Тақырыбы: С ә йкестік

Скачать презентацию Тақырыбы:   С ә йкестік Скачать презентацию Тақырыбы: С ә йкестік

sәykestіk_kriteriylerі._sәykestіk_kriteriylerіn_praktikada_қoldanudyң_naқty_mysaly._mendely_zaңy..ppt

 • Размер: 1.8 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 34

Описание презентации Тақырыбы: С ә йкестік по слайдам

Тақырыбы:  С ә йкестік критерийлерін практикада қолданудың нақты мысалы. Мендель заңы. Тақырыбы: С ә йкестік критерийлерін практикада қолданудың нақты мысалы. Мендель заңы. Орындаған: Омар М И Қабылдаған: Куандикова А. К

 • Таралудың статистикалық қатарларын анықтау және олардың теориялық таралу заңдарына сәйкестігін бағалауды , Пирсонның • Таралудың статистикалық қатарларын анықтау және олардың теориялық таралу заңдарына сәйкестігін бағалауды , Пирсонның Хи-квадрат, Колмогоров-Смирновтың с ә йкестік критерийлерін қолданып статистикалық жорамалдарды тексеру.

 • Кіріспе • Негізгі бөлім : - сәйкестікті анықтау критерийлері -Мендель заңын сәйкестікке мысал • Кіріспе • Негізгі бөлім : — сәйкестікті анықтау критерийлері -Мендель заңын сәйкестікке мысал ретінде Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер

 Медицинаны ң көптеген салаларында белгілердің немесе құбылыстардың өзара сәйкестігін статистикалық талдауға тура келеді. Медицинаны ң көптеген салаларында белгілердің немесе құбылыстардың өзара сәйкестігін статистикалық талдауға тура келеді.

Пирсон т сіліә ( квадратты қ ) Спирмен т сілі ә ( рангілі ) С йкестікПирсон т сіліә ( квадратты қ ) Спирмен т сілі ә ( рангілі ) С йкестік критерийлерін ә аны тау қ

 • Сәйкестік критерийлерін практикада қолданудың нақты мысалы ретінде Мендель заңын алсақ болады • Сәйкестік критерийлерін практикада қолданудың нақты мысалы ретінде Мендель заңын алсақ болады

 • Гибродологиялық әдіс алғаш рет австрялық ғалым Г. Мендель тарапынан қолданылды (1865). Ол тәжрибелерінде өздігінен • Гибродологиялық әдіс алғаш рет австрялық ғалым Г. Мендель тарапынан қолданылды (1865). Ол тәжрибелерінде өздігінен тозаңданатын асбұршақ өсімдігін қолданды. Мендель бір-бірінен бір, екі және одан да көп белгілер бойынша ажратылатын таза іріктемелер (гомозиготаларды) будандастырды. Сөйтіп, ол бірінші, екінші және т. с. с. реттік ұрпақ типтерінің статистикалық арақатнастарын матикалық жол мен зеріттеді. Алынған нәтижелер бойынша тұқым қуалаушылық заңдары ашылды.

 • Мендель Заңдары – тұқым қуалау белгілерінің ұрпақтан ұрпаққа берілу заңдылықтары. Ата-аналарынан ұрпақтарға жыныс • Мендель Заңдары – тұқым қуалау белгілерінің ұрпақтан ұрпаққа берілу заңдылықтары. Ата-аналарынан ұрпақтарға жыныс клеткалары арқылы тұқым қуалау факторларының берілуімен түсіндіретін теорияны тұжырымдады.

 • Т ымны т сін ж не пішінін ұқ ң ү ә аны тайтын гендер • Т ымны т сін ж не пішінін ұқ ң ү ә аны тайтын гендер р хромосомада ор қ ә налас ан. Т ымы сары, тегіс бірінші қ ұқ рпа будандарын ( 1) здігінен ұ қ Ғ ө тозандандыр анда, екінші рпа та ( 2) ғ ұ қ Ғ Мендельді ажырау за ына с йкес ң ң ә белгілерді ажырауы бай алады ң қ.

