Та ырыбы: қ Балаларда ы рефлюкс ғ нефропатиялар.

Скачать презентацию Та ырыбы: қ Балаларда ы рефлюкс ғ нефропатиялар. Скачать презентацию Та ырыбы: қ Балаларда ы рефлюкс ғ нефропатиялар.

dauren.ppt

 • Размер: 798.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 22

Описание презентации Та ырыбы: қ Балаларда ы рефлюкс ғ нефропатиялар. по слайдам

Та ырыбы: қ Балаларда ы рефлюкс ғ нефропатиялар. • БМСККО жа дайында ж ргізу рекетіТа ырыбы: қ Балаларда ы рефлюкс ғ нефропатиялар. • БМСККО жа дайында ж ргізу рекеті мен ғ ү ә динамикалы ба ылау. қ қ Орында ан: ғ 7 топ ЖТДСемей Мемлекеттік Медицина университеті С Ж Ө

 • Балаларда ы ғ рефлюкс-нефропатия- уы қ қ несепа ар рефлюкс фоны ғ негізінде, • Балаларда ы ғ рефлюкс-нефропатия- уы қ қ несепа ар рефлюкс фоны ғ негізінде, б йрек ү паренхимасыны фокальды ж не ң ә генерализденген склероздануы.

 • МКБ-10 – а сай б л жа дай рефлюкспен ғ ұ ғ байланысты тубуло-интерстициальды • МКБ-10 – а сай б л жа дай рефлюкспен ғ ұ ғ байланысты тубуло-интерстициальды нефрит тобына жатады. азыргі кезде Қ балалрда ы уы несепа ар рефлюксте ғ қ қ ғ б йрек паренхимасында ы фиброзды, ү ғ диспластикалы ж не абынулы қ ә қ за ымдануларды ас ыну емес осы қ қ жа дайды бір к рінісі. ғ ң ө

Балаларда ы ғ рефлюкс-нефропатия себептері паренхиманы коллаптоидты ң за ымдануы (ишемия); қБалаларда ы ғ рефлюкс-нефропатия себептері паренхиманы коллаптоидты ң за ымдануы (ишемия); қ б йрек тініні аутоиммунды ү ң за ымдануы; қ б йректі иммунды за ымдануы. ұ ң қ

 Рефлюкс нефропатияны дамуына з р ң ә шы ару жолдарынны инфекциясыны ғ ң Рефлюкс нефропатияны дамуына з р ң ә шы ару жолдарынны инфекциясыны ғ ң ң алтын орны туралы дискусия жал асуда. ғ Біра та рефлюкс-нефропатия қ диагностикасы , з р шы ару жолдарыны ә ғ ң инфекция дебютына дейін , тіпті антенатальды ж не неонатальды ә кезе дерде дамуы м мкін. Б йрек тініндегі ң ү ү склерозды т зілуіне негізгі себеп ретінде ң ү инфекциялы процессті осылуы ж не қ ң қ ә жиі пиелонефрит.

Рефлюкс-нефропатия симптомдары: Инфицирлену д режесіне байланысты. ә Стерильді уы несепа ар рефлюкс қ қ ғРефлюкс-нефропатия симптомдары: Инфицирлену д режесіне байланысты. ә Стерильді уы несепа ар рефлюкс қ қ ғ кезінде нефросклероз т зілуі ү симптомсыз теді. Протеинурия ж не ө ә леикоцитурия б йрек тініні ү ң сртуктурасы біршама за ымдан анда қ ғ пйда болады.

 Инфицирленген уы несепа ар рефлюкста қ қ ғ з р шы ару жолдар инфекция симптомдары Инфицирленген уы несепа ар рефлюкста қ қ ғ з р шы ару жолдар инфекция симптомдары ә ғ бай алады : қ интоксикация, ауырсыну синдромы, з рлік синдром (леикоцитурия, шамалы ә протеинурия).

 • рефлюкс-нефропатия а ымына арай ғ қ мынандай т рлерге б леді : ү ө • рефлюкс-нефропатия а ымына арай ғ қ мынандай т рлерге б леді : ү ө • Рецидивирленуші з р шы ару жолдар ә ғ инфекциясы , жиі ас ыну , іштегі қ ауырсыну , ай ын интоксикация , қ лейкоцитурия, протеинуриямен сипатталады ; • Шамалы протеинурия, гематурия, айталанатын шамалы лейкоцитурия , қ интоксикация симптомсыз. • Балалрда гипертензия ауруды со ы ң ңғ сатыларында кездеседі.

