Улану Улану • Улы заттарды ішіп

Скачать презентацию Улану Улану • Улы заттарды ішіп Скачать презентацию Улану Улану • Улы заттарды ішіп

ulanu.ppt

 • Размер: 1.1 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации Улану Улану • Улы заттарды ішіп по слайдам

Улану Улану

Улану • Улы заттарды ішіп ойып, уланып лу қ ө жа дайлары балаларды арасында кУлану • Улы заттарды ішіп ойып, уланып лу қ ө жа дайлары балаларды арасында к п ғ ң ө кездеседі. Балалары ызды м ндай асіреттен ң ұ қ алдын-ала са тандыру шін мынандай қ ү ауіпсіздік шараларын жаса ыздар: қ ң • Керосин, бензин ж не бас а да у атаулыны ә қ ң барлы ын ж не улы с йы заттарды ғ ә ұ қ ешуа ытта кока- коладан, алкоголсіз қ ішімдіктерден боса ан шишалар а йып ғ ғ құ са таушы болма ыз. Себебі оны балалар қ ң сусын шы ар деп ішіп оюы м мкін. ғ қ ү

Барынша са болатын ке тарал ан уларқ ң ғ • Егеу йры а арсы олданылатын у;Барынша са болатын ке тарал ан уларқ ң ғ • Егеу йры а арсы олданылатын у; құ ққ қ қ • ДДТ уы, линдан, ойды то ытуда олданылатын қ ғ қ ерітінділер ж не бас а да инсектицидтер мен ә қ сімдік улары; ө • Д рілерді к п дозасын абылдау да ауіпті, ә ң ө қ қ сіресе рамында темір осындысы бар д рілер; ә құ қ ә • Йод езіндісі; • Хлорлы к ә ; • Сигареттер ; • Каучуктен немесе агаштан алынатын спирт;

Барынша са болатын ке тарал ан уларқ ң ғ • Улы жапыра тар, т ымдар, жидектерБарынша са болатын ке тарал ан уларқ ң ғ • Улы жапыра тар, т ымдар, жидектер мен қ ұқ са ырау ла тар; ң құ қ • пілм лік Ү ә (касторка) д нектеріә • Сірі ке ң ; • Керосин ; • Бояуларды ерітетін с йы тар; ұ қ • Бензин, газолин, т тат ыш оспалар; ұ қ қ • Сілтілі немесе каустикапы сода қ • К п м лшердегі т з да жас балалар мен н рестелер мірі ө ө ұ ә ө шін ауіпті ү қ • Б зыл ан та ам ұ ғ ғ

Улан ан кезде к рсетілетін ғ ө ал аш ы к мек ғ қ ө •Улан ан кезде к рсетілетін ғ ө ал аш ы к мек ғ қ ө • Егер уланды деп к діктенсе із, дереу ү ң мыналарды жаса ыз: ң • егер жас с би йы тамай, тынышы кетсе, ә ұ қ оны стырып таста ыз. тама ына с құ ң ғ ұқ сауса ы ызды салы ыз немесе бір ас асы ғ ң ң қ қ ипекак сиропын, артынан бір стакан су ішкізі із, йтпесе о ан иіс сабын мен ас ң ә ғ т зы осыл ан су ішкізі із (бір кесе су а 6 ұ қ ғ ң ғ шай асы т з осы ыз). қ қ ұ қ ң • егер ол асты ызда активтенген к мір қ ң ө езілген бір кесе су болса, соны бері із, ң ересек адам а б л микстурадан 2 ста ан ғ ұ қ ішкізі із. ң

Алдын-ала са тандырқ • Керосин, бензин не к шті ыш ыл, ащы, з рлі ү қАлдын-ала са тандырқ • Керосин, бензин не к шті ыш ыл, ащы, з рлі ү қ қ ә заттарды (сілтілерді) ішіп ой ан адамды ж не қ ғ ә есінен танып жат ан адамды зорлап стырушы қ құ болма ыз: егер оны тынымы кетіп сабырсыздана ң ң бастаса, о ан ішіндегі уды еріту шін к бірек су, ғ ү ө не с т бері із (жас бала а рбір 15 минут сайын ү ң ғ ә бір ста аннан су беріп отыру керек). Зардап қ шеккен адам егер то ып т ршігіп жатса, стіне ң ү ү к рпе жабы ыз, біра оны тым ысты татып ө ң қ қ т мшалама ыз. ұ ң Ауыр халде жатса, онда о ан ғ д рігерлік білікті к мек йымдастыру ә ө ұ жа дайын ойластыры ыз. ғ ң

