Скачать презентацию Завод за унапређивање образовања и васпитања Аутори рада Скачать презентацию Завод за унапређивање образовања и васпитања Аутори рада

2c00b22535db9e18672d3b80df03a9b4.ppt

  • Количество слайдов: 90

Завод за унапређивање образовања и васпитања Аутори рада: Наставни предмет: Тема: Узраст: Потребна технологија: Завод за унапређивање образовања и васпитања Аутори рада: Наставни предмет: Тема: Узраст: Потребна технологија: Кликните овде за приказ презентације у Word-у! Снежана Савић, Душица Манојловић и Ненад Јовановић Српски језик Творба речи Шести разред Рачунар, видео-бим и видео-плејер. Кликните овде за приказ презентације

п з н е и о со д з н а н и ц п з н е и о со д з н а н и ц а в л р а к а

Игра се састоји од четири нивоа: ПОЛЕЋЕМО Први нивo (просте речи) ИЗВОДИМО Други ниво Игра се састоји од четири нивоа: ПОЛЕЋЕМО Први нивo (просте речи) ИЗВОДИМО Други ниво (изведене речи) ПАДАВИНЕ Трећи ниво (сложене речи) ۩ ۩ КРАЉИЦА Четврти ниво (систематизација) увек прати иконицу 8

Ја активитам поља, а ви их отварате овим редом. ВАЖИ? ۩ ۩ Ја активитам поља, а ви их отварате овим редом. ВАЖИ? ۩ ۩

! !

! !

ТВОРБА РЕЧИ ИЛИ ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ ПРОУЧАВА СТВАРАЊЕ НОВИХ РЕЧИ. У ТВОРБИ РЕЧИ УЧЕСТВУЈУ ТВОРБЕНЕ ТВОРБА РЕЧИ ИЛИ ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ ПРОУЧАВА СТВАРАЊЕ НОВИХ РЕЧИ. У ТВОРБИ РЕЧИ УЧЕСТВУЈУ ТВОРБЕНЕ ОСНОВЕ РЕЧИ, ПРЕФИКСИ И СУФИКСИ. ПРЕМА ГРАЂЕЊУ РЕЧИ РАЗЛИКУЈУ СЕ ПРОСТЕ, ИЗВЕДЕНЕ И ПРОСТЕ СЛОЖЕНЕ РЕЧИ.

ПОРОДИЦА РЕЧИ Ø Породица речи је скуп свих речи насталих од исте творбене основе. ПОРОДИЦА РЕЧИ Ø Породица речи је скуп свих речи насталих од исте творбене основе. Ø У породицу речи спадају и изведене и сложене речи. Ø Што је породица речи већа, то је продуктивнија • творбена основа, тј. може се створити више нових речи. Ø Творбом речи се богати језик, односно, речнички фонд језика. књижурина књижевница књиговезац књишки књиг(а) - књижица књижевни књижара укњижити

рук-о-твор-ина рук-ав-ица рук-о-хват руч-ни рук(рука) рук-ав руч-ица руч-ка на-рук-вица рук-о-твор-ина рук-ав-ица рук-о-хват руч-ни рук(рука) рук-ав руч-ица руч-ка на-рук-вица

% ПРОСТЕ РЕЧИ ¶ Просте речи су оне којима је немогуће одузети ни један % ПРОСТЕ РЕЧИ ¶ Просте речи су оне којима је немогуће одузети ни један глас, а да притом не изгубе своје основно значење. То су обично једносложне или двосложне, ређе тросложне речи. Служе за грађење изведених и сложених речи. ¶ једносложне речи: зуб, пут, лук, плав, црн, чај, грб, слон, лав, рад, град, два, пет, срп, плот, нос, лак, млад, принц; ¶ двосложне речи: око, нога, рука, сунце, облак, писмо, књига, село, пиле, ружа, јелен, киша, роса, вода, небо; ¶ тросложне речи: учити, певати, рушити, летети, телефон. . .

! !

! !

! !

