Та ырыбы: қ “ йреншікті ж ктілікті к

Скачать презентацию Та ырыбы: қ “ йреншікті ж ктілікті к Скачать презентацию Та ырыбы: қ “ йреншікті ж ктілікті к

Үyrenshіktі_ghүktіlіktі_kөtere______almaushylyқ.ppt

 • Размер: 2.4 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 49

Описание презентации Та ырыбы: қ “ йреншікті ж ктілікті к по слайдам

 Та ырыбы: қ “ йреншікті ж ктілікті к тере Ү ү ө алмаушылы. ” Та ырыбы: қ “ йреншікті ж ктілікті к тере Ү ү ө алмаушылы. ” қ Орында ан: ғ Абдрахманова А. 4 13 -топ, ЖМФ Тексерген: Джураева Ф. Н ара анды-201 Қ ғ

Жоспары: Кіріспе Ж ктілікті к тере алмаушылыү ө қ Классификациясы йреншікті ж ктіліктіЖоспары: Кіріспе Ж ктілікті к тере алмаушылыү ө қ Классификациясы йреншікті ж ктілікті к тере Ү ү ө алмаушылы ты себептері қ ң Клиникалы к рінісі, емі, болжамы қ ө Профилактикасы орытынды Қ Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

 Б кіл лемдік денсаулы са тау йымыны ү ә қ қ ұ ң аны Б кіл лемдік денсаулы са тау йымыны ү ә қ қ ұ ң аны тамасы бойынша, ж ктілікті к тере алмаушылы қ ү ө қ деп йел анамнезінде атарынан ш рет 22 апта мерзіміне ә қ ү дейінгі здігінен т сік тастауды айтады. азіргі кезде ө ү Қ осы м селемен айналысатын мамандар атарынан екі ә қ рет здігінен т сік таста ан йелдерді ж ктілікті к тере ө ү ғ ә ү ө алмайтындарды атарына жат ызып, рі арай оларды ң қ қ ә қ тексеріп себебін аны тап, келесі ж ктілікке дайындау қ ү ажет екенін айтады. қ

 Ж ктілікті к тере алмаушылыү ө қ деп ры пайда бол аннан ж ктілікті 37 Ж ктілікті к тере алмаушылыү ө қ деп ры пайда бол аннан ж ктілікті 37 ұ қ ғ ү ң аптасына дейін (со ы менструальды ңғ қ циклдан 259 к нге дейін) ж ктілікті ү ү ң зілуін айтамыз. ү

 Б л уа ыт аралы ы б лінеді: ұ қ ғ ө Ерте т сік Б л уа ыт аралы ы б лінеді: ұ қ ғ ө Ерте т сік – ж ктілікті 12 аптасына дейін ү ү ң Кеш т сік — ж ктілікті 12 -22 аптасына ү ү ң дейін Ж ктілікті зілуі – ж ктілікті 22 -27 ү ң ү ү ң аптасына дейін Мезгілінен б рын босану — ж ктілікті 28 ұ ү ң аптасынан бастап

 ДД аны тамасы бойынша, Ұ қ йреншікті ж ктілікті ү ү к тере алмаушылы ДД аны тамасы бойынша, Ұ қ йреншікті ж ктілікті ү ү к тере алмаушылы ө қ деп ж кті йел анамнезінде ү ә атарынан 3 рет бол ан ж ктілікті 22 аптасына дейін қ ғ ү ң зілуін айтамыз. ү

 йреншікті ж ктілікті к тере алмаушылы Ү ү ө қ барлы ж ктілікті 1 йреншікті ж ктілікті к тере алмаушылы Ү ү ө қ барлы ж ктілікті 1% — 5% райды. қ ү ң құ Ж ктілікті к тере алмаушылы ү ө қ айталануыны к рсеткіштері: қ ң ө 1 дейін кейін – 15% 2 дейін кейін – 30% 3 дейін кейін – 40 – 45%

ҮЖКА негізгі себептері Ата-ананы генетикалы факторлары(5)ң қ Хромосомалы б зылыс қ ұ Бір генні дефектісі ңҮЖКА негізгі себептері Ата-ананы генетикалы факторлары(5%)ң қ Хромосомалы б зылыс қ ұ Бір генні дефектісі ң Х-хромосомамен байланысты б зылыс ұ К пфакторлы себеп ө