 • Тама тан улану. қ Сапасыз (инфекциялан ан) мал ғ німдерінен жасал ан ө ғ • Тама тан улану. қ Сапасыз (инфекциялан ан) мал ғ німдерінен жасал ан ө ғ та амдарды абылда ан кезде ғ қ ғ (ет, балы , ш жы німдері, қ ұ қ ө ет ж не балы консервілері, ә қ с т пен одан жасал ан ү ғ та амдары – крем, балм зда ғ ұ қ ж не т. б. ) улану пайда ә болады. Улануды осы та амдарда ы микробтар мен ғ ғ оларды тіршілік німдері ң ө токсиндер ту ызады. Ет пен ғ балы хайуанаттарды тірі қ ң кезінде улы болу м мкін, ү ж не тама німдерін д рыс ә қ ө ұ са тамаудан пайда болады. қ • Ал аш ы к мек ғ қ ө – ас азанды лсіз сода қ ә ерітіндісімен, марганец ыш ыл калиймен шаю, қ қ айда ыш тазарт ыш клизма ғ қ беру к п ысты су ішкізу. ө қ

 • Жедел улану кезінде : • Жалпы улану белгілері; • Токсикалы гепатит, қ • Жедел улану кезінде : • Жалпы улану белгілері; • Токсикалы гепатит, қ нефрит, бронх демікпесіні ң клиникасы; • осымша зерттеу дістерін Қ ә олдан ан кезде: ЭТЖ қ ғ жо арлауы, лейкопения, ғ салыстырмалы лейкоцитоз, протеинурия.

 • Созылмалы улану кезінде: ауру а ырындап басталады. қ Клиникасында келесі синдромдарды ажыратамыз: • Созылмалы улану кезінде: ауру а ырындап басталады. қ Клиникасында келесі синдромдарды ажыратамыз: астеновегетативті, полиневротикалы , ж рек – тамыр, қ ү б йректік. ү • Емі: жедел интоксикация кезінде: • За ымдал ан оша тан шы ару; қ ғ • 2 % натрии гидрокарбонаты немесе натрии хлоридіні ң изотоникалы ертіндісімен жуу ар ылы, теріні ж не қ қ ә шырышты абатты тазартамыз. қ • Симптомды ем. • Созылмалы интоксикация кезінде : • Симптомды ем; • Диспансерлік ба ылау; қ • Санаторлы — курортты ем. қ қ

 • Т рмыста ке інен олданылатын ұ ң қ заттардан мысалы, 80-ды сірке қ ыш • Т рмыста ке інен олданылатын ұ ң қ заттардан мысалы, 80%-ды сірке қ ыш ылыны ерітіндісінен, қ қ ң д некерлеуші ыш ылда болатын ә қ қ т з ыш ылынан, ваннаны тазалау а ұ қ қ ғ арнал ан с йы ты тан, тот ғ ұ қ қ да тарын кетіруге арнал ан қ ғ заттарды рамына кіретін карбол, ң құ ымызды ыш ылдарынан қ қ адамны атты улануы м мкін. ң қ ү К йдіргіш сілтілерді ішінен ү ң каустикалы сода, м с тір спирті қ ү ә (аммиакты суда ы ерітіндісі), ң ғ к йдіргіш калий (калий гидро ү тоты ы), ізбіс те ауіпті деп ғ ө қ есептеледі. • Шырышты абы ты к юінен ісіну қ қ ң ү пайда болып, л аяды, ауыздан ұ ғ сілекей ауамен бірге тыныс жолдарына т сіп, тынысты ү тарылтып, т ншы тыруы м мкін. Іш ұ қ ү ауырады, ан аралас сы пайда қ құ қ болады, н жісті рамында ан ә ң құ қ болады, адам атты ш лдей қ ө бастайды.

