Скачать презентацию Тема Організаційна культура План Скачать презентацию Тема Організаційна культура План

ОК Лекц14-1.ppt

  • Количество слайдов: 9

Тема : “ Організаційна культура ” Тема : “ Організаційна культура ”

План 1. Поняття організаційної культури. n 2. Внутрішня будова організаційної культури. n 3. Функції План 1. Поняття організаційної культури. n 2. Внутрішня будова організаційної культури. n 3. Функції та властивості організаційної культури. n

n Передумови формування і розвитку концепції організаційної культури n Теоретичні: 1) криза наукових парадигм n Передумови формування і розвитку концепції організаційної культури n Теоретичні: 1) криза наукових парадигм менеджменту та одночасне виникнення попиту на нові, ціннісно орієнтовані принципи організації управлінської діяльності, необхідність пошуку альтернативних шляхів до оцінки критеріїв ефективності підприємств; 2) потенційна спроможність наукової управлінської думки сформувати нову концепцію, яка базуватиметься на ціннісних, морально етичних нормах суспільства; 3) складність явищ і процесів у сучасному світі вимагає застосування системного підходу у різних галузях досліджень і життєдіяльності людини, а саме концепція організаційної культури сприяє широкому застосуванню системного підходу у науці і практиці управління; 4) посилена увага до концепції організаційної культури пояснюється також зміною у ментальному розумінні людством світу і явищ, які в ньому відбуваються; 5) концепція організаційної культури передбачає використання надбань таких наук як соціологія, психологія, культурологія та ін. , що відповідає вимогам часу щодо широкого провадження міждисциплінарних досліджень n Практичні: 1) значне загострення конкуренції, яке змушує підприємства вести пошук внутрішніх ресурсів підвищення ефективності; 2) розширення практики використання методів управління, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях; 3) посилення уваги менеджменту до вивчення організаційної поведінки, осмислити яку без фактору організаційної культури неможливо; 4) наявність тенденції до розвитку демократії та співробітництва в процесі організаційних перетворень в усьому світі; 5) концепція організаційної культури дає можливість створити нові суспільні інститути (формальні і неформальні правила), а також механізми управління ними, що дає можливість полегшити протікання трансформаційних процесів і покращити використання людського потенціалу; 6) існування тісного зв’язку між організаційною культурою та ефективністю діяльності підприємства, його сталим розвитком; 7) посилення ролі інтелектуального капіталу, важливою складовою якого є організаційна культура, у підвищенні організаційної ефективності

Системний, ситуаційний і процесний підходи Важливі складові Сучасна парадигма менеджменту Управління якістю Управління знаннями Системний, ситуаційний і процесний підходи Важливі складові Сучасна парадигма менеджменту Управління якістю Управління знаннями та інтелектуальним капіталом Стратегічне управління і маркетинг Концепція соціальної відповідальності бізнесу Теорія організаційної культури Організаційна культура розглядається як Базова складова внутрішнього середовища організації і системи менеджменту в цілому Важлива складова інтелектуального капіталу Інструмент регулювання поведінки персоналу Стратегічний ресурс Складова бренд-інтегрованого менеджменту Чинник соціальної відповідальності бізнесу Чинник покращення етики ділової взаємодії Чинник інноваційного потенціалу Чинник кооперації праці Чинник продуктивності праці Слайд 1. Місце організаційної культури в сучасній парадигмі менеджменту

КЛАСИЧНИЙ НАПРЯМ Школа наукового менеджменту Школа раціональної бюрократії Адміністративна школа ГУМАНІСТИЧНИЙ НАПРЯМ Школа людських КЛАСИЧНИЙ НАПРЯМ Школа наукового менеджменту Школа раціональної бюрократії Адміністративна школа ГУМАНІСТИЧНИЙ НАПРЯМ Школа людських відносин Теорії мотивації Школа людських ресурсів Теорії людських потреб Біхевіористична школа Концепція створення команд Партисипативний менеджмент Концепція організаційного розвитку Концепція матричної організаційної структури СУЧАСНИЙ НАПРЯМ Кількісний підхід Концепція управління за цілями Концепція організації, яка самонавчається Системний підхід Теорія стратегічного управління Концепція процесного управління Ситуативний підхід Концепція менеджменту знань Теорія комплексного управління якістю

Слайд 2 Організаційна культура n це базовий елемент внутрішнього середовища організації, який забезпечує оптимальну Слайд 2 Організаційна культура n це базовий елемент внутрішнього середовища організації, який забезпечує оптимальну внутрішню інтеграцію та зовнішню адаптацію і виступає інтегральною характеристикою рівня її розвитку; формується в результаті міжособистісної взаємодії членів організації в процесі її еволюційного розвитку та цілеспрямованого впливу керівництва; включає імпліцитну (переконання, цінності, принципи, соціальнопсихологічний клімат) та експліцитну (документальнонормативне забезпечення управління, символи, традиції, імідж, бренд) складові. –

Ідентифікаційна підсистема: фірмовий стиль, імідж, бренд Комунікативно управлінська підсистема: стиль управління, системи комунікацій та Ідентифікаційна підсистема: фірмовий стиль, імідж, бренд Комунікативно управлінська підсистема: стиль управління, системи комунікацій та управління персоналом Ціннісна підсистема: цінності, місія, філософія компанії Символічна підсистема: герої, легенди, ритуали, символи Нормативна підсистема: норми, процедури, правила, критерії, структури Слайд 3. Організаційна культура підприємства як система

Функції організаційної культури Внутрішні Зовнішні ціннісна адаптаційна інтеграційна пізнавально інформаційна іміджева мотиваційна інноваційна контрольно Функції організаційної культури Внутрішні Зовнішні ціннісна адаптаційна інтеграційна пізнавально інформаційна іміджева мотиваційна інноваційна контрольно регулятивна економічна Слайд 7. Функції організаційної культури маркетингова

Властивості організаційної культури n n n n n системність, економічний характер, соціальність, багатогранність, об’єктивність, Властивості організаційної культури n n n n n системність, економічний характер, соціальність, багатогранність, об’єктивність, динамічність, унікальність, неоднорідність, адаптивність, об’єднувальна властивість