Скачать презентацию Správa železniční dopravní cesty státní organizace Informace ze Скачать презентацию Správa železniční dopravní cesty státní organizace Informace ze

4699ab2ce6988eed712bf28375decef6.ppt

  • Количество слайдов: 19

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Informace ze zahraničí – TAF TSI, RNE a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Informace ze zahraničí – TAF TSI, RNE a z domova – IT systémy IM Ředitelství SŽDC, Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy, Oddělení kapacity dráhy - One. Stop. Shop Přednášející: Marek Neustadt SŽDC, s. o. , www. szdc. cz 1

Rail Net Europe • Podpora implementace IS Pathfinder. • Změna pro podávání žádostí do Rail Net Europe • Podpora implementace IS Pathfinder. • Změna pro podávání žádostí do ročního JŘ a jeho pravidelných změn v Po. D 2011/2012 pro mezistátní žádosti • IS KANGO • IS Pathfinder • Spuštěna IT aplikace Click&Ride na koridoru 7 pro vyřizování žádostí ve zbytkové kapacitě a žádostí ad hoc • • • snaha, aby rezervaci si udělal dopravce obdobně jako pokoj v hotelu, Itálie – Rakousko – Česko (Břeclav-Bohumín-Petrovice u K. ) – Polsko dopravci si mezi sebou dohodnou parametry požadované trasy, poté ji vedoucí (první) uplatní u IM. IM následně vytvoří návrh trasy • na našem území již dopravce nemusí podávat duplicitně žádost do KADR – bude vytvořena na OSS za něj pokud se projekt osvědčí, vytvoří se příslušné funkce v PF a napojí se na KADR cílem je zrychlení doby vyřízení žádosti a zpřesnění jak žádosti tak i navržené trasy 2

Rail Net Europe • EK schválila 22. 9. 2010 nařízení 913/2010 o evropské železniční Rail Net Europe • EK schválila 22. 9. 2010 nařízení 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu. • • Přes ČR vedou 2 koridory, které se mají spustit v roce 2013 a 1 koridor s termínem spuštění 2015 RNE se hodlá aktivně zapojit do nastavení postupů a poskytnutí potřebných řešení a IT nástrojů zejména IS Pathfinder a IS Europtirails 3

Rail Net Europe • Implementace TAF TSI • • • práce postupně finišují, v Rail Net Europe • Implementace TAF TSI • • • práce postupně finišují, v roce 2011 bude probíhat odsouhlasení v jednotlivých společnostech IM a dopravců WG 1 – dokončen návrh popisu lokalit, připravuje se implementační příručka, CI bude povinný pro všechny aktéry, jeho vývoj je opožděn, snad v příštím roce WG 2 - jízda vlaku a WG 3 - příprava vlaku před odjezdem – hotovy návrhy zpráv a návrhy procesů, dokončuje se implementační příručka WG 4 – činnost přerušena, problematiku řešit TSI OPE WG 5 – ukončen popis procesů, dokončuje se návrh zpráv, probíhá tvorba příručky, připravuje se závěrečná revize procesů a zpráv WG 10 – ukončen návrh TTID, vytvořena implementační příručka (cca 300 stran) zahájen proces odsouhlasení • TTID vyvolá změny i ve stávajících zvyklostech přidělování kapacity • první část jedinečné identifikace bude implementována v první polovině roku 2011 4

IS DOMIN (Db OMezení INfrastruktury) – IRN DB • IS úzce propojen s KADR, IS DOMIN (Db OMezení INfrastruktury) – IRN DB • IS úzce propojen s KADR, CSV a ISOŘ CDS • vývoj bude proveden po rozhodnutí o Operačním projektu doprava (rozhodnutí mělo být učiněno v 06/10) CSV (Centrální server výluk) • průběžné zlepšování kvality dat umožňující přehlednější zobrazení výluk v návazných systémech – zejména KADR 5

IS REVOZ • obsahuje informace min. v rozsahu předpisů D 2/1 a D 2/81 IS REVOZ • obsahuje informace min. v rozsahu předpisů D 2/1 a D 2/81 • snaha SŽDC je, aby obsahoval všechna HV všech dopravců • vozidla, na která se uplatňuje jiný výpočet poplatku za užití DC, musí být v IS REVOZ – je to nutná podmínka pro zajištění správné kalkulace – zejména vozidla s ekologickým motorem • připojení uživatelů ze strany dopravců zabezpečí OSS SŽDC • dopravci – držitelé vozidel si splní svou zákonnou povinnost na vedení registru dle Vyhlášky 352/2004, § 21 odstavec 2 a 3. 6

IS KANGO • od 13. 12. 2010 se zahajuje rutinní provoz • lze očekávat IS KANGO • od 13. 12. 2010 se zahajuje rutinní provoz • lze očekávat počáteční těžkosti • mělo by dojít ke zlepšení informací o železniční infrastruktuře v návazných IS IS Pathfinder • pro dopravce použití bezplatné, nutno zřídit přístup pro oprávněné uživatele – JO RNE, OSS nabízí podporu • funkce – samostatná ukázka 7

ISOŘ KADR • archivace • postupné posuzování • vydávání depeší automatizovaně přímo z KADR ISOŘ KADR • archivace • postupné posuzování • vydávání depeší automatizovaně přímo z KADR • příprava na určování brzdících % v KADR • datová vazba na ISOŘ a následně DD a GTN • • rutinně zvláštní vlaky připravují se následy a katalogy – nutno spustit jedinečnou identifikaci • připravuje se aktivace vlaku (slibováno již na rok 2010) • • • závazná informace o tom, že vlak pojede jako první bude odříkání – deaktivace vlaku do půl roku • od JŘ 2012 je odříkání povinností, r. 2011 – náběh systému • pokud neodřekne, budou trasy rušeny automaticky Směrnice 70 • následně aktivace - v roce 2011 bez vazby na omezení a výluky na straně dopravce trasa i aktivace půjdou rovněž do IS KAPO 8

