Та ырыбы: қ нерк сіптегі ескертпелі Ө ә

Скачать презентацию Та ырыбы: қ нерк сіптегі ескертпелі Ө ә Скачать презентацию Та ырыбы: қ нерк сіптегі ескертпелі Ө ә

lekiya11-14,4-5.09.15.pptx

  • Размер: 79.3 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 18

Описание презентации Та ырыбы: қ нерк сіптегі ескертпелі Ө ә по слайдам

Та ырыбы: қ нерк сіптегі ескертпелі Ө ә санитарлы  ада алау кезе деріТа ырыбы: қ нерк сіптегі ескертпелі Ө ә санитарлы ада алау кезе дері қ қ ғ ң

ндірістік зерзаттарды  рылысы кезіндегі Ө ң құ СС Қ ( ндірістік, ауылшаруашылы жндірістік зерзаттарды рылысы кезіндегі Ө ң құ СС Қ ( ндірістік, ауылшаруашылы ж не т. б. ) т рт негізгі ө қ ә ө кезе ді амтиды; ң қ 1. рылыс а жер участкесін б лу келісімі. Құ қ ө 2. Жобалауды ба ылау, жобалы жаттарды талдау қ қ құ кезінде к ші бар санитарлы -гигиеналы нормалар мен ү қ қ ережелерді орындалуын санитарлы ба ылау. ң қ қ 3. Салынып жат ан зерзатты рылыс барысында қ құ санитарлы са ты ада алау. қ қ ғ 4. Жа а салын ан ж не реконструкциялан ан, ң ғ ә ғ пайдалану а тапсырыл ан зерзаттарды санитарлы ғ ғ қ ба ылау қ

Санитарлы са тык ада алауды іске асыру кезінде санитарлы д рігер қ қ қСанитарлы са тык ада алауды іске асыру кезінде санитарлы д рігер қ қ қ ғ қ ә келесі деректі жаттарды басшылык а алуы тиіс: құ қ • Р Конституциясы (1995 ж. ) Қ • Р Кодексі » аза стан Республикасыны азаматтарыны денсаулы ы ж не Қ Қ қ ң ң ғ ә денсаулы са тау ж йесі туралы» (1997 ж. маусым) қ қ ү • Р За ы «Жер асты байлы тары ж не оларды пайдалану туралы » 1994 Қ ң қ ә • аз. ССР Министрлер кабинетіні аулысы 22. 05. 1991 жыл N 318. Қ ң қ «Жобалы -сметалы жаттарды келістіру, экспертиза реттілігі ж не ая тал ан қ қ құ ә қ ғ рылыс обьектілерін эксплуатация а абылдау шін Мемлекеттік комиссияны құ ғ қ ү ң рылуы». құ • Р За ы «Е бекті ор ау туралы» Қ ң ң қ ғ • Нм. Е № 1. 02. 01. 2007 » рылыс а жобалы жатты рамы ж не келісілуі, Қ Құ қ қ құ ң құ ә бекітілуі, делуі реттілігі туралы н скау «. өң ұ • Нм. Е № 1. 03. 06 -2002 » рылыс ндірісі. К сіпорындар, имараттар ж не Қ Құ ө ә ғ ә имараттар рылысын йымдастыру «. құ ұ • « ндіріс обьектілеріне санитарлы -эпидемиологиялы талаптар» б йры № 334 Ө қ қ ұ қ ндіріс жабды тарына ойылатын гигиеналы талаптар ж не технологиялы Ө қ қ қ ә қ процессті йымдастыруды санитарлы ережелері. 1. 002. 94. ұ ң қ

рылыс а жер участкесін та дау мен б лу кезе іне СС негізгі Құрылыс а жер участкесін та дау мен б лу кезе іне СС негізгі Құ қ ң ө ң Қ ма саты нерк сіпті орналасу орнына бірнеше талаптарды қ ө ә ң ң амтамасыз етілуі болып табылады: қ 1. Санитарлы ор аныс алабыны (СКД) са талу м мкіндігі; қ қ ғ ң қ ү 2. Суды пайдалану бойынша рациональды шешімдерді абылдау; қ 3. Су к здерін, топыра ты ж не атмосфералы ауаны арнайы ө қ ә қ технологиялы процестерді есепке ала отырып, а ынды сулар мен қ ғ ндірістік тастандылармен ластанудан ор ау. ө қ ғ 4. Ж мысшыларды ма сатты т рде жайластыру мен оларды ұ қ ү ж мыс орнына жеткізу. ұ Болаша ндіріс к сіпорны шін д рыс ж не рациональды жер қ ө ә ү ұ ә учаскесін та дауда санитарлы д рігер алдын ала жоспарлау, ң қ ә алды ы жоба мен жобалы жаттармен тияна ты танысу ажет. ңғ қ құ қ қ