 • rr. Yy- 2 • Rr. Yy-4 • Rryy-2 • RRYy-2 • Rr. YY- 2 • rr. Yy- 2 • Rr. Yy-4 • Rryy-2 • RRYy-2 • Rr. YY- 2 • rr. YY-1 • RRYY-

Х У d d 2 rr. Yy 3  5. 5 Х У d d 2 rr. Yy 3 5. 5 2. 5 6. 25 Rr. Yy 4 7 3 9 Rryy 2 3. 5 1. 5 2. 2 5 RRYy 2 3. 5 1. 5 2. 2 5 Rr. YY 3 5. 5 2. 5 6. 25 rr. YY 1 1. 5 0. 25 RRYY 1 1. 5 0.

 1 -6*31. 5 P ху = --------- = 1 -0. 56=0. 44 1 -6*31. 5 P ху = ——— = 1 -0. 56=0. 44 7(49 -1)

 • Енді әр жұп белгінің тұқым қуалау ерекшелігін көрейік. Тұқымның түсі бойынша қарасақ, онда • Енді әр жұп белгінің тұқым қуалау ерекшелігін көрейік. Тұқымның түсі бойынша қарасақ, онда алынған 16 өсімдіктің ішінде сары тұқымды 9 + 3 = 12 бөлікті, ал жасыл тұқымды 3 + 1 = 4 бөлікті құрайды. Сонда сары тұқымды өсімдікпен жасыл тұқымды өсімдіктің ара қатынасы 12: 4 немесе 3: 1 тең болады. бұлмоногибридті будандастырудағы белгілердің ажырауын көрсетіп тұр.

 • Егер т ымдарды пішіні бойынша ұқ ң алса , онда тегіс пішінділері 9+3=12 • Егер т ымдарды пішіні бойынша ұқ ң алса , онда тегіс пішінділері 9+3=12 қ б лікті, ал б дыр пішінділері 3+1=4 ө ұ б лікті райды. Т ымны пішіні ө құ ұқ ң бойынша белгілер 12: 4 немесе 3: 1 атынасында ажырайды. Сонымен қ дигибридті будандастыруды екі моногибридті будандастыруды ң к бейтіндісі деп атау а ө ғ болады.

 • Мысалы, (3 сары: 1 жасыл) х (3 тегіс: 1 бұдыр) = 9 сары, • Мысалы, (3 сары: 1 жасыл) х (3 тегіс: 1 бұдыр) = 9 сары, тегіс : 3 сары, бұдыр : 3 жасыл, тегіс : 1 жасыл, бұдыр. Мендель ашқан бұл құбылыс кейін белгілердің тәуелсіз тұқым қуалау заңы немесе Мендельдің үшінші заңы деп аталды. бұл заңның орындалуы үшін екі жағдай болуы қажет. Будандастыру кезінде бір белгі екінші белгіден толық басымдылық көрсетуі тиіс. Екіншіден, тұқым қуалайтын гендер әр түрлі хромосомада орналасуы керек.

1. Сәйкестік критерийлерді анықтаудан мақсат н e? 2. Рангілі тәсілдің автор бойынша аталуы қандай ? 3.1. Сәйкестік критерийлерді анықтаудан мақсат н e? 2. Рангілі тәсілдің автор бойынша аталуы қандай ? 3. Мендель заңы сәйкестікке мысал ретінде 4. Сәйкестікке мысал келтіріңіз

 • Лукьянова Е. А. Медицинская статистика. - М. : Изд. РУДН, 2002. • www. • Лукьянова Е. А. Медицинская статистика. — М. : Изд. РУДН, 2002. • www. google. kz • www. turkestan. kz • Савилов Е. Д. Мамонтова Л. М. и др. Применение статистических методов в эпидемиологическом анализе. -М. «МЕДпресс-информ» , 2004.