 Ж ктілікті бірінші триместрінде ры ты хромосомды ү ң ұ қ ң а аулары 60 Ж ктілікті бірінші триместрінде ры ты хромосомды ү ң ұ қ ң а аулары 60% жа дайда здігінен т сік тастау а келеді. қ ғ ө ү ғ ә Эмбриональды тінде анеуплоидия анамнезінде екіден то ыз а дейін т сік таста ан йелдерде кездеседі. Ал 16 ғ ғ ү ғ ә хромосоманы трисомиясы е ке тара ан хромосомды ң ң ң ғ ауру болып табылады, сирек моносомия да здігінен ө т сік тастау а келеді. Ата-анасыны хромосомды ү ғ ә ң а аулары 3 -6% жа дайда ж ктілікті к тере қ ғ ү ө алмаушылы а келеді. ққ ә

Анатомиялық себептер (12) Туа пайда бол ан ғ Мюллер зегіні немесе жатырішілік перегородкасыны толы өАнатомиялық себептер (12%) Туа пайда бол ан ғ Мюллер зегіні немесе жатырішілік перегородкасыны толы ө ң ң қ жабыспауы Диэтилстилбестролды сері ң ә Жатыр артериясыны аномалиясы ң Жатыр мойныны аномалиясы ң Ж ре пайда бол ан ү ғ Жатыр мойныны патологиясы ң Синехиялар Жатыр лейомиомасы Эндометриоз, аденомиоз

Анатомиялы факторқ Механизмі: ры дамуына жатырішілік уысты жетіспеушілігі Ұ қ қ ң Жатыр мойныны бАнатомиялы факторқ Механизмі: ры дамуына жатырішілік уысты жетіспеушілігі Ұ қ қ ң Жатыр мойныны б зылысы ң ұ Инплантация процесіні б зылысы ң ұ Эндометрий анайналысыны б зылысы қ ң ұ Жатырды зіндік жиырылу активтілігіні к шеюі ң ө ң ү абы тануыны жо арылауыны ай ындылы ы Қ қ ң ғ ң қ ғ

 1. Жатыр ішілік б гетө. Жатыр ішінде анмен қ амтамасыз етілуі нашар тінні болуы. 1. Жатыр ішілік б гетө. Жатыр ішінде анмен қ амтамасыз етілуі нашар тінні болуы. сіресе қ ң Ә жатырды т бінен т зіледі. Эмбрионны жатыр ішілік ң ү ү ң б гетте имплантациялануы ж ктілікті мерзімінен ө ү ң б рын зілуіне келеді. ұ ү ә 2 Бір м йізді жатыр ү Мюллер зектеріні біріні ө ң ң дамуыны б зылуы. Даму барысында Мюллер зегіні ң ұ ө ң біріні миграциясы б зылып зіні алыпты орнына ң ұ ө ң қ барып осыла алмауынан ол жойыл ан, м ндай жа дайда қ ғ ұ ғ тек бір ана жатыр т тігі болады. азіргі кезде м ны ғ ү Қ ұ ң эффективті емі жо. қ

 3. Екі м йізді жатыр. ү Мюллер зектеріні осылуыны ө ң қ ң б 3. Екі м йізді жатыр. ү Мюллер зектеріні осылуыны ө ң қ ң б зылуынан жатырды бір мойны, екі жатыр уысы болады. Б л ұ ң қ ұ кезде ж ктілік алыпты туі м мкін, біра м ндай а ауы бар ү қ ө ү қ ұ қ йелдерде ж ктілікті к тере алмаушылы жиі ә ү ө қ кездеседі. Операциялы жолмен лапоратомия жасалынады б л кезде қ ұ ж ктілікті к тере алмаушылы 90 -95% тен 25 -30% дейін ү ө қ т мендейді. ө 4. Жатырды осарлануы ң қ. Мюллер зектеріні толы ымен ө ң ғ осылмауынан жатыр мен жатыр мойныны осарлануы кездеседі. қ ң қ Жиі ынапта б геттерді болуы, немесе бір зекті обструкциясы қ ө ң да кездесуі м мкін. ү

