В и к о н а л а

Скачать презентацию В и к о н а л а Скачать презентацию В и к о н а л а

prezentaciya1.pptx

  • Размер: 98.6 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 9

Описание презентации В и к о н а л а по слайдам

В и к о н а л а : с т у д е н тВ и к о н а л а : с т у д е н т к а ф а к у л ьт ет у з а х и с т у р о с л и н , б і о т е х н ол о г і й т а е к о л о г і ї ( 4 к у р с 2 г р у п а ) І в ж е н к о С в і т л а н а Н а п р я м п і д го т о в к и : Е к о л о г і я , о х о р о н а в к о л и ш н ь о го с е р е д о в и щ а т а з б а л а н с о в а н е п р и р о д о к о р и с т у в а н н я ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РЕФЕРАТІВ ТА К УРСОВИХ РОБІТ

Вплив іонізуючого випромінювання на живі підсистеми ТЕМА РОБОТИ: Вплив іонізуючого випромінювання на живі підсистеми ТЕМА РОБОТИ:

В п л и в  і о н і з у ю ч о гВ п л и в і о н і з у ю ч о г о в и п р о м і н ю в а н н я н а р о с л и н и , ж и в і о р г а н і з м и т а н а п р и р од н і п і д с и с т е м и Ак т уальн іст ь дослід ж енн я: В и с в і т л е н н ю д а н о ї т е м и с п р и я л о б а г а т о вч е н и х — р а д і о б і о л о г і в т а г е н ет и к і в. З о к р е м а , р о с і й с ь к и й ф і з і о л о г І. Р. Та р х а н о в в п е р ш е п о к а з а в у р а ж у ю ч у д і ю р е н т г е н і в с ь к и х п р о м е н і в п р и о п р о м і н е н н і к о м а х і ж а б. М. В. Ти м о ф є є в — Ре с о в с ь к и й д о с л і д ж у в а в в п л и в р а д і а ц і ї н а м о л е к у л и Д Н К т а з р о б и в в н е с о к у р о з в и т о к т е о р і ї « м і ш е н і » . Г. А. Н а д с о н т а Г. С. Ф і л і п о в д о с л і д ж у в а л и м у т а г е н н у д і ю р а д і а ц і ї н а й п р о с т і ш и х г р и б а х. В 1 9 2 7 р. а м е р и к а н с ь к и й г е н е т и к Г. М ь о л л е р п о к а з а в ц і м о ж л и в о с т і н а д р о з о ф і л і. В 5 0 — 7 0 — т і р р. од е р ж а н о п е в н і р е з у л ьт а т и в г а л у з і п р а к т и ч н о ї с т и м у л я ц і ї р о с т у і р о з в и т к у р о с л и н п і д д і є ю і о н і з у ю ч о г о в и п р о м і н ю в а н н я , р о з р о бл е н о з а с о б и з а х и с т у о р г а н і з м у в і д д і ї і о н. в и п р о м і н ю в а н н я. У з в ’ я з к у з а в а р і є ю н а Ч о р н о б и л ь с ь к і й А Е С , п е р е д р а д і о б і о л о г і є ю т а р а д і о е к ол о г і є ю п о с т а л и н о в і з а в д а н н я , я к і з а л и ш а ю т ь с я а к т у а л ь н и м и і н а с ь о г о д н і.

В и вч и т и  т а  п р о а н аВ и вч и т и т а п р о а н а л і з у в а т и в п л и в і о н і з у ю ч о г о в и п р о м і н ю в а н н я н а ж и в і о р г а н і з м и , л ю д и н у, н а п р и р о д н і п і д с и с т е м и т а н а б і о с ф е р у в ц і л о м у. З а в д а н н я д ос л і д же н н я : Д о с я г н е н н я м ет и д о с л і д ж е н н я п е р е д б а ч а є в и р і ш е н н я т а к и х з а в д а н ь : 1. П р о а н а л і з у в а т и н а у к о в у л і т е р а т у р у з п и т а н ь в п л и в у і о н. в и п р о м і н ю в а н н я н а ж и в і с и с т е м и ; 2. В и вч и т и о с о бл и в о с т і р а д і о а к т и в н о г о в и п р о м і н ю в а н н я , й о г о у т в о р е н н я т а м е х а н і з м у ш к о д ж е н н я о р г а н і з м у ; 3. П р о а н а л і з у в а т и с п о с о б и з а х и с т у в і д р а д і о а к т и в н о г о в и п р о м і н ю в а н н я , м о ж л и в о с т і щ о д о я к н а й е ф е к т и в н і ш о г о з а п о б і г а н н я й о г о в п л и в у н а л ю д и н у ; 4. О з н а й о м и т и с ь з с у ч а с н и м и п р о бл е м а м и у г а л у з і р о з в и т к у а т о м н о ї е н е р г ет и к и , в п л и в у ц і є ї п р о м и с л о в о ї д і я л ь н о с т і н а в к о л и ш н є с е р е д о в и щ е. М Е ТА Д О СЛ І Д Ж Е НН Я :