Алдын ала жоспарлау жаттары мыналардан құ т рады: ұ • халы шаруашылы ыны жАлдын ала жоспарлау жаттары мыналардан құ т рады: ұ • халы шаруашылы ыны ж не нерк сіп салаларыны қ ғ ң ә ө ә ң даму ж не орналастыру сызба н с асы; ә ұ қ • ндірістік к штерді экономикалы аудан бойынша даму ө ү ң қ ж не орналастыру сызба н с асы; ә ұ қ • ндірістік к штерді даму ж не орналастыруыны бас ө ү ң ә ң сызба н с асы; ұ қ • т р ын жерді ж не ала рылысыны бас жоспары; ұ ғ ң ә қ құ ң Алды ы жоба жаттары: ңғ құ • к рделі зерзаттарды технико-экономикалы негіздеулері ү ң қ кішігірім зерзаттарды ж не жеке имараттар ң ә ғ рылыстарыны технико-экономикалы есеп айыру құ ң қ жаттары құ

Жер участкесін та дау ж не б лу кезе індегі ң ә ө ңЖер участкесін та дау ж не б лу кезе індегі ң ә ө ң санитарлы д рігерді іс- рекет алгоритмі қ ә ң ә 1. Санитарлы д рігер жо арыда келтірілген қ ә ғ барлы материалдын сынылуын белсенді қ ұ т рде талап етуі керек. ү 2. сыныл ан материалдарды толы ты ын Ұ ғ ң қ ғ тексеру. 3. Тиісті нормативтік-техникалы жаттарды қ құ жинау. 4. сыныл ан материалдарды арау. Ұ ғ қ 5. Б лінген участкеге шы у. ө ғ орытынды жазу. Қ

С А дегеніміз ндірістік к сіпорынны зияндылы к зінен т р ын зона аС А дегеніміз ндірістік к сіпорынны зияндылы к зінен т р ын зона а Қ ө ә ң қ ө ұ ғ ғ дейінгі территория. Зиянды заттарды шы уы мен технологиялы процесс жа дайына байланысты, ң ғ қ ғ сонымен атар атмосфера а шы атын зиянды тастандыларды тазарту қ ғ ғ шараларыны ж ргізілуін еске ала отырып, ндірістік к сіпорындар а с йкес 5 ң ү ө ә ғ ә клас а белінеді. (СН 1. 001. -94) қ С А-ны к лемі к сіпорынны класына байланысты та айындалады: Қ ң ө ә ң ғ I класс — 1000 м II класс- 500 м Ш класс- 300 м ІУ класс — 100 м V класс — 50 м Санитарлы ор ау алабыны к лемі келесі к сіпоры дар а белгіленеді: қ қ ғ ң ө ә ң ғ • атмосфералы ауа а зиянды ж не намсыз иіс шы аратын ж не орша ан қ ғ ә ұ ғ ә қ ғ ортаны ластайтын к здері бар технологиялы процессті ндірістер. ө қ ө • шу, діріл, ЭМ -і т. б. факторларды зиянды к здері бар мекемелер. Ө ң ң ө ЖЭС (жылу электр станциялары) ндірістік ж не ндірістерді т тін ө ә ө ң ү бырларынан зиянды заттар шы арылатын ндірістер құ ғ ө

Мемлекеттік санитарлы -эпидемиологиялы ба ылау қ қ қ орындарымен келісім бойынша жобалы - сметалыМемлекеттік санитарлы -эпидемиологиялы ба ылау қ қ қ орындарымен келісім бойынша жобалы — сметалы қ қ жаттар келесі жа дайда арастырылады: құ ғ қ 1. Жобалы жаттар к ші бар санитарлы — гигиеналы қ құ ү қ қ нормалар, ережелер мен инструкция талаптарынан негізделген жеке ауыт улармен тал ылан анда; қ қ ғ 2. Жобалы шешімде бекітілген санитарлы — гигиеналы қ қ қ ережелер мен нормалар жо бол анда; қ ғ Тандамалы ба ылау т ртібі кезінде к рсетілген жа дай қ ә ө ғ кезінде жобалы жаттар зерзат рылысыны қ құ құ ң территориалды орналасу негізі бойынша мемлекеттік қ санитарлы ада алау органдарымен келісуге сынылады қ қ ғ ұ