С С

ИЗВЕДЕНЕ РЕЧИ Изведених речи има у српском језику највише, а настале су додавањем наставка ИЗВЕДЕНЕ РЕЧИ Изведених речи има у српском језику највише, а настале су додавањем наставка (суфикса) на корен речи или творбену основу. Изведене речи имају сродно значење и заједно са сложеним речима чине породицу речи. Ø зид- : зид-ар, зид-ати, зид-ање, зид-ић, зид-ине. . . Ø кућ- : кућ-а, кућ-ица, кућ-ни, кућ-иште, кућ-ерина. . . Ø пис- : пис-ати, пис-ар, пис-мо, пис-ац, пис-мен. . Ø град- : град-ић, град-ски, град-јанин (д+ј=ђ). . .

КОРЕН РЕЧИ Ø Ø Корен речи је заједнички део свим сродним речима, а добија КОРЕН РЕЧИ Ø Ø Корен речи је заједнички део свим сродним речима, а добија се просте речи. Он је носилац основног значења речи и не може се даље делити. Све изведене и сложене речи су значењем повезане са кореном речи. зид: зид-ар, зид-ати, зид-ање, зид-ић, зид-ине. . . кућ- : кућ-а, кућ-ица, кућ-ни, кућ-иште, кућ-ерина. . . пис- : пис-ати, пис-ар, пис-мо, пис-ац, пис-мен. . град : град-ић, град-ски, град-јанин (д+ј=ђ). . . Напомена: Проста реч и корен речи могу бити потпуно исти, али не морају. Нису исти када се проста реч завршава самогласником (погледај пример КУЋА).

ТВОРБЕНА ОСНОВА Основа је део речи од ког је изведена нова реч. Основа служи ТВОРБЕНА ОСНОВА Основа је део речи од ког је изведена нова реч. Основа служи за извођење нових речи. Корен и основа речи се често подударају, тј. исти су. корен основа ü зид-ар зидзидü зид-ар-ски зидзидар-

УПОРЕДИТЕ! ▓ ТВОРБЕНА ОСНОВА ▓ ГРАМАТИЧКА ОСНОВА кућ-ни кућ-ица кућ-ерак кућ-ерина о-кућ-ница кућ-е кућ-и УПОРЕДИТЕ! ▓ ТВОРБЕНА ОСНОВА ▓ ГРАМАТИЧКА ОСНОВА кућ-ни кућ-ица кућ-ерак кућ-ерина о-кућ-ница кућ-е кућ-и кућ-у кућ-ом Шта значе речи у левој, а шта у десној колони? Која основа је употребљена ако се реч налази у множини?

▓ Основна разлика између творбене и граматичке основе јесте да се од творбене основе ▓ Основна разлика између творбене и граматичке основе јесте да се од творбене основе и наставака добијају нове речи, чије је значење повезано са основним значењем речи, али није исто. Од граматичке основе и наставака за облик добија се само различит облик речи, тј. мења падеж, род или број, али не мења значење речи. Реч мења облик због промене службе коју врши у реченици. ▓ Врло је важно разликовати творбену од граматичке основе. Да бисмо то постигли најбоље је извршити упoређивање ове две основе. ▓ Такође треба да знате да творбена и граматичка основа могу бити исте, а знаћете која је у том случају у питању тек када видите потпуни облик речи.

СУФИКСИ Суфикси су наставци за творбу речи. Служе за грађење нових речи тако што СУФИКСИ Суфикси су наставци за творбу речи. Служе за грађење нових речи тако што се додају творбеној основи, а стоје увек иза основе речи. Додавањем суфикса на творбену основу речи добијају нова значења, а сам поступак се зове суфиксација (извођење). Суфиксацијом ( извођењем) добијају се изведене речи. Ø слик-ар, сликар-ка, сликар-ски. . . Ø бол-ест, болест-ан, болес-ник, болешт-ина. . . Ø учи-ти, учи-тељ, учитељ-ски, учитељ-ев. . .

суфикс –ица означава деминутиве (умањенице) и хипокористике (речи од миља): кућ-ица, соб-ица, лопт-ица, песм-ица, суфикс –ица означава деминутиве (умањенице) и хипокористике (речи од миља): кућ-ица, соб-ица, лопт-ица, песм-ица, цур-ица, птич-ица. . . суфикси –ерда, -урда, -етина означавају аугментативе (увећанице) и пејоративе (погрдне речи): руч-ерда, нож-урда, соб-етина. . . суфикси –ар, -ач, -лац означава мушкарца-вршиоца радње: зуб-ар, кув-ар, руд-ар, пев-ач, коп-ач, ков-ач, чита-лац, преводи-лац, вари-лац. . . суфикс -ка означава жену-вршиоца радње: сликар-ка, зубар-ка, професор-ка. . .

