Скачать презентацию ТЕМА 1 МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА Лекція 1 Предмет Скачать презентацию ТЕМА 1 МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА Лекція 1 Предмет

Т1 Макро как наука.pptx

  • Количество слайдов: 26

ТЕМА 1: МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА Лекція 1 Предмет макроекономіки як частини економічної теорії Розробив ТЕМА 1: МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА Лекція 1 Предмет макроекономіки як частини економічної теорії Розробив к. е. н. , доцент Макуха С. М.

Питання лекції: 2 n 1. Макроекономіка як наука та навчальна дисципліна. n 2. Методи Питання лекції: 2 n 1. Макроекономіка як наука та навчальна дисципліна. n 2. Методи макроекономічного аналізу n 3. Макроекономіка як теоретична основа економічної політики держави.

Мета заняття: n вивчити 3 відмінність предмету макроекономіки від предмету мікроекономіки. n розкрити місце Мета заняття: n вивчити 3 відмінність предмету макроекономіки від предмету мікроекономіки. n розкрити місце макроекономіки в системі економічних наук. n розглянути методи макроекономічного аналізу та макроекономічні моделі.

Література: 4 n 1. Гальперин В. М. , Гребенников П. И. , Леусский А. Література: 4 n 1. Гальперин В. М. , Гребенников П. И. , Леусский А. И. , Тарасевич Л. С. Макроэкономика: Учебник. – СПб. : СПб ГУЭФ, 1997. – С. 75 -93, 454 -502. n 2. Задоя А. , Петруня Ю. Макроэкономика: Учебник. – 3 -е изд. , перераб. и доп. – К: Ово «Знання» , 2008. – С. 192 -220. n 3. Макроекономіка: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / за заг. ред. проф. Звєрякова М. І. – Одеса: Пальміра, 2007. – С. 49 -71.

5 1 питання Макроекономіка як наука та навчальна дисципліна 5 1 питання Макроекономіка як наука та навчальна дисципліна

Рівні дослідження економічних процесів і явищ. Мікроекономічний Мезоекономічний Макроекономіка Макроекономічний Мегаекономічний 6 Рівні дослідження економічних процесів і явищ. Мікроекономічний Мезоекономічний Макроекономіка Макроекономічний Мегаекономічний 6

Основи макроекономічного аналізу розробляли: Уильям Стаффорд (1554 - 1612) Томас Мен (1571 - 1641) Основи макроекономічного аналізу розробляли: Уильям Стаффорд (1554 - 1612) Томас Мен (1571 - 1641) Антуа н Монкретье н де Ваттевиль (1576 - 1621) Альфред Маршал (1842 - 1924) Артур Сесил Пигу (1877 - 1959) Джордж Стиглер (1911 – 1991) 7

Макроекономіка - 8 це наука, яка вивчає розвиток національної економіки країни як єдиної цілісної Макроекономіка - 8 це наука, яка вивчає розвиток національної економіки країни як єдиної цілісної системи, умови загальної рівноваги в економіці, засоби її підтримки та наслідки порушення

Макроекономіка Позитивна макроекономіка – пояснює зміст макроекономічних явищ і процесів, характеризує сучасний рівень розвитку Макроекономіка Позитивна макроекономіка – пояснює зміст макроекономічних явищ і процесів, характеризує сучасний рівень розвитку національної економіки Нормативна макроекономіка – сукупність уявлень та показників, якою має стати національна економіка в коротко- або довгостроковій перспективі 9

Функції макроекономіки n n n теоретико-пізнавальна; практична; світоглядно-виховна; методологічна; прогностична. 10 Функції макроекономіки n n n теоретико-пізнавальна; практична; світоглядно-виховна; методологічна; прогностична. 10

Об’єкт макроекономіки - економічна система в межах однієї країни, яка трансформує обмежені природні ресурси Об’єкт макроекономіки - економічна система в межах однієї країни, яка трансформує обмежені природні ресурси у необхідні суспільству матеріальні і духовні блага Предмет макроекономіки механізм функціонування національної економіки, який має забезпечити найвищий рівень ефективності її розвитку 11

