ТА ЫРЫП 14. АЙМА ТЫ Қ Қ Ң

Скачать презентацию ТА ЫРЫП 14. АЙМА ТЫ Қ Қ Ң Скачать презентацию ТА ЫРЫП 14. АЙМА ТЫ Қ Қ Ң

lekciya_14.ppt-2037957070.ppt

 • Размер: 2.1 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 30

Описание презентации ТА ЫРЫП 14. АЙМА ТЫ Қ Қ Ң по слайдам

ТА ЫРЫП 14. АЙМА ТЫ Қ Қ Ң ЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫ Ә Қ М СЕЛЕЛЕРІ Ә ТА ЫРЫП 14. АЙМА ТЫ Қ Қ Ң ЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫ Ә Қ М СЕЛЕЛЕРІ Ә Д ріс жоспары (1 са ат) ә ғ 1. Р-ны шал ай аудандарыны Қ ң ғ ң леуметтік-экономикалы м селелері. ә қ ә 2. Айма ты ж мыспен амту, ж мыссызды қ қ ұ қ м селелері. ә 3. азіргі кезе дегі Р- ы кедейлікті шешу жолдары Қ ң Қ ғ дебиеттер: Ә 8, 17, 19, 21, 22, 23 -26, 33, 35 Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

С ра 1. Р-ны шал ай аудандарыны ұ қ Қ ң ғ ң леуметтік-экономикалы мС ра 1. Р-ны шал ай аудандарыны ұ қ Қ ң ғ ң леуметтік-экономикалы м селелері ә қ ә 2014 жылды 1 а тарына аза стан ң қ ң Қ қ Республикасында 175 кімшілік аудан, 87 – ә ала, 31 – кент, 6828 – ауылды елді мекен қ бар, соны ішінде шал ай аудандар — 67. ң ғ Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

 Айма ты салада ы т рлі ылыми қ қ ғ ү ғ институттарды мамандарымен Айма ты салада ы т рлі ылыми қ қ ғ ү ғ институттарды мамандарымен ң айма тар қ жіктемесіні (типология) ң лкен к лемі ү ө делген. Негізгі типология 3 лшемге ие: өң ө — леуметтік-экономикалы даму де гейі; ә қ ң — даму ар ыны; қ қ — таби и-географиялы жа дайлар (климат, ғ қ ғ ел орталы ына атысты орналасуы ж не ғ қ ә т. б. ). Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

Шал ай аудандарда ы к лік ж не ғ ғ ө ә тасымалдау м селелері әШал ай аудандарда ы к лік ж не ғ ғ ө ә тасымалдау м селелері ә К лік ө ж не ә тасымалдау Шал ай аудандарда ы жолдарды ғ ғ ң дамыма анды ы азаматтарды е бек ғ ғ ң ң мобильділігіне кедергі жасап, халы а ққ мірлік ма ызды ызметтерді ол ө ң қ жетімділігін аны тайды: медициналы қ қ к мекті уа ытылы к рсетілуі, білім ө ң қ ө беру орындарыны , м дени-т рмысты ң ә ұ қ объектілер, сауда орталы тарыны ж не қ ң ә т. б. Мысалы, Шы ыс аза стан, ғ Қ қ Алматы, ызылорда ж не Қ ә ара анды облыстарыны шал ай Қ ғ ң ғ аудандары жо арыда ы ғ ғ сипаттамалар а с йкес келетін ғ ә айма тар болып есептеледі. қ Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

