ЖИТС ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКАСЫ . . БАЛАЛАРДАҒЫ АИВ ЖӘНЕ

Скачать презентацию ЖИТС ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКАСЫ . . БАЛАЛАРДАҒЫ АИВ ЖӘНЕ Скачать презентацию ЖИТС ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКАСЫ . . БАЛАЛАРДАҒЫ АИВ ЖӘНЕ

64523.ppt

 • Размер: 9.6 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации ЖИТС ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКАСЫ . . БАЛАЛАРДАҒЫ АИВ ЖӘНЕ по слайдам

ЖИТС ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКАСЫ. . БАЛАЛАРДАҒЫ АИВ ЖӘНЕ ЖИТС. Орындаған: Тобы: ЖМ -0 ЖИТС ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКАСЫ. . БАЛАЛАРДАҒЫ АИВ ЖӘНЕ ЖИТС. Орындаған: Тобы: ЖМ —

 Эпидемиологиясы. Егер 1994 -95 жылдары лемде 16 ә млн. АИВ - ж тырыл Эпидемиологиясы. Егер 1994 -95 жылдары лемде 16 ә млн. АИВ — ж тырыл андар ж не 985 119 ЖПИЖС ұқ ғ ә ауру адамдар тіркелсе, 2000 жылы осы к ө рсеткіш 3 -4 есе ө сті. К ніне лемде 16 000 жас ү ә адам дар АИВ ж тырады ж ұқ ә не 7 000 адам осы аурудан айтыс қ болады. аза стан бойынша 1997 -1998 жылдары ал аш ы Қ қ ғ қ белгілер кезе інде 90%- а ң ғ е дейін АИВ -ж тырыл андар тіркелсе ұқ ғ , ал 2000 жылы оларды ң саны 52% т мендеді, ө ал екіншілік к ө р ністерімен ауруларды ң саны к ө бейді 10%-тен 48%-не дейін. КР-да 01. 10. 2000 жыл а дейін 1 226 — АИВ ғ ж ұ тыр андар тіркелген, ал ЖПИЖС-мен аурулар қ ғ 2, 8% қ ұ райды, ө лім 7, 4%. Ал аш ы орында келе ғ қ жат ан азір ара анда облысы, онда сыр аулы қ қ Қ ғ қ қ осы аурумен 79, 3%, ал Павлодар, останай, Қ О т ң ү стік аза стан облыстары, сонымен атар Қ қ қ Алматы аласы қ жа дайғ лары олайсыз региондар а қ ғ жатады.

 ЖПИЖС-мен ауыратын йелден ту ан ә ғ балаларда 1 жас а дейін 14-те ЖПИЖС-мен ауыратын йелден ту ан ә ғ балаларда 1 жас а дейін 14%-те ауру пайда қ болады, 1 жастан кейін — 11 -12% АИВ табыла-ды. Орташа есеппен 4 жас а дейін қ 54% балаларда осы ауру аны талады. қ Ересек адамдар а ара анда АИВ ғ қ ғ инфекция а балаларды сезімталды ы ғ ң ғ жо ары, ан ар ылы ж ғ қ қ ұ анда балаларда ққ инкубациялы кезе ыс а болады. қ ң қ қ Вертикалды ж ұ у жолын азайту шін ауру ғ ү йелге азидотимидин (зидовудин, ретровир, ә тимозид) д рілерін бергенде перина тальды ә жолменен ауру ж ұ ан н рестелер саны 4 ққ ә есе азай аны тал ан ғ қ ғ

Этиологиясы оздыр ышы — 1984 -85 жылдары қ ғ аны талган. Ол ретровирустарЭтиологиясы оздыр ышы — 1984 -85 жылдары қ ғ аны талган. Ол ретровирустар тобына қ жататын, қ ұ рамында РНК-сы ж не кері ә транскриптазасы бар вирус. азіргі кезенде АИВ вирусыны 2 типі Қ ң белгілі, оларды кейбір антигендерінде ң ерекшеліктері бар: АИВ-1 ж не АИВ-2, ә со ысы Батыс Африкада жиі тіркеледі. ңғ Вирусты геномы екі т рде кездеседі: РНК ң ү ж әә не ДНК. Вирус сырт ы ортада т ра сыз. Ол 56°С қ ү қ ыздыр анда 30′, ал айнат анда 1 -5′ леді. қ ғ қ қ ө Дезинфицирлеуші заттарды ң ә серінен тез леді (3% сутегіні аса тоты ы, 5% лизол, ө ң ғ 0, 6% N а гидрохлориді) Ультрофиолет с улесіне т ә ұ ра ты қ