суфикс -лица означава предмет за вршење неке радње: буши-лица, прска-лица, чачка-лица. . . суфикс суфикс -лица означава предмет за вршење неке радње: буши-лица, прска-лица, чачка-лица. . . суфикс -ница означава место или просторију: радио-ница, учио-ница, ковач-ница, продав-ница, играо-ница. . . Суфикси често нису носиоци истог значења, па се употребом истог суфикса могу добити различита значења: лозов-ача (врста пића), глуп-ача (носилац особине), краст-ача (врста жабе) ПОДСЕТНИК

СЛОЖЕНЕ РЕЧИ (СЛОЖЕНИЦЕ) Сложене речи или сложенице се добијају спајањем најмање две речи или СЛОЖЕНЕ РЕЧИ (СЛОЖЕНИЦЕ) Сложене речи или сложенице се добијају спајањем најмање две речи или њихових творбених основа, при чему се добија нова реч. Сложене речи се могу добити на два начина, а то су: префиксација слагање

ПРЕФИКСИ Префикси су делови речи који стоје испред творбене основе. Префикси су, у ствари, ПРЕФИКСИ Префикси су делови речи који стоје испред творбене основе. Префикси су, у ствари, посебне речи - предлози и речца не. Поступак градње речи додавањем префикса на творбену основу зове се префиксација. Префиксацијом се добијају сложене речи. Æ Æ Æ Æ Æ по-велик о-мален на-глув пре-писати пре-сипати из-говорити до-ставити не-човек пред-знак

СЛАГАЊЕ Слагање је грађење сложених речи, спајањем две речи. Слагање може бити просто, тј. СЛАГАЊЕ Слагање је грађење сложених речи, спајањем две речи. Слагање може бити просто, тј. прва и друга реч се , , залепе” једна за другу и створе нову реч. На пример: Ø буба-Мара= бубамара Ø чувар-кућа= чуваркућа Ø дан-губити= дангубити Ø дуван-кеса= дуванкеса

Чешћа је појава да се између првог и другог дела сложенице појави спојни вокал Чешћа је појава да се између првог и другог дела сложенице појави спојни вокал -о. Спојни вокал олакшава изговор нове речи. Лако је открити на који је начин изграђена сложена реч, ако се реч , , разбије на саставне делове”. Ево неколико примера сложеница насталих слагањем помоћу спојног вокала: стих-о-творац= стихотворац вод-о-пад= водопад риб-о-ловац= риболовац глув-о-нем= глувонем киш-о-бран= кишобран

П П

З З

☻ТВОРБА РЕЧИ (грађење речи) проучава стварање нових речи, као и начине њиховог настајања. ☻Према ☻ТВОРБА РЕЧИ (грађење речи) проучава стварање нових речи, као и начине њиховог настајања. ☻Према начину творбе речи делимо на ПРОСТЕ, ИЗВЕДЕНЕ И СЛОЖЕНЕ. ☻У творби изведених речи учествују КОРЕН РЕЧИ, ТВОРБЕНА ОСНОВА РЕЧИ и СУФИКСИ. Основни начин творбе речи je: v СУФИКСАЦИЈА ☻Творба речи обогаћује речнички фонд језика који проучава ЛЕКСИКОЛОГИЈА.

☻ ТВОРБА РЕЧИ (грађење речи) проучава стварање нових речи, као и начине њиховог настајања. ☻ ТВОРБА РЕЧИ (грађење речи) проучава стварање нових речи, као и начине њиховог настајања. ☻ Према начину творбе речи делимо на ПРОСТЕ, ИЗВЕДЕНЕ И СЛОЖЕНЕ. ☻ У творби речи учествују КОРЕН РЕЧИ, ТВОРБЕНА ОСНОВА РЕЧИ, СУФИКСИ И ПРЕФИКСИ. ☻ Основни начини творбе речи су: v СУФИКСАЦИЈА v ПРЕФИКСАЦИЈА v СЛАГАЊЕ v КОМБИНОВАНА ТВОРБА v ТВОРБА ПРЕТВАРАЊЕМ ☻ Творба речи обогаћује речнички фонд језика који проучава ЛЕКСИКОЛОГИЈА.

