Та ырып 16қКафедра: Е бек ң гигиенасы М.

Скачать презентацию Та ырып 16қКафедра: Е бек ң гигиенасы М. Скачать презентацию Та ырып 16қКафедра: Е бек ң гигиенасы М.

5-4_lekciya.ppt

 • Размер: 486.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 22

Описание презентации Та ырып 16қКафедра: Е бек ң гигиенасы М. по слайдам

 Та ырып 16қКафедра: Е бек ң гигиенасы М. . к. , доцент Ниязбекова Та ырып 16қКафедра: Е бек ң гигиенасы М. . к. , доцент Ниязбекова Л. С. ғ Е бек гигенасы кафедрасы Каз. НМУ ңнерк сіпте ескертпелі Ө ә санитарлы -эпидемиологиялы қ қ ада алау ж ргізуде за намалы ж не қ ғ ү ң қ ә нормативтік жаттарды р лі. Е бек құ ң ө ң гигиенасы саласында ы а ымды ғ ғ санитарлы — эпидемиологиялы қ қ ада алау. қ ғ

Жоспар ЕС за намалы ж не нормативтік Қ ң қ ә жаттарды рЖоспар ЕС за намалы ж не нормативтік Қ ң қ ә жаттарды р лі; құ ң ө Е бек гигиенасы саласында ы а ымды ң ғ ғ санитарлы — эпидемиологиялы ада алау. қ қ қ ғ

Санитарлы са тык ада алауды іске асыру кезінде қ қ қ ғ санитарлы дСанитарлы са тык ада алауды іске асыру кезінде қ қ қ ғ санитарлы д рігер келесі деректі жаттарды қ ә құ басшылык а алуы тиіс: қ • Р Конституциясы (1995 ж. ) Қ • Р Кодексі » аза стан Республикасыны азаматтарыны Қ Қ қ ң ң денсаулы ы ж не денсаулы са тау ж йесі туралы» (1997 ғ ә қ қ ү ж. маусым) • Р За ы «Жер асты байлы тары ж не оларды пайдалану Қ ң қ ә туралы » 1994 • аз. ССР Министрлер кабинетіні аулысы 22. 05. 1991 жыл Қ ң қ N 318. «Жобалы -сметалы жаттарды келістіру, экспертиза қ қ құ реттілігі ж не ая тал ан рылыс обьектілерін ә қ ғ құ эксплуатация а абылдау шін Мемлекеттік комиссияны ғ қ ү ң рылуы». құ

 • Р За ы Е бекті ор ау туралыҚ ң ң қ ғ • Р За ы «Е бекті ор ау туралы»Қ ң ң қ ғ • Нм. Е № 1. 02. 01. 2007 » рылыс а жобалы жатты Қ Құ қ қ құ ң рамы ж не келісілуі, бекітілуі, делуі реттілігі туралы құ ә өң н скау «. ұ • Нм. Е № 1. 03. 06 -2002 » рылыс ндірісі. К сіпорындар, Қ Құ ө ә имараттар ж не имараттар рылысын йымдастыру «. ғ ә құ ұ • « ндіріс обьектілеріне санитарлы -эпидемиологиялы Ө қ қ талаптар» б йры № 334 ұ қ ндіріс жабды тарына ойылатын гигиеналы талаптар Ө қ қ қ ж не технологиялы процессті йымдастыруды ә қ ұ ң санитарлы ережелері. 1. 002. 94. қ

 рылыс а жер участкесін та дау мен б лу кезе іне Құ қ рылыс а жер участкесін та дау мен б лу кезе іне Құ қ ң ө ң СС негізгі ма саты нерк сіпті орналасу орнына бірнеше Қ қ ө ә ң талаптарды амтамасыз етілуі болып табылады: ң қ 1. Санитарлы ор аныс алабыны (СКД) са талу қ қ ғ ң қ м мкіндігі; ү 2. Суды пайдалану бойынша рациональды шешімдерді абылдау; қ 3. Су к здерін, топыра ты ж не атмосфералы ауаны ө қ ә қ арнайы технологиялы процестерді есепке ала отырып, а ынды қ ғ сулар мен ндірістік тастандылармен ластанудан ор ау. ө қ ғ 4. Ж мысшыларды ма сатты т рде жайластыру мен ұ қ ү оларды ж мыс орнына жеткізу. ұ

