Скачать презентацию ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД ПЛОВДИВ ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА Скачать презентацию ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД ПЛОВДИВ ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА

13b45c61d37c7a4b64159913f511d2cf.ppt

  • Количество слайдов: 6

ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД ПЛОВДИВ ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД ПЛОВДИВ ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ГЕОЛОЖКИ И ХИДРО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

Кратко представяне на фирмата: • • • “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” АД, гр. Пловдив е регистрирано от Кратко представяне на фирмата: • • • “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” АД, гр. Пловдив е регистрирано от Пловдивски Окръжен съд по фирмено дело № 2128 /02 г. Дружеството е наследник на дейността на “ВОДОКАНАЛИНЖЕНЕРИНГ” София – клон Пловдив и КНИПИБКС София – клон Пловдив и е основано през 1951 г. През 1995 година с решение на МРРБ се обособява като самостоятелно дружесгво „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” ООД гр. Пловдив. През 1999 г. , колективът на “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” ООД гр. Пловдив регистрира дружеството “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ 999” АД, ф. д. № 3364/99 г. , с цел участие в приватизацията. Приватизационната сделка беше успешно финализирана през месец ноември 2001 г. С решение № 4466 от 24. 07. 2002 г. на Пловдивския Окръжен съд двете дружества се сляха в едно – “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” АД гр. Пловдив, което е наследник на “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” ООД със същият предмет на дейност упоменато документите за регистрация

Нашата дейност: • • • Проучване, проектиране, обучение на кадри, супервизия, поддръжка и осигуряване Нашата дейност: • • • Проучване, проектиране, обучение на кадри, супервизия, поддръжка и осигуряване на специалисти и комплексни екипи в следните области: Водоснабдителни системи, канализационни системи, ПСОВ и ПСПВ; комплексно благоустройство на населени места и курортни комплекси ; водохранилища и хидротехнически съоръжения; депониране на твърди битови отпадъци; корекции на реки в населени места; проучване и укрепване на свлачища; инженерно – геоложки и хидрогеоложки проучвания; направа на сондажни кладенци; водохващателни съоръжения; пуск и наладка на съоръжения в питейното водоснабдяване и пречистването на води.

РЕСУРСИ • Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти с опит в проучване и проектиране РЕСУРСИ • Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти с опит в проучване и проектиране на обекти в областта на хидротехническото строителство, водоснабдяването, канализацията и пречиствателни станция, големи водоснабдителни групи на населени места и други. • През последните години има изпълнени проекти по Оперативна програма „Околна среда” 2007 -2013”-Техническа помощ за изготвяне на инфраструкурни обекти /водопроводни и. канализационни мрежи на населени места и ПСОВ/ и „Регионално развитие” – училища, здравни и детски заведения и други по всички специалности. • Фирмата извършва детаилни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на всички видове хидротехнически съоръжения-язовирни стени, подпорни стени, площадки на ПСОВ, големи промишлени сгради, хипермаркети и други. Разполага с опитни сондажни спезиалисти и всички видове сондажни апаратури за извършване на проучването. • Производствената си дейност дружеството развива в собствен офис и складово-ремонтна база. Оборудването на офиса е със съвременна офис техника – компютри, принтери, плотер. Закупени са лицензирани софтуерни продукти необходими за дейността, както и програмни продукти за изготвяне на проекти по канализация и водоснабдяване „HIDRA” и „CANALIS” и за оразмеряване на биостъпалото на ПСОВ по немски норми ATV 131 DWA. • „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” АД е корпоративен член на „Българската асоциация по водите” и „Българската асоциация по безизкопни технологии”. Дружеството е регистрирано като проектантско бюро в КИИП под номер 0257 ПБ. Сертифицирано е по ISO 9001, 14001 и 18001. •

Някои от нашите най-големи проекти: • • Обследване на канализационната система на градовете Хасково, Някои от нашите най-големи проекти: • • Обследване на канализационната система на градовете Хасково, Кърджали, Смолян; Довеждащ колектор и ПСОВ Пазарджик – програма ИСПА – работното проектиране в инженеринга; Довеждащ колектор до ПСОВ Хасково; Канализационна система на КК Пампорово; Множество проекти за водоснабдителни и канализационни системи на територията на цялата страна; Воден цикъл на с ПСОВ на гр. Първомай – Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013; Строителство на почти всички изпълнени и дйстващи водохващания, дренажи, кладенци, шахтови кладенци за водоснабдителни нужди на населените места в Южна България.

Контакти: Република България 4000 Пловдив Централен офис: Пл. Съединение № 3 Етаж 3 Тел. Контакти: Република България 4000 Пловдив Централен офис: Пл. Съединение № 3 Етаж 3 Тел. + 359 32 62 55 36, + 359 32 62 28 92 Факс +359 32 62 50 18 Email: [email protected] net Складова база и работилница: Северна индустриална зона – 4 та част Тел. + 359 32 95 51 46 Лице за контакти: Инж. Ангелина Александрова Изпълнителен директор