Студентті зіндік ж мысың ө ұ Мамандығы:

Скачать презентацию Студентті  зіндік ж мысың ө ұ Мамандығы: Скачать презентацию Студентті зіндік ж мысың ө ұ Мамандығы:

11.pptx

  • Размер: 733.9 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 11

Описание презентации Студентті зіндік ж мысың ө ұ Мамандығы: по слайдам

 Студентті  зіндік ж мысың ө ұ Мамандығы: Жалпы медицина Дисциплина: Микробиология Курс: 2 Тақырыбы: Студентті зіндік ж мысың ө ұ Мамандығы: Жалпы медицина Дисциплина: Микробиология Курс: 2 Тақырыбы: Микроэкология негіздері Орындаған: Муканов Тайман Тобы: 217 Б Тексерген: Жанаманова Раушан Нурболатовна Ақтөбе, 2016 ж. Марат Оспанов атында ы Батыс аза стан мемлекеттік медицина ғ Қ қ университеті

 І. Кіріспе:  ІІ. Негізгі б лімө орша ан орта микробтарды таралуы. Қ ғ ң І. Кіріспе: ІІ. Негізгі б лімө орша ан орта микробтарды таралуы. Қ ғ ң орша ан орта факторларыны микробтар а сері. Қ ғ ң ғ ә орша ан ортада микробтарды жою. Қ ғ ІІІ. орытынды: Қ ІV. Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә ЖОСПАР:

 Микроорганизмдер экологиясы (oikos-грек с зінен аудар анда й, ө ғ ү тіршілік ету орны)-микроорганизмдерді бір-бірімен Микроорганизмдер экологиясы (oikos-грек с зінен аудар анда й, ө ғ ү тіршілік ету орны)-микроорганизмдерді бір-бірімен ж не ң ә орша ан ортамен зара атынасын зерттейді. қ ғ ө қ Микрорганизмдер топра та, суда, ауада сімдіктерде, адам қ ө организмінде ж не жануарларда, тіптен космоста да табылады. ә Микроорганизмдер-биценозды рамыды б лшегі, я ни ң құ ө ғ тіршілікті біркелкі жа дайында ы су ойма немесе р а ң ғ ғ қ құ ғ қ айма та орналасатын биотоп-жануарлар, сімдіктер мен қ ө микроорганизмдер жиынты ы. Ортаны белгілі айма ында ғ ң ғ мекендейтін микроорганизмдер жиынты ын микробиоценоз деп ғ атайды. КІРІСПЕ:

орша ан ортаны к птеген организмдері Қ ғ ң ө таби атта заттарды айналым процесіне ғорша ан ортаны к птеген организмдері Қ ғ ң ө таби атта заттарды айналым процесіне ғ ң атысады, тіршілігін жой ан жануарлар мен қ ғ сімдіктерді алды тарын жояды, ө ң қ қ топыра ты німділігін арттырады, қ ң ө биосферада тепе-те дікті стап т ру а ң ұ ұ ғ атысады. Олар адам организмінде алыпты қ қ микрофлора ретінде бір атар пайдалы қ ызметтер ат арад. Топыра та топыра т зу қ қ ү ж не топыра ты зін- зі тазарту процестеріне ә қ ң ө ө атысатын, таби атта азот, к міртегі ж не т. б. қ ғ ө ә элементтер айналымына атысатын р т рлі қ ә ү микроорганизмдер тіршілік етеді. Топра та қ бактериялар, са ырау ла тар, м ктерж не ң құ қ ү ә арапайымдар мекендейді. Топыра ты 1 қ қ ң грамында бактерия саны-10 млрд жасуша а ғ жетеді. Топыра беткейінде УК-с улелері, қ ә р а шылы т. б. факторларды серінен құ ғ қ қ ң ә микроорганизмдер салыстырмалы т рде ү азайып отырады. орша ан орта микробтарды таралуы. Қ ғ ң Микроорганизмдерді к пшілігі 10 см ң ө алы ды та ы топыра ты жо ар ы қ ң қ ғ қ ң ғ ғ абатында кездеседі. Тере деген сайын қ ң микроорганизмдер м лшері азайып, 3 -4 ө метр тере дікте олар м лдем кездеспейді. ң ү Топыра микрофлорасыны рамы қ ң құ оны типіне жа дайына, сімдік ң ә ғ ө рамына, температурасына, құ ыл алдылы ына ж не т. б. ғ ғ ә байланысты. Топыра микроорганизіміні қ ң к пшілігі p. H-ы бейтарап, салыстырмалы ө жо ары ыл алдылы та, 25 -45°C ғ ғ қ температурада даму а абілетті. Топыра ғ қ қ азотбекіткіш малекулалы азотты сі іруге ң абілетті бактериялар. тіршілік қ етеді. Азотбекіткіш цианобактериялар т рлерін немесе к к-жасыл балдырларды, ү ө к ріш ал аптарыны німділігін арттыру ү қ ң ө шін олданылады. ү қ

Су микрофлорасы топыра ты микробты  рамы қ ң қ құ сия ты, себебі микроорганизмдер топыраСу микрофлорасы топыра ты микробты рамы қ ң қ құ сия ты, себебі микроорганизмдер топыра қ қ б лшектерімен су а т седі. Суда сол жерді ө ғ ү ң физикалы -химиялы , жары жа дайына, қ қ қ ғ к міртегіні ос тоты ы мен оттегіні еру ө ң қ ғ ң д режесіне, органикалы ж не минералды заттар ә қ ә болуына бейімделген тиісті биоценоздар ралады құ