 Кесте 1 – Р шал ай аудандарында ы білім беру м селелері Қ ғ Кесте 1 – Р шал ай аудандарында ы білім беру м селелері Қ ғ ғ ә БІЛІМ БЕРУ компьютерлік техникамен жабды талу қ мектептерді аз комплектілігі ң жабды тал ан физика, химия, биология кабинеттеріні , лингафонды қ ғ ң қ ж не мультимедиялы кабинеттерді болмауы немесе нашар ә қ ң жабды талуы қ Интернет желісіне шы у сапасыны т мендігінен интерактивті ғ ң ө жабды тарды пайдаланумен саба ткізу нормаларыны қ қ ө ң орындалмауы м гедек балалар шін йде о ыту сапасыны т мен болуы ү ү ү қ ң ө БТ- т мен н тижелері Ұ ң ө ә Мысалы, ара анды облысында ы шал ай аудандарда ы аз комплектілі мектептерде Қ ғ ғ жаратылыстану-математика, а ылшын тілі п ндері педагогтары тапшы ғ ә. Білім беру б лімдеріні м ліметтеріне с йкес, ауылды мектептерді 81%-ы ке интернет ө ң ә ә қ ң ң желісіне олжетімділігі бар. Алайда, тексеріс барысында лытау, А то ай, ар аралы, қ Ұ қ ғ Қ қ Б ар-Жырау, Н ра аудандарында ы интернет жылдамды ыны жасал ан шарт а с йкес ұқ ұ ғ ғ ң ғ қ ә келмейтіні аны талды. қ Жыл сайын ауылды мектептердегі БТ балдары алалы тан лде айда т мен болады. қ Ұ қ қ ә қ ө 2014 жылы айырмашылы 10, 8 балды рады (77, 5 ж не 66, 7). қ құ ә Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

Шал ай аудандарда ы денсаулы са тау ғ ғ қ қ м селелері ә Денсаулы Шал ай аудандарда ы денсаулы са тау ғ ғ қ қ м селелері ә Денсаулы қ са тау қ аламен салыстыр анда кедей халы ты Қ ғ қ ң басым болуына байланысты халы ты қ ң лім к рсеткіштері, т рлі ауру а ө ө ү ғ шалды у к рсеткіштері жо ары. ғ ө ғ Ал аш ы медико-санитарлы к мек ғ қ қ ө к рсету сапасыны т мен болуыны ө ң басты себебі – кімшілік орталы тардан, ә қ облысты ауруханалардан алша болуы. қ қ Шал ай аудан/ауылдарда д ріханаларды ғ ә ң тапшылы ы. Мысалы, халы саныны ғ қ ң к п болмауына байланысты жеке ө фармкомпаниялар здеріні пункттерін ө ң ашу а ызы ушылы тудырмайды. ғ қ Білікті кадрларды тапшылы ы. ң ғ Мысалы, Жамбыл облысыны ң шал ай ғ аудандарында д рігер мамандарды ә ң тапшылы ы бай алды (2013 жылы 216 ғ қ д рігерлік вакантты орындар болды). ә

Шал ай аудандарда ы ауыз су м селелеріғ ғ ә Ауыз су тапшылы ы ғ АуызШал ай аудандарда ы ауыз су м селелеріғ ғ ә Ауыз су тапшылы ы ғ Ауыз су м селесі гепатит, ішек аурулары ә ж не т. б. аурулар а келеді. ә ғ ә кіметтік «А б ла » ба дарламасыны Ү қ ұ қ ғ ң тиесілі орындалмауы: А) жа адан т р ызыл ан су бырларыны ң ұ ғ ғ құ ң тиесілі пайдаланылуы амтамасыз қ етілмеуде; Б) ба дарламалар а б лінетін аражаттарды ғ ғ ө қ ң тиесілі игерілмеуі. Мысалы, О О 900 т р ылы ты Қ ұ ғ қ пункттеріні 488 -і ауыз су тапшылы ына ң ғ ие (оны ішінде Ма таарал, Сарыа аш ң қ ғ аудандары ж не т. б. ). ә 2013 жылды зінде О О т р ылы ты ң ө Қ ұ ғ қ пункттеріне ауыз су жеткізуге шамамен 8 млрд. те ге (53 млн. доллар) б лінгенімен, ң ө н тижелерге к іл толмайды. ә өң Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

