Та ырыбы: қ Семіздікті эндокриндік т ріні ң

Скачать презентацию Та ырыбы: қ Семіздікті эндокриндік т ріні ң Скачать презентацию Та ырыбы: қ Семіздікті эндокриндік т ріні ң

semіzdіktің_endokrindіk_tүrіnің_morfologiyalyқ_sipaty.ppt

 • Размер: 2.7 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 32

Описание презентации Та ырыбы: қ Семіздікті эндокриндік т ріні ң по слайдам

Та ырыбы: қ Семіздікті эндокриндік т ріні ң ү ң морфологиялы сипаты қморфологиялы сипатық Орында ан:Та ырыбы: қ Семіздікті эндокриндік т ріні ң ү ң морфологиялы сипаты қморфологиялы сипатық Орында ан: Алиева Г. Ш. ғОрында ан: Алиева Г. Ш. ғ Тексерген: Ны ызбаева Р. Ж ғТексерген: Ны ызбаева Р. Жғ ара анды 2013 Қ ғара анды 2013Қ ғ

 Кіріспе Негізгі б лімө Этиологиясы Патогенезі Жіктелуі Біріншілік семіру Екіншілік семіру Семіруден алдын-алу са тандыру Кіріспе Негізгі б лімө Этиологиясы Патогенезі Жіктелуі Біріншілік семіру Екіншілік семіру Семіруден алдын-алу са тандыру мен емдеу т сілдеріні негіздері қ ә ң орытынды Қ олданыл ан дебиеттер Қ ғ ә

Семіру – организмде шглицеридтерді тым жиналып ү ң алуымен к рінетін дерттік жа дай. Семіру – организмде шглицеридтерді тым жиналып ү ң алуымен к рінетін дерттік жа дай. қ ө ғалуымен к рінетін дерттік жа дай. қ ө ғ Семіру барлы зат алмасу қ б зылыстарыны ішінде е жиі ұ ң ң кездесетіні. Ересек адамдарды ңкездесетіні. Ересек адамдарды ң 3030 %% -дан 60%- а дейіні арты ғ қа дейіні арты ғ қ салма ымен к зге т седі. йелдерді ғ ө ү Ә ңсалма ымен к зге т седі. йелдерді ғ ө ү Ә ң арасында семіздік ерлерге ара анда қ ғ ш есе жиі кездеседі. Жастарды ү ңш есе жиі кездеседі. Жастарды ү ң арасында семіруді жиілеп бара ң жат аны назар аударарлы. М селен, қ қ әжат аны назар аударарлы. М селен, қ қ ә 3333 %% ер адамдарды ж не 45 ң ә ер адамдарды ж не 45ң ә %% йелдерді арасында семіру 20 -35 ә ң жас аралы ында кездеседі. ғ

 Адам олданылатын та амны калория қ ғ ң м лшері организмні энергетикалы ө ң Адам олданылатын та амны калория қ ғ ң м лшері организмні энергетикалы ө ң қ ж мсауларыны артыл ан ша та, семіздік ұ ң ғ қ дамиды. Оны жиі кездесетін себептеріні ң ң бірі-д рыс тама танбау ұ қ ( шамадан тыс тама қ абылдау, негізгі та ам к лемін кешкі қ ғ ө са аттарда абылдау ғ қ ) ж не физикалы ә қ ж ктемені азаюы. Т ым уалай отырып, ү ң ұқ қ аны тал ан себептер: егер ата-анасы мен қ ғ кесі де арты салма ты бол анда-80 ә қ қ ғ % , егер ары тау болып келсе, баласында-14 қ % жа дайда осы ауру дамиды. ғ

 Семіздікті барлы т рінде май алмасуын ң қ ү реттейтін орталы механизмдері б зылады. Семіздікті барлы т рінде май алмасуын ң қ ү реттейтін орталы механизмдері б зылады. қ ұ Гипоталамуста аны у орталы ы қ ғ ғ ( вентромедиалды ядро ) ж не т бет орталы ы ә ә ғ орналас ан, олар тама абылдауды здігінен қ қ қ ө реттеп т рады. Гипоталамусты абынулы ұ ң қ қ немесе жара аттанулы за ымдануы осы қ қ қ орталы тарды оздырып, т бетті л айтады, қ қ ә ұ ғ ол гипоталамусты семіздікке келеді. қ ә

 Біріншілік ( алиментарлы -констиқ туциялы семіздік, б л қ ұ отбасылы к рініс қ ө Біріншілік ( алиментарлы -констиқ туциялы семіздік, б л қ ұ отбасылы к рініс қ ө ) Екіншілік ( гипоталамусты ж не қ ә эндокриндік семіздік )

