Та ырыбық : : Д ріге

Скачать презентацию Та ырыбық : :  Д ріге Скачать презентацию Та ырыбық : : Д ріге

sholpan_farma.ppt

 • Размер: 8.2 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 21

Описание презентации Та ырыбық : : Д ріге по слайдам

Та ырыбық : : Д ріге ә т уелділікті леуметтік ә ң ә м селелеріТа ырыбық : : Д ріге ә т уелділікті леуметтік ә ң ә м селелері әм селелеріә ожа Ахмет Ясауи атында ы Халы аралы Қ ғ қ қ аза -Т рік Университеті Қ қ ү абылда ан: Орынбасарова А. Қ ғ Орында ан: Жандарбек Ш. ғ Тобы: ЖМ —

 Жоспары: I. Кіріспе II. Негізгі б лімө Д ріге т уелділік ша ыратын Жоспары: I. Кіріспе II. Негізгі б лімө Д ріге т уелділік ша ыратын препараттар ә ә қ Т уелділік ша ыратын препараттарды ә қ ң ма ызы ң Морфин, промедол, кокаинге т сініктеме беру ү III. орытынды Қ IV. Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

Кіріспе Денені д ріге йретуді ш т рі бар. ә ү ң ү ү БіріншісіКіріспе Денені д ріге йретуді ш т рі бар. ә ү ң ү ү Біріншісі – д ріге т уелділік. Б дан тылу те иын. Д рі лер ә ә ұ құ ө қ ә арасында к шті т уел ділікті тудыратын рамында ү ә құ нар ко тикалы заттары бар таблеткалар бар. Мысалы, морфин. қ М ндай к шті се рі бар д рілерді д рі гер-мамандарды ұ ү ә ә ә ң ке е сін сіз пайдаланба ан д рыс. ң ғ ұ Екіншіт рі ү – рамында есірткі заты бар д ріге йреніп, құ ә ү онсыз а заны з дігінен ж мыс жасай алатынды ына сенімсіздік ғ ң ө ұ ғ таныту. М ндай жа дайда а за б л д рілерге тез й реніп, оны ұ ғ ғ ұ ә ү ң жеткілікті сер алуы шін к п м л шерде абылдай беруін талап ә ү ө ө қ етеді. К біне б ан тыныштандыратын, аллергия а арсы ж не ө ұғ ғ қ ә м рын а тамызатын д рілер кіреді. ұ ғ ә Д ріге т уелділікті ә ә ң шіншіт ріү ү – психологиялы т уелділік. қ ә Д рісіз мі рін елестете алмайтын адамдар. М ндай адам дар б л ә ө ұ ұ проблеманы таблет касыз шешуге болатынын т сінбейді. ү

 Д рілік заттарды айталап олдан анда, ә қ қ ғ оларды сері жо арылау Д рілік заттарды айталап олдан анда, ә қ қ ғ оларды сері жо арылау жа ына да ж не ң ә ғ ғ ә т мендеу жа ына да згеруі м мкін. ө ғ ө ү Матариалды кумуляция а зада қ ғ фармакологиялы заттарды жина талу т рі. Б л қ ң қ ү ұ за сер ететін препараттар а т н, олар аз ұ қ ә ғ ә б лінеді немесе а зада т ра ты байланысады. ө ғ ұ қ Оларды айталап та айында анда заттарды қ ғ ғ ң жина талуы уытты серлерді себебі болуы қ ә ң м мкін. Осы ан байланысты, б ндай ү ғ ұ препараттарды кумуляциялануын ескере ң отырып, біртіндеп м лшерін азайтып немесе ө препаратты абылдау арасын л айта отырып ң қ ұ ғ м лшерлеу керек. ө

  Кейбір заттарды айталап қ енгізгенде д ріге т уелділік дамиды. ә Кейбір заттарды айталап қ енгізгенде д ріге т уелділік дамиды. ә ә

Д рілік заттар а бейімделуә ғ. . Бейімделу - заттарды айталап олдан анда қ қД рілік заттар а бейімделуә ғ. . Бейімделу — заттарды айталап олдан анда қ қ ғ серіні т мендеуі. Ол затты сі уіні азаюына, ә ң ө ң ң ң оны инактивациялану жылдамды ыны ң ғ ң л аюына ж не ар ынды шы уыны ұ ғ ә қ қ ғ ң жо арлауына байланысты болады. Бастап ы ғ қ серді алу шін препаратты м лшерін ә ү ң ө жо арылату немесе бір затты бас асымен ғ қ ауыстыру ажет. қ Тахифилаксия — бейімделуді ерекше т рі, б л ң ү ұ те жылдам пайда болатын бейімделу, кейде ө затты 1 рет енгізгеннен кейін.