Шал ай аудандарда ы кадрлар тапшылы ы ғ ғ ғ м селелері ә Кадрлар тапшылы ыШал ай аудандарда ы кадрлар тапшылы ы ғ ғ ғ м селелері ә Кадрлар тапшылы ы ғ «Дипломмен ауыл а» мемба дарламасы ғ ғ республиканы шал ай аудандарына жас ң ғ мамандарды даярлануын амтиды. Со ы 5 ң қ ңғ жыл ішінде ауылдар а 6000 -нан астам ғ мамандар ба ыттал ан. ғ ғ Алайда ба дарламаны келесідей ғ ң кемшіліктері бар: — кейбір аудандарда жас мамандарды т р ын ң ұ ғ ймен амтамасыз етілмеуі; ү қ — жас мамандарды к терілуге берілген ң ө аражаттарды алып, зге ма саттар а қ ө қ ғ пайдалануы, ауылдан кетуі; Мысалы, 2013 жылы к терілу ө аражаттарын (2 млн. астам) ала отырып, қ леуметтік шарт талаптарын орындама ан ә ғ (ауылдан кетіп ал ан) мамандарды саны қ ғ ң бойынша к шбасшы ірлер: ө өң 1 орын – А мола облысы — 299 д рігерлер қ ә мен педагогтар; 2 орын – Солт стік аза стан — 270; ү Қ қ 3 орын — Павлодар облысы — 242 адам.

 Кесте 2 – Р шал ай аудандарында ы леуметтік-экономикалы Қ ғ ғ ә қ Кесте 2 – Р шал ай аудандарында ы леуметтік-экономикалы Қ ғ ғ ә қ м селелерді шешу бойынша мемлекет шаралары ә 1 К лік ө ж не ә байла ныс Жергілікті кімдіктер тарапынан жолдарды ж нделуіне назар ә ң ө аударылуда, сонымен атар бір атар облыстарды шал ай қ қ ң ғ аудандарында желісіз телефонизация ж не Интернет ткізілген. азір ә ө Қ ара анды облысында 16 базалы станция ж мыс жасап, Қ ғ қ ұ Б ар-Жырау, Осакаров, Жа ар а, Шет, А то ай аудандары амтыл ан ұқ ң қ қ ғ 2 Білім беру Р “ 2011 -2020 жж. Білім беруді дамыту” мемба дарламасы бойынша: Қ ғ мобильді сипатта ы мектептерді енгізілуі; р т р ылы ты пунктті ғ ң ә ұ ғ қ «мектеп автобустарымен» амтамасыз ету; ашы ты тан о ыту. қ қ қ 3 Денсау лы қ са тау қ — Р “ 2011 -2015 жж. Саламатты аза стан” мемба дарламасы бойынша Қ Қ қ ғ к лік медицинасыны енгізілуі (санитарлы авиация). 2011 жылы ал аш ө ң ғ рет Республикалы санитарлы авиация орталы ы ашылды (2013 ж. қ ғ 1355 к мек к рсетілген); 26 трассалы медико- т ару пункттері ө ө қ құ қ ашылды; — «Асар-Береке» о амды оры мобильдік медицинаны пайдаланумен, қ ғ қ қ ал аш ы к мек к рсетуде; ғ қ ө ө — “ аза станны шал ай аудандарында ы халы ты медициналы Қ қ ң ғ ғ қ қ зерттеу“ жобасы ше берінде “Жылжымалы емдеу-диагностикалы ң қ кешені“ ашылды; — кей ірлерді Денсаулы са тау бас армаларымен сертификаттал ан өң ң қ қ қ ғ мобильді д ріхана киоскілерін ашу жоспарлануда. ә