 • Медициналы практикада б йрек қ ү рефлюксты екі т рге б леді. • Медициналы практикада б йрек қ ү рефлюксты екі т рге б леді. ү ө уы -несепа арда (немесе Қ қ ғ везико-уретеральды) уы та ы з рді қ қ ғ ә ң айтадан несепа ар а транспортировкасы қ ғ ғ ж реді. Б л т рін консервативты ү ұ ү дісіпен емдеуге болады. Екінші ә т рі-пиелоренальды, немесе б йрек – ү ү т бекше, т бекшедегі заттар б йректі ү ү ү ң бас а айма тарына таралып , біршама қ қ функциясын за ымдайды. қ

Диагностика З рдін биохимиялы анализінде ә қ оксалурия, кальцийурия, уратурия 80 жа дайда , глюкозурияДиагностика З рдін биохимиялы анализінде ә қ оксалурия, кальцийурия, уратурия 80% жа дайда , глюкозурия — 34%, ғ аммиак де гейі мен титруемды ң ыш ылдар — в 90% дейін т мендейді, қ қ ө я ни каналдар дисфункциясы мен ғ алмасу б зылыстарын к рсетеді . ұ ө

 • Б йректі ультрадыбысты зерттеу ү ң к рінісінде ө рефлюкс-нефропатияда б йректі • Б йректі ультрадыбысты зерттеу ү ң к рінісінде ө рефлюкс-нефропатияда б йректі ү ң к леміні кішіреюі динамикада ө ң суіні артта алуы , д рыс емес ө ң қ ұ контуры б дырлы, біртекті емес ұ таралатын ай ын гиперэхогенды қ паренхиманы айма тары ж не ң қ ә т бекше эхо-сигналыны ке еюі. ү ң ң • Допплерография ж ргізу кезінде ү индекс резистентілігіні ң т мендеуінен б йрек ан ө ү қ айналымыны т мендеуін ң ө бай ау а болады. қ ғ

 • Ультрадыбсты ж не допплерографиялы зерттеулерге ә қ сай балаларды ш топ а б леді. • Ультрадыбсты ж не допплерографиялы зерттеулерге ә қ сай балаларды ш топ а б леді. ү қ ө • Бірінші топ а қ УДЗ-к рінісі РН бар балалар жатады. ө Б йрек к леміні артта алуы , б йрек ан айналым ү ө ң қ ү қ т мендеуі , кантамырлар резистентілік индексті ө ң жо арылау немесе т мендеуі. ғ ө • Екінші топ а қ » кішкентай б йрек «, б йрек к леміні ү ү ө ң артта алуына байланысты б йректе гемодинамикалы қ ү қ згерістер аны талмайды (б л жа дайда ө қ ұ ғ уы -несепа ар рефлюкс гипоплазирленген б йректе қ қ ғ ү дамып жат анын жо а шы ару а болмайды ). қ ққ ғ ғ • шінші топ а Ү қ «рефлюкс алды -нефропатия» сатысында ы балалар жатады , б йрек к леміні артта ғ ү ө ң алу себебінен б йрек ан тамырларыны қ ү қ ң резистенттілігінде згерістер бай алады ө қ

 • Венаішілік урографияда паренхима индексті 0, 48 -0, 54 т мендеуін нормада ң ө • Венаішілік урографияда паренхима индексті 0, 48 -0, 54 т мендеуін нормада ң ө 0, 58, тоста анша – т бекше ж йесіні ғ ү ү ң деформациясын, гипорамификация, форникстарды м жілуін, несепа арды ң ү ғ ң гипотониясын ж не деформациясын , ә рентгено-контрастты затты шы уыны ң ғ ң баяулауы.

