Скачать презентацию SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM NA SVEUČILIŠTU U SPLITU PROREKTOR Скачать презентацию SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM NA SVEUČILIŠTU U SPLITU PROREKTOR

b851a7246213f3d62af8c9a018bd3c36.ppt

  • Количество слайдов: 30

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM NA SVEUČILIŠTU U SPLITU PROREKTOR: Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM NA SVEUČILIŠTU U SPLITU PROREKTOR: Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović

STATUT SVEUČILIŠTA U SPLITU n Članak 2. Sveučilište je javno visoko učilište koje ustrojava STATUT SVEUČILIŠTA U SPLITU n Članak 2. Sveučilište je javno visoko učilište koje ustrojava i izvodi znanstveno, umjetničko i razvojno istraživanje, posebice ostvarivanje znanstvenih programa od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, umjetničko stvaralaštvo i stručni rad i na njima utemeljeno preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje, te stručne studije u skladu sa Zakonom.

SVEUČILIŠTE U SPLITU Sastavnice Sveučilišta u Splitu (Pravni subjekt) Umjetnička akademija (Pravni subjekt) . SVEUČILIŠTE U SPLITU Sastavnice Sveučilišta u Splitu (Pravni subjekt) Umjetnička akademija (Pravni subjekt) . . . Podružnice Sveučilišta u Splitu Unutarnje ustrojbene jedinice Sveučilišta u Splitu Sveučilišni studijski centar za studije mora CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE Sveučilišna knjižnica (infrastrukturna ustanova) Studentski centar (infrastrukturna ustanova) Sveučilišni studijski centar za stručne studije ICAST Sveučilišni studijski centar za forenzične znanosti Ured za znanstveno Tehnologijski razvitak Centar za znanstveno računanje

Sveučilište u Splitu n n n Broj studenta: cca 24 000 Studijski programi: 152 Sveučilište u Splitu n n n Broj studenta: cca 24 000 Studijski programi: 152 Zaposlenici: cca 2 000

Misija Sveučilište u Splitu služi društvu kroz edukaciju, nastavu, znanstveni i stručni rad na Misija Sveučilište u Splitu služi društvu kroz edukaciju, nastavu, znanstveni i stručni rad na principima izvrsnosti, etike i morala.

Kultura kvalitete je nematerijalno dobro koje Sveučilište u Splitu prihvaća kao ključ funkcioniranja i Kultura kvalitete je nematerijalno dobro koje Sveučilište u Splitu prihvaća kao ključ funkcioniranja i razvoja na svim svojim razinama upravljanja i u svim postupcima.

STATUT SVEUČILIŠTA U SPLITU n n n n Članak 78. (1) Sveučilište ugrađuje kulturu STATUT SVEUČILIŠTA U SPLITU n n n n Članak 78. (1) Sveučilište ugrađuje kulturu unaprjeđenja kvalitete u sve aspekte svojeg djelovanja. (2) Sveučilišni sustav za unaprjeđenje kvalitete čini Centar za unaprjeđenje kvalitete i odbori za unaprjeđenje kvalitete na sastavnicama Sveučilišta. (3) Centar za unaprjeđenje kvalitete posebice: (4) U programe Centra za unaprjeđenje kvalitete obvezno se uključuju studenti. (5) Odbori za unaprjeđenje kvalitete na sastavnicama Sveučilišta imaju voditelja koji je nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju. (6) Ustroj i način rada Centra i odbora za unaprjeđenje kvalitete pobliže će se utvrditi posebnim pravilnicima koje donose Senat i sastavnice.

SUSTAV KVALITETE n Na 17. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2006. SUSTAV KVALITETE n Na 17. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2006. /2007. održanoj 31. svibnja 2007. donesena je odluka o osnivanju Centra za unaprjeđenje kvalitete te je imenovan i voditelj Centra.

Prorektor za upravljanje kvalitetom n Dana 27. veljače 2009. godine na 31. sjednici Senata Prorektor za upravljanje kvalitetom n Dana 27. veljače 2009. godine na 31. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu imenovan je prorektor za upravljanje kvalitetom

Sustav za unaprjeđenje kvalitete Pravilnik o Centru i Odborima za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Sustav za unaprjeđenje kvalitete Pravilnik o Centru i Odborima za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu je usvojen na 27. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu dana 11. 09. 2008. godine, dok su dana 24. srpnja 2009. godine na 35. sjednici Senata donesene izmjene i dopune Pravilnika te je usvojen njegov pročišćeni tekst.