 I сатысында – арты салма алыпта ыдан қ қ қ ғ 20 -29 I сатысында – арты салма алыпта ыдан қ қ қ ғ 20 -29 % арты қ II сатысында – 30 -49 % III сатысында – 50 -99 % IV сатысында – 100 % Денені д рыс салма ын білу шін арнайы ң ұ ғ ү кестелер олданады немесе дене салма ыны қ ғ ң ріпсанын есептейді, ол шін денені ә ү ң салма ын ғ ( кг ) бойды4 9 зынды ғ ына ( м ) б ліп, ө квадратын шы арады, алыпты жа дайда ол ғ қ ғ 20, 0 -24, 9 те ң

 Біріншілік семіру- май тіні мен гипоталамусты ң арасында ы ғ гормондарды ң байланыстарыны Біріншілік семіру- май тіні мен гипоталамусты ң арасында ы ғ гормондарды ң байланыстарыны ң б зылыстарынан ұ липостазды қ н ктені жо ары ү ң ғ к теріліп кетуімен ө к рініетін дерттік ө жа дай. ғ

 1994 -жылы Дж. Скотт “ то тық қ ” жа дайда ғ апидоциттер пептидтік гормон 1994 -жылы Дж. Скотт “ то тық қ ” жа дайда ғ апидоциттер пептидтік гормон – лептин ндіретінін ашты. Лептин гипоталамусты ө ң вентромедиалды ядроларына сер етеді де қ ә тойыну сезімін білдіреді. Лептинні сер нен ң ә ә ашты сезіміні орталы ында қ ң ғ нейропептид Y ндірілуі азаяды. ө

 Ашты сезімін туындатып, т бетті ашылуына қ ә ң келеді ә Кейбір эндокринді бездерді гипофиз Ашты сезімін туындатып, т бетті ашылуына қ ә ң келеді ә Кейбір эндокринді бездерді гипофиз ар ылы ң қ ж не гипофизден тыс реттелулеріне атысады ә қ Инсулин ндірілуін арттырады ө Тама абылдау а т рткі болады қ қ ғ ү Апидоциттерде май жиналуына келеді ә

 Біріншілік семіруді ң дамуына т ым ұқ уалаушылы ты да қ қ ң ма ызы Біріншілік семіруді ң дамуына т ым ұқ уалаушылы ты да қ қ ң ма ызы зор. ң Ата-анасыны біреуінде ң семіздік болса, онда оларды ту ан ң ғ балаларыны 56 ң % -да семіруге бейімділік болады. Ал, екі бірдей толы адамнан туыл ан қ ғ балаларды 78 ң % -да артынан семіру пайда болады.

 Зат алмасу б зылыстары ұ ( лептин жеткіліксіздігі, нейропептид дайы арты т зілуі ұ Зат алмасу б зылыстары ұ ( лептин жеткіліксіздігі, нейропептид дайы арты т зілуі ұ қ ү ) Май тіндерінде липопротейдлипаза ферменттін ң белсенділігі к тері кі болады ө ң Тойыну сезімі орталы ыны серотонинге сезімталды ы ғ ң ғ т мен ө Адипоциттерді В-адреномиметиктерге сезімталды ы аз ң ғ гипоталамусты инсулинге сезімталды ы т мендеген ң ғ ө Гиперплазиялы ж не аралас семірулер кездерінде май қ ә жасушаларыны саны к бейеді ң ө

 Осы келтірілгендерге байланысты семіруді б л т рін ң ұ ү емдеу оректенуді азайту мен Осы келтірілгендерге байланысты семіруді б л т рін ң ұ ү емдеу оректенуді азайту мен емдік гимнастикалар а қ ғ ана ба ытталып оймауы керек. Негізгі потогенездік ғ ғ қ емшаралар организмде лептинні де гейін к теруге ң ң ө ба ыттал аны ж н ғ ғ ө Сонымен липозтазды ж йеде гипоталамус, ішек қ ү гормондары, б йрек сті бездері, й ыбезді ү ү ұ қ ң В-жасушалары ж не май тіні аралы атынастарды ә қ қ ң ма ызы те зор. Оларды зара серлері дене ң ө ә салма ыны т ра тылы ын ж не организмні ғ ң ұ қ ғ ә ң метаболизмдік м тажды ына с йкес оректену т ртібін ұқ ғ ә қ ә амтамасыз етеді қ

 Екіншілік семіру- бастап ы қ кездерінде апидоциттер мен гипоталамусты арасында ы ң ғ байланыстарыны Екіншілік семіру- бастап ы қ кездерінде апидоциттер мен гипоталамусты арасында ы ң ғ байланыстарыны алыпты ң қ жа дайында организмде ғ энергия шы ындалуы азаюына ғ ж не майларды жиналуына ә ң келетін дерттік ә б зылыстарды болуы ұ ң салдарынан дамитын синдром. Ол рт рлі эндокриндік ә ү аурулар н тижесінде ә бай алады қ

