Зейін процесін аны тау а арнал ан қ

Скачать презентацию Зейін процесін аны тау а арнал ан қ Скачать презентацию Зейін процесін аны тау а арнал ан қ

zeyіn_8_moӨgh.ppt

 • Размер: 464.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации Зейін процесін аны тау а арнал ан қ по слайдам

Зейін процесін аны тау а арнал ан қ ғ ғ дістемелер ә Орында ан : геоботаникаЗейін процесін аны тау а арнал ан қ ғ ғ дістемелер ә Орында ан : геоботаника І курс ғ магистранты Омарова . Т Ұ абылда ан : Қ ғ а а о ытушы ғ қ Баймолдина Л. О

Зейін туралы ымұғ • Зейін деп зекті, т л алы ө ұ ғ қ маЗейін туралы ымұғ • Зейін деп зекті, т л алы ө ұ ғ қ ма ызды белгілерді та дау, ң ң б ліп алуды айтамыз. ө Психикалы де гейлерді қ ң ң барлы ын йымдастыру а ғ ұ ғ атыс анды тан ес сия ты қ қ зейін “ тпелі”деп ө аталынып басты психикалы процестерге қ жатады.

Зейін түрлері Ыры ты қ зейін Ыры сыз қ зейін йреншікті Ү зейін Зейін түрлері Ыры ты қ зейін Ыры сыз қ зейін йреншікті Ү зейін

Зейінні асиеттері психологиялы ң қ қ феномен ретінде: • Т ра тылы ұ қЗейінні асиеттері психологиялы ң қ қ феномен ретінде: • Т ра тылы ұ қ қ – бір объектіге немесе бір м селеге зейін аударылуыны за ты ы. ә ң ұ қ ғ Т ра тылы шеткі факторлармен ұ қ қ аны талады, 2 -3 секундтан ары бармайды, қ себебі одан кейін зейінні ауысуы ң бай алады. Орталы зейінні т ра тылы қ қ ң ұ қ қ кезе і бірнеше минуттарды амтиды. ң қ С. Л. Рубинштейнні пікірінше, орталы ң қ зейінні за ты ы, сол объектте жа а ң ұ қ ғ ң мазм нды аша алу м мкіндігіне т уелді; ұ ү ә

 • зейінні концентрациясың – зейін айма ын ғ шектеу кезіндегі белгіні жо ар • зейінні концентрациясың – зейін айма ын ғ шектеу кезіндегі белгіні жо ар ы ң ғ ғ белсенділігі. А. А. Ухтомскийді ң доминанттар принципіне с йкес, зейін ә концентрациясы бас ми ыртысында ы қ ғ доминантты айма ты озуынан кейінгі бір қ ң қ мезгілде тежелген ал ан б лігінде қ ғ ө былысы; құ • зейінні б лінуі ң ө – адам орталы зейінде р қ ә т рлі объектілерді бір уа ытта стап т ру ү қ ұ ұ абілеттілігі; қ

 • зейінні ауысуың - ол бір рекет т рімен ә ү келесіге • зейінні ауысуың — ол бір рекет т рімен ә ү келесіге тудегі жылдамды ы (а ала ты – ө ғ ңғ қ қ ауысуды т мендігі); ң ө • зейінні заттылы ы ң ғ — ойыл ан м селеге, қ ғ ә белгілерді зектілігі ж не та ы ң ө ә ғ бас аларына с йкес арнайы белгілер қ ә кешенін б ліп алу абілеттілігімен ө қ байланысты; • зейінні к лемі ң ө – бір мезгілде абылданатын объектілер саны. қ

Зейінді аны тау дістеріқ ә «Т зетулік бай ап арау дісі» ү қ қЗейінді аны тау дістеріқ ә «Т зетулік бай ап арау дісі» ү қ қ ә ар ылы қ за а созыл ан біртекті ж мыс кезінде ұ ққ ғ ұ зейінні шо ырлануы мен ауысымдылы ын ң ғ ғ зерттеу шін олданылады. ү қ «Сандар мен ріптерді тіркесі» ә ң т сілі ә ар ылы зейінні т ра тылы ы мен б лінуі, қ ң ұ қ ғ ө уа ыт тапшылы ы жа дайында ы зейінні қ ғ ғ ғ ң ж мфыс абілеттілігі ба аланады. ұ қ ғ

 • «Сандарды іздеп табу» ( ара- ызыл кесте – қ қ Горбов дістемесі) • «Сандарды іздеп табу» ( ара- ызыл кесте – қ қ Горбов дістемесі) т сілімен зейінні ә ә ң к лемі, б лінуі, ауысымдылы ы ж не жедел ө ө ғ ә еске са тау абілеті зерттеледі. қ қ • «Шульте кестесімен» адамны зейінні ң ң т ра тылы ын ж не ж мыс абілеттілігі ұ қ ғ ә ұ қ зерттеледі.

 «Шатас ан сызы тар» қ қ дісімен зейінні ә ң т ра тылы ы «Шатас ан сызы тар» қ қ дісімен зейінні ә ң т ра тылы ы мен ұ қ ғ шо ырлануын ғ аны тайды. қ «А ыл-ой қ оз ал ышты ы» қ ғ ғ ғ т сілімен зейінні ә ң ауысып б лінуін, бір ө тапсырмадан атесіз қ келесі тапсырма а ауысу ғ абілеті зерттеледі. қ

Бақылау әдісі • Зерттелушілерді тапсырмаларды орындау ң барысында ы мінез- лын ба ылау ар ылыБақылау әдісі • Зерттелушілерді тапсырмаларды орындау ң барысында ы мінез- лын ба ылау ар ылы ғ құ қ қ оны а ыл-ойын, зейініні сапасын, ң қ ң шынайылы ын, адалды ын, т ртіптілігін, ғ ғ ә жауапкершілігін, к іл-к й ерекшелігін, өң ү ж мыс абілеттілігін сиипаттайтын асиеттері ұ қ қ туралы бір атар м ліметтер алу а болады. қ ә ғ Ба ылаушыны назарына жалпы к пшіліктен қ ң ө жа сы не нашар жа ына арай ерекшеленіп қ ғ қ т ратын т л алар айры ша т сіп отырады. ұ ұ ғ қ ү

 • Зейінні ауысып отыруыны ң ң жеткіліксіздігін к рсететін белгілер. ө • - т • Зейінні ауысып отыруыны ң ң жеткіліксіздігін к рсететін белгілер. ө • — т жірибе ж ргізушіні н с ауларын баяу ә ү ң ұ қ абылдауы; қ • — келесі тапсырма а к шу туралы н с аудан ғ ө ұ қ кейін де б рын ы тапсырмамен отыра беруі. ұ ғ

 Назарларыңызға рахмет! Назарларыңызға рахмет!