Теоретичні засади педагогіки мистецтва 1. Педагогіка мистецтва як

 • Размер: 1.4 Mегабайта
 • Количество слайдов: 8

Описание презентации Теоретичні засади педагогіки мистецтва 1. Педагогіка мистецтва як по слайдам

Теоретичні засади педагогіки мистецтва 1. Педагогіка мистецтва як наука. 2. Основні положення педагогіки мистецтва 3. ЕстетичнеТеоретичні засади педагогіки мистецтва 1. Педагогіка мистецтва як наука. 2. Основні положення педагогіки мистецтва 3. Естетичне виховання як шлях використання мистецтва з педагогічною метою

Сутність мистецтва Елемент культурного середовища Фактор розвитку особистості Компонент змісту освіти. Чинник гуманізації освіти Засіб навчанняСутність мистецтва Елемент культурного середовища Фактор розвитку особистості Компонент змісту освіти. Чинник гуманізації освіти Засіб навчання Детермінанта етнічної та культурної Ідентифікації особистостіП е д а г о г ік а м и с т е ц т в а

Педагогіка мистецтва використання педагогічного потенціалу мистецтва в освіті розробляє естетичні й аксіологічні засади формування особистостіПедагогіка мистецтва використання педагогічного потенціалу мистецтва в освіті розробляє естетичні й аксіологічні засади формування особистості та її загального, професійного й творчого розвитку засобами мистецтва досліджує проблеми навчання, виховання та розвитку особистості засобами мистецтва Субдисципліна педагогіки. Наука Самостійна пед. галузь Предмет – освіта засобами мистецтва

Мета педагогіки мистецтва освіта через мистецтво виховання через мистецтво С. Шуман, Б. Суходольський, І.Мета педагогіки мистецтва освіта через мистецтво виховання через мистецтво С. Шуман, Б. Суходольський, І. Войнар А. Мужин, Б. Нєменський Гуманізація сучасної освіти, сприяння реалізації її культуротворчого та людинотворчого потенціалу

Педагогіка мистецтва спрямовується виявлення й розвиток у мистецькій діяльності творчої індивідуальності особистості підвищення пізнавальної активності,Педагогіка мистецтва спрямовується виявлення й розвиток у мистецькій діяльності творчої індивідуальності особистості підвищення пізнавальної активності, розвиток пізнавального інтересу та бажання особистості щодо постійного самовдосконалення, роботи над собою. використання різновидів мистецтва у процесі формування особистості та її художньо-естетичного, морального, професійного, творчого розвитку тощо загальнокультурний розвиток людини, пробудження «сплячих у ній “ (за В. Верховинцем) творчих сил; професійну підготовку фахівців у галузіЗ а в д а н н я п е д а го гік и м и с т е ц т в а

Педагогіка мистецтва не має спеціальної мистецької та художньо-естетичної спрямованостіТехнічний вишкіл, “ дресура ” Відкриття можливостей Педагогіка мистецтва не має спеціальної мистецької та художньо-естетичної спрямованостіТехнічний вишкіл, “ дресура ” Відкриття можливостей самовираження у суб’єктивно близькому для них виді мистецтва. Мистецька діяльність Процес оволодіння мистецькою творчістю Засіб цілісного розвитку особистості на аксіологічних і творчих засадах

Провідні положення   Мистецтво – сфера творчої людської діяльності, спрямована на Провідні положення Мистецтво – сфера творчої людської діяльності, спрямована на осмислення світу й оцінку місця людини в ньому, отримання знання про буття та стосунки людей, що виражає ціннісне та естетичне ставлення до цих явищ і об’єктивується в художніх образах. Засвоєння мови мистецтва і формування навичок практичної роботи має здійснюватись тільки у художньо-образному ключі як засвоєння засобів виразності художнього образу. В протилежному випадку набуття учнями знань та навичок буде поза художнім, формальним. Художній образ є основою, на якій будується художньо-образне сприймання мистецтва і власна художня діяльність є особистісною формою відображення навколишнього світу, процесом і результатом творчості митців, втіленням і вираженням їхньої творчої індивідуальності

    основними категоріями якої є художній образ, художня картина основними категоріями якої є «художній образ», «художня картина світу», «художня концепція людини», «художньо-творча діяльність», «цілісна гармонійна особистість». Ефективність занять мистецтвом суттєвим чином залежить від зацікавленості учнів творчою діяльністю та отриманого ними в процесі занять емоційного задоволення, радості. Через прилучення учнів до розуміння змісту й суті мистецтва шляхом особистісно-емоційного сприймання естетичної інформації відбувається духовно-моральне та естетичне виховання особистості учня, формування добрих почуттів, чуйності, здібностей до співпереживання. Мистецтво має потужний педагогічний потенціал завдяки своїм функціям: дидактичній, виховній, розвивальній, соціалізуючій, професіоналізуючій.