Туберкулез жане ж ктілік. ү Дайында ан

Скачать презентацию Туберкулез жане ж ктілік. ү Дайында ан Скачать презентацию Туберкулез жане ж ктілік. ү Дайында ан

34222_2016-10-17_20:50:42_ghukt3l3k_ghane_tub.pptx

 • Размер: 477.6 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 10

Описание презентации Туберкулез жане ж ктілік. ү Дайында ан по слайдам

Туберкулез жане ж ктілік. ү Дайында ан ғ : Музапарова амажайҚ Туберкулез жане ж ктілік. ү Дайында ан ғ : Музапарова амажайҚ Тексерген : Алмагамбетова. А.

Туберкулез кезіндегі ж ктілік. ү • Туберкулез кезіндегі ж ктілік ж тыру аупін арттыратынТуберкулез кезіндегі ж ктілік. ү • Туберкулез кезіндегі ж ктілік ж тыру аупін арттыратын ү ұқ қ фактор а жатпайды. Біра , ж ктілік кезінде туберкулезге арсы ғ қ ү қ препараттарды ры а жа ымсыз асерлеріні алдын алу ң ұ ққ ғ ң керек. Барлы туберкулезбен ауыр андарды ішінде 20 -30 жас қ ғ ң аралы ында ы айелдерді саны артуда. Ж ктілік кезінде жане ғ ғ ң ү боан аннан кейінгі кезе де ауруша ды 2 -2, 5 есе жо арылайды. ғ ң ң қ ғ Ж ктілік кезінде туберкулез кеш аны талады жане кейде ұ қ ліммен ая талуы м мкін. ө қ ү • “ Туберкулезбен ауыратын айел бала котермеуі керек, екі абат қ айел босанбауы керек, ал босан ан нау ас баласын емізбеуі ғ қ керек”-деген халы арасында ы пікір АТЕ. қ ғ Қ

3/21/17 Туберкулез жане ж ктілікү Назар аударуды талап етеді- 1. ауру аны тал3/21/17 Туберкулез жане ж ктілікү Назар аударуды талап етеді- 1. ауру аны тал ан айелге жуктілікті жоспарла ан а қ ғ ғ ғ дейін емні толы курсын алу сынылады, я ни ң қ ұ ғ жуктілікті 2 -3 жыл кейін жоспарлау; 2. жуктілік туберкулез рецидиві санын арттырмайды; 3. за жа ынан нау ас ер мен айелді некелесуіне ң ғ қ ң тиым салынбайды; 4. туберкулёзді кейбір формаларында антибиотик ң терапиясынан кейін, ж ктілікке р сат етіледі. ү ұқ

3/21/17  Туберкулёз жане жуктілік бір-біріне асер етеді. Б ны 4 фактормен ұ3/21/17 Туберкулёз жане жуктілік бір-біріне асер етеді. Б ны 4 фактормен ұ байланыстыру а : болады ғ 1. туберкулёздік процессті турі ң Активті емес турі, к п жа дайда жутілік кезінде ршімейді; ө ғ ө Емделмеген немесе толы емделмеген активті процесс, к біне жуктілік қ ө кезінде ршиді. ө Біріншілік аны тал ан туберкулез, екіншілік туберкулезге ара анда қ ғ ауыр теді; ө Жайыл ан жане деструктивті процесс, шектелген формасымен ғ салыстыр анда иын отеді; ғ қ те ауіпті формалары Ө қ -жедел удеген туберкулез -созылмалы деструктивті процесс -даріге тура тылы дамы ан турі; қ қ ғ Жуктілік кезінде буйрекке коп куш тусетіндіктен, Жуктілікпен бірге отетін буйрек туберкулезі ауыр турде теді; ө

3/21/172. ры ты дамуына жане ұ қ ң туберкулездік процесті деуіне ң3/21/172. ры ты дамуына жане ұ қ ң туберкулездік процесті деуіне ң ү жуктілік мерзімі асер етеді. -жуктілікті бірінші триместрі ң -босанар алдында ы со ы апталар ғ ңғ ауіпті. қ 3. леуметтік жане отбасылы ә қ жа дайы ғ 4. Ж кті айелді жасы ү ң -20 дан кіші; -35 тен лкен ү.