С ра 2. Айма ты ж мыспен амту, ұ қ қ қ ұ қ ж мыссыздыС ра 2. Айма ты ж мыспен амту, ұ қ қ қ ұ қ ж мыссызды м селелері ұ қ ә «Н рлы жол – болаша а бастар жол» ұ ққ атты 11. 2014 ж. аза стан хал ына Жолдауында Қ қ қ елбасымыз Н. . Назарбаев жа адан туындайтын Ә ң сырт ы ауіптерді ескере отырып, экономиканы қ қ дамыту шін бізге іскерлік белсенділік пен ү ж мысбастылы ты ұ қ амтамасыз етуді жа а қ ң ң ба дарлары ажет. Ондай ба дар ретінде ғ қ ғ «Н рлы ұ жол» жа а экономикалы саясатын ң қ атап туге ө болады. Тек жол рылыстары ар ылы ана жа а құ қ ғ ң 200 мы ж мыс орындары ашылады. Б л халы ты ң ұ ұ қ ң ж мыспен амтылуы мен табыстарыны артуын ұ қ ң білдіреді, — деген. Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

“ Нары қ с тсіздіктеріні ә ң ” белгісі ж мыссыздыұ қ Мемлекеттік араласу Е бек“ Нары қ с тсіздіктеріні ә ң ” белгісі ж мыссыздыұ қ Мемлекеттік араласу Е бек ң нары ында ы ғ ғ ж мыспен ұ амту саясаты қ Белсенді ж мыспен амту ұ қ ба дары ғ — ж мыспен амтуды ұ қ ң мемлекеттік ызметтерін, қ ж мыссыздарды к сіби даярлауды ұ ә ң т рлі ба дарламаларын, ү ғ ж мысбастылы ты амтамасыз ететін ұ қ қ субсидияларды, леуметтік о амды ә қ ғ қ ж мыстарды ж не т. б. амтиды ұ ә қ Белсенді емес ба дарлары ғ мемлекет тарапынан олдау қ де гейін згертуді ( леуметтік ң ө ә т лемдер, ж мыссызды бойынша ө ұ қ ж рдема ылар ж не т. б. ) білдіреді ә қ ә Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ әСурет

аза станда ы ж мыспен амтуды белсенді ба дарламаларыны Қ қ ғ ұ қ ң ғаза станда ы ж мыспен амтуды белсенді ба дарламаларыны Қ қ ғ ұ қ ң ғ ң дамуы2008 -2010 жж. Халы ты ж мыспен қ ұ амту бойынша шаралар қ жоспары 2009 -2010 жж. Жол картасы Ж мыспен амту — 2020, ұ қ 2013 ж. бастап «Ж мыспен ұ амту 2020 Жол картасы» қ ба дарламалары ғ Ж мыс а орналастыру ұ қ о амды ж мыстар Қ ғ қ ұ К сіби даярлау ж не ә ә білікті арттыру леуметтік ж мыс Ә ұ орындары (субсидиялау) з ісін ашу а Ө ғ материалды к мек қ ө к рсету ө леуметтік ж мыс орындары Ә ұ Жастар практикасы Ауылды жерлерде микрокредит беру О ыту ж не леуметтік қ ә ә ж мыс орнына ұ ж мыс а ұ қ орналастырумен к шіру ө Ауылды т р ылы ты қ ұ ғ қ пункттерді инфра рылымды құ қ дамыту Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ әСурет

  2008 ж. 4 -ші то санында туында ан қ ғ лемдік аржы-экономикалы да 2008 ж. 4 -ші то санында туында ан қ ғ лемдік аржы-экономикалы да дарысты ә қ қ ғ ң к рделі жа дайында ү ғ айма ты ж мыспен қ қ ұ амту Стратегиясы немесе Жол картасы қ делді. Оны басты өң ң ма сатық – ж мыспен ұ амтуды амтамасыз етіп, т ра ты қ қ ұ қ постда дарысты даму шін жа дай жасау. ғ қ ү ғ Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасық әСурет 3 Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасық әСурет