 Д рілік т уелділік ә ә ша ыратын қ заттар. йы тат Д рілік т уелділік ә ә ша ыратын қ заттар. йы тат ыш заттар Ұ қ қ (хлоралгидрат, барбитур ыш ылыны туындылары). қ қ ң Опиоидты (наркотикалы ) қ анальгетиктер (морфин, промедол, фентанил, суфентанил). Кокаин, героин, галлюциногендер. Д рілік т уелділікті дамуы айтарлы тай д режеде ә ә ң қ ә опиоидты анальгетиктерді эйфория ша ыру ң қ абілеттілігімен т сіндіріледі. Б л кезде жа ымсыз қ ү ұ ғ эмоциялар, шаршау жойылады, жа сы к іл к й, зіне қ өң ү ө деген сенімділік пайда болады, біртіндеп ж мыс а ұ қ абіліттілігі алыптасады. Эйфория, детте са ж не қ қ ә жылдам зілгіш й ы а ауысады. ү ұ қ ғ

   МОРФИН Негізгі фармакологиялы қ сері: ә Ауру сезімін басады; МОРФИН Негізгі фармакологиялы қ сері: ә Ауру сезімін басады; Эйфория ша ырады, ал кейбір қ адамдарда кері былыс болуы құ м мкін дисфория; ү й ы ша ырады (беткейлік Ұ қ қ й ы болады); ұ қ Дене температурасын т мендетеді; ө Диурезге арсы гормонны қ ң де гейін жо арлатады, диурез ң ғ т мендейді; ө Тыныс орталы ын тежейді, ғ Ж телге арсы сер к рсетеді; ө қ ә ө арашы ты тарылтады; Қ қ

МОРФИННІ ОЛДАНЫЛУЫ: Ң Қ Ауру сезімін басу шін травмаларда; ү атты ауру сезімдерімен ж ретін ауруларда;МОРФИННІ ОЛДАНЫЛУЫ: Ң Қ Ауру сезімін басу шін травмаларда; ү атты ауру сезімдерімен ж ретін ауруларда; Қ ү Операция а дайынды кезінде; ғ қ атты ауру сезіміне ж телге байланысты Қ ә ө й ысызды та; ұ қ қ кпеге операция жаса аннан кейінгі ж телде; Ө ғ ө Шаншуларда; кпе ісінуінде. Ө

   МОРФИН Жанама серлері: ә Ж рек айну; ү су; Құ Тынысты МОРФИН Жанама серлері: ә Ж рек айну; ү су; Құ Тынысты тежелуі; ң Миоз; Іш ату; қ Диурезді т мендеуі. ң ө айталап енгізгенде: Қ Бейімделу; Д ріге психикалы ж не ә қ ә физикалы т уелділік; қ ә Абстиненция синдромы.

  ПРОМЕДОЛ Жасанды анальгетик, пиперидин туындысы. Фармакологиялы серлеріқ ә : ПРОМЕДОЛ Жасанды анальгетик, пиперидин туындысы. Фармакологиялы серлеріқ ә : морфинге сас. ұқ Ерекшелігі: анальгетикалы қ белсенділігі морфиннен т мен, тыныс алу орталы ын ө ғ аз тежейді, кезбе нерв, су құ орталы тарына аз сер етеді, қ ә арашы ты тарылту белсенді қ қ емес. Жатырды мойнын ң босатады, жиырыл ышты ын ғ ғ жо арлатады. сер ету ғ Ә за ты ы ұ қ ғ 2 -4 са ат. ғ

   КОКАИН Метилэкгонин мен бензой ыш ылыны қ қ ң к КОКАИН Метилэкгонин мен бензой ыш ылыны қ қ ң к рделі эфиріні ү ң гидрохлориді болып табылады. Анестетикалы қ белсенділігі новокаинге ара анда жо ары. қ ғ ғ олданылуы Қ : уыттылы ымен шектеледі, ғ тіпті беткейлік анестезияда кокаинды са ты пен қ қ олданылу керек, йткені қ ө ол шырышты абаттардан қ сі іп, жанама ж не уытты ң ә серлерді себебі болуы ә ң м мкін. ү

