Студентті зіндік ж мысың ө ұ Та

Скачать презентацию Студентті  зіндік ж мысың ө ұ Та Скачать презентацию Студентті зіндік ж мысың ө ұ Та

prezentaciya1.pptxvaepr.pptx

  • Размер: 543.6 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 8

Описание презентации Студентті зіндік ж мысың ө ұ Та по слайдам

Студентті  зіндік ж мысың ө ұ Та ырыбы: Росографты  рылысы мен ж мыс істеуСтудентті зіндік ж мысың ө ұ Та ырыбы: Росографты рылысы мен ж мыс істеу принципі қ ң құ ұ Тексерген: Сулейменова А. Р. Орында ан: Махамбетова М. М. ғ

Шықты бақылау Метеорологиялық станцияларда шықты бақылау жұмыстары жүреді. Бақылау жүргізу кезінде шықтың түсу уақытын, шықтың мөлшеріШықты бақылау Метеорологиялық станцияларда шықты бақылау жұмыстары жүреді. Бақылау жүргізу кезінде шықтың түсу уақытын, шықтың мөлшері максимумға жеткен уақыт және шықтың жойылып кету уақыты. Шықтың горизонтальді бетте пайда болған мөлшері миллиметрмен өлшенеді. Шықты бақылау росограф М-35 құрылғысымен жүргізіледі. М-35 росографы пайда болған шық мөлшерін тоқтаусыз жазып отырады.

РОСОГРАФТЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ 1. Жоғарғы, негізгі шық жинағышы 2. Төменгі шық жинағышы 3. Стрелка 4. Өлшеуге арналғанРОСОГРАФТЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ 1. Жоғарғы, негізгі шық жинағышы 2. Төменгі шық жинағышы 3. Стрелка 4. Өлшеуге арналған салмақша 5. Кранштейн 7. Пластина 9. Демпфердің штогы 10. Демпфер 12. Уровень 13. Росографтың корпусы орналасқан плата 14. Гайка 15. Бұранда 16. Қақпақша 17. Сағаттық механизмі барабан 18. Қаламұшы кигізілген стрелка 19. Стрелканың салмақшасы 21. Срелка бұрандасы 22. Қаламұш өсі

РОСОГРАФТЫҢ НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕРІ I. Шықты өлшеу шегі, 0, 02— 0, 3 мм II. Өлшенетін аудан, 160±РОСОГРАФТЫҢ НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕРІ I. Шықты өлшеу шегі, 0, 02— 0, 3 мм II. Өлшенетін аудан, 160± 3 см 2 III. Негізгі қателіктер, ± (0, 005+0, 02 Q)мм, IV. Q — шық мөлшері мм-мен V. Уақыттың жүру қателігі (24 мағ), ± 5 мин VI. Массасы, 6 кг

РОСОГРАФТЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ ҚҰРАЛДЫҢ ӨЛШЕУГЕ АРНАЛҒАН НЕГІЗГІ БӨЛІГІ ТӨТРБҰРЫШТЫ ТАРАЗЫ БОЛЫП КЕЛЕДІ. ТАРАЗЫНЫҢ БІР ЖАҚРОСОГРАФТЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ ҚҰРАЛДЫҢ ӨЛШЕУГЕ АРНАЛҒАН НЕГІЗГІ БӨЛІГІ ТӨТРБҰРЫШТЫ ТАРАЗЫ БОЛЫП КЕЛЕДІ. ТАРАЗЫНЫҢ БІР ЖАҚ ШЕТІНДЕ ШЫҚТЫ ҚАБЫЛДАЙТЫН ВИНИПЛАСТТАН ЖАСАЛҒАН КОНУСТЫ ЫДЫС ОРНАТЫЛҒАН, ЕКІНШІ ШЕТІНДЕ САЛМАҚША ОРНАТЫЛҒАН. ШЫҚТЫ ЖИНАҒЫШТЫН АСТЫНДА ЖИНАЛҒАН ШЫҚТЫ ЖИНАУ ҮШІН ОНЫҢ АСТЫНДА ЕКІНШІ ШЫҚ ЖИНАҒЫШ ОРНАТЫЛАДЫ. ШЫҚТЫҢ МӨЛШЕРІ СТРЕЛКАНЫН ҚОЗҒАЛУЫНАН ЖАЗЫЛЫП ОТЫРЫЛАДЫ. СТРЕЛКАНЫҢ ҰШЫНДАҒЫ ҚАЛАМҰШ САҒАТ МЕХАНИЗМІ БАРАБАН ЛЕНТАСЫНЫҢ ҮСТІНДЕ ЖАЗУ ҚАЛДЫРЫП, БЕЛГІ САЛАДЫ. ЖЕЛДЕН КЕДЕРГІ КЕЛМЕУ ҮШІН ҚАБЫЛДАҒЫШ ЭКРАНМЕН ЖАБЫЛҒАН, АЛ СТРЕЛКА МАЙЛЫ ДЕМПФЕРМЕН ҚОСЫЛҒАН. ТАРАЗЫ МЕХАНИЗМІ ПЛАТАДА ЖИНАЛҒАН ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫ КОРПУСЫНДА ОРНАТЫЛҒАН. САҒАТТЫҚ МЕХАНИЗМІ БАРАБАН ОРТАЛЫҚ ОСКЕ ОРНАТЫЛАДЫ, ЖӘНЕ САҒАТ СТРЕЛКАСЫМЕН ЖҮРЕДІ. ДИАГРАММАЛЫҚ ЛЕНТА ГОРИЗОНТАЛЬДІ ЖӘНЕ ВЕРТИКАЛЬДІ СЫЗЫҚТАРМЕН БӨЛІНГЕН, ГОРИЗОНТАЛЬДІ 0, 01 ММ БӨЛІНГЕН, АЛ ВЕРТИКАЛЬДІ 15 МИН БӨЛІНГЕН. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МЕХАНИЗМІНЕ ҚАУЫП ТҮСПЕУ ҮШІН ОНЫ РЫЧАКПЕН БЕКІТІП ҚОЯДЫ. ҚҰРЫЛҒЫ 0 ПЕН +40°С ГРАДУС АРАЛЫҒЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ АРНАЛҒАН.

ШЫҚ ТҮСПЕГЕН ЖАҒДАЙДА СТРЕЛКА ҚАРАМА-ҚАРСЫ САЛМАҚШАМЕН ТЕҢЕСІП,  ҚАЛАМҰШ ЛЕНТАНЫҢ НӨЛ СЫЗЫҒЫНА КЕЛЕДІ. ШЫҚ ТҮСКЕН КЕЗДЕШЫҚ ТҮСПЕГЕН ЖАҒДАЙДА СТРЕЛКА ҚАРАМА-ҚАРСЫ САЛМАҚШАМЕН ТЕҢЕСІП, ҚАЛАМҰШ ЛЕНТАНЫҢ НӨЛ СЫЗЫҒЫНА КЕЛЕДІ. ШЫҚ ТҮСКЕН КЕЗДЕ ТАРАЗЫ МЕХАНИЗМІ ОСІ БОЙЫНША ҚОЗАЛА БАСТАЙДЫ ДА, ҚАЛАМҰШ БАРАБАН ЛЕНТАСЫНА ІЗ ҚАЛДЫРАДЫ. ШЫҚ ЖОЙЫЛЫП КЕТКЕНДЕ ҚАЛАМҰШ ҚАЙТА НӨЛДІК ӨЛШЕМГЕ КЕЛЕДІ.

Росографты тексеру ортасында орнатылған гиря салмақшалары арқылы жасалынады.  1600 мг салмақшаны салған кезде лентада 0Росографты тексеру ортасында орнатылған гиря салмақшалары арқылы жасалынады. 1600 мг салмақшаны салған кезде лентада 0 , 1 0 мм шықты корсетуі керек, ал 3200 мг салмақшаны салғанда лентада 0, 20 мм көрсету керек.