Кесте 3 – 2008 -2013 жж. Р- ы е бек нары ыны негізгі индикаторлары ҚКесте 3 – 2008 -2013 жж. Р- ы е бек нары ыны негізгі индикаторлары Қ ғ ң 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Экономикалы белсенді халы қ қ , мы адам ң 8415, 0 8457, 9 8610, 7 8774, 6 8981, 9 9041, 3 Ж мыспен амтыл ан халы ұ қ ғ қ , мы ң адам 7857, 2 7903, 4 8114, 2 8301, 6 8507, 1 8570, 6 з бетінше ж мыспен Ө ұ амтыл андар қ ғ , мы адамң 2657, 8 2665 2704, 7 2720, 2 2693, 5 2620, 9 Ж мыссыз халы , мы адам ұ қ ң 557, 8 554, 5 496, 5 473, 0 474, 8 470, 7 Ж мыссызды де гейі ұ қ ң , % 6, 6 5, 8 5, 4 5, 3 5, 2 за мерзімді ж мыссызды Ұ қ ұ қ де гейі ң , % 2, 8 2, 5 2, 2 2, 1 2, 5 Жастар ж мыссызды ыны ұ ғ ң де гейі ң , % ( 15 -24 жас аралы ында ығ ғ ) 7, 4 6, 7 5, 2 4, 6 3, 9 Жастар ж мыссызды ыны ұ ғ ң де гейі ң , % (15 -28 жас аралы ында ығ ғ ) 8, 2 8, 5 6, 6 6, 3 5, 4 5, 5 Ескерту – Р статистика ж ніндегі Агенттікті м ліметтері, 2014 жыл Қ ө ң ә

 Жина ты зейнета ы ж йесі, міндетті қ қ қ ү леуметтік са тандыру сия Жина ты зейнета ы ж йесі, міндетті қ қ қ ү леуметтік са тандыру сия ты мемлекетпен ә қ қ сынылатын ызметтер ж не кепілдіктермен ұ қ ә амтылма ан қ ғ з бетінше ж мыспен ө ұ амтыл андарды қ ғ ң лесін ыс арту ү қ қ ма сатында делді: қ өң 2011 жылы “ Ж мыспен амту – 2020 ұ қ ба дарламасы” ғ (2015 жыл а арай з бетінше ғ қ ө ж мыспен амтыл андар де гейін 26%- а ұ қ ғ ң ғ дейін т мендету к зделеді). О ан ша ын ж не ө ө ғ ғ ә орта к сіпкерлік саласына к шу ар ылы ол ә ө қ қ жеткізу к зделеді; ө 2013 жылы «Ж мыспен амту 2020 жол ұ қ картасы» ба дарламасы ғ. Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасық ә Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасық ә

  Кесте 4 – 2013 жылы ара анды облысында ба дарламаны 1 -ші Қ Кесте 4 – 2013 жылы ара анды облысында ба дарламаны 1 -ші Қ ғ ғ ң ба ытыны іске асырылуы ғ ң № р/н Айма тар қ 2013 ж. ая тал ан қ ғ жобалар саны, бірлік 2013 ж. рыл ан құ ғ ж мыс орындарына ұ орнал-р саны, адам Оларды ішінде ң ба дарлама ғ атысушылары, адам қ Облыс бойынша 1019 650 1 Бал аш . қ қ 0 0 0 2 Жез аз ан . қ ғ қ 0 0 0 3 ара анды . Қ ғ қ 5 78 22 4 аражал . Қ қ 1 41 25 5 Саран . қ 1 7 4 6 Абай ауданы 12 98 68 7 Акто ай ауданы ғ 6 70 40 8 Б ар-Жырау ауданы ұқ 11 132 102 9 Жа ар а ауданы ң қ 7 120 66 10 ар аралы ауданы Қ қ 19 188 119 11 Н ра ауданы ұ 7 183 12 Осакаров ка ауданы 9 55 35 13 лытау ауданы Ұ 9 15 15 14 Шет ауданы