І о н і з у юч е  в и п р о м іІ о н і з у юч е в и п р о м і н ю в а н н я , й о го в л а с т и в о с т і , у т в о р е н н я , м е х а н і з м и в п л и в у т а з а в д а н н я ш к о д и ж и в о м у. П ре д ме т д ос л і дж е н н я : o Ро с л и н и o Ж и в і о р г а н і з м и o Л юд и н а o П р и р о д н і п і д с и с т е м и o Б і о с ф е р а в ц і л о м у. О Б ’ Є К Т Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я :

Д л я  в и р і ш е н н я  п оД л я в и р і ш е н н я п о с т а в л е н и х з а в д а н ь б у л и в и к о р и с т а н і т а к і т е о р ет и ч н і м ет о д и : А н а л і з С и н т е з С и с т е м а т и з а ц і я З і с т а в л е н н я К л а с и ф і к а ц і я н а у к о в и х д ж е р ел і н ф о р м а ц і ї , щ о д о з в о л и л о у з а га л ь н и т и т а с и с т е м а т и з у в а т и п р о бл е м у, я к а в и вч а є т ь с я. М Е ТОД О Л О Г І Я Д О СЛ І Д Ж Е Н Н Я :

К н и г и : О д и н  а в т о рК н и г и : О д и н а в т о р 1 ) М а к с а к о в В. Я. Го д і в л я с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х т в а р и н. – К. : У р о ж а й , 1 9 8 7. – 1 6 2 с. 2 ) Р а д и о б и о л о г и я ( р е д. А. Д. Б е л о в ). М. : « К о л о с » , 1 9 9 9. – 3 8 3 с. Д в а а в т о р и 1 ) Гу д к о в І. М. , В і н н і ч у к М. М. С і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к а р а д і о б і о л о г і я. – Ж и т о м и р : Д А У, 2 0 0 3. – 4 7 2 с. 2 ) Гу д к о в І. М. , Т к а ч е н к о Г. М. О с н о в и с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї р а д і о б і о л о г і ї т а р а д і о е к о л о г і ї. – К. : В и щ а ш к о л а , 1 9 9 3. – 2 5 7 с. 3 ) Б е л о в А. Д. , К и р ш и н В. А. В е т е р и н а р н а я р а д и о б и о л о г и я. – М. : А г р о п р о м и з д а т, 1 9 8 7. – 2 8 8 с. 4 ) Т к а ч е н к о Г. М. , Гу д к о в І. М. С і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к а р а д і о б і о л о г і я т а р а д і о е к о л о г і я. К. : Б і б л і о т е к а в е т е р и н а р н о ї м е д и ц и н и , 1 9 9 9. – 6 3 с. С П И СО К В И К О Р И СТА Н И Х Д Ж Е Р Е Л :

Три і більше авторів 1)Белов А. Д. , Косенко А. С. , Пак В. В. ,Три і більше авторів 1)Белов А. Д. , Косенко А. С. , Пак В. В. , Лисенко Н. П. , Рогожина Л. В. Практикум по ветеринарній радіобіології. – М. : Агропромиздат, 1988. – 240 с. 2)Гудков І. Н. , Ткаченко Г. М. , Кіцно В. Е. Практикум по сільськогосподарській радіобіології. – К. : УСХА, 1992. – 207 с. 3)Ільїн Л. А. , Кирилов В. Ф. , Коренков І. П. Радіаційна гігієна. – М. : Медицина, 1999. – 380 с. 4)Кирилов В. Ф. , Книжников В. А. , Куренков У. П. Радіаційна гігієна. – М. : Медицина, 1988. – 336 с. 5)Кутлахмедов Ю. О. , Корогодін В. І. , Кольтовер В. К. Основи радіоекології. – К. : Вища школа, 2003. – 316 с. 6)Основи лісової радіоекології (І. М. Патлай, М. М. Давидов, В. П. Ланд) – К. : Ярмарок, 1999. – 222 с. 7)Пристер Б. С. , Лощилов Н. А. , Немец О. Ф. , Поярков В. А. Основы сельскохозяйственной радиологии. К. : Урожай, 1991. – 471 с. 8)Сівозміни – основа інтенсифікації землеробства /Л. А. Барнштейн, Л. Я. Бергульова, А. В. Волинський, Г. В. Грисенко – К. : Урожай, 1985. – 178 с. 9)Фокин А. Д. , Лурье А. А. , Торшин С. П. Сельскохозяйственная радиология. – М. : Дрофа, 2005. – 368 с.

Електронні ресурси Протирадіаційний захист 1) http: //studopedia. su/9_73821_radiatsiyna-bezpeka-ta-protiradiatsiy niy-zahist. html 2) http: //www. studfiles. ru/preview/5835403/page: 37/Електронні ресурси Протирадіаційний захист 1) http: //studopedia. su/9_73821_radiatsiyna-bezpeka-ta-protiradiatsiy niy-zahist. html 2) http: //www. studfiles. ru/preview/5835403/page: 37/ Використання іонізуючих випромінювань в медицині 3) http: //www. medicalradiation. ru/facts-about-radiation/what-is-radiatio n/ionizing-radiation/ 4) http: //www. dendrit. ru/page/show/mnemonick/gigaexam 4/ Історія радіобіології як науки 5) http: //revolution. allbest. ru/physics/00387306_0. html