☻ ТВОРБА РЕЧИ (грађење речи) проучава стварање нових речи, као и начине њиховог настајања. ☻ ТВОРБА РЕЧИ (грађење речи) проучава стварање нових речи, као и начине њиховог настајања. ☻ Према начину творбе речи делимо на ПРОСТЕ, ИЗВЕДЕНЕ И СЛОЖЕНЕ. ☻ У творби речи учествују КОРЕН РЕЧИ, ТВОРБЕНА ОСНОВА РЕЧИ, СУФИКСИ И ПРЕФИКСИ. ☻ Основни начини творбе речи су: v СУФИКСАЦИЈА v ПРЕФИКСАЦИЈА v СЛАГАЊЕ v КОМБИНОВАНА ТВОРБА v ТВОРБА ПРЕТВАРАЊЕМ ☻ Творба речи обогаћује речнички фонд језика који проучава ЛЕКСИКОЛОГИЈА.

ЗАВЕШТАЊЕ СТЕФАНА НЕМАЊЕ О ЈЕЗИКУ ۩ Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Реч ЗАВЕШТАЊЕ СТЕФАНА НЕМАЊЕ О ЈЕЗИКУ ۩ Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Реч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу? Не узимајте туђу реч у своја уста. Узмеш ли туђу реч, знај да је ниси освојио, него си себе отуђио. ۩ Знај да те је туђинац онолико освојио и покорио колико ти је речи покрао и својих натурио. Народ који изгуби своје речи престаје бити народ. ۩ После изгубљеног језика нема народа. Језик је, чедо моје, тврђи од сваког бедема. Ако је језик остао недирнут, не бој се за народ.

ЗАВЕШТАЊЕ СТЕФАНА НЕМАЊЕ О ЈЕЗИКУ ۩ Тамо где одзвања наша реч и где се ЗАВЕШТАЊЕ СТЕФАНА НЕМАЊЕ О ЈЕЗИКУ ۩ Тамо где одзвања наша реч и где се још глагоља и где се још, као стари златник, обрће наша реч, знај, чедо моје, да је то још наша држава без обзира ко у њој влада. Цареви се смењују, државе пропадају, а језик и народ су ти који остају, па ће се тако (ратом) освојен део земље и народа кад-тад вратити својој језичкој матици и своме матичном народу. СЛОВО КАО СЛИКА, РЕЧ КАО ЖИВОТ, А СВЕТОСТ – ВЕЧНОСТ. АМИН

опасно питање са пријемног испита • У следећим речима подвуци суфиксе: БРКАЈЛИЈА, ПОЛАЗИШТЕ, ПИЛЕНЦЕ, опасно питање са пријемног испита • У следећим речима подвуци суфиксе: БРКАЈЛИЈА, ПОЛАЗИШТЕ, ПИЛЕНЦЕ, УДАВАЧА, КАМИЧАК, ПРАТИЉА

опасно питање са пријемног испита • Подвуци корен речи у следећим питањима: ТРАВАРИЦА, БУКОВАЧА, опасно питање са пријемног испита • Подвуци корен речи у следећим питањима: ТРАВАРИЦА, БУКОВАЧА, ЦИГЛАНА, НИШТАРИЈА, ПЕКАРА, ЈАГЊЕШЦЕ

опасно питање са пријемног испита • Подвуци префиксе у следећим речима: ПРОХЛАДНО, ОКОВАТИ, НАЈЕСТИ опасно питање са пријемног испита • Подвуци префиксе у следећим речима: ПРОХЛАДНО, ОКОВАТИ, НАЈЕСТИ СЕ, УЛЕТЕТИ, НЕЗНАЊЕ, ОСРЕДЊИ

