Та ырыбы: қ Гепатит А вирусы (АГВ-НАУ)

Скачать презентацию Та ырыбы: қ Гепатит А вирусы (АГВ-НАУ) Скачать презентацию Та ырыбы: қ Гепатит А вирусы (АГВ-НАУ)

gepatit_a_s_g_e-virus_zhm-104_akerke_2.pptx

 • Размер: 1.5 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 24

Описание презентации Та ырыбы: қ Гепатит А вирусы (АГВ-НАУ) по слайдам

Та ырыбы: қ Гепатит А вирусы (АГВ-НАУ) С гепатит вирусы (НСV) G - гепатит вирусыТа ырыбы: қ Гепатит А вирусы (АГВ-НАУ) С гепатит вирусы (НСV) G — гепатит вирусы (НGV) Е гепатит вирусы (НЕV) Тобы: 302 топ Орында ан: бдірова А ерке ғ Ә қ

Гепатит А вирусы Гепатит А-фекальды-оральды жолмен берілетін, бауыр жасушалары за ымданып, морфологиялы б зылыстар қ қГепатит А вирусы Гепатит А-фекальды-оральды жолмен берілетін, бауыр жасушалары за ымданып, морфологиялы б зылыстар қ қ ұ туындап, жедел гепатит белгілері дамитын ж палы ұқ вирусты ауру. Ал аш ы рет б л кеселді ж палы екендігі ғ қ ұ ң ұқ туралы м ліметті С. П. Боткин баянда ан, сонды ган оны ә ғ қ «Боткин ауруы» деп атайды. Бауыр за ымдануы қ н тижесінде дене сар аюы болатынды тан, т р ындар ә ғ қ ұ ғ арасында б л індетті «сары ауру» дейді. Гепатит А вирусын ұ 1973 жылы С. Фейнстон аш ан. қ

Таксономиясы • Т ымдасты ы-ұқ ғ Рісоrnaviridae • Туыстасты ы: ғ Нерatovirus • Т рі: үТаксономиясы • Т ымдасты ы-ұқ ғ Рісоrnaviridae • Туыстасты ы: ғ Нерatovirus • Т рі: ү Нераtovirus А

Морфологиясы Вирионы сфера пішінді, м лшері 25 -27 ө нм, те са вирустар тобына жатады.Морфологиясы Вирионы сфера пішінді, м лшері 25 -27 ө нм, те са вирустар тобына жатады. ө ұ қ Геномы сегменттелмеген +РН Қ молекуласынан т рады. Нуклеокапсиді 4 ұ а уыздардан (УР-1 -4) т ратын қ ұ капсомерлерден рыл ан, куб типтес құ ғ симметриялы. Суперкапсиді жо. қ

Резистенттілігі Гепатит А вирусы сырт ы орта жа дайына қ ғ т зімді, 21° С-Резистенттілігі Гепатит А вирусы сырт ы орта жа дайына қ ғ т зімді, 21° С- та бірнеше апта бойы ө са талады, 85° С-та белсенділігін толы қ қ жояды. Т менгі температурада жа сы ө қ са талады. Хлорды серіне т зімді, қ ң ә ө сонды тан тазартыл ан ауыз суларда қ ғ са талу абілеттілігі бар. Формалинні қ қ ң ж не УКС серіне сезімтал. ә ә