 Кесте 5 – 2013 жылы аза стан Республикасыны ірлерінде Қ қ ң өң Кесте 5 – 2013 жылы аза стан Республикасыны ірлерінде Қ қ ң өң ба дарламаны 2 -ші ба ытыны іске асырылуы ғ ң ірлер Өң ша ын несие ғ алушылар саны з ісін Ө аш андар қ осымша ашыл ан ж мыс Қ ғ ұ орындарына ж мыс а орналастырылды ұ қ барлы ы ғ Оны ішінде ж мыспен ң ұ амту Орталы тары ар ылы қ қ қ Р Қ 11 182 7 870 9 169 1 951 А мола қ 453 365 207 31 А т бе қ ө 305 199 339 175 Алмат ы облысы 819 576 629 55 Атырау облысы 1 029 737 505 187 Ш О Қ 2 875 2 102 2 459 67 Жамбыл 696 607 262 0 Б О Қ 602 471 878 35 ара анды Қ ғ 435 185 114 10 останай Қ 453 244 315 88 ызылорда Қ 1305 1 005 1 184 58 Ма ыстау ңғ 80 52 96 12 Павлодар 491 323 353 77 С О Қ 291 117 136 78 О О Қ

 Кесте 6 - 2013 жж. ара анды облысы бойынша ба дарламаны Қ ғ Кесте 6 — 2013 жж. ара анды облысы бойынша ба дарламаны Қ ғ ғ ң шінші ба ытыны іске асырылуы (адам) ү ғ ң Айма тар қ К сіптік даярлауә леуметтік ж м. орӘ ұ Жастар практикасы о уды қ ая та андар қ ғ ішінен ж мыс а ұ қ орналастырылды К сіптік ә даярлаудан кейін ЖО ар ылы қ орналастырылды ЖО Ә ая тады қ (адам) т р. ж м ұ ұ ыс а қ орналасу ЖП ая тады қ Т ра ты ұ қ ж мыс а ұ қ орналастыр ылды Облыс б-ша: 299 127 453 375 1100 535 Бал аш . қ қ 12 0 15 15 46 10 Жез аз ан . қ ғ қ 12 0 87 50 78 6 ара анды . Қ ғ қ 88 88 34 21 497 257 аражал . Қ қ 1 0 15 15 19 16 Приозерск . қ 9 9 31 31 8 6 Саран . қ 5 0 17 17 15 15 С ә тпаев . қ 5 0 3 3 39 9 Тем і ртау . қ 15 0 28 28 80 50 Шахтинск . қ 24 24 12 12 37 33 Абай ауданы 19 0 28 25 11 6 Акто ай ауд. ғ 10 0 15 13 31 5 Б ар-Жырау ұқ 21 0 10 10 50 50 Жа ар а ауд. ң қ 12 0 35 35 46 16 ар аралы ау Қ қ 22 5 10 10 18 3 Н ра ауданы ұ 9 0 45 25 49 17 Осакаров ауд. 12 1 23 23 29 3 лытау ауд. Ұ 6 0 21 21 8 7 Шет ауданы

Жастар ж мыссызды ыны м селесін шешу шін іске ұ ғ ң ә ү асырылатын баЖастар ж мыссызды ыны м селесін шешу шін іске ұ ғ ң ә ү асырылатын ба дарламалар ғ : 1. ЖОО т лектеріне арнал ан ү ғ «Жастар практикасы» ба дарламасы: 6 ай а созылады, 29 жас а дейінгі т лек, ғ ғ қ ү жала ы — 31 854 те ге. қ ң 2. “Дипломмен – ауыл а” ғ ба дарламасы: ғ бір реттік к терілу ж рдема ысы — 70 ЕАК (129 640 тенге); 15 ө ә қ жыл а т р ын й бойынша бюджеттік несие (ставкасы ғ ұ ғ ү 0, 01%, к лемі 1500 ЕАК (2 778 000 те ге). ө ң 3. “Жастар кадрлы резерві” қ ба дарламасы: жастар ғ ішінен елді бас арушылы кадрларын аны тау, іріктеу, ң қ қ қ даярлау (2009 -2012 жж. ба дарлама а атысу а 8 000 ғ ғ қ ғ астам жастар тініш білдіріп, іріктеу, тестілеуден 308 ө адам тті. ө Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