опасно питање са пријемног испита • Подвуци изведенице у следећем низу: ИСПИСАТИ, ПРОТИВИТИ СЕ, опасно питање са пријемног испита • Подвуци изведенице у следећем низу: ИСПИСАТИ, ПРОТИВИТИ СЕ, ЗВЕЦНУТИ, ОЛАКО, НЕЧИЈИ, МАЈЧИНСКИ, ГЛУВОНЕМ, ИМЕНОВАТИ, САКРИТИ, РУМЕНКАСТ, ПЧЕЛАРСТВО, ОМАЛЕН

опасно питање са пријемног испита • У наведеном низу подвуци сложенице: СКУПИТИ, ЦВЕТАТИ, БОЛОВАТИ, опасно питање са пријемног испита • У наведеном низу подвуци сложенице: СКУПИТИ, ЦВЕТАТИ, БОЛОВАТИ, ОЗИДАТИ, УПАСТИ, МАСТИТИ, ОБНОВИТИ, ВИКНУТИ, ИСПИТАТИ, ЗАМИСЛИТИ, НОЋИВАТИ

опасно питање са пријемног испита • ПУТАРИНА, ПУТЕВИ, ПУТОПИСНИ, ПУТНИ, ПУТИЋ, УПУТИТИ, УСПУТНИ. • опасно питање са пријемног испита • ПУТАРИНА, ПУТЕВИ, ПУТОПИСНИ, ПУТНИ, ПУТИЋ, УПУТИТИ, УСПУТНИ. • Речи разврстај на: а)просте: б)изведене: в)сложене:

ЗМАЈНИМЉИВОСТ • ЗМАЈ је митолошко биће, односно биће које не постоји, а створила га ЗМАЈНИМЉИВОСТ • ЗМАЈ је митолошко биће, односно биће које не постоји, а створила га је људска машта. Најсличнији змајевима су диносауруси који су, наравно, постојали, али су давно изумрли. • Човек данас ипак много зна о диносаурусима, па су направљени многи филмови и издате многе енциклопедије и књиге о њима.

ЗМАЈНИМЉИВОСТ • ЗМАЈ је зло биће из бајки (о којима смо учили) и његов ЗМАЈНИМЉИВОСТ • ЗМАЈ је зло биће из бајки (о којима смо учили) и његов је циљ да унесрећи човека. Змај краде принцезу, убија многе људе, чува разна богатства, спречава остварење жеља. Ипак је змај на крају увек побеђен, односно, зло које змај представља је савладано, а правда и човек побеђују. • У неким, истина ретким, бајкама змај се јавља као позитиван лик који помаже човеку. • Скоро сви народи света у својим митовима имају змајеве који лете и бљују ватру.

ЗМАЈНИМЉИВОСТ • Именица ЗЕМЉА може бити заједничка, властита или градивна именица, а то зависи ЗМАЈНИМЉИВОСТ • Именица ЗЕМЉА може бити заједничка, властита или градивна именица, а то зависи од њеног значења: • Ако означава државу, онда је заједничка именица. Ø Србија је моја земља. • Ако означава планету и пише се великим почетним словом, онда је властита именица. Ø Будемо ли наставили да загађујемо околину, уништићемо сав живот на Земљи. • Ако именица ЗЕМЉА означава тло или материјал од кога се нешто прави, онда је градивна именица. Ø Земља по којој је ходао била је мека и растресита. Ø Куће су направљене од трске и земље.

ЗМАЈНИМЉИВОСТ ПОЛУСЛОЖЕНИЦЕ Ø Полусложенице се пишу са цртицом између две речи које се нису ЗМАЈНИМЉИВОСТ ПОЛУСЛОЖЕНИЦЕ Ø Полусложенице се пишу са цртицом између две речи које се нису потпуно спојиле. До потпуног спајања речи није дошло јер су речи задржале своје акценте. ü топ-листа ü видео-рекордер ü спомен-плоча Ø Полусложенице су променљиве речи, али се при промени мења само други део, односно, друга реч у полусложеници. ü на топ-листама ü два видео-рекордера ü на спомен-плочи

ЗМАЈНИМЉИВОСТ • Неке наше историјске личности, по легендама, потомци су змајева, тј. ала. “Што ЗМАЈНИМЉИВОСТ • Неке наше историјске личности, по легендама, потомци су змајева, тј. ала. “Што год има Србина јунака, Свакога су одгојиле виле, Многога су змајеви родили. ” “ Милош Обилић, змајски син” (народна песма) Познати су и Змај Огњени Вук и Змај од Ноћаја. Реч је, наравно, о српским јунацима из различитих периода наше историје. Змај означава неустрашивог и непобедивог човека, страх и трепет за непријатеље српског народа. Такође је то и јунак кога “куршум не бије и сабља не сече”, а који може сам да савлада невероватан број непријатеља.