Эпидемиологиясы Инфекция к зі -ө індетті ай ын немесе симптомсыз ң қ т рімен ауыр анЭпидемиологиясы Инфекция к зі -ө індетті ай ын немесе симптомсыз ң қ т рімен ауыр ан адамдар. Ж у ү ғ ұғ механизмі-фекальді-оральды, я ни ластан ан та амдар, су, ғ ғ ғ т рмысты заттар, ол, ойыншы тар ар ылы ж ады. ұ қ қ ұғ Вирусты су ж не та амдар ар ылы таралып эпидемиялы ң ә ғ қ қ б р етпелер оздыру абілеттілігі бар. Гепатит А вирусы ұ қ қ қ т р ындар арасында ед уір де гейде айналымда болады. ұ ғ ә ң Жаз ы ж не к згі айларда нау астанушылы де гейі ғ ә ү қ қ ң к терілетіні бай алады. К бінесе балалар жиірек ауырады. ө қ ө Жасырын кезе ні со ында ж не ауру бастал ан кезді ң ң ң ә ғ ң ал аш ы к ндерінде (дене сар аюы бастал ан а дейін) ғ қ ү ғ ғ ғ нау ас адамны айналасында ылар а ж тыру аупі те қ ң ғ ғ ұқ қ ө к шті. Себебі, б л кезде вирус н жіспен мол б лінеді. ү ұ ә ө

Патогенезі, клиникалы қ к ріністері ө  Вирус ас азан-ішек жолдарына ас та амдары немесеПатогенезі, клиникалы қ к ріністері ө Вирус ас азан-ішек жолдарына ас та амдары немесе су ар ылы т седі де, қ ғ қ ү жі ішке ішекті шырышты абаттарында ж не регионарлы лимфа ң ң қ ә қ т йіндерінде сіп- ніп к бейеді (реплицирленеді). Сонан со , ыс амерзімді ү ө ө ө ң қ қ вирусемия фазасы басталады. анда вирусты е жо ар ы де гейде Қ ң ң ғ ғ ң концентрациялануы инкубациялы кезе ні со ында ж не сар аю алды қ ң ң ң ә ғ кезе інде бай алады. Б л кезде оздыр ыш (вирус) н жіспен сырт а шы а ң қ ұ қ ғ ә қ ғ бастайды. Цитопатогендік сер ету нысанасы негізінде гепатоциттер болып ә табылады. Вирусты бауыр жасушаларыны цитоплазмасында ң ң репродукциялануы гепатоциттерді б зылыс а шыратады. Гепатоциттерді ұ қ ұ за ымдануына NN-жасушалар (таби и киллерлер) да атысады. Вирусты қ ғ қ ң серінен индуцирленген интерферонмен зара эсерлесу н тижесінде NК ә ө ә жасушалардын белсенділігі артады. Ауруды жасырын кезе і 15 -тен 50 к нге дейін, к бінесе 1 ай шамасында ң ң ү ө болады. Кесел жылдам басталады, температурасы к теріледі, ас азан-ішек ө қ жолдарыны ызметі б зылады(ло су, су т. б. ). Кеселді 5 -7 к ндері дене ң қ ұ қ құ ң ү сар аюы бай алуы м мкін. Ауру к бінесе же іл т рде, ас ынуларсыз теді, 5 ғ қ ү ө ң ү қ ө жас а дейінгі балаларда симптомсыз т рде кездеседі. Ауру 2 -3 апта а созылады, қ ү ғ ас ынулар бай алмайды. қ қ

Иммунитеті Ауырып т р аннан кейін мірба илы ұ ғ ө қ қ гуморальды иммунитетИммунитеті Ауырып т р аннан кейін мірба илы ұ ғ ө қ қ гуморальды иммунитет алыптасады. қ М-иммундыглобулиндер (Іg. М) ауру бастал аннан кейін 3 -4 айдан со ан ғ ң қ сарысуында азайып жойылады, ал Ig. G к п ө жылдар бойы са талады. Н рестелерді ан қ ә ң қ сарысуында 1 жас а дейін анасынан плацента қ ар ылы берілген вирус а арсы антиденелер қ қ қ табылады. Гуморальды иммунитеттен бас а қ қ ішек жолында жергілікті иммунитет (s’ Іg А) дамиды.

Алдын алуы Ішек инфекцияларына арсы жалпы қ медициналы бейспецификалы қ қ профилактикалы шаралар қ жАлдын алуы Ішек инфекцияларына арсы жалпы қ медициналы бейспецификалы қ қ профилактикалы шаралар қ ж ргізіледі. Спецификалы алдын алу ү қ ма сатында вакцина егу олданылады. Ол шін қ қ ү инактивациялан ан ж не рекомбинантты я ни ғ ә ғ гендік-инженерлік вакциналар пайдаланылады.

