СТО СТРАТЕГИЯЛАРЫ Ма саты: қ Ты даушыларды СТО-ы

Скачать презентацию СТО СТРАТЕГИЯЛАРЫ Ма саты: қ Ты даушыларды СТО-ы Скачать презентацию СТО СТРАТЕГИЯЛАРЫ Ма саты: қ Ты даушыларды СТО-ы

sto.pptx

  • Размер: 438.4 Кб
  • Автор: Асылбек Мырзабаев
  • Количество слайдов: 14

Описание презентации СТО СТРАТЕГИЯЛАРЫ Ма саты: қ Ты даушыларды СТО-ы по слайдам

СТО СТРАТЕГИЯЛАРЫ Ма саты: қ Ты даушыларды СТО-ы ар ылы зіндік ң ң қСТО СТРАТЕГИЯЛАРЫ Ма саты: қ Ты даушыларды СТО-ы ар ылы зіндік ң ң қ ө пікір айту, р т рлі жа даяттарды шешу, ә ү ғ ой- оз ауын з т жірибесінде пайдаланып, қ ғ ө ә шы армашылы ын дамыту а ы пал ету ғ ғ ғ қ

  СТО-НЫҢ МІНДЕТТЕРІ:  - СТО ИДЕЯЛАР ТЕКСЕРІЛІП БА АЛАН АНДА Ж НЕ СТО-НЫҢ МІНДЕТТЕРІ: — СТО ИДЕЯЛАР ТЕКСЕРІЛІП БА АЛАН АНДА Ж НЕ Ғ Ғ Ә ДАМЫП ОЛДАНЫЛ АНДА ІСКЕ АСАДЫ Қ Ғ — ЕСТЕ СА ТАУ-ИДЕЯЛАРДЫ Т СІНУ-АЛ Ы ШАРТ Қ Ү Ғ — ШЫ АРМАШЫЛЫ ПЕН К КЕЙКЕСТІ ОЙЛАУ Ғ Қ Ө — ЗІНДІК ЖЕКЕ ОЙЛАУ, Т УЕЛСІЗ ОЙЛАУ, ШИКІЗАТТЫ Ө Ә ДЕУ ӨҢ — С РА ТАР ШЕШІМІН ТАБУ- ЖА А БІР Н РСЕ ТУДЫРУ Ұ Қ Ң Ә — ЙРЕТУ – Т СІНУІНЕ К МЕКТЕСУ Ү Ү Ө — К ІЛГЕ ОНЫМДЫ Д ЛЕЛГЕ МТЫЛУ ӨҢ Қ Ә Ұ — М СЕЛЕНІ ШЕШУДІ ЖОЛЫН ЗІ ІЗДЕП ТАБУ Ә Ң Ө — ШЕШІМДІ НЕГІЗІ БАР САНАЛЫ Д ЛЕЛДЕУ Ә — Д ЛЕЛДЕР НЕГІЗГІ БОЛУЫ ШАРТ Ә — ЛЕУМЕТТІК ОЙЛА, ТАЛАСЫП О У, ТАЛ ЫЛАП АРСЫ Ә Қ Қ Қ ШЫ У Ғ — ЕРІКСІЗ ОЙЛАНДЫРАТЫН, ОРТЫНДЫ ЖАУАПТАР, Қ ШЫ АРМАШЫЛЫ А ИТЕРМЕЛЕЙДІ. Ғ ҚҚ

- ЫЗЫ УШЫЛЫ ЫН ОЯТУҚ Ғ Ғ - ОЙ ША ЫРУ Қ - ОЙ— ЫЗЫ УШЫЛЫ ЫН ОЯТУҚ Ғ Ғ — ОЙ ША ЫРУ Қ — ОЙ ОЗ АУ Қ Ғ — МА ЫНАНЫ ТАНУ Ғ — ОЙ ТОЛ АНЫС Ғ Сын т р ысынан ойлау ұ ғ дістері ә

СЫНИ Т Р ЫДАН ОЙЛАУ ЛГІСІҰ Ғ Ү сыни т р ыдан ойлау даСЫНИ Т Р ЫДАН ОЙЛАУ ЛГІСІҰ Ғ Ү сыни т р ыдан ойлау да дылары ұ ғ ғ ТАЛДАУ ИНТЕРПРЕТАЦИ Я ӨЗІН- ӨЗІ РЕТТЕУ БАҒА ТҮСІНДІРУҚОРЫТЫНД Ы сыни т р ыдан ұ ғ ойлау