 Ж ре пайда бол ан жатырды анатомиялы а аулары ү ғ ң қ қ Ж ре пайда бол ан жатырды анатомиялы а аулары ү ғ ң қ қ сірісе ж ктілікті к тере алмаушылы а себеп болатын ә ү ө ққ олар жатырды лейомиомасы, синехиялар, эндометриоз ң ж не аденомиоз. Б л патологиялы жа дайлар ан ә ұ қ ғ қ айналымны жеткіліксіздігінен ж не жатырды ң ә ң жиырыл ыш асиетін к шейтуін ынталандыруы ғ қ ү плацентацияны б зып н тижесінде плацентаны ұ ә ң сыдырылуын ту ызып ж ктілікті здігінен зілуімен ғ ү ң ө ү ая талады. Ал аденомиоз ж не жатырды миомасы қ ә ң ж ктілік кезінде синтезделетін а уыздарды тежейді. ү қ

 Жатыр миомасы – Жатыр абыр асында ы біры ай қ ғ ғ ңғ салалы б Жатыр миомасы – Жатыр абыр асында ы біры ай қ ғ ғ ңғ салалы б лшы етті ісігі. Миома атерсіз ісік, егерде ісік ұ қ ң қ субмукозды болса жатыр ішіне арай ссе имплантация қ ө шін механикалы б гет жасайды. Егерде миоматозды ү қ ө т йін жатырды толы ымен алып жатса онда ү ғ имплантация айма ымен оны айналасында ан ғ ң қ айналымды б зып ж ктілікті зілуіне келеді. ұ ү ң ү ә

  Ашерман синдромы – эндометрийді за ымдалуы ң қ салдарынан жатыр уысына д некер Ашерман синдромы – эндометрийді за ымдалуы ң қ салдарынан жатыр уысына д некер тінні қ ә ң суі. Синихиялар серінен туындайды. Спайкалар фиброзды ө ә талшы ты тіннен ралып арасында ан тамырлар, б лшы қ құ қ ет тіні кездеседі м ндай синихияларды алып тастау те ұ ө иын м ндай жа дайда ж ктілік кезінде имплантация қ ұ ғ ү б зылыстары мен ж ктілікті к тере алмаушылы жиі ұ ү ө қ кездеседі.

Жиілігі барлы ж ктілікті - 1 райдық ү ң құ Негізгі механизмі – д некерЖиілігі барлы ж ктілікті — 1% райдық ү ң құ Негізгі механизмі – д некер тініні метаболизміні б зылысы, коллагенді ә ң ң ұ талшы тарды ты ызды ыны т мендеуі, жасушасыртылы матриксті қ ң ғ ғ ң ө қ ң созылуыны т мендеуі. ң ө Профилактика ретінде ж ктілікті 14 -16 аптасында жатыр мойнына жіп салу. ү ң Истмико-цервикальды жетіспеушілік

 Истмико - цервикальды жеткіліксіздік жатыр мойнының истмикалық бөлігінің шамасыздығы. Истмико - цервикальды жеткіліксіздік кезінде Истмико — цервикальды жеткіліксіздік жатыр мойнының истмикалық бөлігінің шамасыздығы. Истмико — цервикальды жеткіліксіздік кезінде жатырдың ішкі аңқасының тарылу механизмі жойылып жатыр ішінде ұрықтық жұмыртқаның ұсталу қабілеті жойылады. Ұрық жатыр ішінде ұсталынбай төмен жатыр мойынына келеді да, әрі қарай ашық ішкі аңқадан өткенде, жатырдың жиырылуы болып әйел түсік тастайды. Истмико -цервикальды жеткіліксіздік кезінде екінші триместрде немесе ерте өздігінен салыстырмалы тез ауырсынусыз түсік тастау жиі кездеседі. Осындай диагноз қойылған жоғары қауіп тобына жататын әйелдерде жатыр мойынының моноторингісі жүктіліктің 12 аптасынан бастап әр екі апта сайын жүргізілуі тиіс.

