Хабар агенттігі «Хабар» Агенттігі» тарихы

Скачать презентацию Хабар агенттігі  «Хабар» Агенттігі» тарихы Скачать презентацию Хабар агенттігі «Хабар» Агенттігі» тарихы

habar_microsoft_office_powerpoint.pptx

 • Размер: 1.7 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации Хабар агенттігі «Хабар» Агенттігі» тарихы по слайдам

Хабар агенттігі Хабар агенттігі

 «Хабар» Агенттігі» тарихы 1995 жылдан басталады. Сол кездегі аза Қ қ телеарнасыны а паратты «Хабар» Агенттігі» тарихы 1995 жылдан басталады. Сол кездегі аза Қ қ телеарнасыны а паратты ызметі ң қ қ қ негізінде «Хабар» лтты Ұ қ Телевизиялы А паратты Агенттігі қ қ қ рылады. құ Б гінгі та да «Хабар» Агенттігі» – ү ң аза , орыс ж не а ылшын тілдерінде қ қ ә ғ хабар тарататын т рт арнаны ө ң то ыс ан орталы ы. ғ қ ғ «Хабар» Агенттігі» рамына құ республикалы «Хабар» мен «Хабар қ 24» , «Kazakh TV» телеарналары кіреді. Агенттік рамына кіретін құ телеарналарды т уліктік хабар ң ә тарату к лемі: «Хабар» – 20 са ат, ө ғ «Kazakh TV» – 24 са ат, «Хабар ғ 24» – 24 са ат. ғ

аза стан бойынша 99 телек рермендер аудиториясын амтиды. Қ қ ө қ Агенттікті азааза стан бойынша 99 % телек рермендер аудиториясын амтиды. Қ қ ө қ Агенттікті аза станда ж не Ресей, Италия, А Ш, Германия, О т стік Корея, ытай, ң Қ қ ә Қ ң ү Қ Бельгия елдерінде тілшілер осыны ж мыс істейді. Эфирді 75% телеарнаны т л туындыларынан қ ұ ң ң ө ралады, я ни телеарнада т сірілетін ба дарламалар, фильмдер мен телехикаялар. құ ғ ү ғ К рсетілімдердегі ба дарламаларды 90% леуметтік ма ызды та ырыптарды амтиды. ө ғ ң ә ң қ қ Т уліктікхабар таратуды 55% мемлекеттік тілде ж зеге асырылады. ә ң ү Биыл «Хабар» Агенттігіні » рыл анына 21 жыл толды. Осы уа ыт ішінде «Хабар» ң құ ғ қ Агенттігіні » ң ызметкерлері мен телеба дарламалары лтты ж не халы аралы де гейдегі т рлі қ ғ ұ қ ә қ қ ң ү марапаттар а ғ ие бол ан. А паратты ба дарламалар дирекциясы тілшілеріні ж мыстары: ғ қ қ ғ ң ұ EMMY телевизиялы сыйлы ыны номинанты. қ ғ ң Ресейде ткен «Золотой глагол» сайысыны бас ж лдесін иеленген. ө ң ү «Город будущего» жастар ба дарламасы Жапонияда ткен халы аралы фестивальде лемні ғ ө қ қ ә ң здік онды ына енді. ү ғ Севастополь аласында ткен халы аралы бай ауда «Хабар» Агенттігіні » бастамасымен қ ө қ қ қ ң т сірілген «Бауыржан Момыш лы» фильмі тарихи туындыларды ішінде лауреат атанды. ү ұ ң «Хабар» Агенттігі» – Азия-Тыны м хиты хабар тарату ода ына (ABU), Азия ж не қ ұ ғ ә Тыны м хиты жа алы тар агенттігі йымына (OANA), Азия ж не Тыны м хиты Хабар қ ұ ң қ ұ ә қ ұ таратуды дамыту институтына (AIBD), Телевизия мен радионы Еуразиялы ң қ академиясына (ЕАТР) м ше. ү

 САНДУ АШ Ғ Н РАБАЙ ЫЗЫ Ұ Қ РАХИМЖАНОВА «Хабар» телеарнасыны САНДУ АШ Ғ Н РАБАЙ ЫЗЫ Ұ Қ РАХИМЖАНОВА «Хабар» телеарнасыны ң директоры