ЕКІ ТҮРЛІ ТҮСІНІКТЕМЕ КҮНДЕЛІГІ О ушылардан д птерді бетін (не таратылып берген пара ты)ЕКІ ТҮРЛІ ТҮСІНІКТЕМЕ КҮНДЕЛІГІ О ушылардан д птерді бетін (не таратылып берген пара ты) ортасынан вертикаль сызы пен б лу с ралады. М тінді о у қ ә ң қ қ ө ұ ә қ барысында олар: Б лікті о жа ына – м тіндегі атты сер еткен т стар, зінділерді жазады. Сол жа ына сер еткен зінділер жайлы пікір ө ң ң ғ ә қ ә ұ ү ғ ә ү жазады (нені еске т сіреді, себеп салдары андай, андай с ра та ы бас а). ү қ қ ұ қ ғ қ р о ушы м тінмен танысып, к нделікті толтырып біткен со , ж пта, топта тал ылау йымдастырылады. Ж мыс Ә қ ә ү ң ұ қ ұ ұ ая тал ан кезде м алім орыту а арнал ан зірлеп келген с ра тарын ойып, жауаптар алады. Ол с ра тар о ы ан а ба а қ ғ ұғ қ ғ ғ ә ұ қ қ ғ ғ ғ беру, пікірін, к з арасын білдіруге лайы талынып ойыл аны д рыс. Мысалы: ө қ қ қ ғ ұ — сізді ойы ызда не са талып алды? ң ң қ қ — автор о ырманды алай ы-зы тырады? қ қ — кейіпкерлерді іс- рекетін сіз алай ба алайсыз? та ы бас а т рінде. ң ә қ ғ ғ қ ү Б л діс те алды ы сия ты о ушыларды жым болып ж мыс жасау а йретеді. А паратты з бетінше ме геруге жа дай ұ ә ңғ қ қ ұ ұ ғ ү қ ө ң ғ жасайды. С з астарын, діретін т сінуге ба ыттайды. Сондай-а дісті тиімділігі саба тан тыс ары алатын о у-шы ө құ ү ғ қ ә ң қ қ болмайды, о ы ан м тінді т сіну оны т сінікті етіп айтып беру, о ан атысты ойын, пікірін білдіру ар ылы о ушыны тілі қ ғ ә ү ү ғ қ қ қ ң дамиды. Осылайша йымдастырыл ан о у саба тары ар ылы сауатты о ырман алыптастыру м мкіндігі туады. ұ ғ қ қ қ ү

ЕРКІН ЖАЗУ.  Б л дісті сын т р ысынан ойлау жобасында ы сабаЕРКІН ЖАЗУ. Б л дісті сын т р ысынан ойлау жобасында ы саба ты шінші ой ұ ә ұ ғ ғ қ ң ү тол аныс кезе інде пайдалану тиімді. М алім саба бойына ғ ң ұғ қ арастырыл ан жа а а парат жайлы, одан ал ан серін, не йренгенін, қ ғ ң қ ғ ә ү нені лі де біле т су керек екенін т. б. жайлы з пікірін а аз бетіне ә ү ө қ ғ т сіруді тапсырады. Жазу а уа ыт береді. Уа ыт ая тал ан кезде ү ғ қ қ қ ғ о ушылар з жаз андарымен топ м шелерін таныстырады. Е жа сы қ ө ғ ү ң қ деп таныл ан ж мысты жымда о у а болады. ғ ұ ұ қ ғ О ушыларды ал ан білімдерін орыту а, о ан сын к збен арап, ойын қ ғ ғ ө қ т йіндеуге йрететін б л дісті кез келген саба та олдану а болады. ү ү ұ ә қ қ ғ

ВЕНН ДИАГРАММАСЫ Бір-бірімен ай ас ан екі ше берді екі жа ына қ қВЕНН ДИАГРАММАСЫ Бір-бірімен ай ас ан екі ше берді екі жа ына қ қ ң ң ғ салыстыру а берілетін объектілерді ғ ң сипаттамалары жазылады. Ал ай ас ан жерге қ қ екеуіне орта сипаттар тізіледі. Салыстыру а қ ғ арнал ан тапсырмаларды осы диаграмма а ғ ғ салып, о ушылар ызы а толтырады, я ни қ қ ғ ғ салыстыру сия ты к рделі ойлау операциясын қ ү ме гереді ң

