Туберкулінді диагностика. Диаскентест. Туберкулезді ерте аны тауқ.

Скачать презентацию Туберкулінді диагностика. Диаскентест. Туберкулезді ерте аны тауқ. Скачать презентацию Туберкулінді диагностика. Диаскентест. Туберкулезді ерте аны тауқ.

abatova.pptx

 • Размер: 246.2 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации Туберкулінді диагностика. Диаскентест. Туберкулезді ерте аны тауқ. по слайдам

Туберкулінді диагностика. Диаскентест. Туберкулезді ерте аны тауқ. Туберкулінді диагностика. Диаскентест. Туберкулезді ерте аны тауқ.

Туб ер кул и н д ік д и агн о сти ка -Туб ер кул и н д ік д и агн о сти ка — Б Ц Ж -м ен егу ж үргізгеннен кейін нем есе вирулентті туберкулез м икобактериясы ны ң ж ұғу нәтиж есінен кейін, туберкулинге пайд а болған баяу типтегі ж оғарғы сезім талд ы лы қты аны қтауға негізд елген әд іс, енгізгеннен кейін 6 сағаттан кейін басталад ы.

Бұл д иагностика үш ін туберкулин қолд аны лад ы. Туберкулин – туберкулез мБұл д иагностика үш ін туберкулин қолд аны лад ы. Туберкулин – туберкулез м икобактериясы ж асуш асы ны ң элем енттерінен тұрад ы. Туберкулинді 1890 жылы ал аш ғ рет Роберт Кох ашты. Кохты ескі ң туберкулині — АТК (Alt — tuberaіlіnum Kochі) — ТМБ-ны 6 -9 ң апталы фильтраты. Ол 1 са атта қ ғ а ынды бумен тазаланып, 90 0 С ғ температурада 1/10 к леміне ө дейін оюлатыл ан, етті пептонды қ ғ 5% глицерин сорпасында сірілген. азіргі кезде АТК-ны ө Қ синтетикалы ортада қ дайындайды. АТК-ны белсенді сер жасайтын ң ә туберкулиннен бас а, оректік қ қ ортаны к птеген балласты ң ө заттарынан т ратын бол анды тан, ұ ғ қ азіргі кезде к бінесе тазартыл ан қ ө ғ р а туберкулинді — РРД (Purіcіcі құ ғ қ Proteіn Derіvate) олданады. Ке ес қ ң елінде р а тазартыл ан құ ғ қ ғ туберкулинді 1939 жылы М. А. Линникова ашты, сонды тан ол қ ППД-Л деп аталады

тері бетіне – П ирке сы нам асы тері іш іне – М антутері бетіне – П ирке сы нам асы тері іш іне – М анту сы нам асы тері асты на – К ох сы нам асы Туберкулин сынамаларының мынандай түрлері болады:

Барлы елдерде сол сия ты бізді қ қ ң елімізде к бінесе тері ішілікБарлы елдерде сол сия ты бізді қ қ ң елімізде к бінесе тері ішілік ө Манту туберкулин сынамасы олданылады. Манту сынамасын қ 1909 жылы француз алымы Ch. ғ Mantoux аш ан. Манту сынамасы қ бас а сынамалар а ара анда қ ғ сезімтал, ол туберкулинді д лірек ә м лшерлеуге м мкіндік береді ө ү

2 ТБ Манту сынамасымен тексеруге жататын балалар контингенттері: 1. ауіпті топта ы балаларҚ ғ2 ТБ Манту сынамасымен тексеруге жататын балалар контингенттері: 1. ауіпті топта ы балаларҚ ғ 2. Туберкулез оша ында ы балалар мен ғ ғ жас спірімдер ө 3. Вакцинация алдында ы 2 айдан ас ан ғ қ ж не ревакцинация алдында ы 6 -7 ә ғ жаста ы балалар ғ

ауіпті топ а келесі балалар контингенттері Қ қ жатады. 1) леуметтiк жа дайыауіпті топ а келесі балалар контингенттері Қ қ жатады. 1) леуметтiк жа дайы нашар ата-анасы созылмалы Ә ғ маск немдiкке, наша орлы а салын ан, АИВ — ү қ ққ ғ ж тырыл ан, на ты т р ылы ты жерi мен ж мысы ұқ ғ қ ұ жо жан яларды балалары. қ ұ ң 2) Ауруханалы ж не емханалы ем абылдап за ж тел қ ә қ қ ұ қ ө (2 аптадан аса уа ыт) пайда болып улану белгiлерiнi қ ң ар ынды к ш алуы (субфебрилитет, терше дiк, ас а қ қ ү ң қ т бетiнi болмауы, салма ты т мендеуi, лсiздiк, ә ң қ ң ө ә т. б). 3) Лимфа т йiндерiнi перифериялы жолмен л айуы ү ң қ ұ ғ (4 шi ж не бас а топтарда). ә қ 4) гормонды терапия абылдаушылар. қ 5) толы жазылма ан БЦЖ вакцинасынан кейiнiнгi қ ғ тырты қ