АИВАИВ АИВАИВ

Патогенезі Таби и жолменен жғ ұ анда кіру есігі АИВ-ге ққ саналады— тікПатогенезі Таби и жолменен жғ ұ анда кіру есігі АИВ-ге ққ саналады— тік ішек пен гениталий шырышты абаттары, тік ішекті қ ң бір кабатты эпителийінен вирусты енуі те же іл, ң ө ң ынапты к п абатгы эпителиіне ара анда. қ қ ө қ қ ғ Лимфатикалы ж йе ар ылы АИВ қ ү қ ан а қ ғ теді де к птеген м шелер мен тіндерге ө ө ү таралады. Егер ж у парентеральды болса, онда ұғ АИВ бірден ан а т седі. қ ғ ү АИВ тінге ткеннен со ревертаза (немесе кері ө ң транскрипта за ферментіні к мегімен зіні РНК ң ө ө ң лгісіне салып ДНК т зеді, ДНК сау тін ДНК-н ү ү ауыстыруы керек, сау тін ДНК-сыны ор ң нын а енгеннен со сол тінде провирус жа дайында мір ң ғ ө бойына ал қ ады. АИВ тіндерге тандамалы адсорбцияланады (жабысады),

 АИ В тек мембрана к рамында СД 4+белогы бар тіндерге ү жабыса ды АИ В тек мембрана к рамында СД 4+белогы бар тіндерге ү жабыса ды , ол белок вирус белогына рецептор болып саналады g р 120. онда й клеткалар а жатады, Т ғ лимфоциттер — хелперлар, макро фаг т а р. В — лимфациттер, клеткалар — нейроглиялар тіндерді ң шырыш іты абаттары. сіресе тропизмі жо ары қ Ә ғ Т-хелперлерге (СД 4+. ) вирус серінен леді. ә ө Біра Т хелперлерді саныны т мендеуіні себебі тек қ ң ң ө ң ана қ цит опатиялы серді салдарынан Т-хелперлерді қ ә ң ң б ұ зылуы ана ғ емес сонымен атар инфицирленген қ тіндерді инфицирленбеген ң тінд ермен қ осылуы саддарынан да болуы м мкін. Сонымен атар ү қ В-лимфоциттерді де ызметтері б ң қ ұ зылады, соны ң салдарынан организімінде иммуноглобулиндер мен цирку л я ция да ы иммунды комплекстер т зіледі. ғ қ ү Т-лимфоцит-хелпер г е қ арсы денелер т зіледі, б ү ұ л згеріс ө оны саныны одан рі ң ң ә арақ й т мендеуіне, ө аутоиммунды процессті дамуына келеді. Ж қ ң ә ұ палы қ процессті дамуыны ал аш ы фазаларында орга ң ң ғ қ низм тіндегі згерістерді компенсирлейді, біра біртіндеп ө қ ор а қ ғ ныс кызметі те т мендегенде, вирус те к п ө ө к бейгенде на ыз ө ғ ЖПИ ЖС дамиды (иммуножетіспеушілік).

Балаларда АИВ инфекцияда болатын иммуносупрессияның жіктелуі (1994 ж. ) Иммунды қ критерийл ер БалалардыБалаларда АИВ инфекцияда болатын иммуносупрессияның жіктелуі (1994 ж. ) Иммунды қ критерийл ер Балаларды жасың (СД 4 Т- лимфоцит тер) 12 ай а дейін ғ 1 -5 жас 6 -12 жас абс % Иммуносупрес сия жо қ > 1500 >25 > 100 >25 > 500 > 25 орташа д режеде ә иммуносуп рессия 750 -1499 14 -29 500 -999 15 -29 200 -499 15 -24 Ауыр т рде ү иммуносуп рессия < 750 < 15 < 500 < 15 < 200 <

 Кейде ауру жедел энтероколит белгілерімен, серозды менингит белгілерімен, энцефалопатиялармен, интерстициальды пневмони-ялармен Кейде ауру жедел энтероколит белгілерімен, серозды менингит белгілерімен, энцефалопатиялармен, интерстициальды пневмони-ялармен өтеді (2 -3%) тромбоцитопенияның пурпура белгілері анықталады. Алғашқы көрністер кезеңі 2 Б — (белгілерсіз) аурудың клиникалық белгілері анықталмайды. Белгілерсіз түрі өте жиі кездеседі. АИВ жұқтырь л ған адамдарда осы кезенде тек қана қанда АИВ-қа қарсы антиденелер табылуы арқылы анықталады. Белгілерсіз түрлерінің ұзақтығы бірнеше жылдар (2 -5 -10 және оданда көп жылдар). Алғашқы көрністер кезеңі 2 В — жайылған прогрессирлеуші лимфоаденопатия жедел АИВ — инфекциядан кейін дамиды немесе белгілерсіз тасымалдаушы фонда дамиды. Жайылған прогрессирлеуші лимфоаденопатия (ПГЛ) белгілерсіз, кейде аздап дене қызуы көтерілуі мүмкін, қалтырап-дірілдеу, түнде қатты терлегіштікпен сипатталады. Бауыр, көк бауыр ұлғаяды.

