СО ЖӨ Та ырыбы: қ АИВ / ЖИТС,

Скачать презентацию СО ЖӨ Та ырыбы: қ АИВ / ЖИТС, Скачать презентацию СО ЖӨ Та ырыбы: қ АИВ / ЖИТС,

7_srsp_epidem.ppt

 • Размер: 4.5 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации СО ЖӨ Та ырыбы: қ АИВ / ЖИТС, по слайдам

СО ЖӨ Та ырыбы: қ АИВ / ЖИТС, наркоманияға қарсы тұру Факультет: ЖМ Группа :СО ЖӨ Та ырыбы: қ АИВ / ЖИТС, наркоманияға қарсы тұру Факультет: ЖМ Группа : 30 6 А Орында ан: Есетбаева Г, С ғ Тексерген: Алматы. 2016 ж. МЕББМ АЗА СТАН-РЕСЕЙ Қ Қ МЕДИЦИНАЛЫ Қ УНИВЕРСИТЕТІ НУО КАЗАХСТАНСКО- РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЖОСПАРЫ Жіктелуі рылымыҚұ Эпидемиологиясы Патогенезі Клиникалы к ріністері қ ө Лабораториялы диагностикасы қ Профилактикасы мен еміЖОСПАРЫ Жіктелуі рылымыҚұ Эпидемиологиясы Патогенезі Клиникалы к ріністері қ ө Лабораториялы диагностикасы қ Профилактикасы мен емі

 АИВ ж не ЖИТСә АИВ - адамны иммунды тапшылы вирусы. ң қ Вирус АИВ ж не ЖИТСә АИВ — адамны иммунды тапшылы вирусы. ң қ Вирус — з гені бар, эволюциялы тізбекті жо ар ы ө қ ң ғ ғ тіршілік иелеріні жасушаларында к бейетін тіршілік ң ө формасы. АИВ — инфекциясы — АИВ серінен туындайтын ә жа дай. ғ Инфекция — микроорганизмні макроорганизмге ң енуі ж не дамуы тасымалдаушылы тан ауру а дейінгі ә қ ғ к рделі атынастар тудырады. ү қ ЖИТС – ж ре пайда бол ан иммунды тапшылы ү ғ қ синдромы. ЖИТС – сырт ы ж не ішкі ауру тудыратын қ ә факторлардан са тайтын иммунитет жасушаларыны қ ң лімімен байланысты АИВ- со ы сатысы ө ң ңғ

 • Наркотик ( гр. ναρκωτικός — естен айырылу) — БДСҰ-ның анықтауы бойынша, ауру сезгіштікті • Наркотик ( гр. ναρκωτικός — естен айырылу) — БДСҰ-ның анықтауы бойынша, ауру сезгіштікті жоятын химиялық есірткі. Термин әдетте ес i ртк i анальгетиктер деп аталған апиыны бар заттарға немесе опиоидтарға жатады. Алғаш болып «наркотик» деген анықтаманы сезг i шт i кт i жоғалтуға алып келетін заттарды сипаттау үшін грек емшісі Гиппократ қолданған. Бұл анықтаманы дәрігер болған Клавдий Гален да қолданған. Наркотикті сипаттау үшін Клавдий Гален көбінесе мандрагор, семена эклаты и макатамырын немесе эклат тұқымдарын және көкнәрді терең зерттеген. Аталмыш терминнің мәні XX ғасырда кең i д i. Алдыңғы уақыттарда «наркотик» деген мағынаны беретін сөз, уақыт өте көпмағыналы бола бастады Наркотик деге німіз. . .

