Скачать презентацию СТРУЧНИ СКУП РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ Формирање Скачать презентацию СТРУЧНИ СКУП РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ Формирање

3943b63b379f8ebfd438695fc579023d.ppt

  • Количество слайдов: 17

СТРУЧНИ СКУП РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ Формирање и развој Центра за развој услуга СТРУЧНИ СКУП РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ Формирање и развој Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац 17. 12. 2013. Београд Љиљана Станковић

KРАГУЈЕВАЦ У БРОЈКАМА -Обухватa површину од 835 квадр. километарa , 200. 000 становника(57 насеља KРАГУЈЕВАЦ У БРОЈКАМА -Обухватa површину од 835 квадр. километарa , 200. 000 становника(57 насеља и 78 месних заједница), -Активно становништво-50, 42%, -Градска популација-83%, остала 17% -Негативан природни прираштај од 1996. (-3 промила); -Просечна старост становништва-41, 8 год. -Незапослени- 22. 000 лица( 28, 35% активног становништва), -Пензионери-39. 246 (15%), -Корисници социјалне заштите-oкo 16. 000(9%)

ДОКУМЕНТА ГРАДА –ЗНАЧАЈНА ЗА РАЗВОЈ УСУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ Ø Ø Ø Ø Одлука о ДОКУМЕНТА ГРАДА –ЗНАЧАЈНА ЗА РАЗВОЈ УСУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ Ø Ø Ø Ø Одлука о социјалној заштити града Крагујевца Локални план акције за децу (2005. -2010. ) Локални план акције за Роме-2005. Локални плaн aкције за избeглa и рaсeљeнa лицa, 2005. План трансформације Дечјег дома ”Младост”-2005 Протокол о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици на подручју града Крагујевца -2008. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2010 -2013.

РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ У ПЕРИОДУ 20022010. ГОДИНЕ I. ТРАНСФОРМАЦИЈА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ У ПЕРИОДУ 20022010. ГОДИНЕ I. ТРАНСФОРМАЦИЈА ДЕЧЈЕГ ДОМА “МЛАДОСТ: - • • “Кућа на пола пута”- 2002. Промоција хранитељства ( пројекат Министартсва Развој Дечјег дома “Младост” у центар за ванпородично старање) • Центар за младе -2006. године-пројекат Града • Сигурна кућа-2006. ( 16 корисника), Прихватилиште за жртве насиља у породици 2008. године ( Фонд за социјалне иновације и НВО “Адра” и Град. • • Дневни боравак за децу из породица у ризику -2007. год. Фонд за социјалне иновације, Прихватилиште са прихватном станицом за децу и омладину- 2008. Град • Дневни боравак за децу и младе са проблемом у понашању-2009. Завод за с. заш. II. УСЛУГЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ • • • Клуб младих особа са инвалидитетом – 2007. Дневни боравак за особе са инвалидитетом преко 25 година старости. Предах смештај-2010.

РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОДРАСЛА И ОСТАРЕЛА ЛИЦА Ø Служба за интегрисану негу РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОДРАСЛА И ОСТАРЕЛА ЛИЦА Ø Служба за интегрисану негу и помоћ у кући за стара лица-2002. -пројекат Ø Дневни центар за стара лица 2003. пројекат Ø Социјално становање у заштићеним условима-2003 и 2004. пројекти

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРА Ø Ø Ø Ø Резултати Реформе социјалне заштите: Завршетак процеса ПРЕДУСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРА Ø Ø Ø Ø Резултати Реформе социјалне заштите: Завршетак процеса трансформације Дечјег дома “Младост”, започет 2002. Формиране услуге за децу и младе-институционализоване Развијена мрежа услуга социјалне заштите за старије особе Интегрални модел у спровођењу услуга-Протоколи о сарадњи Увећана средства у буџету Града за спровођење услуга соц. заштите Закон о социјалној заштити 2011. члан 10. ( формирање установа соц. заштите ради спровођења услуга). Политичка воља да се постојећи систем услуга подигне на виши ниво

ЦИЉ ОСНИВАЊА ЦЕНТРА Ø Ø Ø Да се обезбеди одрживост и континуитет постојећих услуга, ЦИЉ ОСНИВАЊА ЦЕНТРА Ø Ø Ø Да се обезбеди одрживост и континуитет постојећих услуга, Унапређење квалитета услуга, усклађених са потребама грађана Подељене и јасне линије одговорности ЦСР и Центра као пружаоца услуга, Ближе профилисање услуга( дефинисање циљних група, процедура у складу са Нацртом минималних стандарда, Нормативна заокруженост (надлежност служби, нормативна акта, систематизована радна места са јасним описом послова на спровођењу услуга, Планирање развоја запослених/стручно усавршавање Развојна компонента услуга социјалне заштите у локалној заједниц

ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРА • 27. маја 2011. године -Одлука Скупштине града Крагујевца о оснивању Центра ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРА • 27. маја 2011. године -Одлука Скупштине града Крагујевца о оснивању Центра за развој услуга социјалне заштите «Кнегиња Љубица» Крагујевац. • Центар има својство правног лица и обавља активности од општег интереса грађана Крагујевца у складу са позитивним законским прописима, Одлуком о оснивању, Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца и другим актима. • Средства за обављање делатности Центра обезбеђују се: из буџета Града; од корисника; од донатора; из пројектног финансирања; из друих извора( поклони, легати. . . ) • • •