С ра 3. азіргі кезе дегі Р- ы кедейлікті шешу ұ қ Қ ң ҚС ра 3. азіргі кезе дегі Р- ы кедейлікті шешу ұ қ Қ ң Қ ғ жолдары Кедейлікті ң себептеріэкономикалы қ леуметтік-медиц ә иналы қ саяси демографиялы қ білім беру-біліктілік ірлік-география өң лы қ Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ әСурет 4 – Кедейлікті себептері ң

Кесте 7 – Кедейлікті аны тауда олданылатын к рсеткіштер мен қ қ ө т сініктер үКесте 7 – Кедейлікті аны тауда олданылатын к рсеткіштер мен қ қ ө т сініктер ү Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

Сурет 5 - Табысы к нк рісті е т менгі де гейіні ү ө ң ңСурет 5 — Табысы к нк рісті е т менгі де гейіні ү ө ң ң шамасынан т мен халы ты лесі, % ө қ ң ү Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

Халы кедейлігіні на ты сипаттамасын алу шін қ ң қ ү кедейлікті тере дік ң ңХалы кедейлігіні на ты сипаттамасын алу шін қ ң қ ү кедейлікті тере дік ң ң , ткірлік к рсеткіштері, ө ө Джини индексі олданылады. қ Кедейлікті ң тере дігі ң елді ң барлы хал ы қ қ бойынша есептелген, кедейлік де гейіне жетпей ң т р ан кедейлер ұ ғ табыстарыны ң орташа шамасын к рсетеді ө Кедейлікті ң ткірлігі ө о амда ы е қ ғ ғ ң кедей адамны ң аншалы ты қ қ «кедей» екендігін к рсетеді, я ни ө ғ кедей халы ты қ ң арасында ы ғ те сіздікті ң сипаттайды Табыстарды б луді ө ң ркелкілік коэффициенті — ә Джини индексі (табыстар те дігіні статистикалы ң ң қ лшемі 0 -1 -ге дейін ө ауыт иды, 0 -де халы ты қ қ ң барлы топтарында ы қ ғ табыстарды ш б сіз ң ү ә те дігін білдіреді, 1 -де ң барлы табыс адамдарды қ ң бір тобына тиесілі бол ан ғ жа дайда табыстрады ғ ң ш б сіз те сіздігін ү ә ң білдіреді) Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

 Кесте 8 - 2008 -2013 жж. аралы ында ы кедейлікті ғ ғ ң к Кесте 8 — 2008 -2013 жж. аралы ында ы кедейлікті ғ ғ ң к рсеткіштері ө 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Кедейлік тере дігі ң , % 2, 3 1, 1 0, 9 0, 5 0, 4 Кедейлік ткірлігі ө , % 0, 7 0, 3 0, 1 орлар Қ коэффициенті , есе 6, 2 5, 3 5, 7 6, 10 5, 86 5, 63 Джини индексі 1) ( децилдер бойынша ) 0, 288 0, 267 0, 278 0, 289 0, 284 0, 276 Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

Сурет 6. 2013 жыл ы аза стан ірлері бойынша кедейлік ғ Қ қ өң де гейіСурет 6. 2013 жыл ы аза стан ірлері бойынша кедейлік ғ Қ қ өң де гейі ң Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