ИЦЖ ауіпті факторларық Анамнезінде жатыр мойныны жара аты ң қ • босану кезіндегі за ымдалу қИЦЖ ауіпті факторларық Анамнезінде жатыр мойныны жара аты ң қ • босану кезіндегі за ымдалу қ • жатыр мойныны патологиясыны инвазивті емдеу ң ң дістері(конизация, жатыр мойныны ампутациясы) ә ң • ж ктілікті кеш мерзімінде жасанды аборт жасату ү ң o Функционалды б зылыс – гиперандрогения, д некер ұ ә тініні дисплазиясы, ан рамында релаксинні к п болуы ң қ құ ң ө o Жатыр мойнына к п к ш т су- а ана суыны к п ө ү ү қ ғ қ ң ө болуы, к п ры ты , ірі ры ө ұ қ қ ұ қ

Эндокринді фактор (17) Лютеинді фаза циклінің жетіспеушілігі Аналық без поликистоз синдромы Қалқанша без ауруы ҚантЭндокринді фактор (17%) Лютеинді фаза циклінің жетіспеушілігі Аналық без поликистоз синдромы Қалқанша без ауруы Қант диабеті Гиперандрогенді жағдай Пролактин секрециясының бұзылысы

Инфекциялық фактор (5) Бактериалды Вирусты Паразитарлы Зоонозды Са ырау ла ты ң құ қ Инфекциялық фактор (5%) Бактериалды Вирусты Паразитарлы Зоонозды Са ырау ла ты ң құ қ

Инфекциялық - 5 Бактерия Listeria monocytogenes Chlamydia trachomatis Ureaplasma urealiticum Micoplasma hominis Bacterial vaginosis Вирус Инфекциялық — 5% Бактерия Listeria monocytogenes Chlamydia trachomatis Ureaplasma urealiticum Micoplasma hominis Bacterial vaginosis Вирус CMV Rubella HSV HIV Паразит Toxoplasma gondii Спирохета – trepanema pallidum Са ырау лаң құ қ

 Ж ктілікті к тере алмаушылы ү ө қ инфекциялы факторлар серінен кеш т сік Ж ктілікті к тере алмаушылы ү ө қ инфекциялы факторлар серінен кеш т сік қ ә ү тастау а ж не ерте босану а келеді. Инфекция ғ ә серінен активтелген иммунды клеткалар ә жо арылап созылмалы эндометрит алыптасып ғ қ ж ктілікті ерте мерзімінде к тере ү ң ө алмаушылы а келеді. ққ ә

Иммунологиялық фактор (50) Гуморальды механизм Антифосфолипидті антидене Антиспермальды антидене Антитрофобластты антиденеқ Блокадалаушы антидене дефициті Иммунологиялық фактор (50%) Гуморальды механизм Антифосфолипидті антидене Антиспермальды антидене Антитрофобластты антиденеқ Блокадалаушы антидене дефициті

 азіргі кезде Қ 80 жа дайда иммунологиялы ғ қ б зылыстар салдарынан ж ктілікті здігінен азіргі кезде Қ 80% жа дайда иммунологиялы ғ қ б зылыстар салдарынан ж ктілікті здігінен зілуі ұ ү ө ү болатыны аны талды. қ Иммунды б зылыстар ұ Аллоиммунды Аутоиммунды

 Аутоиммунды процесс кезінде иммунды ж йені агрессиясына ана ү ң организмні зіні тіндері Аутоиммунды процесс кезінде иммунды ж йені агрессиясына ана ү ң организмні зіні тіндері шырайды ң ө ң ұ я ни иммунды жауап з антигендеріне ғ ө арсы ба ытталады. Б л жа дайда ры қ ғ ұ қ анасыны тіндеріні за ымдалуы ң ң қ салдарынан зардап шегеді.

 Аллоиммунды б зылыстар кезінде иммунды агрессия ұ ры а арсы ба ытталады йткені ры Аллоиммунды б зылыстар кезінде иммунды агрессия ұ ры а арсы ба ытталады йткені ры ты кесінен ұ ққ қ ғ ө ұ қ ң ә алын ан антигендері анасыны организіміне б где болып ғ ң ө табылады. Аллоимунды факторлар а ХГ антиденелерді т зілуін ғ ң ү жат ызамыз. 26, 7% Ж ктілікті к тере алмайтын йелдерде қ ү ө ә ан сарысуында осындай антиденелер табыл ан. Б л қ ғ ұ антиденелерді сер ету механизмі ХГ сары денені ң ә ң рецепторларымен байланыстырмайды ж не эмбриональды ә трофэктодермасына за ымдаушы сер етіп здігінен т сік қ ә ө ү тастау а келеді. ғ ә