Ескертпелі санитарлы ада алау қ қ ғ – медициналы алдын қЕскертпелі санитарлы ада алау қ қ ғ – медициналы алдын қ алуды ма ызды элементі. Оны е бек гигиенасы ң ң саласында ы негізгі м ні нерк сіп нысандарын жобалау, ғ ә ө ә рылысын салу ж не пайдалану а беру кезінде, жа а құ ә ғ ң технологиялы рдістерді, химиялы осылыстарды, қ ү қ қ ондыр ыларды, аспаптарды ж не бас аларды енгізуге қ ғ ә қ техникалы шарттарды деуде санитарлы нормалар мен қ өң қ ережелер талаптарыны орындалуына ба ылау жасау болып ң қ табылады.

А ымды санитарлы ада алау ғ қ қ ғ – ж мысшылардыА ымды санитарлы ада алау ғ қ қ ғ – ж мысшыларды ұ ң денсаулы ын ор ау ж не е бекке абілеттілігін жо ары ғ қ ғ ә ң қ ғ де гейде са тау ма сатында, ба ыланатын нысандарды ң қ қ қ ң гигиеналы жа дайларын ж не е бек іс- рекетіні сипатын, қ ғ ә ң ж мысшыларды денсаулы ын тере детіп зерттеу. Осы ұ ң ғ ң ма сатта к сіпорын кімшілігімен ж не йымдармен қ ә ә ә ұ “Халы ты санитарлы -эпидемиологиялы салауаттылы ы қ ң қ қ ғ туралы” за ында, санитарлы нормалар мен ережелерінде ң қ ж не бас а е бек гигиенасы бойынша нормативтік ә қ ң жаттарда (Н ) келтірілген талаптарды орындалынуына құ Қ ң ба ылау жасалынады. қ

К сіпорын кімшілігімен ж не йымдармен, санитарлы ә ә ә ұ қ за дылыК сіпорын кімшілігімен ж не йымдармен, санитарлы ә ә ә ұ қ за дылы тарда, санитарлы нормалармен ережелерде ж не ң қ қ ә бас а да ж мысшыларды е бек гигиенасы м селелері қ ұ ң ң ә бойынша нормативтік жаттарда (Н ) келтірілген құ Қ талаптарды орындалынуына ба ылау жасауда келесі ң қ ба ыттар арастырылады: ғ қ • нысанны рылымы мен жа дайыны санитарлы ң құ ғ ң қ талаптар а с йкестігі; ғ ә • рбір ж мыс орнында олайлы е бек жа дайын ә ұ қ ң ғ амтамасыз ету бойынша технологиялы рдістер мен қ қ ү жабды тарды нормативтік-техникалы жаттар а с йкес қ ң қ құ ғ ә келуі; • нысандарды ауданын ж не б лмелерін пайдалануда ң ә ө тазалы са тау, ауіптілігі қ қ қ

 • І-ІІ клас а жататын заттарды, улы химикаттарды, минералды қ ты айт ыштарды • І-ІІ клас а жататын заттарды, улы химикаттарды, минералды қ ты айт ыштарды ж не бас а олар а те заттарды са тау, ң қ ә қ ғ ң қ олдану, тасымалдауда санитарлы ережелерді орындалуы; қ қ ң • ндірістік ортаны физикалы , химиялы , физиологиялы ө ң қ қ қ ж не бас а факторларыны лшемдеріні рбір ж мыс ә қ ң ө ң ә ұ орнында олайлы немесе р сат етілген нормативтерге с йкес қ ұқ ә келуі; • йелдерге, жас спірімдерге, зейнеткерлік жаста ы ә ө ғ адамдар а, м гедектерге ж не ж мысшыларды бас а да ғ ү ә ұ ң қ топтарына олайлы е бек ету жа дайларын амтамасыз ету; қ ң ғ қ • ж мысшыларды жымды ж не жеке басты ор ау ұ ұ қ ә қ ғ ралдарымен, арнайы киіммен, т рмысты б лмелермен құ ұ қ ө амтамасыз ету ж не оларды олданылуы; қ ә ң қ