Есірткіге уестенген адамны мірі ыс а болады ә ң ө қ қ дейді. Оны себебіЕсірткіге уестенген адамны мірі ыс а болады ә ң ө қ қ дейді. Оны себебі неде? ң • Наша орлы пен ауратындарды мірі за а қ қ ң ө ұ ққ бармайды. Ал аш ыда ляззат алу шін, кейіннен ғ қ ү ауырмау шін ана олданатын болады. Демек, ү ғ қ ал аш ыда ляззат алу шін к ніне 0, 1 грамм кететін ғ қ ү ү болса, кейін 0, 2 грамм олдануы керек болады. қ С йтіп, дозаны бірден сіріп алады да, денелерін ө ө улап тастайды н тижесінде миды тыныс алу ә ң орталы ы то тайды. ғ қ

Нашақорлықтың алдын-алу • Нашақорлықтың алдын-алу жалпы жэне арнайы түрде эртүрлі әлеуметтік деңгейдегі іс-шараларды қамтиды. Оларға жалпыНашақорлықтың алдын-алу • Нашақорлықтың алдын-алу жалпы жэне арнайы түрде эртүрлі әлеуметтік деңгейдегі іс-шараларды қамтиды. Оларға жалпы мемлекеттік, қүқықтық, қоғамдық, экономикалық, медициналық- санитарлық шараларды жатқызуға болады.

  Наша орлы ты алдын-алу ж мысыны қ қ ң ү ң спецификасына сай Наша орлы ты алдын-алу ж мысыны қ қ ң ү ң спецификасына сай мынадай принциптер бар: — кешенділік (эрт рлі элеуметтік ке істіктегі эсер ету ү ң йымдары, жан я жэне жеке т л аны йымдастыру); ү ү ү ғ ү мекен-жайлы (жас ерекшелік, жынысты жэне қ қ элеуметтік мінездемелерді есепке алу); — б аралы үқ қ (топты ж мыс формаларыны т рлері); — а паратты қ ү ң ү қ қ німділік; — атысушыларды жеке ызы ушылы ы мен ө қ ң қ ғ ғ жауапкершілігі; — жеке т л а белсенділігі мен ү ғ максималды ы; — болаша а мтылыс (мінез- лы ғ ққ ү қү қ н тижелерін ба алау, німді ндылы тар мен ә ғ ө қү қ ма саттарды зектендіру) қ ө

Жастармен ж ргізілетін алдын-алу ж мысыны ү ү ң мынадай бірнеше формаларын атап к рсетуге өЖастармен ж ргізілетін алдын-алу ж мысыны ү ү ң мынадай бірнеше формаларын атап к рсетуге ө болады. 1. Жастарды м дени ж мысы «Жастар есірткіге ң ә ү арсы» атты оз алыс акциясы. қ қ ғ 2. Наша орлы ты зияндылы ы туралы а парат беру. қ қ ң ғ қ 3. Салауатты мір салтын йымдастыру. ө ү 4. Т л аны жекелік ресурстарын белсендендіру. ү ғ ң 5. Девиантты мінез- лы ты негативті салдарын жою қү қ ң дістері. 6. леуметтік ма ызды да дылар а белсенді ә Ә ң ғ ғ йрету. ү

 • ЖИТС – б кіл адамзат а т нген ү қ ө ауіп!!! қ • • ЖИТС – б кіл адамзат а т нген ү қ ө ауіп!!! қ • 60 млн адам а ж ан ғ ұққ • лемде АИВ-н Ә инфицирленгендерді ң жартысынан к бі 15 тен 25 дейінгі ө жастар. • лемде р минут сайын 6 Ә ә жас спірім АИВ-н ж тырылады ө ұқ

 • 01. 2010 жылы аза станда 100 мы т р ынны Қ қ ң ұ • 01. 2010 жылы аза станда 100 мы т р ынны Қ қ ң ұ ғ ң ішінде 13463 адам а АИВ инфекциясы ж ан. ғ ұққ • 68, 3 % — наша орлар қ • 23 % — гетеросексуальды жу у жолы ғ • О О -да 2006 жылы 2 -3 жаста ы 87 бала а АИВ Қ ғ ғ ж ан. азіргі кезде 180 -ге жуы бала а ж аны ұққ Қ қ ғ ұққ аны тал ан. Сонды тан Р-ны басшылы ы осы қ ғ қ Қ ң ғ медико- леуметтік м селеге ә ә ерекше назар аударып отыр. Р-ны кіметіні аулысымен Қ ң ү ң қ 15 -желто сан, 2006 жыл № 1216 ( Р-ны қ Қ ң 2006 -2010 жж. ЖИТС эпидемиясына арсы) қ ба дарлама сыныл ан. ғ ұ ғ

