УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ к.

Скачать презентацию УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ к. Скачать презентацию УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ к.

sistema_upravleniya_personalom_ukr.pptx

 • Размер: 1.3 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ к. по слайдам

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ к. ф. н. , доц. каф. МУПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ к. ф. н. , доц. каф. М та М Бондаренко О. М. слайд

ПЛАН 1. ПЕРСОНАЛ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 1. 1. Етапи еволюціїПЛАН 1. ПЕРСОНАЛ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 1. 1. Етапи еволюції управління працею 1. 2. Еволюція концепції управління людськими ресурсами в організації 1. 3. Різні підходи до управління персоналом 1. 4. Зарубіжний досвід управління персоналом організації 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ 2. 1. Основні напрямки кадрового менеджменту 2. 2. Основні види професійної діяльності менеджера 2. 3. Рольова структура діяльності менеджера по управлінню людськими ресурсами 2. 4. Організаційна структура служби управління персоналом 3. СУЧАСНІ ПЕРСОНАЛ — ТЕХНОЛОГІЇ. слайд

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ — ЦЕ СПЕЦИФІЧНА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ГОЛОВНИМ ОБ'ЄКТОМ ЯКОЇ Є ЛЮДИ,УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ — ЦЕ СПЕЦИФІЧНА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ГОЛОВНИМ ОБ’ЄКТОМ ЯКОЇ Є ЛЮДИ, ЩО ВХОДЯТЬ В ПЕВНІ СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ, ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВА. Персонал – люди, які у рамках визначеної організаційної структури здійснюють установлені взаємозв’язані види діяльності. Мета управління персоналом у будь-якій організації це забезпечення ефективної діяльності працівників у рамках організації й формування персоналу як особистостей, які володіють високою відповідальністю, колективною психологією, високою кваліфікацією, розвиненим почуттям ділового партнерства, корпоративною та організаційною культурою. слайд

 Еволюція концепції управління людськими ресурсами в організації слайд 4 Роки ХХ сторіччя Концепція Еволюція концепції управління людськими ресурсами в організації слайд 4 Роки ХХ сторіччя Концепція Працівник розглядається як… 20 -40 -ві рр. Управління кадрами Носій трудової функції, «Живий додаток до механізмів» 50 -70 -ті рр. Управління персоналом Особистість, суб’єкт трудових відносин 80 -90 -ті рр. Управління людськими ресурсами Ключовий, вирішальний ресурс організації

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ З розвитком соціально - економічних аспектів у менеджменті, посиленнямКОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ З розвитком соціально — економічних аспектів у менеджменті, посиленням інтелектуалізації та комп’ютеризації бізнесу, прискоренням інноваційних процесів формується концепція управління людськими ресурсами, яка розглядає знання, здібності, вміння людей як ключовий ресурс і нематеріальні активи організації, що забезпечують їх ефективність і конкурентоспроможність слайд

РІЗНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ слайд 6 № з/п Зміст елементів системиРІЗНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ слайд 6 № з/п Зміст елементів системи управління персоналом Зміст елементів при класичному менеджменті персоналу Зміст елементів при менеджменті людських ресурсів 1 Ресурси організації Фізичний та грошовий капітал Людський капітал, фізичний капітал, грошові ресурси 2 Витрати на персонал Поточні витрати Довгострокові інвестиції 3 Залучення персоналу Грошові стимули Активний пошук, реклама, соціальні пільги 4 Витрати на навчання Мінімальні Визначаються за критерієм «вартість-вигода» 5 Форми навчання На робочому місці Всі форми, включаючи і загальну освіту 6 Соціальна інфраструктура Відсутня Формуються за критеріями «вартість-вигода»

№ з/п Зміст елементів системи управління персоналом Зміст елементів при класичному менеджменті персоналу№ з/п Зміст елементів системи управління персоналом Зміст елементів при класичному менеджменті персоналу Зміст елементів при менеджменті людських ресурсів 7 Стиль керівництва Авторитарний Визначається ситуацією 8 Регламентація виконання Жорстка Різний ступінь свободи в організації праці 9 Організація праці Індивідуальна, групова 10 Мотивація до праці Індивідуальне матеріальне стимулювання, примус Поєднання економічних і морально-психологічних стимулів, використання мотивів діяльності високого рівня 11 Горизонт (термін) планування Короткотерміновий Трудовий цикл людських ресурсів 12 Функції кадрових служб Переважно облікові Переважно аналітичні та організаційніРІЗНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ слайд