Манту сынымасыны н тижелерін ба алау. Манту ң ә ғ сынамасыны н тижесі 72Манту сынымасыны н тижелерін ба алау. Манту ң ә ғ сынамасыны н тижесі 72 са аттан со инфильтратты мм ң ә ғ ң мен лшеу ар ылы ж ргізіледі. м лдір, т ссіз сыз ышпен ө қ ү ө ү ғ инфильтрат к лемін лшейді ө ө 1. Теріс реакция б л инфильтрат (гиперемия) болма ан ұ ғ жа дайда немесе уколды реакция болуы (0 -1 мм). ғ 2. К м нді реакция инфильтрат м лшері (папула) 2 -4 мм ү ә ө немесе инфильтратсыз кезкелген к лемдегі гиперемия. ө 3. О реакция инфильтрат аны (папула) диаметрі 5 мм ң қ ж не жо ары. ә ғ 4. Гиперергиялы деп балаларда инфильтрат к лемі 15 мм ө ж не жо ары, жас спірімдерде 17 мм ж не жо ары ж не ә ғ ө ә ғ ә ересектерде 21 мм ж не жо ары ж не везикула-некрозды ә ғ ә реакция инфильтрат к леміне ж не лимфангойт бар ө ә жо ына байланыссыз бол ан жа дайда айтылады ғ ғ ғ

Манту сынамасын жасау техникасы. Манту сынамасы шін бір ү рет олданылатын туберкулин шприцы олданылады.Манту сынамасын жасау техникасы. Манту сынамасы шін бір ү рет олданылатын туберкулин шприцы олданылады. р адам а қ қ Ә ғ жеке-жеке стерилденген шприц олданады. Ерітінді шприц қ поршенімен де, инені канюлясы ар ылы да шы пауы керек. ң қ қ Препарат йыл ан ампуланы 70% этил спиртімен с ртіледі, сосын құ ғ ү ампула мойнын аралап, сындырылады. Ампуладан шприцпен 0, 2 мл ерітінді алынып (2 м лшері) 0, 1 мл б лігіне дейін с йы ты ө ө ұ қ қ шы арылады. Ашыл ан ампуланы асептикалы жа дайда 2 са аттан ғ ғ қ ғ ғ арты са тау а болмайды қ қ ғ. Манту сынамасын ткізу техникасы ө ; білекті 2/3 -ші б лігі 70% ң ө этил спиртімен деледі. Жі ішке инені кесіндісі жо ары аратып өң ң ң ғ қ теріні жо ар ы абатына параллельді енгізіледі. Тері ішіне шприц ң ғ ғ қ ар ылы 0, 1 мл ерітінді я ни 1 м лшері енгізіледі. Д рыс жасал ан қ ғ ө ұ ғ жа дайда теріде «лимон абы ы» к лемі 7 -8 мм диаметрлі папула ғ қ ғ ө пайда болады

Туберкулин сынамасын жасау а кері ғ к рсеткіштер ө : 1) терi аурулары,Туберкулин сынамасын жасау а кері ғ к рсеткіштер ө : 1) терi аурулары, 2) ас ын ан ж не созылмалы ж палы ауралар ж не қ ғ ә ұқ ә соматикалы ауруларды (эпилепсияда) к шейу ң ү кезе iнде; Атал ан жа дайларда Манту сынамасын ң ғ ғ барлы клиникалы белгiлер жо ал аннан кейiн екi қ қ ғ ғ айдан кейiн егедi; 3) аллергиялы жа дай, ревматизiмнi ас ын ан ж не қ ғ ң қ ғ ә ас ынбалы кезе i, бронхиалды астма, к шейiп, қ ң ү ас ын ан кезе де терi ар ылы бiлiнуi, Манту қ ғ ң қ сынамасын барлы клиникалы белгiлер қ қ жо ал аннан кейiн екi айдан кейiн егеді ғ ғ

Балалар мен жас спірімдерде Манту ө сынамасыны орытындысы, балаба шасына ң қ қБалалар мен жас спірімдерде Манту ө сынамасыны орытындысы, балаба шасына ң қ қ (ба ша, мектеп) барып ж ргендерде тіркеу қ ү формасында № 063/у ж не баланы медициналы ә ң қ картасында № 026/у формасында ж не баланы ә ң даму тарихында № 112/у формасы жазылады. Осы жерде белгіленеді: 1) мекеме, стандартты туберкулин жіберген, серия тексеруші саны ж не са талу мерзімі; ә қ 2) туберкулин сынамасын ж ргізу уа ыты; ү қ 3) сол немесе о олын олдануы; ң қ қ 4) Манту сынамасыны орытындысында ң қ инфильтрат м лшері мм т рінде белгіленеді ө ү