 Кесте 9 - ірлік кедейлікті топтастыруӨң 2013 жылы кедейлік де гейі ң бойынша топтар Айма Кесте 9 — ірлік кедейлікті топтастыруӨң 2013 жылы кедейлік де гейі ң бойынша топтар Айма атауық Т мен ө (2, 6– 4, 4%) Астана ж не Алматы алалары ә қ , ара анды Қ ғ , Павлодар ж не А мола ә қ облыстары Орташа (5, 3 -6, 7%) Жамбыл , Солт стік аза стан ү Қ қ , А т бе қ ө , Алматы , Атырау , останай Қ ж не ызылорда облыстары ә Қ Жо ары ғ (8, 4 -11, 6%) Шы ыс аза стан, О т стік ғ Қ қ ң ү аза стан ж не Ма ыстау Қ қ ә ңғ облыстары Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

Кедейлік м селесін шешуге атысты мемлекетпен ә қ жасалып жат ан шаралар кешені: қ 1.Кедейлік м селесін шешуге атысты мемлекетпен ә қ жасалып жат ан шаралар кешені: қ 1. Мемлекеттік ба дарламалар ғ : — 2000 -2002 жж. кедейлік ж не ж мыссызды пен к ресу ә ұ қ ү Ба дарламасы; ғ — 2003 -2005 жж. аза стан Республикасында кедейлікті т мендету Қ қ ө бойынша Ба дарлама; ғ — 2005 -2007 жж. аза стан Республикасында ы халы ты ж мыспен Қ қ ғ қ ұ амту ба дарламасы; қ ғ — 2008 -2010 жж. халы ты ж мыспен амту ж йесін жетілдіру қ ұ қ ү бойынша аза стан Республикасы кіметіні шаралар Жоспары; Қ қ Ү ң — Жол картасы – 2009 жыл; — Ж мыспен амтуды Жол картасы – 2020 – 2011 жыл; ұ қ ң — Ж мыспен амту 2020 Жол картасы – 2013 жыл; ұ қ — Б ДБ Р Е бек ж не халы ты леуметтік министрлігімен ҰҰ Қ ң ә қ ә бірлесе отырып 2012 -2015 жж. арнал ан кедейлікті т мендету ғ ө бойынша ба дарлама делді; ғ өң Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә

2. Мемлекеттік ж рдема ылар: ә қ - азаматты о ам, соны 2. Мемлекеттік ж рдема ылар: ә қ — азаматты о ам, соны ішінде ылыми-зерттеу институттар, қ қ ғ ң ғ кіметтік емес ж не діни йымдарды атысуы; ү ә ұ ң қ — аз амтыл ан отбасыларын олдау ма сатында атаулы леуметтік қ ғ қ қ ә к мек к рсету; ө ө — 18 жас а келмеген балалары бар отбасыларына мемлекеттік қ ж рдема ы т леу; ә қ ө 3. зге шаралар: Ө — 2010 жылы «Шы ыс Еуропа ж не ТМД елдеріндегі инклюзивті ғ ә нары тарды дамыту (15 елде олданылуда) сынысы жасалды. қ қ ұ Инклюзивті нары тар қ – ндірушілер, ша ын елде к сіпкерлер, ө ғ ә жалдамалы ж мыскерлер, клиенттер мен т тынушылар ретінде ұ ұ халы ты лжуаз топтарын тартатын нары тар; қ ң ә қ — Азия даму банкі (АДБ) мемлекеттік-жеке меншік ріптестікті ә кедейлікпен к ресуді жолы ретінде сынды. Я ни мемлекетті ү ң ұ ғ ң олдауымен ша ын ж не орта бизнесті дамыту; қ ғ ә — 2014 жылы «Кедейлікті же уді Жол картасы» ба дарламасыны ң ң ғ ң делуі сынылды (адам а салынатын инвестициялар, өң ұ ғ к сіпкерлікті ж не инфра рылымды дамыту); ә ә құ — Кедейлік к рсеткіштерін есептеу дістемесін згерту сынылды. ө ә ө ұ Экономикалы теория ж не МЖБ кафедрасы қ ә
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.