Завдання дисципліни: n вивчення впливу поведінки економічних n n n суб’єктів та економічної політики; Завдання дисципліни: n вивчення впливу поведінки економічних n n n суб’єктів та економічної політики; виявлення факторів зміни рівня цін, заробітної плати, обсягу грошової маси; виявлення причин кон’юнктурних коливань; дослідження впливу циклічних коливань на динаміку основних економічних показників; визначення впливу макроекономічної політики на рівень розвитку національної економіки; дослідження впливу світових тенденцій на розвиток національної економіки 12

Висновки по 1 питанню 1. Макроекономіка досліджує економічну систему на рівні національної економіки як Висновки по 1 питанню 1. Макроекономіка досліджує економічну систему на рівні національної економіки як єдину цілісну систему 2. Як самостійна дисципліна макроекономіка має свій об'єкт, предмет, завдання та функції 13

2 питання n Методи макроекономічного аналізу 14 2 питання n Методи макроекономічного аналізу 14

Рівні макроекономічного аналізу 15 ex p ost – національне рахівництво ex a nte – Рівні макроекономічного аналізу 15 ex p ost – національне рахівництво ex a nte – прогностичне моделювання

Групи методів наукового пізнання - загальнонаукові (універсальні) методи - специфічні методи 16 Групи методів наукового пізнання - загальнонаукові (універсальні) методи - специфічні методи 16

Загальнонаукові (універсальні) методи n - методи індукції і дедукції; n - аналізу і синтезу; Загальнонаукові (універсальні) методи n - методи індукції і дедукції; n - аналізу і синтезу; n - метод наукової абстракції; n - економічний експеримент; n - історичний і логічний методи; n - метод економічного моделювання 17

Специфічні методи n монографічний метод; n економіко-статистичний; n абстрактно-логічний; n економіко-математичний; n розрахунково-конструктивний; n Специфічні методи n монографічний метод; n економіко-статистичний; n абстрактно-логічний; n економіко-математичний; n розрахунково-конструктивний; n балансовий, монографічний. 18

Основні суб’єкти макроекономічних процесів n домашні господарства; n підприємства (фірми); n держава. 19 Основні суб’єкти макроекономічних процесів n домашні господарства; n підприємства (фірми); n держава. 19

Висновки по 2 питанню 1. Макроекономічний аналіз може проводитися як на національному рівні, так Висновки по 2 питанню 1. Макроекономічний аналіз може проводитися як на національному рівні, так і на рівні прогностичного моделювання. 2. Під час макроекономічного аналізу використовуються загальнонаукові та специфічні методи. 20

3 питання Макроекономіка як теоретична основа економічної політики держави 2ё 1 3 питання Макроекономіка як теоретична основа економічної політики держави 2ё 1

Економічна політика – n цілеспрямований вплив держави на виробництво, доходи, зайнятість, інфляцію та інші Економічна політика – n цілеспрямований вплив держави на виробництво, доходи, зайнятість, інфляцію та інші макроекономічні параметри за допомогою зміни пропозиції грошей, рівня оподаткування, державних витрат. 22

Напрямки економічної політики 23 n дослідження рівноваги економічної системи; n забезпечення стабільних темпів зростання; Напрямки економічної політики 23 n дослідження рівноваги економічної системи; n забезпечення стабільних темпів зростання; n забезпечення повної зайнятості населення та n n ефективне використання економічних ресурсів; формування ефективної грошово-кредитної, фінансової, податкової системи; створення інфраструктури національного ринку; формування сприятливого інвестиційного клімату; підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки на світовому ринку.

Складові економічної політики: n - фіскальна (бюджетно-податкова), n - монетарна (грошово-кредитна), n - соціальна Складові економічної політики: n - фіскальна (бюджетно-податкова), n - монетарна (грошово-кредитна), n - соціальна (політика доходів) n - зовнішньоекономічна політика 24

Висновок: Р. озвиток макроекономіки пов’язаний з обґрунтуванням економічної політики, розробкою моделей, прогнозів і програм Висновок: Р. озвиток макроекономіки пов’язаний з обґрунтуванням економічної політики, розробкою моделей, прогнозів і програм економічного зростання, а також проведенням аналізу соціальноекономічних наслідків від її реалізації на практиці. 25

26 Дякую за увагу ! 26 Дякую за увагу !