сараптама орталы ыны м ліметтері ә қ ғ ң ә бойынша Е белгісі бар та амды оспаларды аса зияндылары мыналар: ғ қ қ ң Е-103 олдану а тыйым салын ан қ ғ ғ Е-105 олдану а тыйым салын ан қ ғ ғ Е-111 олдану а тыйым салын ан қ ғ ғ Е-123 те ауіпті зат, олдану а тыйым салын ан ө қ қ ғ ғ Е-125 олдану а тыйым салын ан қ ғ ғ Е-127 олдану а тыйым салын ан қ ғ ғ Е-130 олдану а тыйым салын ан қ ғ ғ Е-141 к м н ту ыз ан зат ү ә ғ ғ Е-150 к м н ту ыз ан зат ү ә ғ ғ Е-152 олдану а тыйым салын ан қ ғ ғ Е-154 ішек жолдары ызметіні б зылуына алып келеді, артериялы ан қ ң ұ қ қ ысымына сер етеді қ ә Е-160 теріге зиянды Е-201 ауіпті зат қ