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ • • Прихватилиште за децу и младе Прихватилиште за жртве УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ • • Прихватилиште за децу и младе Прихватилиште за жртве насиља у породици Дневни боравак за децу из породица у ризику Дневни боравак за децу и младе са проблемом у понашању Дневни боравак за старије особе Помоћ и нега у кући за ордасле и старије особе Клуб младих особа са инвалидитетом Центар за младе

КОРАЦИ У ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА • • Споразуми између Министарства, ЦСР и Града о коришћењу КОРАЦИ У ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА • • Споразуми између Министарства, ЦСР и Града о коришћењу простора Дечјег дома Младост; Разграничење/подела буџета ЦСР, средстава за спровођење Одлуке о социјалној заштити-46 запослених). Центар је преузео и лица која су била ангажована по другим основама(пројектно, јавни рад, добровољно радно ангажовање. . ); Подела опреме; Појединачни споразуми о реализовању услуга на локалном нивоу(Град, ЦСР, Центар за породични смештај и усвојење, Геронтолошки, Дом здравља

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Служба за децу и младе. . . . 19 Служба за одрасла БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Служба за децу и младе. . . . 19 Служба за одрасла и остарела лица … 32 Општа и правно рачуноводствена служба. . . . 9 _____________________ УКУПНО 60 Волентери (соц. радник, педагози, психолози. . . )

ШТА СМО СВЕ РАДИЛИ/ПОСТИГНУЋА • • Донели неопходна правна акта установе( 27 седница УО ШТА СМО СВЕ РАДИЛИ/ПОСТИГНУЋА • • Донели неопходна правна акта установе( 27 седница УО у првој години постојања); Реализовали услуге у складу са Програмом рада Центра; Организовали састанке са школама, ЦСР, удружењима; Анализирали висину партиципације корисника у цени услуга(прихватилишта, Помоћ у кући и Дневни боравак за старије особе); Реализовали три пројекта и два јавна рада; Промовисали делатност Центра у локалној заједници и шире(округли столови, стручни скупови. . ) Тражили донаторе

 • • Редовно информисали јавност о активностима/ медији, сајт, промотивни материјал, сајмови; Преносили • • Редовно информисали јавност о активностима/ медији, сајт, промотивни материјал, сајмови; Преносили искуства и концепт другим локалним самоуправама и ЦСР ; Реализовали две обуке по акредитованим програмима за рад са децом и младима; Постали чланови Коморе социјалне заштите-сви стручни радници; Учествовали на семинарима и радним групама Учествовали у бројним активностима на нивоу града (Фестивал стваралаштва старих, Дечија недеља, Лето код куће. . Решавали техничке и грађевинске проблеме објекта;

ТЕШКОЋЕ СА КОЈИМА СМО СЕ СУОЧАВАЛИ Много обавеза-недовољно запослених/ оптерећеност редовним активностима али и ТЕШКОЋЕ СА КОЈИМА СМО СЕ СУОЧАВАЛИ Много обавеза-недовољно запослених/ оптерећеност редовним активностима али и свим другим пословима у поступку формирања установе; Територијална разуђеност услуга; Наслеђени технички проблеми; Недовољно средстава/смањење прилива средстава у градском буџету; Ограничене могућности за стицање додатних средстава

ИЗАЗОВИ • • Ø ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ВРЕМЕНУ НЕУСАГЛАШЕНИХ ИЗАЗОВИ • • Ø ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ВРЕМЕНУ НЕУСАГЛАШЕНИХ ПРОПИСА НА НИВОУ ДРЖАВЕ -Усклађивање услуга са Законом о соц. заштити и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите -Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној самоуправи ПРОМЕНЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА ЛОК. САМОУПРАВЕ И ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ /НЕСТАБИЛНЕ ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У ЗЕМЉИ ПРОМЕНЕ ПОЛИТИЧКЕ ВОЉЕ ЕКОНОМСКА КРИЗА/ЗНАТНО МАЊИ ТРАНСФЕРИ НОВЕ МЕРЕ ДРЖАВЕ НА ПЛАНУ ЗАПОШЉАВАЊА (Измена закона о буџету

ПОРУКЕ Организовање услуга кроз посебну установу је добар модел Велика обазривост у дошењу одлуке, ПОРУКЕ Организовање услуга кроз посебну установу је добар модел Велика обазривост у дошењу одлуке, посебно преиспитивање одлуке у светлу актуелних економских и политичких прилика Консултовање прописа не само у области социјалне заштите већ и свих осталих који регулишу организовање рада, запошљавање, финансирање; Формирање установе у циљу пружања услуга из надлежности л. самоуправа, у складу са потребама; Благовремено планирање почетка рада

Адреса седишта Центра Ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр. 103. Тел/ фах: 034 355 Адреса седишта Центра Ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр. 103. Тел/ фах: 034 355 486 E-mail: [email protected] org. rs www. kneginjaljubica. org. rs