 • Кейбір ыш ылдар, мысалы қ қ сірке ыш ылы, ан а сі іп, • Кейбір ыш ылдар, мысалы қ қ сірке ыш ылы, ан а сі іп, қ қ қ ғ ң анны ызыл т йіршіктерін, қ ң қ ү я ни эритроциттерді б зады. ғ ұ Соны салдарынан оттегі ң тасымалдаушы гемоглобин риды. Б йрек ызметінде де құ ү қ згеріс бай алады, оны ө қ ң жеткіліксіздігі дамиды. ымызды ыш ылынан да Қ қ қ қ осындай згерістер, я ни б йрек ө ғ ү ызметіні жедел а ымды қ ң ғ жеткіліксіздігі пайда болады да, ымызды ыш ылыны қ қ ң ерімейтін т здары т зеледі, ал ұ ү олар б йректі зекшелерін ү ң ө бітеп тастайды. Осылайша, организмні улануы к шейген ң ү стіне к шейе т седі. ү ү ү

 • Егер зардап шегуші есін білмесе, оны басы жанына б рылып жататындай етіп ұ жат • Егер зардап шегуші есін білмесе, оны басы жанына б рылып жататындай етіп ұ жат ызы ыз. Б л ас азанда ы затты қ ң ұ қ ғ ң тыныс алу жолдарына т суіні алдын ү ң алады. Тілі т сіп кетіп, діріл, рысу пайда ү құ бол анда, жа тары сіресіп, алыпты тыныс ғ қ қ алу а кедергі жаса анда зардап шегушіні ғ ғ ң басын абайлап шал айтып ойы ыз. Оны қ қ ң ң т менгі жа с йектерін ол м рыны ар ылы ө қ ү ұ қ дем ала алуы шін ал а ж не жо ары арай ү ғ ә ғ қ оз а ыз. қ ғ ң

 • Хлорды органикалы осындыларынң қ қ ауыл шаруашылы ында инсектофунгицид ғ т рінде • Хлорды органикалы осындыларынң қ қ ауыл шаруашылы ында инсектофунгицид ғ т рінде олданады. Олар ке інен тара ан ж не жалпы улылы сері бар. Аэрозол, ү қ ң ғ ә қ ә д ст, эмульсия ж не ерітінді т рінде олданады. ү ә ү қ • К бінесе хлориндан, гептахлор, хлортен, полихлоркамфен, гексахлорбензолды ө ң т жірибелік ма ызы зор. ә ң • асиеті: Қ • Органикалы осындыларда, сіресе майда жа сы ериді, суда жаман ериді; қ қ ә қ • Кумулятивті асиеті бар. Ортада за уа ыт са талынады; қ ұ қ қ қ • Ысты а т зімді; ққ ө • Адам а засына тыныс а залары ар ылы, ас орту жолдары ар ылы ж не ғ ғ қ қ қ ә за ымдалма ан тері ар ылы т седі. қ ғ қ ү • А задан б йрек, ас азан ішек жолдары ж не с т безі ар ылы шы арылады. ғ ү қ ә ү қ ғ

Газбен улану • Т рмысымызды ана рлым же ілдетіп ж рген осы зат а ұ ғұГазбен улану • Т рмысымызды ана рлым же ілдетіп ж рген осы зат а ұ ғұ ң ү қ арнайы к тім мен ыптылы ажет. Сонды тан, газды д рыс ү ұқ қ ұ пайдалану ж ніндегі т менгі ке естерге назар аудары ыз! ө ө ң ң • Газды сырт а шы уыны негізгі себептері: ң қ ғ ң • жал астырушы т тіктерді а аулары; ғ ү ң қ • т тікті редуктормен ж не газ рал – жабды ымен ны ыздап ү ң ә құ ғ ғ жал анбауы; ғ • б рандалы жал астырушыларды ны ыз еместігі; ұ ғ ң ғ • майлайтын жабды тарды ны ыздап атайтуында ы қ ң ғ қ ғ ш мектерді жал астырушы саба тарыны ты ыз еместігі; ү ң ғ қ ң ғ • отты а с йы ты йылуы немесе жел шіргенде газды ққ ұ қ ң құ ө ң шы уы; ғ • отты ты д рыс т тандырмау болуы м мкін. қ ұ ұ ү

Иісті газбен улану белгілері: • -б лшы ет лсіздігі пайда болады ұ қ ә -басИісті газбен улану белгілері: • -б лшы ет лсіздігі пайда болады ұ қ ә -бас айналады — ла та шу естіледі құ қ -ж рек айниды ү -ло су пайда болады қ -кей жа дайларда й ы келеді, кейде керісінше ыс а ғ ұ қ қ қ мерзімдік оз алыс, оз алысты б зылуы пайда қ ғ ң ұ болады -адам сандыра тайды қ -галлюцинация пайда болады -естен танады -діріл, сі ір тартылу бай алады ң қ

Назарларыңызғ а рахмет! Назарларыңызғ а рахмет!