Топ: ЖМ-409 Т ркістан 2015үОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДА

Скачать презентацию Топ: ЖМ-409 Т ркістан 2015үОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДА Скачать презентацию Топ: ЖМ-409 Т ркістан 2015үОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДА

tamaқtan_ulanu.ppt

 • Размер: 847.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации Топ: ЖМ-409 Т ркістан 2015үОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДА по слайдам

  Топ: ЖМ-409 Т ркістан 2015үОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДА Ы АЗА -Т РІК Топ: ЖМ-409 Т ркістан 2015үОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДА Ы АЗА -Т РІК Қ Ғ Қ Қ Ү ХАЛЫ АРАЛЫ Қ Қ УНИВЕРСИТЕТІ

Та амды улануғ қ Та ам німдері рт рлі микроорганизмдермен ғ ө ә ү ластануы мТа амды улануғ қ Та ам німдері рт рлі микроорганизмдермен ғ ө ә ү ластануы м мкін. Жануар текті німдерде ү ө біріншілік ластану ж не ә екіншілік ластану кезінде микроорганизмдер т су н титижесінде дамиды. Та ам ү ә ғ німдерінде микроорганизмні ластану к зі болып ө ң ө орша ан орта объектілері, нау ас адамдар, бактерия қ ғ қ тасымалдаушылар болады.

Улану к здеріө Улану к здеріө

Токсикоинфекция оздыр ыштарық ғ Микроорганизмдермен ластан ан та ам німдері ғ ғ ө рт рлі таТоксикоинфекция оздыр ыштарық ғ Микроорганизмдермен ластан ан та ам німдері ғ ғ ө рт рлі та амды токсикоинфекциялар ж не уланулар, ә ү ғ қ ә сонымен атар ж палы аурулар ту ызады. қ ұқ ғ Сальмонелла, шигелла, энтеропатогенді ішек тая шасы, стафилокок, энтерококтар қ Cl. Perfringens ж не ә Bac. Cereus сия ты микробтарды к беюіне қ ң ө байланысты ет та амдары ауру себебі болуы м мкін. ғ ү

 Ет ж не ет німдерін т менгі температурада ә ө ө са та анны Ет ж не ет німдерін т менгі температурада ә ө ө са та анны зінде, тіптен м здатыл ан етте де қ ғ ң ө ұ ғ психрофильді жа дайда к беюге абілетті микробтар ғ ө қ (псевдомонада, протей, аспергиллалар) кездеседі. Етте мекендейтін микробтар етті шырыштануын, ң са ырау ла , клостридии, протей, псевдомонадалар ң құ қ етте шіру, ашу процестеріні дамуына келеді. ң ә

оздыр ыштарҚ ғ оздыр ыштарҚ ғ

Патогенезі К к ніс ж не ө ө ә жеміс-жидектер ішек тая шасы, шигелла,Патогенезі К к ніс ж не ө ө ә жеміс-жидектер ішек тая шасы, шигелла, қ стафилококты ң энтеропатогенді штамдарымен ластанады. Т здал ан ұ ғ ияр – қ Vibrio parahaemolyticus оздыратын қ токсикоинфекция болады.

Та аммен улануды таралу ғ ң к рсеткіші ө Та аммен улануды таралу ғ ң к рсеткіші ө

Клиникалы к ріністеріқ ө Тағаммен уланудың алғашқы көріністері ас қабылдағаннан соң, 30 минуттан кейін басталадыКлиникалы к ріністеріқ ө Тағаммен уланудың алғашқы көріністері ас қабылдағаннан соң, 30 минуттан кейін басталады да, ол бірнеше күнге созылады. Негізгі белгілері: жүрек айну, құсу, дене температурасының көтерілуі, іштегі ауру сезімі, іш өту, адинамия, жүрек-қан тамырлар жүеісінің бұзылыстары байқалады.

Емі Негізгі емі – организмнен қоздырғыштар мен токсиндерді жоюға бағытталған. Экстракорпоралдық детоксикация , Емі Негізгі емі – организмнен қоздырғыштар мен токсиндерді жоюға бағытталған. Экстракорпоралдық детоксикация , антидоттық терапия, симптоматикалық ем қолданылады.

Профилактикасы Та амды пайдалану алдында тазалы ты са тау. ғ қ қ Сонымен атар олдануПрофилактикасы Та амды пайдалану алдында тазалы ты са тау. ғ қ қ Сонымен атар олдану уа ыты тіп кеткен та амды қ қ қ ө ғ пайдаланбау. Жеміс-жидектерді жуып тазалау.