 Ж йкелік эндокриндік б зылыстарды дамуы ү ө ұ ң н тижесінде бай алатын семіру. Ж йкелік эндокриндік б зылыстарды дамуы ү ө ұ ң н тижесінде бай алатын семіру. Б л семіруді ә қ ұ гипоталамусты -гипофиздік қ ( орталы тық қ ) , бас а эндокриндік бездерді ызметі қ ң қ б зылыстарына байланысты ұ ( шеткерілік ) семіру деп ажыратады

 Орталы ты т рі гипоталамус пен гипофизді қ қ ү ң к птеген б ліністері Орталы ты т рі гипоталамус пен гипофизді қ қ ү ң к птеген б ліністері кезінде бай алады. Б л ө ү қ ұ б ліністерге: гипофизді базофилдік аденомасы ү ң ( Иценко-Кушинг ) , жекелеген гипофитуитаризм, гипофиздік ергежейлік т. б синдромдарды келтіруге болады. Шеткерілік т рі: Иценко-Кушинг синдромы, ү инсулинге т уелсіз антты диабетті екінші т рі, ә қ ң ү гипотиреоз, гипогонадизм, инсулинома т. с. с шеткері бездерді дерттерінде кездеседі ң

 Прадер-Вилли синдромы Лоуренс-Мун-Барде-Бил синдромы Стюарт-Морганьи-Морель синдромы Альстрем синдромы Карпентер синдромы Прадер-Вилли синдромы Лоуренс-Мун-Барде-Бил синдромы Стюарт-Морганьи-Морель синдромы Альстрем синдромы Карпентер синдромы

 Май жасушаларыны жалпы ң саны згермей оларды ө ң іштеріндегі май тамшыларыны к лемі Май жасушаларыны жалпы ң саны згермей оларды ө ң іштеріндегі май тамшыларыны к лемі ң ө л айып кетуімен к рінеді. ұ ғ ө алыпты жа дайда оларды Қ ғ ң к лемі 0, 3 мкл шамасында ө болса, гипертрофиясы кезінде 1, 0 мкл-ге дейін жетеді. Содан апидоциттерді к лдене ң ө ң диаметрі лкейеді. ү

 Май жасушаларыны жалпы ң саны алыптыдан к бейіп қ ө кетуімен к рінеді. Дене ө Май жасушаларыны жалпы ң саны алыптыдан к бейіп қ ө кетуімен к рінеді. Дене ө салма ы те лкен м лшерге ғ ө ү ө жетеді. Семіруді б л т рі ң ұ ү гипертрофиялы т ріне қ ү ара анда ерте жаста қ ғ бай алады. Ол іштегі бала қ туылмай т рып ж не ұ ә емшектегі балалы ша қ қ кездерінде кездесуі м мкін. Т ым уалаушылы ү ұқ қ қ ма ызы зор. Ересектерде де ң кездеседі.

 Майды б кседе, жамбаста, санда, денені т менгі ң ө жа тарында, негізі йелдерге т Майды б кседе, жамбаста, санда, денені т менгі ң ө жа тарында, негізі йелдерге т н жиналу. йткені қ ә ә Ө еркектер мен йелдерді жынысты гормондары май ә ң қ тініні р т рлі б ліктерінде а 2 -катехоламиндік ң ә ү ө рецепторларды б лінуіне р илы сер етеді. Май ң ө ә қ ә тініні р т рлі б ліктерінде рт рлі гормондар ң ә ү ө ә ү ндіріледі. М селен, гиноидты семіру кезінде ө ә қ апидоциттерде эстрогендер арты ндірілуінен анти қ ө атерогендік сер бай алады, ал андроидты семіру ә қ қ кезінде андрогендер арты ндірілуіден, керісінше қ ө атеросклероз дамуына ауіп т неді. Гиноидты семіру қ ө қ жартылай гиперплазиялы т рде болады. Сонды тан қ ү қ оны емд ммен емдеу онша болмайды. ә

 Андроидты семіру- майды денені жо ар ы қ ң ң ғ ғ б ліктеріне, іште Андроидты семіру- майды денені жо ар ы қ ң ң ғ ғ б ліктеріне, іште ж не іш рылыстарында ө ә құ жиналуы. Ол еркектерге т н семіру. ә Аралас ан семіру- андроидты ж не гиноидты қ қ ә қ т рлері біріккен т рде кездеседі ж не ү ү ә андроидты т рге т н атеросклероз ж не оны қ ү ә ә ң ас ынуларына к тері кі ауіп- атер са талады. қ ө ң қ қ қ