 • кімшіліктік ж мысшыларды е бек, т рмыс, демалыс ә ұ ң ң • кімшіліктік ж мысшыларды е бек, т рмыс, демалыс ә ұ ң ң ұ жа дайларын жа сарту, к сіппен байланысты болатын ғ қ ә ауруша ды ты алдын алу бойынша шараларды деуі ж не ң қ ң өң ә ж ргізуі; ү • олайсыз ндірістік факторларды ар ындылы ын қ ө ң қ қ ғ болдырмау, т мендету ж не жою бойынша сауы тыру ө ә қ шараларыны , Мемлекеттік санитарлы ада алау ң қ қ ғ органдарыны жеке ескертулеріні орындалу тиімділігі; ң ң • алдын ала медициналы тексерулерді йымдастырылуына қ ң ұ ж не ж ргізілуіне, тексеру н тижелері бойынша ә ү ә шараларды орындалуына ба ылау жасауды; ң қ

 • алдын-ала ж не кезе дік медициналы тексерулерге, ә ң қ флюорографиялы зерттеулерге • алдын-ала ж не кезе дік медициналы тексерулерге, ә ң қ флюорографиялы зерттеулерге ж не т. б. жататын қ ә контингенттерді аны тау а, медтексеру жоспарларын жасау а қ ғ ғ атысады; қ • т тенше жа дайлар, тексерілмеген токсико-гигиеналы ө ғ қ асиеті бар заттарды ж не т. с. с. олдану серінен туында ан қ ә ғ олайсыз е бек жа дайларымен байланысты бірінші кезекті қ ң ғ осымша, арнайы тексерулер ж ргізілетін контингенттерді қ ү аны тау; қ • ж мысшыларды е бекке орналастыру д рысты ы (ЕПМ ұ ң ұ ғ орытындысы бойынша); қ

  ада алауды іске асыруды негізгі т рі к сіпорынды Қ ада алауды іске асыруды негізгі т рі к сіпорынды Қ ғ ң ү ә санитарлы тексеру болып табылады. Егер маман нысанда, қ оны бір б лігінде болса, зертханалы тексерулер ж ргізсе, ң ө қ ү тексеру барысында рт рлі жаттармен танысса ә ү құ санитарлы тексеру ж ргізген болып есептеледі. Ол қ ү ма сатты, та ырыпты, бірегей, та даулы болуы м мкін. қ қ ң ү Тікелей тексеру ж ргізу шін алдын ала маман дайынды ү ү қ ж мыстарын ж ргізуі тиіс, тексерілетін нысан бойынша ұ ү нормативтік-техникалы жаттармен танысуы керек, ажет қ құ қ бол ан жа дайда берілген нысанны ерекшелігіне атысты ғ ғ ң қ арнайы дебиеттерді игеруі тиіс. ә.

Маман ж ргізілетін тексеру ж нінде нысанны ү ө ң кімшілігіне хабар жіберуі тиіс,Маман ж ргізілетін тексеру ж нінде нысанны ү ө ң кімшілігіне хабар жіберуі тиіс, тексеру міндетті т рде ә ү лауазымды адамны атысуымен ж ргізілуі керек. ң қ ү Кез келген тексеру акті т рінде (бекітілген т рде) орындал ан ү ү ғ ж мысты к лемін к рсететін жатты толтырумен, ұ ң ө ө құ зертханалы тексерулер хаттамасын жазумен, тексеруге қ атыс ан кімшілікті адамы міндетті т рде ол оятын қ қ ә ң ү қ қ есеп беру а азын толтырумен, аны тама толтырумен қ ғ қ ая талады. жаттарды бір к шірмесі к сіпорында, қ Құ ң ө ә екіншісі МСЭ Б-ны іс а аздарында са талынады Қ ң қ ғ қ