Жобалау а тапсырмамен бірге тапсырыс беруші жобалау ғ мекемелеріне мынадай жаттар береді: құ •Жобалау а тапсырмамен бірге тапсырыс беруші жобалау ғ мекемелеріне мынадай жаттар береді: құ • рылыс шін та дал ан жер туралы бекітілген актпен бірге құ ү ң ғ нерк сіп орналас ан жерлерді келісім материалы беріледі. ө ә қ ң • кімшілікпен жасалын ан архитектуралы — жоспарлау ә ғ қ тапсырмасы. -жобалан ан к сіпорынны инженерлік торап пен коммуникация ғ ә ң ж не т. б. амтамасыз етілу к здеріне осылуына техникалы ә қ ө қ қ жа дай тапсырылады. ғ -та дал ан жер участкесіні негізгі техникалы м ліметтері бар, ң ғ ң қ ә участокты рылыс паспортын; салын ан рылыс туралы ң құ ғ құ м ліметтер, жер асты ж не жер сті рылыстары, коммуникация ә ә ү құ ж не т. б. туралы м ліметтер беріледі. ә ә -ерте ж ргізілген инженерлік ізденістер материалы. ү -тізімге алу материалдары, жарамсыз имараттар мен ғ рылыстар а, орнына т леу т рінде ж не жарамсызды туралы құ ғ ө ү ә қ кімшілікті шешімі мен ба алан ан акт тапсырылады. ә ң ғ ғ

Мемлекеттік санитарлы -эпидемиологиялы қ қ ада алау органдары жобаны сараптау шін қ ғ үМемлекеттік санитарлы -эпидемиологиялы қ қ ада алау органдары жобаны сараптау шін қ ғ ү рылыс салатын мекеме кілінен мынадай құ ө материалдарды алуы тиіс: 1. Жобаны араудан хат-тапсырма қ 2. Жоба 3. кімшілікті жер участкесін та дау мен б лу Ә ң ң ө туралы орытындысы, міндетті т рде СЭС-ны о қ ү ң ң шешімі болу керек. 4. Зерзатты барлы инженерлік тораптар а ң қ ғ осылуыны техникалы жа дайы (р саты) қ ң қ ғ ұқ 5. рылысты йымдастыру жобасы Құ ұ 6. рылысты календарлы жоспары Құ ң қ

Жоба а санитарлы -гигиеналы сараптама ж ргізу ғ қ қ ү кезінде мынадай нормативтікЖоба а санитарлы -гигиеналы сараптама ж ргізу ғ қ қ ү кезінде мынадай нормативтік жаттар басшылы а құ ққ алынады: 1. « ндірістік обьектілеріне ойылатын Ө қ санитарлы -эпидемиологиялы талаптар» б йры № 334 қ қ ұ қ 2. » ндірістік жабды а ойылатын гигиеналы Ө ққ қ қ талаптар ж не технологиялы процессті йымдастыруды ә қ ұ ң санитарлы ережелері» 1. 002. 94 қ • » ндірістік к сіпорындарда ы жасанды Ө ә ғ жары тандыру а к нделікті ж не са ты санитарлы қ ғ ү ә қ қ қ ада алауды ткізу» ( дістемелік сыныстар) 1. 004. -94 қ ғ ө ә ұ » ндірістік б лмелердегі желдету ж йесіне Ө ө ү санитарлы -гигиеналы ба ылау» ( дістемелік сыныстар) қ қ қ ә ұ 1. 003. —

7. Зерзатты к рылысына,  ң ұ реконструкциясына ж не техникалы  айта ә7. Зерзатты к рылысына, ң ұ реконструкциясына ж не техникалы айта ә қ қ жабды талуына санитарлы сакты ада алау қ қ ғ ж ргізу ү рылыс ж не реконструкция кезе індегі са ты Құ ә ң қ қ санитарлы ада алау д рігер-гигиенист қ қ ғ ә ызметіні ма ызды ж не жауапты б лігі болып қ ң ң ә ө табылады. Б л стадияда Мемлекеттік Санитарлы ұ қ Эпидемиологиялы ада алау (МСЭ ) қ Қ ғ Қ органдарыны ба ылауыны негізгі ма саты ң қ салынып жат ан зер затты жоба а с йкестігін қ ң ғ ә ж не санитарлы норма мен ережелерді ә қ ң талаптары орындалып жат аны болып табылады қ