Балаларды колиэнтеритіні ң ң оздыр ыштары қ ғ  Колиэнтерит – 1 жас а қБалаларды колиэнтеритіні ң ң оздыр ыштары қ ғ Колиэнтерит – 1 жас а қ дейінгі балаларды ауыр ң инфекциялы аурыруы. Ол ас қ орыту жолдарыны қ ң б зылыстары ж не ұ ә токсикозды пайда болуымен ң к рінеді. Колиэнтеритті ө ң оздыр ыштары – ішек қ ғ тая шалары болып табылады. қ

Этиологиясы ж не антигендік ә асиеттері қ Ауру энтеропатогенді ішек тая шасыны рт рлі қЭтиологиясы ж не антигендік ә асиеттері қ Ауру энтеропатогенді ішек тая шасыны рт рлі қ ң ә ү серологиялы типтерімен ша ырылады. Олар: қ қ 0111 В 4; 055; В 5; 026 В 6. Ішек тая шасыны 3 антигенндік асиеті белгілі: қ ң қ соматикалы (О-антиген), капсулалы (В-антиген) қ қ ж не жгутты (Н-антиген). Сонымен атар А ж не ә қ қ ә L сия ты антигендері де кездеседі. қ

Патогенезі Колиэнтеритті токсикалы формаларыны патогенезі ң қ ң к рделі ж не ол оздыр ыш бПатогенезі Колиэнтеритті токсикалы формаларыны патогенезі ң қ ң к рделі ж не ол оздыр ыш б летін токсиндерді сер ү ә қ ғ ө ң ә етуіне байланысты аны талады. Ол з алдына қ ө ан-тамырлары ар ылы тіп, оларды ткізгіштігін қ қ ө ң ө жо арлатады. Ас азан-ішек жолдарыны ғ қ ң ферментативтік белсенділігіні згеруі, ң ө дисбактериозды пайда болуы ауруды дамуына ң ң келеді. ә

Клиникалы к ріністеріқ ө Ауруды клиникалы к ріністері рт рлі. ң қ өКлиникалы к ріністеріқ ө Ауруды клиникалы к ріністері рт рлі. ң қ ө ә ү Инкубациялы кезе М. С. Маслова бойынша 3 -10 к н, қ ң ү Н. А. Яхнина бойынша 1 -22 к н б. т. Ал аш ы кезе і ү ғ қ ң ауыр т рде теді. Екінші кезе інде ауру біртіндеп ү ө ң басталады. алыпты температурада т улігіне 1 -2 рет Қ ә су, т бетіні жо алуы, лсіздік п. б. Б л 5 -7 к нге құ ә ң ғ ә ұ ү созылады. Аптаны со ында температура к теріліп, ң ң ө токсикоз бен экзикоз п. б.

Эпидемиологиясы Инфекция экзогенді жолмен таралады. Берілу механизмі – т рмысты - атынасты ұ қЭпидемиологиясы Инфекция экзогенді жолмен таралады. Берілу механизмі – т рмысты — атынасты ұ қ қ қ немесе асты. Ауру сіресе қ ә к з- ыс айларында жедел ү қ теді. Таралу к здері – ауру ө ө адам ж не ә бактериятасымалдаушылар. Жа а туыл ан балаларда ауру ң ғ тасымалдаушы аналары б. т. Сонымен атар, азіргі кезде қ қ й жануарлары мен стар да ү құ инфекция тасымалдаушылары деген пікірлер бар.

Емі Негізгі емі – терапия ж ргізу. ү Спецификалы ж не қ ә бейспецификалыЕмі Негізгі емі – терапия ж ргізу. ү Спецификалы ж не қ ә бейспецификалы терапия қ ж ргізіледі. Балалар а ү ғ та амды жасына ж не ғ ә ауруды басталу за ты ына ң ұ қ ғ байланысты та айындайды. ғ Терапияны негізгі ң компоненті болып С, В 1, В 2 витаминдерін та айындау ғ болып табылады.

Профилактикасы Негізгі профилактикасы – бас а да ішек ауруларыны қ ң таралып кетпеуіні алдынПрофилактикасы Негізгі профилактикасы – бас а да ішек ауруларыны қ ң таралып кетпеуіні алдын ң алу. Сонымен атар қ баланы д рыс ұ тама тандыру, қ физиологиялы қ жатты уларды ж ргізу ғ ү ж не ә санитарлы -гигиеналы қ қ шараларды д рыс ж ргіу ұ ү болып табылады.

Алдын алуы Алдын алуы

Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә Б. А. Рамазанова, . дайберген лы “Медициналы Қ ҚұПайдаланыл ан дебиеттерғ ә Б. А. Рамазанова, . дайберген лы “Медициналы Қ Құ ұ қ микробиология” Л. Б. Борисов, А. М. Смирнова, И. С. Фрейдлин “Медицинская микробиология, вирусология, иммунология” Б. А. Рамазанова, А. Л. Котова, . . дайберген лы, Қ Қ Құ ұ Б. М. Хандиллаева, Г. Р. Амзеева “Микроорганизмдер физиологиясы”