Е гепатит вирусы (НЕV) ЕГВ- бауырды за ымдайтын, организмні қ ң жалпы улануын, сирек жа дайдаЕ гепатит вирусы (НЕV) ЕГВ- бауырды за ымдайтын, организмні қ ң жалпы улануын, сирек жа дайда дене сар аюын ғ ғ тудыратын жедел ж палы ауру оздыр ышы. ұқ қ ғ Ал аш ы рет вирусты сипаттамасын М. С. ғ қ ң Балаян (1983 ж. ) аны тады. қ

Морфологиясы Вирионыны сырт ы абы шасы жо , ң қ қ сфера пішінді, капсиди икосаэдр типтес,Морфологиясы Вирионыны сырт ы абы шасы жо , ң қ қ сфера пішінді, капсиди икосаэдр типтес, диаметрі 27 — 34 нм. Геномы сигменттелмеген біржіпшелі РН — нан Қ т рады, ол РН т уелді РН — ұ Қ ә Қ полимеразаны, протеазаны ж не вирусты ә ң жасуша а енуін амтамасыз ететін ғ қ трансмембраналы а уызды кодтайды. қ қ

Эпидемиологиясы, клиникалы қ к ріністері ө ( сіресе III триместрде) кесел ас ынып, лімгеЭпидемиологиясы, клиникалы қ к ріністері ө ( сіресе III триместрде) кесел ас ынып, лімге ә қ ө келуі м мкін. Процесті ЕГВ эндемиялы ә ү ң қ б р етпелер оздырады. Инфекция к зі — ауру ұ қ қ ө адам. Негізінен ластан ан су ар ылы беріледі. ғ қ Жасырын кезе і 2 -6 аптадан аспайды. Д л ң ә диагноз ою а м мкіндік беретін клиникалы қ ғ ү қ симптомдар бай алмайды: жалпы мазасыздану қ сирек жа дайда дене сар аюы болады. Ж кті ғ ғ ү йелдерде созылмалы т рге айналуы ә ү бай алма ан. қ ғ

Микробиологиялы диагноз қ ою қ Зерттелетін материал - нау асты аны мен ан қ ңМикробиологиялы диагноз қ ою қ Зерттелетін материал — нау асты аны мен ан қ ң қ қ сарысуы. Вирусты репликациялануын к рсететін ң ө маркерлер — Е гепатит вирусына арсы пайда бол ан қ ғ антиденелер ж не вирусты РН. Вируспен ә қ Қ инфицирленгеннен кейін 10 -12 т уліктен бастап ИФТ ә дісімен вирус — спецификалы иммундыглобулиндерді ә қ аны тайды. Оларды диагностикалы титры 1 -2 ай қ ң қ бойы са талады. ЕГВ -ны антигендеріне арсы G қ ң қ класына жататын антиденелер нау ас ауырып т р аннан қ ұ ғ кейін 1 айдан со табыла бастайды. Вирусты РН — н ң ң Қ ПТР ж не молекулалы гибридизациялау дістерімен ә қ ә аны тайды, біра оларды сар аю кезе інде табу м мкін қ қ ғ ң ү емес.

Алдын алуы Жалпы медициналы са тану шаралары қ қ ж ргізіледі: санитарлы - гигиеналы үАлдын алуы Жалпы медициналы са тану шаралары қ қ ж ргізіледі: санитарлы — гигиеналы ү қ қ жа дайларды жа сарту, сапалы сумен ғ қ амтамасыз ету ж не т. б. Спецификалы қ ә қ профилактика ма сатында б тін верионды лі қ ү ө вакцина жасал ан. Рекомбинантты ж не тірі ғ ә вакциналар жасау шін зерттеулер ж ргізіліп ү ү жатыр.

Рахмет! Рахмет!