АССОЦАЦИЯМЕН ЖҰМЫС . О ушыларды сыни т р ыдан ойлауын алыптастыру а ба ытталАССОЦАЦИЯМЕН ЖҰМЫС . О ушыларды сыни т р ыдан ойлауын алыптастыру а ба ыттал ан о ыту – қ ң ұ ғ қ ғ ғ ғ қ ол з бетінше шы армашылы т р ыдан олай алатын жеке т л аны ө ғ қ ұ ғ алыптастыру а ба ыттал ан о ыту. Б л тіл йренушіні шы армашылы қ ғ ғ ғ қ ұ ү ң ғ қ абілетін дамытып, ал ан білімін шынайы мірде олдана алу а м мкіндік қ ғ ө қ ғ ү ту ызады. ғ О ыту рдісінде сыни т р ыдан ойлау рекетін енгізу о ушыларды з бетінше қ ү ұ ғ ә қ ң ө білім алуына, ріптестерімен, о ытушымен бірге ой б лісуге, ал ан білімдерін, ә қ ө ғ іскерліктері мен да дыларын к нделікті мірде жа а жа даяттарда олданып, ғ ү ө ң ғ қ рекет етуге, з ойын, пікірін айта алу а ж не бас аларды ойымен санасып ә ө ғ ә қ ң бірігіп ж мыс жасау а м мкіндік береді. Топпен бірігіп ж мыс жасау т л а ұ ғ ү ұ ұ ғ бойында шыдамдылы , мейірімділік, жымды жауапкершілік, бірігіп бір қ ұ қ м селені шешу секілді жа ымды асиеттерді дамытады. ә ғ қ

ЭДВАРД ДЕ БОНО “ 6 ОЙЛАУ ШЛЯПАСЫ” М А Қ С А Т Ы:ЭДВАРД ДЕ БОНО “ 6 ОЙЛАУ ШЛЯПАСЫ” М А Қ С А Т Ы: әртүрлі ойлауды қажет ететін сұрақтар, проблемалар, ситуациялар төңірегінде ой қорыту, өздерінің “ойларын пісіру”

6 ОЙЛАУ ШЛЯПАСЫ Ақ (ақ бұлттар) -  фактілер, цифрлар және мәліметтерді таза күйінде6 ОЙЛАУ ШЛЯПАСЫ Ақ (ақ бұлттар) — фактілер, цифрлар және мәліметтерді таза күйінде беру Қызыл (от) – ішкі сезім, эмоция, сезінулер және интуицияны білдіру Қара (тұман) – негативті ойлау, мысалы: “бұл орындалмайды, себебі. . ” Сары (күн) — оптимизмді, ашықтықты, позитивті және конструктивті ойлар, ұсыныстар, мысалы: «неге, бұл міндетті түрде орындалады!» Жасыл (дала) – жа ң а идеялар ағымын тудыратын шығармашылық ойлар Көк (аспан) – жоғары деңгейдегі жалпы көзқарастарды, білдіреді, қорытындылайды.

ТҮРТІП АЛУ (INSERT) V – мен мұны білемін ---- - мен білетіннен өзгеше ТҮРТІП АЛУ (INSERT) V – мен мұны білемін —- — мен білетіннен өзгеше + — мен үшін жаңа мәлімет ? – білгім келеді Мен мұны білемін V мен білетіннен өзгеше —- мен үшін жаңа мәлімет + білгім келеді ?

БЕС ЖОЛДЫ ӨЛЕҢ 1.  Бір зат есім 2.  Екі сын есім 3.БЕС ЖОЛДЫ ӨЛЕҢ 1. Бір зат есім 2. Екі сын есім 3. Үш етістік 4. Бір толық сөйлем 5. Бірінші зат есімге синоним сөз

Диалогтік оқыту. СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУ МОДУЛІНІҢ БАСҚА МОДУЛЬДЕРМЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫСУЫ Жас ерекшелігін ескере отырыпДиалогтік оқыту. СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУ МОДУЛІНІҢ БАСҚА МОДУЛЬДЕРМЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫСУЫ Жас ерекшелігін ескере отырып оқыту және саралап оқыту Оқытуды дамыту үшін бағалау. Сыни тұрғыдан ойлау
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.