Туберкулезбен инфекциялан ан балалар мен ғ жас спірімдерге Манту сынамасын жыл сайын ө жасаудыТуберкулезбен инфекциялан ан балалар мен ғ жас спірімдерге Манту сынамасын жыл сайын ө жасауды ң ма сатық — ай ын реакциялары бар қ немесе б рын ы к лемі кіші реакцияны 6 мм ж не ұ ғ ө ә одан к пке к беюін аны тау болып табылады, себебі ө ө қ м ндай балалар туберкулин сынамасыны виражы ұ ң сия ты туберкулез ауруы бойынша ауіпті топ а қ қ қ жатады. Туберкулинге ай ын реакциялары бар, туберкулезбен қ бірнеше жылдар инфекциялан ан балалар, ғ нормоергиялы реакциясы (6 -14 мм) бар балалар а қ ғ ара анда туберкулезбен 8 -10 есе жиі ауырады. қ ғ Нормоергиялы реакция а интенсивтілігіне арай лсіз ғ қ ә (5 -9 мм), орташа (10 -14 мм) ж не ай ын (15 -16 мм) ә қ деп б леді ө

Тері асты Кох сынамасы Манту сынамасына ара анда қ ғ сезімтал - ажыратпаТері асты Кох сынамасы Манту сынамасына ара анда қ ғ сезімтал — ажыратпа диагностика ж не туберкулезді белсенділігін ә ң аны тау шін олданылады. қ ү қ Балаларда ол 10 -20 ТБ ППД-Л, ересектерде 20 -50 ТБ ППД-Л мен жасалады (Манту сынамасы теріс бол ан жа дайда ана) жауырын ғ ғ ғ астына немесе иы а тері астына ққ жасалынады. Жергілікті, оша ты қ ж не жалпы реакция болуы м мкін. ә ү Б л реакцияларды туберкулин ұ енгізгеннен кейін 48 са аттан со ғ ң аны тайды қ

Туберкулез ауруымен к ресуді негізгі ү ң б лігіні бірі - туберкулезді аны тауТуберкулез ауруымен к ресуді негізгі ү ң б лігіні бірі — туберкулезді аны тау ө ң қ болып табылады. Туберкулезді аны тау бойынша қ ж ргізілетін шараларды ма саты ү ң қ туберкулезді клиникалы ж не ң қ ә рентгенологиялы белгілері бойынша қ к м нді адамдарды м кіндігінше к бірек ү ә ү ө табу болып табылады. Онан со олар туберкулез диагнозын ң д лелдеу немесе жо а шы ару шін ә ққ ғ ү тексерілулері ажет қ

Кеш аны тал ан туберкулезге жатады: қ ғ 1) жеделдеу ж не созылмалыКеш аны тал ан туберкулезге жатады: қ ғ 1) жеделдеу ж не созылмалы диссеминирлі ә (шашыранды) туберкулез; 2) ас ын ан а ымда ы туберкулезді менингит; қ ғ ғ ғ 3) казеозды пневмония; 4) фиброзды-кавернозды туберкулез; 5) ас ын ан кпеден тыс туберкулез; қ ғ ө 6) АМСК ж йесі мекемелері мен Т К -да ү Қ Ұ диагностикалы алгоритмні стандартты қ ң мерзімде ж ргізілмеуіне немесе нау ас ү қ балаларды кеш аралуына байланысты ң қ кпесінде ыдырауды болуы мен бактерия ө ң б луі ө

 Туберкулезді аны тауды негізгі қ ң дістері: ә 1. Туберкулиндік диагностика; Туберкулезді аны тауды негізгі қ ң дістері: ә 1. Туберкулиндік диагностика; 2. Флюорографиялы тексеру; қ 3. Бактериоскопия

Туберкулезді аны тауды 2 жолы бар. қ ң 1. Белсенді – халы арасындаТуберкулезді аны тауды 2 жолы бар. қ ң 1. Белсенді – халы арасында профилактикалы қ қ тексерулер ж ргізу ар ылы аны талады, дістері – ү қ қ ә туберкулиндік диагностика балалар мен жас спірімдер арасында ж не флюорографилы ө ә қ тексеру жас спірімдер мен ересектер арасында. ө 2. Пассивті — емдеу мекемелеріне ауырып арал ан қ ғ нау астарды ішінен аны талады, дістері – қ ң қ ә туберкулиндікдиагностика, рентгенологиялы қ тексеру ж не бактериоскопия ә

Диаскентест рамы: Құ 1. Рекомбинантты CFP 10 -ESAT 6 белогы – 0, 2 мкгДиаскентест рамы: Құ 1. Рекомбинантты CFP 10 -ESAT 6 белогы – 0, 2 мкг 2. Натрий хлориді – 0, 46 мг 3. Фенол – 0, 25 мг 4. Полисорбат 80 – 0, 005 мг 5. Натрия фосфорнокислого двузамещенного 2 – водного – 0, 3576 мг 6. Калия фосфорнокислого однозамещенного – 0, 063 мг

Диаскинтест нельзя проводить в случае - острых и хронических инфекционных болезней протекающих с повышениемДиаскинтест нельзя проводить в случае — острых и хронических инфекционных болезней протекающих с повышением температуры: ОРВИ, пиелонефрит, пневмония, бронхит и пр. — обострения болезней внутренних органов ( гепатит , колит , панкреатит , пиелонефрит и пр. ) — — — наличия кожных болезней в фазе обострения ( атопический дерматит ) — недавнего обострения аллергии — у больных эпилепсией (особенно в случае плохого контроля припадков)