Тексеру актісінде (аны тамада, есепте) келесі м ліметтер қ ә болуы керек: •Тексеру актісінде (аны тамада, есепте) келесі м ліметтер қ ә болуы керек: • нысанды тексерген к ні, к сіпорынды тексеруге атыс ан ү ә қ қ барлы адамдарды аты ж ні, лауазымы, тексеру ма саты; қ ң ө қ • констатациялы б лімінде нормативтік жат (Н ) қ ө құ Қ бойынша аны тал ан б зылыстары, Н -ты тексеру ма саты қ ғ ұ Қ қ немесе та ырыбына т уелсіз, е бек гигиенасы б лімі қ ә ң ө бойынша талаптар тарма ын к рсете отырып беріледі, ғ ө сонымен бірге б рын берілген ескертулерді орындал аны ұ ң ғ ж нінде м ліметтер (ескерту жатын, оны н мірін, к нін ө ә құ ң ө ү к рсете отырып) беріледі; ө ескертулер мен сыныстар к сіпорын басшысыны атына ұ ә ң беріледі, аны тал ан келе сіздіктерге, Н талаптарыны қ ғ ң Қ ң б зылыстарына с йкес келуі тиіс, на ты орындау мерзімдері ұ ә қ к рсетілуі тиіс. ө

  ада алауды іске асыруда ат арыл ан ж мыс (актімен Қ ада алауды іске асыруда ат арыл ан ж мыс (актімен Қ ғ қ ғ ұ бірге) келесі жаттармен бекітіледі: толтырыл ан е бек құ ғ ң жа дайыны санитарлы -гигиеналы сипаттамасымен, ғ ң қ қ к сіптік ауруларды тексеру актісімен, алдын ала ж не ә ә кезе дік медициналы тексерулерге жататын ң қ контингенттер тізімімен (актіге немесе хат а бас д рігерді қ ә ң олы ойыл ан осымша т рінде), медтексерулерді қ қ ғ қ ү абылдау бойынша орытынды комиссияны келісімімен. қ қ ң

  Санитарлы -химиялы ж не аспапты тексерулер қ қ ә Санитарлы -химиялы ж не аспапты тексерулер қ қ ә қ к нделікті санитарлы ада алау кезінде ж мыс аума ында, ү қ қ ғ ұ ғ ж мыс орында (т ра ты ж не т ра сыз), ндірістік ұ ұ қ ә ұ қ ө б лмелерде, с йкес технологиялы рдістер кезінде ө ә қ ү ж ргізіледі. лшемдерді ж ргізу т ртібі, зерттеу к лемі, ү Ө ү ә ө н ктелерді та дау, максимальды бір реттік ж не орташа ү ң ә ауысымды ШРЕК бойынша ба ылау ж ргізу, д рігермен, қ қ ү ә тексеру ма сатына, е бек жа дайыны к йіне, Т -ды қ ң ғ ң ү Ғ Қ ң талаптарына байланысты аны талынады. Тексеру ма саты қ қ мен себептері орытындыда к рсетіледі. қ ө

Нысан а шы ар алдында д рігер тексеру к лемін ж не ғ ғНысан а шы ар алдында д рігер тексеру к лемін ж не ғ ғ ә ө ә сапалы рамын, сынама алу н ктелерін аны тап қ құ ү қ алады. Ж мыс зонасы (к сіпорын ала ы) ауасын ұ ә ң зертханалы зерттеу санитарлы-химиялы зертханамен қ қ ж ргізіледі; шу, діріл, ЭМ ж не т. б. иондаушы емес ү Ө ә с улелерді де гейі – иондаушы емес с улелерге ә ң ң ә ба ылау жасайтын б лімшелермен ж ргізіледі. қ ө ү

Тексеру ж ргізу барысында д рігер міндетті: ү ә • 1. зертханамен ( атыстыТексеру ж ргізу барысында д рігер міндетті: ү ә • 1. зертханамен ( атысты б лімшелермен), қ ө к сіпорын кімшілігімен нысан а шы у к ні мен ә ә ғ ғ ү уа ытын келісуге; қ • 2. сынама алу а атысу ж не сынамалар алу а ғ қ ә ғ басшылы жасау а; қ ғ