 Семіруден алдын-ала са тану мен емдеу т сілдеріні қ ә ң негізінде, оректенущді т Семіруден алдын-ала са тану мен емдеу т сілдеріні қ ә ң негізінде, оректенущді т ртібін са тауды ма ызы те қ ң ә қ ң ң ө зор. Тама ты нарлылы ын онда ы ас т зын, т тті қ ң құ ғ ғ ұ ә ж не ащы та амдарды шектеп, б лшектеп, жиі ә ғ ө ( 5 -6 рет ) оректену ажет. Тама тын нарлылын к н бойына қ құ ү д рыс б лу ерекше ма ызды. Тама пен т сетін ұ ө ң қ ү энергияны 70 ң % -ы к нні бірінші жартысына ү ң ( ауыз ашар, екінші ауыз ашар, т скі ас ү ) келуі керек, оны тек ң 30 % -ы т стен кейінгі астанулар а ү ғ ( т стен кейінгі, кешкі ү ж не жатар алдында ы ас ә ғ ) келгені д рыс. Жатар ұ алдында ы астану йы тарды алдында 2 са ат б рын ғ ұ қ ң ғ ұ болуы ажет. Тама тануды осындай т ртібінде қ қ ң ә организмге тама пен т сетін энергияны негізгі б лшегі қ ү ң ө ж мыс уа ытында ы кеткен шы ынын толтырады да, ұ қ ғ ғ май т рінде ор а жиналуы азаяды. ү қ ғ

 Д рыс оректену негізінде – сапалы рамы ұ қ қ құ жа ынан организмге Д рыс оректену негізінде – сапалы рамы ұ қ қ құ жа ынан организмге ажетті м лшерде ғ қ ө н руыздармен, витаминдермен ж не ә ә микроэлементтермен жабды тал ан тама тану қ ғ қ жатады. Та амда сімдік ж не жануарлар ғ ө ә майларыны ара атынасы 2: 1 болуы ажет. ң қ қ сімдік майларында к п аны па ан май Ө ө қ қ ғ ыш ылдары басым болуына байланысты қ қ организмдегі майлоарды ыдырауы к шейеді. ң ү Тама та же іл орытылатын к мірсулар аз қ ң қ ө болуы ажет. қ

 Сонымен бірге, гиподинамияны шектеу, дене шыны тыру мен спортпен қ ш ылдану ажет. Толы Сонымен бірге, гиподинамияны шектеу, дене шыны тыру мен спортпен қ ш ылдану ажет. Толы ұғ қ қ адамдарда май алмасуы б зылуын ж нге келтіру ұ ө шін арнайы д рілер, оны ү ә ң ішінде б гінгі зерттеліп ү жат ан лептин, сонымен қ бірнге балы майынан қ алынатын “ эйконол ” олданылады. Ол анда қ қ майды м лшерін, ң ө артериялы ысымды қ қ т мендетеді, анны юын ө қ ң ұ ретке келтіреді.

 орыта келе: гиперплазиялы , андроидты , Қ қ қ висцералды семірулер, гипертрофиялы , теріастылы орыта келе: гиперплазиялы , андроидты , Қ қ қ висцералды семірулер, гипертрофиялы , теріастылы қ қ қ семірулерге ара анда, организм шін зияндыра қ ғ ү қ болады. Мысао ретінде жапонды сумо к ресімен қ ү ш ылданатын к ресшілерді толы ты ын келтіруге ұғ ү ң қ ғ болады. Олар тым арты салма ына арамай здеріні қ ғ қ ө ң денсаулы ын за са тай алады. йткені б л ғ ұ қ қ Ө ұ к ресшілерді арты дене салма ы аны па ан май ү ң қ ғ қ қ ғ ыш ылдарымен толы тырыл ан арнайы д ст рлі т рде қ қ қ ғ ә ү ү тама тануына байланысты дамиды ж не олар дайы қ ә ұ ауыр имыл- оз алыстарда болады. Ал қ қ ғ имыл- оз алысты азды ынан семіру кездерінде май қ қ ғ ң ғ негізінен ішкі а заларда жиналады. Осыны аолдын алу ғ ң ма сатында біз-д рігерлер шін ма ызы те зор. қ ә ү ң ө

 Б. Н. Айтбембет – “ Ішкі аурулар пропедевтикасы ” Алматы 2005 . Н рм Б. Н. Айтбембет – “ Ішкі аурулар пропедевтикасы ” Алматы 2005 . Н рм хамбет лы – Ә ұ ұ ұ “ Патофизиология ” Алматы 2007 Интернет желісі
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.