Салынып жат ан (реконструкцияланатын) қ зерзатты мына ж мыстар ж ргізгенде тексерген ұ үСалынып жат ан (реконструкцияланатын) қ зерзатты мына ж мыстар ж ргізгенде тексерген ұ ү д рыс: ү — фундаментін й анда немесе 1 -ші абатты құ ғ қ ң абыр асын к тергенде; қ ғ ө — имаратты ішкі деу ж мыстары бастал анда; ғ ң өң ұ ғ — санитарлы -техникалы ж не қ қ ә санитарлы -т рмысты ондыр ыларды қ ұ қ қ ғ орнат анда; қ — а ынды суды тазарту ж не атмосфералы ауа а ғ ә қ ғ тасталатын алды тарды тазарту қ қ ондыр ыларыны рылыс монтажды қ ғ ң құ ж мыстары ая тал анда ұ қ ғ

Салынып жат ан немесе реконструкцияланатын зерзатты тексергенде 2 қ экземплярда акт жазылады біреуі рылысСалынып жат ан немесе реконструкцияланатын зерзатты тексергенде 2 қ экземплярда акт жазылады біреуі рылыс кімшілігіне (жобаны бас құ ә ң инженеріне), СЭС істерінде са талады. қ Актіде келесі м ліметтер болуы керек: ә — рылысты жалпы жа дайы, рылысты ж не технологиялы б ліктеріні , Құ ң ғ құ ң ә қ ө ң сондай-а санитарлы -техникалы б ліктеріні , сондай-а қ қ қ ө ң қ санитарлы -техникалы ондыр ыларыны ж мысыны комплексгілігіні қ қ қ ғ ң ұ ң ң сипаттамасы; — рылыс-монтаж ж мысыны жоба а с йкестігі. СЭС келісілген. Барлы құ ұ ң ғ ә қ ауыт улар мен згерістерді себептері қ ө ң жазылып к рсетілуі керек. Сонымен атар жіберілген ауыт улар андай ө қ қ қ санитарлы -гигиеналы ма насы бар екенін ж не осы ауыт уларды қ қ ғ ә қ ң ж мысшылар а, халы а ж не орша ан орта а м мкін деген зиянды серін ұ ғ ққ ә қ ғ ғ ү ә болдырмау шін андай шаралар жасалуы ажет екені; ү қ қ — таби атты ор ау шаралары; ғ қ ғ — рылысшыларды е бек жа дайы ( рылыс ж мыстарын механизациялау, құ ң ң ғ құ ұ е бекті ор ау, ауыз суымен амтамасыз ету, тама тандыру); ң қ ғ қ қ — ндірістік мекемені рылысын ж зеге асырып отыр ан рылыс йымдары ө ң құ ү ғ құ ұ ж ніндегі м лімет, оны ішінде жауапты адамдарды фамилиясы, ызметі болуы ө ә ң ң қ керек; — мекемені реконструкциясы кезінде рылысшыларды денсаулы ына цех ң құ ң ғ ішілік жа дайларды сер ету м мкіншілігі ғ ң ә ү

Ешбір мекеме,  ндіріс ж не бас а да зерзаттар ө ә қ пайдалануЕшбір мекеме, ндіріс ж не бас а да зерзаттар ө ә қ пайдалану а абылданбайды, егер: ғ қ — ауіпсіз е бек жа дайы амтамасыз етілмесе; қ ң ғ қ — ауа мен суды ластаудан ор айтын ж не оларды қ ғ ә ң зиянды серінен ор айтын ондыр ылармен амтамасыз ә қ ғ қ етілмесе; — зиянды сері бар, толы бітпеген, ә қ санитарлы -гигиеналы жа дайы мен ауіпсіздігін қ қ ғ қ нашарлататын болса. Пайдалану а жіберілмейтін жа дайлар: ғ ғ — себілетін ж йелер, су оймалары мен каналдары ү қ арал ан жобаны шараларын ж ргізгенге дейін, ол су а қ ғ ң ү ғ батудан, батпа тануды , жерді т здалуыны ж не қ ң ң ұ ң ә топыра эрозиясыны алдын алады; қ ң — суды реттеуші ондыр ысы жо суда ы б р ылау қ ғ ұ ғ скважиналары ж не т. б. ә