3/21/17 Жуктілік кезінде туберкулез диагностикасы 1. Клиникалы зерттеу дістері-анамнез жинау, қ ә ша3/21/17 Жуктілік кезінде туберкулез диагностикасы 1. Клиникалы зерттеу дістері-анамнез жинау, қ ә ша ымдарын аны тау, жалпы клиникалы ғ қ қ зерттеу. 2. Манту сынамасы Егер жукті айелге жа ын арада бул сынама қ жасалмаса терілік сынама коп ма л мат ғ ұ береді; Терілік сынама ауіпті емес жане а паратты. қ қ Манту сынамасы теріс болса ары арай қ зерттеу ажет емес. қ Егер БЦЖ 10 немесе оданда к п уа ыт б рын ө қ ұ жасалса, ал туберкулин сынамасы ≥ 10 мм, онда туберкулез диагнозын ою а болады; қ ғ

3. Қ а ыры ты бактериологиялы қ қ ң қ зерттеуі Культуральді зерттеу: 3. Қ а ыры ты бактериологиялы қ қ ң қ зерттеуі Культуральді зерттеу: Левенстейна-Йенсена дісі ә ПЦР дісімен микобактеричны табу ә 4. Рентгенологиялы зертеу ; қ Тіке проекцияда кеуде клеткасыны ң рентгенографиясы. флюорография жане рентгеноскопия жасау а ғ болмайды

Алдын алу • Ба ытты жан я ж не баланы дені сау қ ұАлдын алу • Ба ытты жан я ж не баланы дені сау қ ұ ә ң болуы шін барлы йелдер, жыл сайын ү қ ә кпе флюорографиясынан ту керек. ө ө • Босан аннан кейін н рестені ауіпсіздігі ғ ә ң қ шін жергілікті емханада ү флюорографиядан ту керек. ө • Егер ж кті йел ж телсе( р а ж не ү ә ө құ ғ қ ә ыл алды), ал ынса, кешке арай дене ғ қ қ ызуы к терілсе, т нде терлесе, салма ы қ ө ү ғ осылмаса, онда ол йелдер ке есіне қ ә ң ж гіну керек. ү • Д рігер болаша н рестені ә қ ә ң денсаулы ына ауіпті емес кезе де ж кті ғ қ ң ү йелге флюорографиядан туге жолдама ә ө береді. • кпе флюорографиясынан ті із. Ө ө ң • Дені сау ана-дені сау бала мен жан яны ұ ң кепілі! • Ж кті йел туберкулез ауруынан ү ә са тануына болады, егер: қ

Жыл сайын жергілікті емханада уа ыттылы қ флюрографиядан тсе. ө • Белсенді мір сЖыл сайын жергілікті емханада уа ыттылы қ флюрографиядан тсе. ө • Белсенді мір с рсе, ж кті йелдерге арнал ан ө ү ү ә ғ дене шыны тырумен ш ылданса, таза ауада қ ұғ серуендесе. • Темекі шегуден, алкоголдік ішімдіктерді шамадан тыс т тынудан, есірткіден аула болса. ұ қ • Тиімді тама танса ыз, к ніне 5 рет ет, с т қ ң ү ү та амдарын, балы ты пайдаланса, 400 граммнан ғ қ т мен емес к к ніс пен жеміс-жидек ж не 5 -6 ө ө ө ә граммнан арты емес т з олданса. қ ұ қ • К н т ртібі мен демалыс йлесімін са таса. К ніне ү ә ү қ ү кем дегенде 8 са ат йы таса. ғ ұ қ • Жеке ж не о амды тазалы ережелерін са таса. ә қ ғ қ қ қ • Болаша н ресте ізбен, з денсаулы ы ызды қ ә ң ө ғ ң са та ыз! қ ң

Назар аударганы ыз а ң ғ рахмет! Назар аударганы ыз а ң ғ рахмет!