Скачать презентацию та зміст Поняття ципліни ової дис труд Підготували Скачать презентацию та зміст Поняття ципліни ової дис труд Підготували

Ponyattya_ta_zmist_trudovoyi_distsiplini.pptx

  • Количество слайдов: 14

та зміст Поняття ципліни ової дис труд Підготували студентки групи 4 МІ атичного факультету та зміст Поняття ципліни ової дис труд Підготували студентки групи 4 МІ атичного факультету фізико матем сія на, Храновська Анаста Козюра Я

Термінологічне поняття Термінологічне поняття "дисципліна " означає виховання, розпорядок, що вказує на відповідну поведінку в колективі.

Трудова дисципліна включає: • Виробничу дисципліну, тобто дотримання послідовності процесів виробництва (постачання сировини, дотримання Трудова дисципліна включає: • Виробничу дисципліну, тобто дотримання послідовності процесів виробництва (постачання сировини, дотримання умов праці тощо); • Технологічну дисципліну, тобто дотримання технології виготовлення товарів, продукції тощо; • Дисципліну робочого часу, тобто дотримання розпорядку дня, перерв у роботі, відпочинку тощо.

ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА - це встановлений нормами права порядок відносин між учасниками трудового процесу, що ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА - це встановлений нормами права порядок відносин між учасниками трудового процесу, що визначає точне і неухильне виконання ними трудових функцій (ст. 141 ує о давств зобов’яз Законо раїни) Ук вильно а КЗп. П вця пр оту а оботод вати роб р ювати нізу р орга ів, ство аційні к ацівни і організ пр я ови дл повідн м д ві мічні у а еконоьної т ї л норма продуктивно високо роботи ЛОКАЛЬНІ Н ОРМАТИВНІ ДОКУМЕН ТИ: • Колектив ний договір , • Правила в нутрішньог о трудового р озпорядку , • Посадові (робочі) інструкції

Як принцип трудового права дисципліна праці передбачає: • Обов'язок працівника дотримуватися трудової дисципліни; • Як принцип трудового права дисципліна праці передбачає: • Обов'язок працівника дотримуватися трудової дисципліни; • Право роботодавця вимагати від працівника виконання або зв'язків, установлених чинним законодавством про працю, трудовим договором.

Як елемент трудових правовідносин трудова дисципліна прояв ляється: • У встановленні обов'язку працівника згідно Як елемент трудових правовідносин трудова дисципліна прояв ляється: • У встановленні обов'язку працівника згідно з трудовими пра вовідносинами підпорядковуватися дисципліні праці в органі зації, правилам внутрішнього трудового розпорядку; • В індивідуалізації (персоніфікації) трудових обов'язків у зв'яз ку з укладеним трудовим договором.

Як фактична поведінка працівників — рівень дотримання праців никами організації внутрішнього трудового розпорядку в Як фактична поведінка працівників — рівень дотримання праців никами організації внутрішнього трудового розпорядку в органі зації, дисципліни праці.

Як інститут трудового права — система правових норм, які: • Регулюють внутрішній трудовий розпорядок Як інститут трудового права — система правових норм, які: • Регулюють внутрішній трудовий розпорядок в організації (ст. 142 кзпп) та встановлюють трудові обов'язки працівників(ст. 139 кзпп) і роботодавця (ст. 141 кзпп); • Оцінюють поведінку працівника у процесі праці: встановлю ють види заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за невиконання трудових обов'язків.

Трудову дисциплiну характеризують такi елементи: • ЧЕСНА Й СУМЛIННА ПРАЦЯ; • СВОЄЧАСНЕ Й ТОЧНЕ Трудову дисциплiну характеризують такi елементи: • ЧЕСНА Й СУМЛIННА ПРАЦЯ; • СВОЄЧАСНЕ Й ТОЧНЕ ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ВЛАСНИКА (УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ); ПIДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТI ПРАЦI; • ПОЛIПШЕННЯ ЯКОСТI ПРОДУКЦIЇ; • ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГIЧНОЇ ДИСЦИПЛIНИ; • ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦI; • ДОТРИМАННЯ ТЕХНIКИ БЕЗПЕКИ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНIТАРIЇ; • ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМIЦНЕННЯ ВЛАСНОСТI ПIДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНIЗАЦIЙ.

Види трудової дисципліни Види трудової дисципліни

Головним змістом трудової дисципліни є не лише виконання правових норм у галузі праці, а Головним змістом трудової дисципліни є не лише виконання правових норм у галузі праці, а й свідоме та творче ставлення до виконуваної роботи, забезпечення високої якості в роботі, раціональне використання робочого часу, прагнення до співробітництва та взаємоповаги.

Значення трудової дисципліни • Сприяє сумлінній праці кожного працівника, своєчасному і точному виконанню розпоряджень Значення трудової дисципліни • Сприяє сумлінній праці кожного працівника, своєчасному і точному виконанню розпоряджень роботодавця; • Забезпечує організацію праці; • Сприяє підвищенню якості продукції, наданню послуг тощо.

Дякуємо за увагу Дякуємо за увагу