Pravilnik o centru i odborima za unaprijeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu n n PREDMET Pravilnik o centru i odborima za unaprijeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu n n PREDMET UREĐENJA MISIJA, VIZIJA, STRATEGIJA, CILJEVI, PODRUČJA VREDNOVANJA CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE ODBORI ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE

SVEUČILIŠTE U SPLITU PROREKTOR ODJEL ZA KVALITETU CENTAR ZA UPAVLJANJE KVALITETOM RUKOVODITELJ ODJELA STRUČNI SVEUČILIŠTE U SPLITU PROREKTOR ODJEL ZA KVALITETU CENTAR ZA UPAVLJANJE KVALITETOM RUKOVODITELJ ODJELA STRUČNI SURADNIK (2 izvršitelja) ODJEL ZA NASTAVU ODBOR ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM ODBOR ZA UPRAVLJANJEK VALITETOM. . .

CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE n n n Status i tijela Centra Djelatnost Centra Vijeće CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE n n n Status i tijela Centra Djelatnost Centra Vijeće Centra Voditelj Centra Postupak akreditacije novih studijskih programa Postupak u svezi donošenja programa stručnog usavršavanja

Vijeće centra za unaprijeđenje kvalitete n n Sjednice Vijeća centra, do sada je održano Vijeće centra za unaprijeđenje kvalitete n n Sjednice Vijeća centra, do sada je održano 14 sjednica Ankete-Ocjenjivanje kvalitete nastave od strane studenata Analize uspješnosti studiranja Novi studijski programi

Ocjenjivanje kvalitete nastave od strane studenata n Na temelju čl. 78. st. 6. Statuta Ocjenjivanje kvalitete nastave od strane studenata n Na temelju čl. 78. st. 6. Statuta Sveučilišta u Splitu, Senat Sveučilišta u Splitu na svojoj 28. sjednici održanoj dana 27. listopada 2008. godine donio je: PRAVILNIK O POSTUPKU VREDNOVANJA KVALITETE NASTAVNIKA I NASTAVE OD STRANE STUDENATA

Ocjenjivanje kvalitete nastave od strane studenata n n n Upitnik Pravila provedbe Dostavljanje rezultata Ocjenjivanje kvalitete nastave od strane studenata n n n Upitnik Pravila provedbe Dostavljanje rezultata Objavljivanje rezultata i poboljšanja Program Eva. Sys

Ocjenjivanje kvalitete nastave od strane studenata n Nakon svake provedene ankete rezultati su raspravljani Ocjenjivanje kvalitete nastave od strane studenata n Nakon svake provedene ankete rezultati su raspravljani na Senatu Sveučilišta u Splitu te su poduzete mjere za poboljšanje nastave.

Analiza uspješnosti studiranja n uvid u upješnost studiranja bolonjskih studenata Ciljevi: n n ustanoviti Analiza uspješnosti studiranja n uvid u upješnost studiranja bolonjskih studenata Ciljevi: n n ustanoviti kritične točke nastavnog procesa unaprijed predvidjeti probleme prilikom upisa u višu godinu studiranja i naći adekvatna rješenja

Analiza uspješnosti studiranja n 18. lipnja 2010. održana je 46. sjednica Senata na temu Analiza uspješnosti studiranja n 18. lipnja 2010. održana je 46. sjednica Senata na temu analize uspješnosti studiranja te su na temelju rasprave s te sjednice doneseni Zaključci i akcijski plan za poboljšanje uspješnosti studiranja

Zaključci (48. sjednica Senata, 10. rujna. 2010. ) n n 1. ) Svi oblici Zaključci (48. sjednica Senata, 10. rujna. 2010. ) n n 1. ) Svi oblici nastave na Sveučilištu u Splitu su obvezatni i treba voditi evidenciju o nazočnosti studenata na nastavi. 2. ) Uvesti jedinstveni sustav elektroničke provjere nazočnosti na nastavi putem studentske indetifikacijske isprave. 3. ) Uvesti Informacijski sustav visokih učilišta RH (ISVU). 4. ) Uvesti turnusnu nastavu gdje je god to moguće te uvesti parcijalno polaganje ispita (u obliku kolokvija i slično).