 Антифосфолипидтті синдром – ж ктілікті ү к тере алмаушылы пен к рінетін аутоиммунды ө Антифосфолипидтті синдром – ж ктілікті ү к тере алмаушылы пен к рінетін аутоиммунды ө қ ө дисфункция. Антифосфолипидтті синдром жатырлы , плаценталы ан тамырларда ан юды қ қ ұ ң жо арлауымен тромбоз т зілуіне келіп ол з ғ ү ә ө кезегінде ж ктілікті зілуіне ү ң ү келеді. Тромбоздарды себебі эндометриді ә ң ң простоциклин ндіруіні т мендеуі, простоциклин ө ң ө вазодилататор ж не антиагрегант болып табылады. ә Ж ктілікті к тере алмаушылы диагнозы ойыл ан ү ө қ қ ғ 27– 42% йелдерде АФС синдромы ә кездеседі, Фосфолипидттерге аутоантиденелері бар ж кті йелдер емделмеген жа дайда, б л 85– 90% ү ә ғ ұ ры ты ліміне келеді. ұ қ ң ө ә

 Анамнезінде венозды, артериалды тромбоздарды ң болуы Бір немесе одан да к п морфологиялы жа Анамнезінде венозды, артериалды тромбоздарды ң болуы Бір немесе одан да к п морфологиялы жа ынан ө қ ғ алыпты ры ты т сініксіз лімі қ ұ қ ң ү ө Бір немесе одан к п преэклампсия ж не ай ын ө ә қ т рдегі плацентарлы жетіспеушілік салдарынан ү қ 34 апталы морфологиялы жа ынан алыпты қ қ ғ қ ры пен ерте босану; ұ қ ш немесе одан к п 10 апталы мерзімге дейін Ү ө қ т сініксіз здігінен т сік тастау ү ө ү

Бас а факторлар (10)қ Сырт ы орта сері қ ә Кейбір д рілік препараттарды абылдау әБас а факторлар (10%)қ Сырт ы орта сері қ ә Кейбір д рілік препараттарды абылдау ә қ Плацента аномалиясы Соматикалы ауру қ Ж рек-кантамыр ж йесі ү ү Б йрек ү Гемолитикалы қ Ерлер факторы Диссинхронды фертилизация Коитус Физикалы жатты улар қ ғ

  Ж ктілікті к тере алмаушылы диагнозы ойыл ан рбір йелді ү ө қ Ж ктілікті к тере алмаушылы диагнозы ойыл ан рбір йелді ү ө қ қ ғ ә ә тексеру м ият анамнез жинаудан басталады. сіресе анамнезінде ұқ Ә гинекологиялы аурларыны бар жо ты ына, хирургиялы қ ң қ ғ қ операцияларды бол анын, к сіби зиянды ң ғ ә факторларды , интоксикацияларды бар жо ты ын с растыру. анша ң ң қ ғ ұ Қ ж ктілік бол анын ж не р ж кілікті а ымын м ият арастыру. ү ғ ә ә ү ң ғ ұқ қ Ж ктілік тарихынан: ү Б рын бол ан ж ктілікті саны ұ ғ ү ң р ж ктілікті а ымы алай болды Ә ү ң ғ қ андай мониторинг ж ргізілді Қ ү андай д рілік препараттар олданылды Қ ә қ Ж ктілік ай мерзімде зілген ү қ ү Ж ктілікті са тап алу шін андай шаралар олданыл ан ү қ қ ғ Ол шін андай препараттар олдан ан андай дозада ү қ қ ғ қ Ж ктілік кезіндегі анализдерді ж не ж ргізілген зерттеулерді ү ң ә ү ң орытындылары қ лген ры ты алды тарыны зерттеу орытындылары Ө ұ қ ң қ

 йелді репродуктивті ж йесін Ә ң ү ультрадыбысты зерттеу. УДЗмен аналы қ безді жа йелді репродуктивті ж йесін Ә ң ү ультрадыбысты зерттеу. УДЗмен аналы қ безді жа дайы аны талады, жатырды згеше ң ғ қ ң ө т рлері (даму а ауларын, ісіктер, эндометриоз, ү қ жатыр ішіндегі згерістер)жатырды шырышты ө ң абы ыны созылмалы абынулы аурулары қ ғ ң қ қ аны талады. қ Гистеросальпингография ж не ә гистероскопия Негізінен жатыр ішілік патологиялар а, жатырды даму а ауларына ғ ң қ к дік ту анда ж ргізіледі. ү ғ ү