Кокаинні сері: ң ә К з практикасында (а абы ө қ қ қКокаинні сері: ң ә К з практикасында (а абы ө қ қ қ тамырларын тарылтып, арашы ты ке ейтеді); қ қ ң аса абы ты эпителиіні Қ ң қ қ ң ң т леуін ж не ойылуын ү ә ша ырады; қ ОЖЖ ынталандыр ыш сер; ғ ә Сопа ша миды қ ң орталы тарын (тыныс, қ тамыр оз алт ыш, су қ ғ қ құ орталы тары) қ ынталандырады; Адренергиялы қ иннервация а сері ( озуын ғ ә қ к шейтеді). ү

Кокаин ша ырадық : : Тамырларды тарылту; Артериялы ысымды жо арлату; қ қКокаин ша ырадық : : Тамырларды тарылту; Артериялы ысымды жо арлату; қ қ ғ Тахикардия; Мидриаз; Эйфория; Тынышсызды , психомоторлы озу; қ қ қ Шаршау, ашты сезімдерді т мендеуі; қ ң ө Тырысу.

Кокаинді за олдан анда: ұ қ қ ғ Кокаинизм , я ни д ріге тКокаинді за олдан анда: ұ қ қ ғ Кокаинизм , я ни д ріге т уелділік туады (м рын ғ ә ә ұ ар ылы тарту, кока жапыра ын шайнау, кейде к к қ ғ ө тамыр а енгізу). М ны себебі кокаинні ғ ұ ң ң серінен пайда болатын эйфория: к іл к йді ә өң ү ң к терілуі, жа ымсыз эмоциялар мен сезімдірді ө ғ ң жойылуына байланысты болуы м мкін. Кокаинді ү абылдауды кенеттен то тату психикалы к рделі қ қ қ ү жа дайлар ша ырады, біра опиоидты ғ қ қ анальгетиктерден (героиннен немесе морфиннен) туатын д рілік т уелділік секілді ауыр ә ә абстиненция кокаинизмде бай алмайды. Б л қ ұ физикалы емес, психикалы т уелділікті қ қ ә ң дауымен т сіндіріледі. Кокаинге бейімделу ү болмайды немесе аз д режеде бай алады. ә қ

Д рілік заттар аә ғ м тажды ұқ қ    Д рілік заттар аә ғ м тажды ұқ қ Д рілік зат ә Кокиндік зат Т уа пайда бол ан ғ а аулы тар қ қ Наркомания к рінісі ө Наркотикалы қ зат

орытындыҚ Кейбір д рілік заттар а, оларды ә ғ айталап енгізгенде д ріге т уелділікорытындыҚ Кейбір д рілік заттар а, оларды ә ғ айталап енгізгенде д ріге т уелділік қ ә ә дамиды. Д ріге т уелділік ә ә ша ыратын препараттар енгізуін қ то татса, й ысызды , қ ұ қ қ тынышсызды , ор ыныш, рей, қ қ қ ү м аю бай алады. К птеген ұң қ ө физиологиялы ызметтер б зылады. қ қ ұ Кейде коллапс дамиды. оз алыс Қ ғ ретсіздігі, агрессивтілік ж не бас а да ә қ к ріністер болуы м мкін. ө ү Д ріге ә т уелділікті алдын алу мен емдеу ә ң медициналы ж не леуметтік қ ә ә к рделі м селе болып табылады. ү ә

олданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә Д. А. Харкевич “Фармакология” Алматы- 2004; Есетова К. .олданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә Д. А. Харкевич “Фармакология” Алматы- 2004; Есетова К. . Жалпы фармакология. Барлы Ө қ факультеттерді студенттеріне арнал ан ң ғ о у- дістемелік ралы. – Алматы- 2003. қ ә құ Фармакологиядан лабораториялы саба тар а қ қ ғ дістемелік н с аулар. – Алматы- 2003. ә ұ қ

Назарларыңызға рахмет!!! Назарларыңызға рахмет!!!