Дайын зерзаттарды пайдалану а абылдау шін ғ қ ү лкен сметалы ны бар іріДайын зерзаттарды пайдалану а абылдау шін ғ қ ү лкен сметалы ны бар ірі зер заттар а мемлекеттік ү құ ғ абылдау комиссиясы рылады, ал кішігірім зерзаттар қ құ шін мемлекеттік абылдау комисссиясы рылады. М К ү қ құ Қ алдында ж мыс комиссиясы рылады абылдау шін. ұ құ қ ү Заказ беруші йымны басты ыны б йры ына ұ ң ғ ң ұ ғ с йкес рыл ан ж мысшы комиссиясыны рамына ә құ ғ ұ ң құ рылыс ж ргізушілерді кілдері (комиссия құ ү ң ө председателі) бас мердігер, субмердігерлік йымдар, ұ пайдаланатын йым кілдері, бас жобалаушы, мемлекеттік ұ ө санитарлы — эпидемиологиялы ада алау органдары, қ қ қ ғ ртке арсы йым, экология ж не биоресурстар ө қ ұ ә министрлігінін кілдері, заказ беруші йымны к сіпорын ө ұ ң ә йымыны кілдері кіреді ұ ң ө

Жо арыда атал ан комиссияларды  ж мысыны  ма ызды кезе і ажеттіЖо арыда атал ан комиссияларды ж мысыны ма ызды кезе і ажетті ғ ғ ң ұ ң ң ң қ жаттарды арастыру болып табылады. Бас мердігерді ж мысшы құ қ ң ұ комиссиясына тапсыратын жаттары: құ 1. рылыс-монтажды ж мыстарлы ж ргізуте атыс ан йымдарды тізімі, құ ұ ү қ қ ұ ң орында ан ж мыстары мен жауапты адамдарды аты-ж ні; ғ ұ ң ө 2. жобалау йымдары жаса ан абылдау а берілетін зер затты ж мысшы сызба ұ ғ қ ғ ң ұ н с алары. К рсетілген ж мысшы сызбалар орындаушы жат. ұ қ ө ұ құ 3. рылыста олдан ан детальдар мен конструкцияларды , материалдарды құ қ ғ ң ң сапасын к рсететін жаттар, техникалы паспорттары, сертификаттары; ө құ қ 4. жасырын ж мыстарды ку лендіретін актілер ж не жеке жауапты ұ ә ә конструкцияларды аралы абылдауы ж ніндегі актілер; қ қ ө 5. ремонттал ан ондыр ыларды сынама актісі, ысты ж не суы сумен ғ қ ғ ң қ ә қ амтамасыз етуді ішкі ж йесін, канализация, газбен амтамасыз ету, жылыту қ ң ү қ ж не желдетуді, сумен амтамасыз етуді сырт ы ж йесін, технологиялы ә қ ң қ ү қ бырларды сынау актілері, жоба а с йкес инженерлік коммуникацияларды құ ғ ә имаратты сырт ы абыр асыны жер асты б лігі ар ылы кіретін ж не шы атын ғ ң қ қ ғ ң ө қ ә ғ жерлерді ты ыздалуыны орындалуыны актісі: ң ғ ң ң 6. ішкі ж не сырт ы электро ондыр ылар мен электр торларына сынама ә қ қ ғ ж ргізу актісі; ү

7. телефон, радио, теледидар, сигналдау мен автоматтау ондыр ыларына қ ғ сынама ж ргізу7. телефон, радио, теледидар, сигналдау мен автоматтау ондыр ыларына қ ғ сынама ж ргізу актісі; ү 8. жобалау йымдарыны авторлы ада алау ж не ж мыстарыны орындау ұ ң қ қ ғ ә ұ ң журналы, рылыс барысында алау органдарыны тексеру ж не зерттеу құ қ ғ ң ә материалдарын тіркеу журналы; 9. ж мысшы комиссиялары аны та ан кемшіліктерді жою ж ніндегі аны тама; ұ қ ғ ө қ 10. ж мысшы комиссиясымен растырыл ан ндірістік ондыр ылар мен ү қү ғ ө қ ғ коммуникациялар, рылымдар мен имараттарды абылдау актілері; құ ғ қ 11. к мекші ндіріске жататын рылымда ж не жал астырылып салын ан, ө ө құ ә ғ ғ ж не салын ан имараттар а ж мысшы комиссиясыны жаз ан актісі; ә ғ ғ ғ ұ ң ғ 12. жобалы -сметалы жаттар; қ қ құ 13. жер учаскесін б лу ж ніндегі жаттар; ө ө құ 14. геологиялы ізденістер жайлы жаттар; қ құ 15. растырыл ан ондыр ыларды паспорты; құ ғ қ ғ ң 16. жоба орытындысында жазыл ан ескертулерді орындалуы туралы қ ғ ң м лімет. ә