СИНДРОМ Ж НЕ АУРУ. Ә • СИНДРОМ – алыптыдан згеше белгілі жадайды қ ө сипаттайтын белгілерСИНДРОМ Ж НЕ АУРУ. Ә • СИНДРОМ – алыптыдан згеше белгілі жадайды қ ө сипаттайтын белгілер топтамасы. Ауру – генетикалы де гейдегі згерістер немесе сырт ы қ ң ө қ орта серіне жауап ретінде туындайтын физиологиялы ә қ немесе морфологиялы згерістерге негізделген қ ө организмні алыпты тіршілік абілеттілігіні б зылуы. ң қ қ ң ұ • АИВ-пен инфицирлену — міндетті т рде АИВ-н ауыруды ү білдірмейді. • НЕГІЗІ ТЕРМИНДЕР АТЫНАСЫ: Қ АИВ — инфекциясы АИВ- енуі иммуно тапшылы ты т зілуі ЖИТС ң қ ң ү Тасымалдаушылық Ауруалды Аурудың аяқталуы

Эпидемиологиясы: • Инфекция к зі – нау ас ж не ө қ ә тасымалдаушы адам.Эпидемиологиясы: • Инфекция к зі – нау ас ж не ө қ ә тасымалдаушы адам. • Вирус анда, ш уітте (спермада), қ ә ынапты ж не цервикалды қ қ ә қ секретте, емшек с тінде болады ү • Сілекей, несеп, к з с йы ты ында ө ұ қ ғ да вирус болады, біра оларды қ ң саны аз.

Ж уұғ жолдары : • - жынысты атынас 85 -90 қ қ Ж уұғ жолдары : • — жынысты атынас 85 -90 қ қ % • — парентералді ( ан ар ылы) 3 -5 қ қ % • Анадан бала а планцента ар ылы, ғ қ ж ктілік кезінде ж не босан ан ү ә ғ со. 25 -30 ң % • Респираторлы, алиментарлы ж не ә трансмиссивті жолмен берілмейді.

 ауіптіҚ топтар : • гомосексуалистер, бисексуалдар, жез к- ө шелер • - наркомандар ауіптіҚ топтар : • гомосексуалистер, бисексуалдар, жез к- ө шелер • — наркомандар • — жас спірімдер ө • — ан ж не оны компоненттеріні қ ә ң ң реципиенттері, трансплантацияланатын органдарды реципиенттері. ң • — гемофилиямен нау ас адамдар қ • — донорлар • — медицина ызметкерлері. қ

ПАТОГЕНЕЗІ : • ИЖ за ымдануық – айтымсыз процестер қ туындатады: • Тх- жаппайПАТОГЕНЕЗІ : • ИЖ за ымдануық – айтымсыз процестер қ туындатады: • Тх- жаппай луі (Тх-н вирионны шы уынан ң ө ң ғ здерінде ө Gp 120 -ны таситын Тх-ді Т жасушалар таниды) • Тх: Тс ара- атынастарыны згеруі (2 — орнына қ ң ө ң 1 — жарты бірлігі те ) ң ң • Т — жасушаларыны цитокиндеріні лсіреуі. ң ң ә • В — лимфоциттеріні активтілігіні артуы, А, ң ң G ж не иммунды ж йені циркуляциялайтын ә ү иммуноглобулиндерді саныны артуы. ң ң • В — лимфоциттеріні антигенспецификалы ң қ дифференцировкасыны б зылуы. ң ұ

Клиникалы к ріністері: қ ө • Жасырын кезе і ң - 2 -4 аптадан бірнешеКлиникалы к ріністері: қ ө • Жасырын кезе і ң — 2 -4 аптадан бірнеше ай а дейін созылады. ғ • Біріншілік к ріністер кезе і ө ң — бірнеше т уліктен 1 -2 ай а дейін. ә ғ ( лимфоаденопатиялар ж не ә температура к терілуімен ө сипатталады. )