 • 3. тексеру ж ргізу кезінде технологиялы шектер мен ү қ техникалы • 3. тексеру ж ргізу кезінде технологиялы шектер мен ү қ техникалы ауіпсіздікті са талуына жауап беретін қ қ ң қ к сіпорын кімшілігі адамыны болуын амтамасыз ә ә ң қ етуге; • 4. тексеру барысында ндірістік рдіс талаптарыны ө ү ң санитарлы нормалар мен ережелерге с йкестігін қ ә аны тау а. Технологиялы рдісті ата б зылыстары қ ғ қ ү ң қ ң ұ бол ан жа дайда тексеруді то тату а; ғ ғ қ ғ технологиялы рдістерді , сантех рылымдарды қ ү ң құ ң ж мысы б зыл анда, оларды ж мыс істеу т ртібі ұ ұ ғ ң ұ ә б зыл анда ж не т. б. хаттама а с йкес тіркеме ұ ғ ә жасалынады

Тексеру барысында т мендегілерді к рсете отырып ө ө зертханалы зерттеу хаттамасын толтырады: Тексеру барысында т мендегілерді к рсете отырып ө ө зертханалы зерттеу хаттамасын толтырады: қ • ауа сынамасын алу орны; • сынама алу ма саты; қ • б лмелерді сипаттамалары; ө ң • технологиялы рдісті сипаттамасы; қ ү ң • олмен істелінетін ж мыстарды болуы; қ ұ ң • негізгі ластану к здеріні болуы; ө ң • б лмелерді сызбалары; ө ң • нысанды таныстырушы адамны лауазымы, аты ж ні; ң ө • ауа сынамасын ал ан адамны лауазымы, аты ж ні; ғ ң ө c ызба бойынша сынама алу н ктелері ү

Жабы б лмелерді ауасын зерттеу, физикалы қ ө ң қ факторларынЖабы б лмелерді ауасын зерттеу, физикалы қ ө ң қ факторларын лшеу хаттамалары санитарлы тексеру ө қ актісіні орнын басады. Шу, діріл, ЭМ ж не т. б. ң Ө ә лшемдері бойынша хаттаманы иондаушы емес ө с улелерге ба ылау жасау б лімшелеріні маманы ә қ ө ң толтырады. Егер иондаушы емес с улелерге ба ылау ә қ жасау б лімшесінде д рігер болса, онда орытындыны ө ә қ сол толтырады. сыныстар, ескертулер е бек гигиенасы Ұ ң б ліміні д рігерімен бірлесіп жасалынады. Жабы ө ң ә қ б лмелерді ауасын зертханалы ба ылау, ШРЕК ө ң қ қ ( Ш Д) та дау хаттамасы, ескертулер, сыныстар Ә Қ ң ұ бойынша орытынды кімшілік атына зертханадан қ ә зерттеу н тижелерін алысымен е бек гигиенасы ә ң д рігерімен толтырылады ә

АС Қ бойынша ба қ ыланатын объектілерде е ң бекті ң гигиеналы қАС Қ бойынша ба қ ыланатын объектілерде е ң бекті ң гигиеналы қ жа ғ дайлары аны қ талынады, ж ұ мысшыларды ң денсаулы қ жа ғ дайы ж ә не о ғ ан ө ндіріс ортасыны ң факторларыны ң ә сері ба ғ аланады. Аурушылды қ де ң гейіне, к ә сіптік уланулар мен аурулар де ң гейіне ж ә не құ рылымына аса к өң іл аударылады. Сонымен қ атар алдын ала ж ә не кезе ң дік мед. тексерулермен ж ұ мысшыларды ң қ амтамасыз етілуі, уа қ тылы ж ү ргізілуіне, жас ө спірімдер мен ж ү кті ә йелдерді ң е ңң бек ету жа ғ дайы да тексеріледі, е ң бек жа ғ дайын сауы қ тыру бойынша алын ғ ан м ә ліметтерді жина қ тап алдын алу шараларын негіздейді.