Д л я р е г и с т р а ц и и р оД л я р е г и с т р а ц и и р о с ы р о с о г р а ф у с т а н а в л и в а ю т н а м е т е о р о л о г и ч е с к о й п л о щ а д к е в б л и з и п о ч в е н н ы х т е р м о м е т р о в н е п о с р е д с т в е н н о н а п о в е р х н о с т и з е м л и н а у ч а с т к е , п о к р ы т о м т р а в о й , т а к , ч т о б ы р о с о п р и е м н и к б ы л н а п р а в л е н к ю г у. Р о с о г р а ф з а к р е п л я е т с я с п о м о щ ь ю к о л ы ш к о в и л и ш т ы р е й , в б и в а е м ы х в п о ч в у. К о ж у х 16 с н и м а е т с я. С п о м о щ ь ю р е г у л и р о в о ч н ы х в и н т о в 15 к о р п у с р о с о г р а ф а у с т а н а в л и в а е т с я п о у р о в н ю 12 и с п о м о щ ь ю г а е к 14 э т о п о л о ж е н и е ф и к с и р у е т с я. П л а с т и н а 7 о с в о б о ж д а е т с я о т у д е р ж и в а ю щ и х е е в и н т о в и с н и м а е т с я. Р о с о г р а ф в к л ю ч а е т с я н а р е г и с т р а ц и ю з а 1 , 5 — 2 ч а с а д о з а х о д а с о л н ц а , к о г д а п р е д п о л а г а е т с я в ы п а д е н и е р о с ы , и в ы к л ю ч а е т с я ч е р е з 1 , 5 — 3 ч а с а п о с л е в о с х о д а с о л н ц а ( п о с л е и с п а р е н и я р о с ы ). Е с л и в э т о в р е м я н а ч и н а е т с я в ы п а д е н и е о с а д к о в и л и в о з н и к а е т в е т е р с о с к о р о с т ь ю б о л е е 3 м/сек, т о р о с о г р а ф в ы к л ю ч а ю т и з а к р ы в а ю т к о ж у х о м. В д н е в н о е в р е м я и т о г д а , к о г д а н е п р е д п о л а г а е т с я в ы п а д е н и е р о с ы , п р и б о р д о л ж е н б ы т ь п о к р ы т к о ж у х о м и в ы к л ю ч е н ( п е р о с п о м о щ ь ю р ы ч а г а ‘ / 2 о т в о д и т с я о т б а р а б а н а ). Р е г и с т р а ц и я к о л и ч е с т в а р о с ы п р о и з в о д и т с я н а с п е ц и а л ь н о й д и а г р а м м н о й л е н т е , р а з д е л е н н о й г о р и з о н т а л ь н ы м и л и н и я м и с ц е н о й д е л е н и я 0 , 0 1 мм и в е р т и к а л ь н о р а с п о л о ж е н н ы м и д у г а м и , р а с с т о я н и е м е ж д у к о т о р ы м и с о о т в е т с т в у е т 15 м и н в р е м е н и. О б р а б о т к а з а п и с и з а к л ю ч а е т с я в о п р е д е л е н и и м о м е н т а н а ч а л а в ы п а д е н и я р о с ы , м о м е н т а и с п а р е н и я р о с ы , п р о д о л ж и т е л ь н о с т и н а л и ч и я р о с ы , м а к с и м у м а и м о м е н т а е г о н а с т у п л е н и я , а т а к ж е к о л и ч е с т в а р о с ы , и м е ю щ е й с я в к о н ц е к а ж д о г о ч а с а. З а п и с ь э т и х д а н н ы х п р о и з в о д и т с я н а л е н т е ( р и с. 5. 1 5 ). П р а в и л а о б с л у ж и в а н и я с а м о п и с ц а ( н а д е в а н и е л е н т ы , з а п р а в к а ч е р н и л а м и , з а в о д ч а с о в о г о м е х а н и з м а б а р а б а н а , о т в о д п е р а о т б а р а б а н а и т. п. ) т а к и е ж е , к а к д л я т е р м о г р а ф а. П о з а п и с я м р о с о г р а ф а , п о — в и д и м о м у , н е л ь з я в о с п р о и з в е с т и т о ч н у ю к а р т и н у в ы п а д е н и я р о с ы н а е с т в е н н ы х п о в е р х н о с т я х ( в ч а с т н о с т и , м о м е н т и с ч е з н о в е н и я р о с ы м о ж е т н е с к о л ь к о о т л и ч а т ь с я о т з а ф и к с и р о в а н н о г о р о с о г р а ф о м ). О д н а к о р о с о г р а ф , я в л я я с ь в е с ь м а п р о с т ы м п р и б о р о м , п о з в о л я е т с д о с т а т о ч н о й д л я п р а к т и к и т о ч н о с т ь ю п р о и з в о д и т ь о б ъ е к т и в н ы е к о л и ч е с т в е н н ы е и з м е р е н и я х а р а к т е р и с т и к р о с ы.