Скачать презентацию Тема Економічні системи Особливості економічного кругообігу Сутність Скачать презентацию Тема Економічні системи Особливості економічного кругообігу Сутність

Светличная 411 ин.pptx

  • Количество слайдов: 14

Тема: Економічні системи. Особливості економічного кругообігу. Тема: Економічні системи. Особливості економічного кругообігу.

Сутність економічної системи: Сукупність певним чином упорядкованих і скоординованих економічних процесів і видів економічної Сутність економічної системи: Сукупність певним чином упорядкованих і скоординованих економічних процесів і видів економічної діяльності у суспільстві на основі існуючих відносин власності та господарських механізмів виробництва, розподілу, обміну й споживання створеного продукту називається економічною системою.

Види економічних систем: Традиційна; Командна Ринкова; Змішана. Види економічних систем: Традиційна; Командна Ринкова; Змішана.

Традиційна: Традиційна економічна система властива слаборозвинутим країнам. Характеризується багатоукладністю економіки, збереженням натурально-общинних форм господарювання, Традиційна: Традиційна економічна система властива слаборозвинутим країнам. Характеризується багатоукладністю економіки, збереженням натурально-общинних форм господарювання, відсталою технікою, широким застосуванням ручної праці, нерозвиненою інфраструктурою, найпростішими формами організації праці і виробництва, бідністю населення. На соціально-економічні процеси значний вплив справляють освячені століттями традиції та звичаї, релігійні та культові цінності, кастовий і соціальний поділ населення. У сучасних умовах країни з традиційною економікою потерпають від засилля іноземного капіталу і надмірно активного перерозподілу національного доходу державою.

Командна: Базується на пануванні державної власності, усі фактори виробництва і природні ресурси охоплені в Командна: Базується на пануванні державної власності, усі фактори виробництва і природні ресурси охоплені в основному державною формою власності. Панує централізоване планування і розподіл економічних ресурсів. Вона не визнає конкуренції і вільного ціноутворення, їй притаманні висока затратність виробництва, несприйнятливість до НТП, зрівняльний розподіл результатів виробництва, відсутність матеріальних стимулів до ефективної праці, хронічний дефіцит (особливо товарів народного споживання) тощо. Дана система була характерною для псевдосоціалістичних країн.

Ринкова: характеризується пануванням приватної власності на інвестиційні ресурси, передбачає функціонування великої кількості діючих виробників Ринкова: характеризується пануванням приватної власності на інвестиційні ресурси, передбачає функціонування великої кількості діючих виробників і покупців товарів, свободу вибору підприємницької діяльності, особисту свободу всіх економічних суб'єктів, однаковий доступ їх до ресурсів, науково-технічних досягнень, інформації. Всі макро- та мікроекономічні процеси (розподіл ресурсів, ціноутворення, створення доходів тощо) регулюються ринковим механізмом на основі вільної конкуренції. Втручання держави в економічні процеси виважене. Усі економічні рішення приймаються ринковими суб'єктами самостійно на свій страх і ризик.

Змішана: високий рівнеь розвитку продуктивних сил і наявність розвинутої інфраструктури суспільства; різноманітність (плюралізм) форм Змішана: високий рівнеь розвитку продуктивних сил і наявність розвинутої інфраструктури суспільства; різноманітність (плюралізм) форм власності й рівноправне функціонування різних господарюючих суб'єктів (приватних, колективних, корпоративних, державних); поєднання ринкового механізму з державними методами регулювання економіки, які органічно переплітаються і доповнюють один одного; орієнтація на посилення соціальної спрямованості розвитку економіки. Збільшуються затрати на освіту, медичне обслуговування, створюються державні й приватні фонди соціального страхування та соціального забезпечення населення.

Економічний кругообіг — це рух витрат і доходів, грошей, ресурсів, продукції в різних сферах Економічний кругообіг — це рух витрат і доходів, грошей, ресурсів, продукції в різних сферах економічної діяльності. У кругообігу виділяють фінансовий (грошовий) сектор і матеріальний, який охоплює рух товарів та надання послуг

Суб'єкти економічного кругообігу: Підприємства Домашні господарства Держава Суб'єкти економічного кругообігу: Підприємства Домашні господарства Держава

Підприємсва Це організації різних форм власності (приватні, спільні, кооперативні, державні) і різних розмірів, які Підприємсва Це організації різних форм власності (приватні, спільні, кооперативні, державні) і різних розмірів, які виробляють товари чи надають послуги з метою наступної їх реалізації на ринку для отримання прибутку. Підприємства виробляють, купують, зберігають і продають товари домашнім господарствам чи державним організаціям, підвищують продуктивність виробництва, вкладаючи нові інвестиції. Підприємства прагнуть максимізувати прибуток, але мають також інші мотиви діяльності: розширити сферу впливу, збільшити масштаби виробництва тощо.

Домашні господарства Це узагальнений суб'єкт сфери споживання, що об'єднує на основі близьких (родинних) зв'язків Домашні господарства Це узагальнений суб'єкт сфери споживання, що об'єднує на основі близьких (родинних) зв'язків громадян — фізичних осіб. Його головна економічна функція — кінцеве споживання продуктів і послуг, вироблених підприємствами, корпораціями, організаціями, фірмами, компаніями. Домашні господарства споживають, використовуючи свої доходи, або заощаджують їх, отримують чи надають кредити. Домашні господарства прагнуть забезпечити максимальну кількість благ у межах своїх доходів. Вони ставлять за пріоритет свої потреби і здійснюють витрати для купівлі товарів та послуг.

Держава (державні установи) Це неприбуткові бюджетні організації, які здійснюють державне управління країною й економікою Держава (державні установи) Це неприбуткові бюджетні організації, які здійснюють державне управління країною й економікою на всіх рівнях — від місцевого до загальнонаціонального. Держава через органи управління дбає про забезпечення суспільних потреб, гарантує національну безпеку. Вона виступає і як споживач, і водночас створює умови для експортно-імпортної діяльності підприємств, що поєднує національну економіку з економіками зарубіжних країн. Державні установи покликані забезпечувати загальнонаціональні інтереси, які сприяють зростанню багатства нації. Всі ці завдання важливі тим, що від них залежать суспільний лад, становище у країні і країни у світі, раціональне використання природних та інших ресурсів, збереження набутків історії, культури і традицій життєдіяльності та виробництва.

Дякую за увагу =) Дякую за увагу =)