 анды зерттеу, рамында жынысты гормондарды ж не Қ құ қ ң ә аналы ж мырт анды зерттеу, рамында жынысты гормондарды ж не Қ құ қ ң ә аналы ж мырт анын ызметін реттейтін гормондарды қ ұ қ қ аны тау а негізделеді. қ ғ , Екі рет ж ргізіледі: бірінші рет менструальды-овариальды ү циклді бірінші фазасыны ортасында (орташа еттекірді ң ң ң бастал аныннан ал аш ы ғ ғ қ 7 – 8 к нінде ү ), екінші рет екінші фазаны ортасында ң (орташа еттеккір бастал анан кейін 20 – ғ 24 к ні ). Аналы безді ызметіні б зылыстары ерте 16 апта а ү қ ң ұ ғ дейінгі мерзімде ж ктілікті зілуіне келеді. Ж ктілікті к тере ү ң ү ә ү ө алмаушылы диагнозы ойыл ан р бір ш йелде қ қ ғ ә ү ә гиперандрогения аны тал ан, ал б л жа дай з кезегінде қ ғ ұ ғ ө истмико- цервикальды жеткіліксіздікке келеді. анда тек йел ә Қ ә ж не еркекті гормондарын ана емес сонымен атар ал анша ә ң ғ қ қ қ безді гормондарын да аны тайды. ң қ

 Лабораторлы диагностикасы ж кті йелде ү ә генетикалы , анатомиялы , эндокринді, инфекциялы , иммунологиялы Лабораторлы диагностикасы ж кті йелде ү ә генетикалы , анатомиялы , эндокринді, инфекциялы , иммунологиялы қ қ б зылыстарды аны тау шін ж ргізіледі. ұ қ ү ү Ж ктілікті к тере алмаушылы а к дік ту ан ж кті йелде келесі тесттерді ү ө ққ ү ғ ү ә ж ргізеді ү Ерлі зайыптыларды кариотиптеу Жатыр уысыны жа дайын ба алау гистеросальпингография, УДЗ, қ ң ғ ғ соногистерография ж не гистероскопия ар ылы ә қ Етеккір цикліні лютеинді фазасын аны тау базальды температураны лшеу, ң қ ө прогестерон концентрациясын аны тау, ультрадыбысты мониторинг ж не қ ә эндометриді биопсиясы ң Ig. G ж не Ig. M класыны антикардиолипинді антиденелерін аны тау ә ң қ Ig. G ж не Ig. M класыны антифосфатидилсеринді антиденелерін аны тау ә ң қ Эмбриотоксикалы факторларды аны тау қ қ микоплазм, уреаплазм, хламидий ж не ә бактериальды вагинозды ж не токсоплазма а, ызылша вирусына, ә ғ қ цитомегаловирус а ж не герпес вирусына арсы антиденелер титрін аны тау қ ә қ қ Тромбоциттер санын аны тау ажет қ қ

  Ж ктілікті к тере алмаушылы ты емдеу, оны тудыр ан себептерге ү Ж ктілікті к тере алмаушылы ты емдеу, оны тудыр ан себептерге ү ө қ ғ байланысты ж ргізіледі. ү Генетикалы себептерді емдеу қ Егер ерлі зайыптыларды біреуінде тума генетикалы аурулары болса ң қ генетикпен консультатцияда болып егер гомологиялы хромосомаларды қ ң робертсонды транслокациялары аны талса донорлы ж мырт а қ қ ұ қ клеткасымен немесе спермасымен ЭКО жасау сынылады йткені ұ ө робертсонды транслокациялар бар партнерді хромасомалары немі ң ү анеуплоидиямен гамета т зетін болады ал б л кездегі ж ктілікті а ыр ү ұ ү ң қ со ы т сік тастаумен ая талады ң ү қ