ЈЕЗИЧКЕ НЕДОУМИЦЕ Реч ЗМАЈНИМЉИВОСТ наравно не постоји, само се ми поиграли и изградили је ЈЕЗИЧКЕ НЕДОУМИЦЕ Реч ЗМАЈНИМЉИВОСТ наравно не постоји, само се ми поиграли и изградили је за ову прилику, али без и најмање намере да утичемо негативно на чистоту нашег језика. Наша намера је била да учинимо ову лекцију змајнимљивом, опростите, занимљивом и у томе смо потпуно успели, на наше велико задовољство.

ЈЕЗИЧКЕ НЕДОУМИЦЕ Многе сложене речи настале су додавањем префикса. Овога пута забавићемо се префиксом ЈЕЗИЧКЕ НЕДОУМИЦЕ Многе сложене речи настале су додавањем префикса. Овога пута забавићемо се префиксом ПОД-. Најчешће грешке ученици праве код сложеница: • потчинити • поткрепити • потпалити • потпуковник Једино је овако исправно, јер је дошло до једначења сугласника по звучности, па се уместо Д појављује његов безвучни парњак Т. Иста ситуација је и код префикса ОД- и ПРЕД-. О гласовним променама ћемо детаљније учити нешто касније.

ЈЕЗИЧКЕ НЕДОУМИЦЕ Код извесног броја речи долази до промена током творбе речи, тако од ЈЕЗИЧКЕ НЕДОУМИЦЕ Код извесног броја речи долази до промена током творбе речи, тако од речи РУКА добијамо изведеницу РУЧИЦА, а од речи НОГА изведеницу НОЖИЦА. До ових промена долази због гласовних промена које се врше када дођу у контакт творбена основа и суфикс. Ова појава, када К пређе у Ч, односно Г у Ж, зове се палатализација.

З П ! З П !

Јовановић ЗМАЈ • Јовановић Змај или чика Јова Змај, како су га звала деца, Јовановић ЗМАЈ • Јовановић Змај или чика Јова Змај, како су га звала деца, песник је уз чије песме и данас деца одрастају. Не постоји човек или дете које није чуло за њега. Писао је скоро све врсте песама, али је најпознатији постао због дечјих песама. Покренуо је и прве часописе намењене деци у Србији. По једном свом часопису добио је и свој надимак Змај, по коме је остао упамћен и препознатљив. Часопис Змај није био популаран као Невен, по коме је рађена и телевизијска серија за децу. • О Јовану Јовановићу Змају се учи у основној, али и у средњој школи. • У VIII разреду поново ћемо се срести са Ј. Ј. Змајем.

 • Покажи на примеру именице КИША разлику између творбене и граматичке основе. • • Покажи на примеру именице КИША разлику између творбене и граматичке основе. • Подвуци корен речи: • ДЕТЕНЦЕ, СПАВАЛИЦА, ВОДЕНА, БОЛНИЦА, МОРСКИ, УВЦЕ, СОБЕТИНА, ЦВЕТАК. • Употреби што више суфикса при извођењу именице РАД и подвуци их. Потребно је извести најмање пет речи. • Напиши породицу речи од именице ЛЕД. • Напиши породицу речи од именице ДОМ и одреди им врсту.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Кликни, уписаћу одговор! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Кликни, уписаћу одговор!

ОШ “Краљ Петар I” Ниш Аутори: ОШ “Краљ Петар I” Ниш Снежана Савић, Душица ОШ “Краљ Петар I” Ниш Аутори: ОШ “Краљ Петар I” Ниш Снежана Савић, Душица Манојловић и Ненад Јовановић ОШ “Краљ Петар I” Ниш