 «Хабар» Агенттігі» А Бас армасы о амны ат арушы органы Қ қ Қ ғ ң «Хабар» Агенттігі» А Бас армасы о амны ат арушы органы Қ қ Қ ғ ң қ болып табылады, ол «Акционерлік о амдар туралы» аза стан қ ғ Қ қ Республикасыны За ына ж не «Хабар» Агенттігі» А Жар ысына ң ң ә Қ ғ с йкес о амны Жал ыз акционеріні ж не Директорлар ке есіні ә Қ ғ ң ә ң ң айры ша зыретіне жат ызыл ан м селелерді оспа анда, қ құ қ ғ ә қ ғ о амны а ымда ы ызметіні барлы м селелерін шешеді. Қ ғ ң ғ ғ қ ң қ ә о амны Бас армасы зіне ж ктелген функциялар мен Қ ғ ң қ ө ү міндеттерді орындал аны шін о амны жо ары т р ан ң ғ ү Қ ғ ң ғ ұ ғ органдарыны алдында жауап береді. Бас арма о амны Жал ыз ң қ Қ ғ ң ғ акционеріні ж не Директорлар ке есіні шешімдерін орындау а ң ә ң ң ғ міндетті. Бас арма м шелеріні фукнциялары, ы тары мен қ ү ң құқ қ міндеттері аза стан Республикасыны за намасымен, о амны Қ қ ң ң Қ ғ ң Жар ысымен, «Хабар» Агенттігі» А Бас армасы туралы ережемен ғ Қ қ ай ындалады. қ

 Бас имараты Астана аласында ы « азмедиа орталы ы» ғ қ ғ Қ ғ Бас имараты Астана аласында ы « азмедиа орталы ы» ғ қ ғ Қ ғ телерадиокешенінде орналас ан. Бізді кілдіктеріміз аза станны қ ң ө Қ қ ң р айма ында ж мыс істейді. ә ғ ұ Б гінде «Хабар» телеарнасында а паратты -отбасылы ү қ қ қ форматта ы 39 ба дарлама аза ж не орыс тілдерінде эфирге ғ ғ қ қ ә шы уда. Эфирге шы арылатын ба дарламаларды 75 пайызы ғ ғ ғ ң телеарнаны т л туындыларынан ралады. Олар – ба дарламалар, ң ө құ ғ фильмдер мен телехикаялар. Оны ішінде телеарна мамандары ң аударатын к ркем ж не деректі фильмдер де бар. ө ә Телеарна тікелей эфирде спортты к рсетілімдерді (Олимпиада қ ө ойындары, футболдан лем ж не Еуропа чемпионаты, Чемпиондар ә ә лигасы, Еуропа лигасы, т. б. ) к рермен назарына сынып отырады. ө ұ Арнаны техникалы ж не шы армашылы оры саяси, м дени ж не ң қ ә ғ қ қ ә ә спортты іс-шараларды о и а орнынан тікелей эфирде к рсетуге қ қ ғ ө м мкіндік береді. ү

 «Хабар» телеарнасы р телевизиялы ә қ маусымда жа а ойын-сауы ты ң қ қ «Хабар» телеарнасы р телевизиялы ә қ маусымда жа а ойын-сауы ты ң қ қ жобаларын сынды. Оларды ұ ң атарында «Ду-Думан» зіл-сы а қ ә қ қ театрларыны сайысы мен ерекше ң жобалар атарында «Айма тар қ қ аламаны» , «Бармысы , бауырым? » ң «Бюро расследований» , «Жетi к н» ү ба дарламаларын ерекше атау а болады. ғ ғ 2012 -2013 жылдары «Подружки» , «Агент Z» , « 25 -й километр» , «Трактористі махаббаты» ж не т. б. ң ә отанды телехикаяларды т сауы қ ң ұ кесілді. Ал тарихи фильмдерді атарын ң қ толы тыр ан «Бауыржан Момыш лы» қ ғ ұ ж не «К л ш» телетуындылары Алтын ә ү ә ордан ойып т рып, орын алу а лайы. қ ұ ғ қ Сондай-а «Ж лдызды дода. Звездные қ ұ войны» , «Энергия будущего» , «Сноски» жобаларына деген к рерменнні ө ң ы ыласы жо ары болды. қ ғ