слайд 8 - Глобалізація економіки; - Загострення ринкової конкуренції; - Швидкі зміни і нововведенняслайд 8 — Глобалізація економіки; — Загострення ринкової конкуренції; — Швидкі зміни і нововведення в суспільстві і в економіці; — Технології, засновані на нових знаннях, досвіді, інтелекті; — Інформація, як фактор розвитку суспільства; — Соціальна відповідальність бізнесу; — Гуманізація праці. — Люди — вирішальний фактор ефективності та конкурентоспроможності організації, основне джерело доданої вартості; — Орієнтація на стратегічний підхід до управління людськими ресурсами; — Визнання економічної доцільності інвестицій у формування і розвиток людських ресурсів; — Соціальне партнерство і демократизація управління; — Збагачення праці і підвищення якості трудового життя; — Безперервне навчання і розвиток людських ресурсів; — Професіоналізація управління людськими ресурсами. НОВІ УМОВИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: Принципи концепції управління людськими ресурсами :

слайд 9 ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Критерії організації роботи Підходи до управління персоналом Японськіслайд 9 ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Критерії організації роботи Підходи до управління персоналом Японські організації Американські організації Вітчизняні організації Основа організації Гармонія Ефективність Змішана Відношення до праці Головне – виконання обов’язків Головне – реалізація завдань Конкуренція Майже відсутня Сильна Майже відсутня Гарантії для працівника Високі (довічний найм) Низьке Середні Управлінські рішення Знизу вверх Зверху вниз Делегування повноважень В особистих випадках Розповсюдженно Відношення з підлеглими Сімейні Формальні Скоріш сімейні, ніж формальні Метод найму Одразу по закінченню навчання В залежності від ділових якостей Оплата праці В залежності від стажу В залежності від ефективності Змішана

слайд 10 МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ Технократична модель Економічна модель Сучасна модель Ієрархія з використаннямслайд 10 МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ Технократична модель Економічна модель Сучасна модель Ієрархія з використанням адміністративних методів Авторитет з використанням матеріального стимулювання Лідерство та партнерство Персональна залежність Мотивація Прихильність Вузька спеціалізація Групова діяльність Віртуальна та мережева організація Виконання Ініціатива Творчість Зовнішній контроль Колективний контроль Самоконтроль

слайд 7 слайд

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ слайд 12 Основна мета системи управління людськими ресурсамиСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ слайд 12 Основна мета системи управління людськими ресурсами — забезпечення якісного та раціонального формування, освоєння і розвитку людських ресурсів для досягнення економічної ефективності та конкурентоспроможності організації. Управління людськими ресурсами в сучасних організаціях здійснюється в процесі виконання певних цілеспрямованих дій (функцій управління), які взаємопов’язані між собою і утворюють структуру кадрової служби як самостійного функціонального підрозділу підприємства.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ слайд 13 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ слайд

слайд 11 слайд

РОЛЕВАЯ СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ слайд 12 РОЛЕВАЯ СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ слайд

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ слайд 14 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ слайд

аутсорсинг – передача сторонньої організації деяких бізнес-процесів, які є для організації непрофільними аутстаффінгаутсорсинг – передача сторонньої організації деяких бізнес-процесів, які є для організації непрофільними аутстаффінг – виведення за штат компанії наявного персоналу з його подальшим юридичним оформленням в фірмепровайдере (як правило, в кадровому агентстві) для збереження статусу малого підприємства лізинг персоналу – -використання тимчасового трудового ресурсу, що надається кадровими агентствами на тривалий термін для вирішення виробничих завдань організації Телеробота – дистанційна форма організації праці, при якої співробітник виконує роботу за комп’ютером в домашніх умовах в рамках «віртуального офісу» децентраліза ція функцій (наприклад, кадрової служби) — делегування середньострокових і оперативних управлінських функцій на первинні ланки, в лінійні підрозділи, залишаючи за функціональними управлінськими службами (Штабними) рішення тільки стратегічних завдань (наприклад, розробка корпоративних програм кадрової політики, впровадження організаційних змін, корпоративне навчання, підбір і розстановка топ-менеджерів і т. д. ) інформатиз ація управлінськ их функцій на основі впровадження програмних продуктів, які забезпечують інтеграцію інформаційних потоків в області виробництва, фінансів, логістики, збуту, персоналу. слайд 15 СУЧАСНІ ПЕРСОНАЛ — ТЕХНОЛОГІЇ

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!