 ПГЛ-да ауру белгілеріні болуы олайсыз болжам ң қ бедгілері, ол ауруды те ПГЛ-да ауру белгілеріні болуы олайсыз болжам ң қ бедгілері, ол ауруды те тез ршіп жат анын ң ө ө қ к ө рсетеді. Бкіншілік аурулар кезе і. рт рлі ауруларды , айт анда ң Ә ү ң қ оппортунист ік ауруларды осылуы ЖПИЖС ң қ бастал анын к ғ ө рсетеді. Бастап ы кезе і лсіздікпен, қ ң ә ж ұ мыс аблетіні томендеуімен, қ ң терлегіштікпен, т бетті томендеуімен, диареямен, ә ң рт рлі интеркурентті ауруларды осылуымен ә ү ң қ сипатталады. Екіншілік аурулар кезе інде А, Б, В формаларын ң аны қ тайды. Балаларда жіктелінуіне байланысты клиникась н а қ арай 3 кезе ін ажыратады. ң Біріншілік к рністер кезе інде (А кезе і) — т ра гы ө ң ң ұ қ дене ызуыны жо арылауы, лимфоаденопатия, қ ң ғ гепатоспленомегалия, диа рея, паротит болуы м мкін. ү В — кезе і — аралы. ң қ С — терминал ь ды кезе і. ң

АИВ инфекциясының еміемі : : Анасы ауру болса ж ктілік кезде ү зидовудинменАИВ инфекциясының еміемі : : Анасы ауру болса ж ктілік кезде ү зидовудинмен (ретровир) емделуі керек. Анасы емделмесе, онда н ресте міріні ә ө ң бірінші 8 -24 са атында осы препаратты ғ абылдауы керек — 6 апта бойы. қ Пневмоцистік пневмония АИВ инфекцияда е ауіпті ауру, сол шін н рестелерге ң қ ү ә міріні 4 -6 аптасынан бастап алдын алу ө ң шараларын олданады. қ Арнайы емі жо , сонды ган барлы қ қ қ ж ргізілетін ем ауруды арай дамуын ү ң қ тежеуге ж не адам міріні сапасын ә ө ң жа сарту а ба ыттал ан. қ ғ ғ ғ

Ем принциптері: 1) ор ау-психомоторлы режиммен амтамасыз ету. Қ ғ қ қ 2)Ем принциптері: 1) ор ау-психомоторлы режиммен амтамасыз ету. Қ ғ қ қ 2) Вирус а арсы емді з уа ытында бастау. қ қ ө қ 3) Екіншілік ауруларды м мкіншілігінше ерте аны ү қ тау ж не ә емдеу. 4) Дезинтоксикациялы терапия контрикал, гемодез, қ декстранды осумен ж. т. б. қ 5) Симптоматикалы ем. қ 6) Иммунитетті к теретін ем (лейкомассаны, ө эритромассаны, сары суды к ю, тимоген, тималин, ү интерферондар, интерферонны индукторын олдану). ң қ Иммуномодуляторлар тек ана бастап ы немесе аралы қ қ қ кезе де егер екіншілік аурулар болса та айындалады, себебі ң ғ осы кезенде ана иммунды ж йені к шейтуге болады. ғ қ ұ ү ЖПИЖС кезе інде — иммуноалмастырушы терапия ң ж ргізіледі. ү Егер аутоимунды процесс ай ын болса, онда қ иммунодепресанттар олданылады. қ 7) Витаминдер барлы ына. ғ

Ауруды алдын алу шаралары. 1. Жеке са гану. қ 2. Баласына ж уАуруды алдын алу шаралары. 1. Жеке са гану. қ 2. Баласына ж у ауіптілігін азайту шін ұғ қ ү ж ктілік кезінде ауру ананы емдеу. ү 3. АИВ ауруды аны жара аттал ан терісі бар ң қ қ ғ медицина ызметкерлеріне ж са, онда қ ұқ ретровирмен емдеу керек алдын алу шін. ү 4. арым атынаста те жо ары ауіптілік болса, Қ қ ө ғ қ онда зидовудинді+ламивудин+индинавирді олданады. Алдын алу ем ж ргізіледі 4 апта бойы. қ ү Емделгеннен кейін тексеріледі — 6 апта, 12 апта, 6 ай сайын жергілікті ауруханаларда немесе арнайы диагностикалы -лабораторияларда ба ыланады. қ қ

Назар аударып тыңдағандарыңыз ға рахмет!!! Назар аударып тыңдағандарыңыз ға рахмет!!!