 2016 жылды 1 ырк йегінен бастап т улік бой ы « 24 KZ» арнасы «Хабар 2016 жылды 1 ырк йегінен бастап т улік бой ы « 24 KZ» арнасы «Хабар ң қ ү ә ғ 24» деген жа а атаумен шы ты. рыл анынан бастап «Хабар» ң қ Құ ғ агенттігіні рамында ы « 24 KZ» арнасыны атын ауыстыру – «Хабар» ң құ ғ ң Агенттігі» А айта жа ару аясында ы шараларыны бірі. Қ қ ң ғ ң 20 жыл ішінде аза стан халы аренадан берік орын алып, к птеген Қ қ қ қ ө лемдік дерістерге белсенді атысып келеді. Елімізді жылдан-жыл а сіп ә ү қ ң ғ ө келе жат ан биік беделі мен аламды проблемаларды шешудегі ролі, қ ғ қ аза станны рт рлі халы аралы м селелерге атысты станымы, Қ қ ң ә ү қ қ ә қ ұ сондай-а аза елі жайлы шетелдіктерді не ойлайтыны, оны алай қ қ қ ң қ абылдайтыны туралы да тілшілерімізді сюжеттерінен біле аласыздар. қ ң «Хабар» тілшілері арнаны рейтингін сіру шін же іл жолдар та дамай, ң ө ү ң ң мемлекеттік ма ызы бар о и аларды іздеп табады. Камераларымыз ң қ ғ отандастарымызды міріне тікелей атысты о и алар а ба ыттал ан. Біз ң ө қ қ ғ ғ лемні е ірі а паратты агенттіктері желілерімен б секелесе алатын ә ң ң қ қ ә ау ымды тілшілер желісін рды. аламгерлік дарын, з ісіне деген қ құ қ Қ ө жауапкершілік ж не т улік бойы тыным таппай е бек етуге деген лшыныс ә ә ң құ – бізді журналистерімізді негізгі станымы ж не компаниямызды ң ң ұ ә ң табысты ж мысыны басты кепілі. ұ ң

АРМАН БАЛТАБАЙ ЛЫ СЕИТМАМЫТҰ «Хабар 24» телеарнасыны директорың АРМАН БАЛТАБАЙ ЛЫ СЕИТМАМЫТҰ «Хабар 24» телеарнасыны директорың

 Арна эфирінде сапалы сараптамалы ба дарламаларды қ ғ ң атары л айып, репортаж жанрында Арна эфирінде сапалы сараптамалы ба дарламаларды қ ғ ң атары л айып, репортаж жанрында ы ба дарламаларды қ ұ ғ ғ ғ ң лесі артады, сондай-а айма тарды тыныс-тіршілігі ү қ қ ң туралы жобалар к бейеді. Жа алы тарды жаршысы болып ө ң қ ң табылатын арнаны д ст рлі айдарларыны сапасы арта ң ә ү ң т спек, м селен, экономика, спорт, халы аралы ж не ү ә қ қ ә баспас зге шолу, арнайы авторлы репортаждар ж не ө қ ә к птеген бас а да салалар толы ыра амтылады. « 24 KZ» ө қ ғ қ қ арнасы 2012 жылды 1 ырк йегінен бастап эфирге шы ты. ң қ ү қ Арна аза станда ы а паратты арналарды ішінде Қ қ ғ қ қ ң айма ты ж не халы аралы тілшілер осыныны к птігімен қ қ ә қ қ қ ң ө ерекшеленеді. Сонымен атар ба дарламалары 100% отанды қ ғ қ ндірушілерді жобасы болып табылады. Оларды арасында ө ң ң а паратты -танымды ж не сараптамалы тары бар. қ қ қ ә қ

 Телеарна аудиториясын 25 жастан ас ан к рермендер қ ө райды. «Хабар» агенттігі «Хабар Телеарна аудиториясын 25 жастан ас ан к рермендер қ ө райды. «Хабар» агенттігі «Хабар 24» арнасымен бірге құ Euronews Network-ті серіктесі болып табылады. Б л ң ұ жа алы тар контентімен алмасу а ж не еуропалы ң қ ғ ә қ ріптестермен шеберлік сыныбын туге м мкіндік береді. ә ө ү Айма ты тілшілер желісі: А тау, А т бе, Атырау, қ қ ө К кшетау, ара анды, останай, ызылорда, Орал, ө Қ ғ Қ Қ скемен, Павлодар, Петропавл, Семей, Талды ор ан, Ө қ ғ Тараз, Шымкент. Халы аралы тілшілер желісі: А Ш, қ қ Қ Италия, Бельгия, Германия, Израиль, Т ркия, Ресей, ү ытай, О т стік Корея. Қ ң ү

Назарлары ыз а ң ғ рахмет ! Назарлары ыз а ң ғ рахмет !