COMPOST • IS pro import informace Složení vlaku pro vlaky ND • každý dopravce COMPOST • IS pro import informace Složení vlaku pro vlaky ND • každý dopravce si musí zajistit vlastní IS, kterým bude vlaky do tohoto IS zadávat • SŽDC má informaci o 2 IS, které umožňují komunikaci nebo se tato datová komunikace připravuje: IS EVAL, WEB COMPOST • spuštěn na straně operátora obsluhy dráhy od 09/ 2010 APORT • IS pro pořízení informace Rozbor vlaku pro vlaky Lv, Služ, OD • spuštěn od poloviny roku 2010 na platformě web nebo web přes mobilní telefony, volně dostupný, nutno zřídit přístup individuálně pro každého zaměstnance 9

IS KAPO • on-line IS, úzce provázaný na ostatní IS provozovatele dráhy a operátora IS KAPO • on-line IS, úzce provázaný na ostatní IS provozovatele dráhy a operátora obsluhy dráhy • požadavek vedení SŽDC – celosíťově musí být IS spuštěn k 30. 6. 2011 • každý dopravce bude spouštěn individuálně • předpoklady: • 100 % tras vlaků přes IS KADR • 100 % jízd vlaků v ISOŘ (CDS) • 100 % informací o složení vlaku v IS COMPOST nebo APORT 10

TTID • ve střednědobém horizontu se počítá s 2 ID • • TTID – TTID • ve střednědobém horizontu se počítá s 2 ID • • TTID – tvoří dopravce Path. Ident – tvoří IM • implementace 1. části – tzv. Path. Ident – ID předlohy tvoří ji IM • • předloha ad hoc žádosti pod 3 dny PA1154------123457c 011 • PA – označení, že jde o Path. Ident • 1154 – číslo dopravce – ČD • ------123457 – tzv. Core element, u nás č. KADRu • c 0 – číslo varianty, zde c-žádost (ještě bude a-žádost a bžádost), číslo 0 • 11 – označení JŘ – 2010/2011 konkrétní vlak bude mít navíc: • 110123 – datum plánovaného odjezdu tedy 2011 -leden-23. 11

TTID - důsledky • nelze použít jednu trasu GVD pro více vlaků • • TTID - důsledky • nelze použít jednu trasu GVD pro více vlaků • • nutno dodržet 1 žádost – 1 použití trasy násobné použití trasy – další žádost • nelze v žádosti do JŘ uprostřed trasy odříci kalendář a na obou koncích jej ponechat – jde znovu o 2 vlaky na 1 trasu • dopravci provozující mezistátní vlaky musí mít UIC číslo, nejlépe aby všichni dopravci měli UIC číslo • změnu v číselníku KADR půjdou dělat jen k novému GVD, nutno během roku 2011 dořešit u dopravců, kteří dosud nemají číslo UIC • tyto důsledky budou analyzovány a postupně řešeny – je třeba se připravit na možné změny 12

ISOŘ KADR vyhodnocení k 30. 11. 2010 JŘ 2007 / 2008 • 42 dopravců ISOŘ KADR vyhodnocení k 30. 11. 2010 JŘ 2007 / 2008 • 42 dopravců (z 62) • 686 uživatelů z řad dopravců JŘ 2008 / 2009 JŘ 2009 / 2010 • 50 dopravců (z 62) • 57 dopravců (z 70) • 449 aktivních uživatelů z • 648 aktivních uživatelů z řad dopravců 0% 20 0% 12 0% 13 > 0 - < 25 % 2 > 0 - < 25 % 0 25 - < 50 % 6 25 - < 50 % 2 50 - < 75% 1 50 - < 75% 3 75 - < 100% 22 75 - < 100% 21 75 - < 100% 16 100% 11 100% 24 100% 41 Celkem 62 Celkem 70 • K 30. 11. 2008 bylo • K 30. 11. bylo zpracováno • K 31. 10. bylo zpracováno KADRem 80 836 žádostí a KADRem 128 462 (září) žádostí 105 561 trasodní 149 465 trasodní a 202 373 trasodní (říjen) 13

ISOŘ KADR vyhodnocení k 30. 11. 2009 JŘ 2007 14 ISOŘ KADR vyhodnocení k 30. 11. 2009 JŘ 2007 14

ISOŘ KADR vyhodnocení k 30. 11. 2009 JŘ 2008 15 ISOŘ KADR vyhodnocení k 30. 11. 2009 JŘ 2008 15

ISOŘ KADR vyhodnocení k 30. 11. 2009 JŘ 2009 16 ISOŘ KADR vyhodnocení k 30. 11. 2009 JŘ 2009 16

ISOŘ KADR vyhodnocení k 30. 11. 2009 JŘ 2010 17 ISOŘ KADR vyhodnocení k 30. 11. 2009 JŘ 2010 17

Vývoj počtu žádostí zadaných do ISOŘ KADR 18 Vývoj počtu žádostí zadaných do ISOŘ KADR 18

Děkuji za pozornost Kontakt : Marek Neustadt : +420 972 233 264 : Neustadt@szdc. Děkuji za pozornost Kontakt : Marek Neustadt : +420 972 233 264 : [email protected] cz 19