 • Екіншілік к ріністер сатысыө (латентті кезе ) бірнеше айдан 8 -10 жыл а дейін • Екіншілік к ріністер сатысыө (латентті кезе ) бірнеше айдан 8 -10 жыл а дейін ң ғ созылады. Г енерализациялан ан ғ лимфааденопатия, демелі деменция ү дамитын диффузды жеделдеу энцефалит т рінде ОЖЖ- ны за ымдану м мкін, ү ң қ ү ж не де обьективті себепсіз ары тау ә қ бай алады. анда АИВ — ны карсы қ Қ ң антиденелер аны талады қ CD 4 жасушалар саны азаяды.

 • Кешеуілді АИВ инфекция сатысы. CD 4 жасушалар саныны 50 мм 3 - тен ң • Кешеуілді АИВ инфекция сатысы. CD 4 жасушалар саныны 50 мм 3 — тен ң кем демелі т мендеуімен ү ө сипатталатын оппортунисттік инфекциялар: пневмоцистті кпе ө абынуы, токсоплазмоз, кандидоз, қ криптококкоз, гистоплазмоз, атипті микобактериоздар, генерализациялан ан ЦМВ ж не шы ғ ә ұ қ инфекциялары.

 • ИФТ скрингті (та дамалы) діс болып ң ә табылады, біра 3 -4 де гейдегі • ИФТ скрингті (та дамалы) діс болып ң ә табылады, біра 3 -4 де гейдегі тест ж йе қ ң ү д лелдеуші болып саналады. ә • Егер лабораторияда ы анализ о н тижелі ғ ң ә болса, онда сол сарысумен 2 рет айта қ сына ж ргізіледі, егер де кем дегенде та ы қ ү ғ бір о н тиже алынса сарысу на тылайтын ң ә қ тест ойылу шін жіберіледі. қ ү

ЖИТС- тен са тану шін бейспецификалы қ ү қ шаралар олданады: қ • бір рет олданатынЖИТС- тен са тану шін бейспецификалы қ ү қ шаралар олданады: қ • бір рет олданатын медициналы қ қ аспаптарды пайдалану; ң • презервативті пайдалану; • стирильдік ережені б лжытпай орындау; ұ • жынысты т рбиені д рыс жол а ою қ ә ұ ғ қ шараларын арастыру; қ АЛДЫН АЛУЫ

 • донорларды, ж не де бас а ауіпті ә қ қ топтар а жататындарды • донорларды, ж не де бас а ауіпті ә қ қ топтар а жататындарды м ият тексеру; ғ ұқ • жез кшелікпен, наша орлы пен, ө қ қ гомосексуализммен к ресу шараларын ү ж ргізу; ү • йымдас ан жымдарда уа тылы ұ қ профилактикалы шаралар ж ргізіп қ ү АИВ — инфицирленгендерді аны тау. қ • Т р ындар арасында санитариялы ұ ғ қ а арту ж мыстырын ж ргізу ж не т. б. . ғ ұ ү ә

Қорытынды • азіргі кезде туберкулез де, АИВ да те ке Қ ө ң таралуда. азіргіҚорытынды • азіргі кезде туберкулез де, АИВ да те ке Қ ө ң таралуда. азіргі заманны те зекті Қ ң ө ө м селесіне айналып отыр. Заман дамы ан ә ғ сайын аурулар да ршуде. Сонды тан аурып ем ө қ іздегенше, ауырмайтын жол іздеу керек. Барынша са танып салауатты мір салтын қ ө станып, тиімді тама тана білейік ұ қ

Пайданыл ан дебиеттерғ ә 1. www. Google. kz 2. www. yandex. com 3. Эпидемиология жалпыПайданыл ан дебиеттерғ ә 1. www. Google. kz 2. www. yandex. com 3. Эпидемиология жалпы энциклопедиясы 2011 4. АИВ дерті 2009 Қасымов. С. С