Аэрозольді дезенфекция ж не УК с улемен ә ә б лмені деу ө өң Б лменіАэрозольді дезенфекция ж не УК с улемен ә ә б лмені деу ө өң Б лмені ө ң ыл алды жиналуын ғ желдетумен ж не т сетін ә ү ауаны тазалау Ауада ы микроб ты ызды ын азайту ғ ғ ғ ма саты ж ргізіледі: қ ү

Ас азан-ішек жолыны микрофлорасы. Ас орыту жолыны қ ң микрофлорасы зіні санды ж не сапалы Ас азан-ішек жолыны микрофлорасы. Ас орыту жолыны қ ң микрофлорасы зіні санды ж не сапалы рамы бойынша к п ө ң қ ә қ құ ө кілді болып табылады. М нда микробтар ас орыту жолында еркін ө ұ қ мекендеп, шырышты абы та биологиялы лбір к йінде колониялар қ қ қ ү ү т зеді. ү Эубиоз жа дайы-адам организмі ғ мен алыпты микрофлораны қ ң динамикалы тепе-те дігі қ ң орша ан ортаны р т рлі қ ғ ң ә ү факторлары, стресстік жа дай, ғ ба ылаусыз антимикробты қ препараттарды олдану, қ с улелермен емдеу ж не ә ә химиотерапия, тиімсіз тама тану, қ операцияларды серінен б зылуы ң ә ұ м мкін. ү

Температура сері. р т рлі ә Ә ү микроорганизмдер топтарыны  ң кілдері температураны белгілі өТемпература сері. р т рлі ә Ә ү микроорганизмдер топтарыны ң кілдері температураны белгілі ө ң диапозонында дамиды. Т менгі ө температурада сетін ө бактерияларды психрофильдер, орташа температурада сетіндерге термофильдер деп ө атайды. Химиялы заттар қ микроорганизмдерге р ә т рлі сер етеді: орек ү ә қ к зі ретінде бола алады ө еш андай сер етпеуі қ ә м мкін, суін ү ө ынталандыру немесе тежеуі, жоюы м мкін. ү Антимикробты химиялы қ заттарды ң бактериоцидті, вирулицидті, фунгицидті асиет бол анды тан, қ ғ қ оларды антисептикалы қ ж не залалсыздандырушы ә заттар ретінде пайдаланады.

М едицинада олданылатын заттарды стерильдеуді алдында ы қ ң ғ тазарту. Осы ма сатта стерильдейтін заттардыМ едицинада олданылатын заттарды стерильдеуді алдында ы қ ң ғ тазарту. Осы ма сатта стерильдейтін заттарды а уыздан, май қ қ алды тарынан, та ы бас а ластардан олмен немесе механикалы қ қ ғ қ қ қ дістермен тазартады. олмен тазарт анда келесі ретпен ә Қ қ жасалынады: анмен ластан ан аспаптарды 0, 14% натрий Қ ғ олеатыны (таттану ингибиторы) ерітіндісіне 22°C, 60 минут а ң қ салу керек. Су а ымымен 0, 5 мин. Жа сылап шайады. “Биолот» жу ыш ғ қ ғ затына 15 минут а, (50°C)батырады. 0, 5 минут сумен жуады. қ А ынды ж не дистильденген сумен 3 мин шайады. ғ ә

орыта келгенде, экалогия орша ан орта мен тірі Қ қ ғ организмдерді  зара атынасы туралыорыта келгенде, экалогия орша ан орта мен тірі Қ қ ғ организмдерді зара атынасы туралы ң ө қ ылым(экос. мекендейтін жер, т ра ы деген с з). Экож йеде ғ ұ ғ ө ү барлы ы бір-бірімен зара байланысты ж не тепе-те дік ғ ө ә ң жа дайда болуы керек. лемдегі микробтарды басым ғ Ә ң к пшілігі сапрофиттер, я ни ауру оздырмайтындар, сонымен ө ғ қ бірге зиянды ауру оздырушылары потогенділері де қ болады. Барлы экож йеде эвалюциялы процесс н тижесінде қ ү қ ә микроорганизмдерді асиеттері згеріп отырады, микробтар ң қ ө арасында, микроьтармен микроорганизм арасында ерекше зара атынас дамып, симбиоз пайда болады. Микробты ө қ ң симбиозды бірнеше т рлері болады- мутуализм, антоганизм ң ү т. б. орша ан ортаны ор ау м селесіне байланысты д рігер Қ ғ қ ғ ә ә адам а засыны алыпты микрофлорасын жете білуі керек. ғ ң қ ОРЫТЫНДЫ: Қ

1. . Т. Ары паева «Микробиология ж не вирусология» Ү қ ә 2. Борисов Л. Б.1. . Т. Ары паева «Микробиология ж не вирусология» Ү қ ә 2. Борисов Л. Б. «Медицинская микрообиология, вирусология, иммунология» 3. Пяткин Е. А. «Медицинская микробиология» 4. Интернет желісі. ПАЙДАЛАНЫЛ АН ДЕБЕИТТЕР: Ғ Ә
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.