Zaključci (48. sjednica Senata, 10. rujna. 2010. ) n n 5. ) Aktivnom politikom Zaključci (48. sjednica Senata, 10. rujna. 2010. ) n n 5. ) Aktivnom politikom osigurati pokrivenost udžbenicima, ostalom literaturom i svim drugim nastavnim pomagalima. 6. ) Mjerama aktivne kadrovske politike optimalizirati omjer broja nastavnika/suradnika prema broju studenata i potrebama studijskih programa. n 7. ) Što ranije i intenzivnije uključivati studente znanstveni i stručni rad (posebno stručnu praksu). n 8. ) Provesti racionalizaciju studijskih programa. n 9. ) Oformiti sveučilišnu službu za stručno praćenje i usmjeravanje studenata.

Akcijski plan ( 48. sjednica Senata, 10. rujna. 2010. ) n n n U Akcijski plan ( 48. sjednica Senata, 10. rujna. 2010. ) n n n U akademskoj godini 2010. /2011. prijeći na Informacijski sustav visokih učilišta RH (ISVU) i elektronički sustav evidencije nazočnosti na nastavi. Financijski stimulirati sastavnice u zadatcima iz točke 1. Provoditi mjere aktivne kadrovske politike u cilju ostvarenja optimalnog odnosa broja nastavnika/suradnika prema broju studenata i potrebama studijskih programa. Izraditi plan kadrova po sastavnicama.

Akcijski plan ( 48. sjednica Senata, 10. rujna. 2010 ) n n n Napraviti Akcijski plan ( 48. sjednica Senata, 10. rujna. 2010 ) n n n Napraviti plan izdavanja sveučilišnih udžbenika po sastavnicama za sve kolegije koji nisu pokriveni istima. Utvrditi potrebu i mogućnost formiranja sveučilišne službe za stručno praćenje i usmjeravanje studenata. Sastaviti popis po sastavnicama suradnih pravnih ili fizičkih osoba pri kojima se provodi stručna praksa.

n 01. ožujka 2010. na 41. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu usvojen je Strateški n 01. ožujka 2010. na 41. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu usvojen je Strateški plan osnivanja novih studijskih programa.

Postupak prihvaćanja prijedloga studijskih programa Sveučilišta u Splitu n n n SVRHA I CILJ Postupak prihvaćanja prijedloga studijskih programa Sveučilišta u Splitu n n n SVRHA I CILJ PODRUČJE PRIMJENE REFERENTNI DOKUMENTI POJMOVI I SKRAĆENICE OPIS POSTUPKA

n Senat Sveučilišta u Splitu na svojoj 31. sjednici od 27. veljače 2009. usvojio n Senat Sveučilišta u Splitu na svojoj 31. sjednici od 27. veljače 2009. usvojio je Znanstvenu strategiju Sveučilišta u Splitu

Znanstvena strategija Sveučilišta u Splitu 2009. - 2014. Razvoj znanosti na Sveučilištu kao osnovni Znanstvena strategija Sveučilišta u Splitu 2009. - 2014. Razvoj znanosti na Sveučilištu kao osnovni zadatak ima unapređenje znanja za industrijski, ekonomski, socijalni i kulturni razvoj društva s ciljem snažnog unapređenja kvalitete života. Sve aktivnosti znanosti podupiru ovaj doprinos. Sveučilište treba doprinositi gospodarskom, društvenom i socijalnom održivom razvoju kroz znanost, tehnologijski napredak i inovacije.

Politika kvalitete rektorata Sveučilišta u Splitu 01. lipnja. 2009. usvojena je politika kvalitete rektorata Politika kvalitete rektorata Sveučilišta u Splitu 01. lipnja. 2009. usvojena je politika kvalitete rektorata

n n Dana 07. listopada 2009. Bureau Veritas je dodijelio Certifikat Rektoratu Sveučilišta u n n Dana 07. listopada 2009. Bureau Veritas je dodijelio Certifikat Rektoratu Sveučilišta u Splitu kojim se potvrđuje da je proveden audit sustava upravljanja ovom organizacijom te je utvrđena usklađenost sa zahtjevima sljedećih normi za sustave upravljanja norme ISO 9001: 2008 koji uključuje opseg djelatnosti Upravljanje i koordinacija te pružanje administrativno-stručne podrške aktivnostima sveučilišnih tijela i sastavnica. Hrvatski registar brodova je 15. listopada 2009. godine također izdao Potvrdu ( Ceritifikat ) kojim se potvrđuje da je sustav upravljanja kvalitetom organizacije Sveučilišta u Splitu, Rektorat u odnosu na opseg djelatnosti Upravljanje i koordinacija te pružanje administrativno-stručne podrške aktivnostima sveučilišnih tijela i sastavnica koje obavlja u sukladnostima sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001: 2008.

Zahvaljujem na pozornosti i suradnji Zahvaljujem na pozornosti i suradnji