 Барлы Мюллерлік аномалиялар тек оперативті жолмен қ емделеді, мысалы жатыр ішілік б геттерді жою шін Барлы Мюллерлік аномалиялар тек оперативті жолмен қ емделеді, мысалы жатыр ішілік б геттерді жою шін ө ү гистероскопиялы діс олданылады. қ ә қ Етеккір цикліні лютеинді фазасын емдеу прогестерон ң препараттарын олдану ар ылы ж ргізіледі. сіресе қ қ ү ә дюфостон к ніне 2 таблеткадан. Егер ж кті болса да ү ү дюфастонды олдануды то татпайды 8 таблекадан қ қ , біртіндеп м лшерін азайтады к ніне 1 -2 ө ү таблетка а. Дюфостонды клостилбегитпен комбинирлеп ғ етеккірді 5 , 9 к нінде 100 мг бір рет т нде олдану жа сы ң ү ү қ қ сер етеді. ә

 Истмико - цервикальды жеткіліксіздік кезінде е ке ң ң тара ан хирургиялы коррекция Mc. Donald Истмико — цервикальды жеткіліксіздік кезінде е ке ң ң тара ан хирургиялы коррекция Mc. Donald дісі бойынша ғ қ ә жіп салу, немесе П т різді Любимов бойынша жіп ә салу. Сон ы жылдарды зерттеуі бойынша истмико- ғ ң цервикальды жеткіліксіздік кезінде жатыр мойынын тігу ерте т сік тастаудын алады. ИЦЖ байланысты ү ж ктілікті к тере алмаушылы ы аны тал ан йелдедерді ү ө ғ қ ғ ә емдеу созылмалы эндометритті емдеуден ж не ынапты ә қ ң микрофлорасын алпына келтіруден басталады. ынапты қ Қ қ б ліндісін бактериологиялы зерттеуден кейін ө қ антибиотиктерді индивидуальды та дау ж ргізеді. ң ү

Антифосфолипидтті синдром плацентада тромбоздар т зілуіне келетіндіктен емінде ү ә антикоагулянттарды олдану гепарин 15000 ЕД қАнтифосфолипидтті синдром плацентада тромбоздар т зілуіне келетіндіктен емінде ү ә антикоагулянттарды олдану гепарин 15000 ЕД қ бірінші триместрде к ніне, 20000 ЕД екінші ү триместрде к ніне аспирин 80 мг ү 30 -60 мг преднизалон

  Ж ктілікті к тере алмаушылы азіргі кезде зекті м селелерді бірі. ү Ж ктілікті к тере алмаушылы азіргі кезде зекті м селелерді бірі. ү ө қ қ ө ә ң Кей ауруларды еміні н тижесін алдын ала болжау иын екені ң ң ә қ белгілі, ж ктілікті к тере алмаушылы ты сондай аурулар атарына ү ө қ қ жат ызу а болады. Сонды тан осындай диагноз ой анда қ ғ қ қ ғ д рігерді алдында лкен жауапкершілік ойылады. йткені ә ң ү қ Ө д рыс диагноз ойылып оны емдік тактикасыны д рыс ұ қ ң ң ұ та дал аны тек келесі ж ктлікті н тижесінен к ре аламыз, ал ң ғ ү ң ә ө ателесуді н тижесі те ауыр екенін ескерген ж н. йткені р бір қ ң ә ө ө Ө ә зілген ж ктілік йелге тек психологиялы жара ат ана емес ү ү ә қ қ қ оны репродуктивті жа дайына да кері серін тигізеді. Сонды тан ң ғ ә қ р бір с тсіз ж ктіліктен кейін оны тудыр ан себептерді де ршуі ә ә ү ғ ң ө болатынын ескерген ж н. Біра азіргі кезде осындай диагноз ө қ қ ойыл ан йелдер д рыс ем абылда ан жа дайда болаша та ана қ ғ ә ұ қ ғ ғ қ аталуына м мкіндігі жо ары. ү ғ

олданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә 1. « Акушерство » В. И Бодяжина олданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә 1. « Акушерство » В. И Бодяжина К. Н Жмакин 2. « Акушерство » В. Н Соловьев 3. «Медицина » — Манухин И. Б 4. « Иммунология » — Ярилин А. А. 5 Акушерия ж не гинекология А. Т Раисова ә Р. Г Н р асымова ұ қ 6 Интернет желісі