 Реносцинтиографияда б йрек к лемі ү ө кішіреюі , радиофармпрепаратты ң жиналуы мен шы Реносцинтиографияда б йрек к лемі ү ө кішіреюі , радиофармпрепаратты ң жиналуы мен шы уыны баяулауы , ғ ң орта ы сегмент проекцияда сталып ңғ ұ алуы , б йректі жинаушы тарату қ ү ң ызметтеріні оташа немесе ай ын қ ң қ б зылуы аны талады. ұ қ

 • Ай ын нефросклерозда венаішілік қ урография ж не радиоизотопты ә сцинтиографияда рефлюкс-нефропатияны • Ай ын нефросклерозда венаішілік қ урография ж не радиоизотопты ә сцинтиографияда рефлюкс-нефропатияны ң 4 сатысын ажыратады : • Шамалы, бір немесе екі склероз айма ; қ • Ауыр, за ымданба ан паренхима қ ғ айма тарынан екіден к п қ ө тоста аншаларды за ымдануы ; ғ ң қ • Паренхиманы вариабельды кішіреюімен ң тоста аншаны генерализденген ғ ң деформациясы; • Сол ан б йрек. ғ ү

 азіргі кезде балалар нефрологиясында Қ ке тарал ан діс митохондрия ң ғ ә жа азіргі кезде балалар нефрологиясында Қ ке тарал ан діс митохондрия ң ғ ә жа дайларын тексеру. На ты діс болып ғ қ ә гистологиялы болып табылады. қ Сонымен оса скрининг- діс шы арыл ан қ ә ғ ғ ан анализ ар ылы митохондриальды қ қ дисфункциясын аны тау а болады қ ғ

Емі: Рефлюкс-нефропатия дамуыны ң д режесіне байланыссыз хирургиялы ә қ коррекция к рсеткіш. Емі: Рефлюкс-нефропатия дамуыны ң д режесіне байланыссыз хирургиялы ә қ коррекция к рсеткіш. ө Оперативті араласулар алдында пиелонефритикалы процессті қ ң манифестациясы мен ас ыну алдын алу қ ші антибактериальды курс терепия ү ж ргізіледі. ү

Митохондриалды жетіспеушілік кезінде Препарат атауы енгізу Дозасы Ем за ты ыұ қ ғ Янтовит Per os.Митохондриалды жетіспеушілік кезінде Препарат атауы енгізу Дозасы Ем за ты ыұ қ ғ Янтовит Per os. 25 -50 мг/сут 1 -1, 5 ай, 3 к н ара ү Мини янтовит Per os См. № 1 Митамин Per os См. № 1 Элькар Per os 50 -100 мг/кг. Зай Коэнзим q 10 Per os 30 -300 мг/сут. Зай

Рибофлавин Per os 20 -150 мг/тәу. 1 ай. Тиамин Per os 50 мг/тәу. 1 ай. ПиридоксинРибофлавин Per os 20 -150 мг/тәу. 1 ай. Тиамин Per os 50 мг/тәу. 1 ай. Пиридоксин Per os 2 мг/кг/тәу. 1 ай. Липоевая кислота Per os 50 -100 мгтәу. 1 ай. Витамин Е Per os 100 -200 мг/тәу. 1 ай.

Димефосфон Per os 15 -20 мг/кг 1 ай. Витамин В Per os 100 мг/т у. .Димефосфон Per os 15 -20 мг/кг 1 ай. Витамин В Per os 100 мг/т у. . ә 1 ай. Цитохром С B/м; B/в 20 мг/т у. ә 10 апта Солкосерил B/м 2 мл/ т у. ә 2 -3 апта.

Диспансерлік ба ылау: қ • Нефролого арауы 6 айда 1 рет ; қ • З рДиспансерлік ба ылау: қ • Нефролого арауы 6 айда 1 рет ; қ • З р анализі айына 1 рет ж не интеркуррентты аурулар ә ә кезінде ; • Ж А 3 айда 1 рет ж не интеркуррентты ауруларда ; Қ ә • анны биохимиялы анализ міндетті т рде мочевина Қ ң қ ү ж не креатинин б айда 1 рет ; ә • З рді биохимиялы анализ б айда 1 рет ; ә ң қ • митохондриальды ферменттер жылдамды ын жылына ғ 1 рет ; • З р де ферменттер жылдамды анализ жылына 1 рет; ә • цистография терапевтикалы курс емінен кейін , кейін қ 1 -3 жылда 1 рет ;

 • цистоскопия к рсеткішке арай ; ө қ • УДЗ ж не допплерография 6 • цистоскопия к рсеткішке арай ; ө қ • УДЗ ж не допплерография 6 айда 1 рет ; ә • Б йректі радиоизотопты зерттеу жылына ү ң 1 рет ; • Венаішілік урография к рсеткішке арай ; ө қ • ангиография к рсеткішке арай. ө қ • Профилактика ретінде антенатальды УДЗ, б йрек УДЗ неонатальды кезе де ү ң ж не міріні ал аш ы жылдарында. ә ө ң ғ қ