Скачать презентацию Система оподаткування та види податків та особиста підприємницька Скачать презентацию Система оподаткування та види податків та особиста підприємницька

Курсова робота з ММФ Слободяник.ppt

  • Количество слайдов: 26

Система оподаткування та види податків та особиста підприємницька стратегія та її єфективність Система оподаткування та види податків та особиста підприємницька стратегія та її єфективність

План. 1. Види податків, система оподаткування. 2. Особиста підприємницька стратегія та її єфективність. 3. План. 1. Види податків, система оподаткування. 2. Особиста підприємницька стратегія та її єфективність. 3. Вибір підприємницької ідеї. 4. Визначення місця розташування підприємства 5. Фінансування підприємництва та формування організаційної структури підприємства

"Податок - це тягар, який накладається державою у формі закону, що передбачає і його розмір, і порядок сплати". Адам Сміт.

Податок — обов'язковий, індивідуально безоплатний платіж, що стягується органами державної влади різних рівнів з Податок — обов'язковий, індивідуально безоплатний платіж, що стягується органами державної влади різних рівнів з юридичних осіб і фізичних осіб з метою фінансового забезпечення діяльності держави й (або) муніципальних утворень

Податкова система – це сукупність загальнодержавних і місцевих податків, зборів та інших обов`язкових платежів Податкова система – це сукупність загальнодержавних і місцевих податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів, а також принципи і методи їх стягнення. Система оподаткування - це нормативно визначені платники податків, їхні обов'язки та права, об'єкти оподаткування, види податків; зборів і платежів, а також порядок їх стягнення. Система оподаткування характеризується її елементами - суб'єкт, об'єкт оподаткування, елементами податкова ставка, джерело сплати

Суб'єкти оподаткування - це платники (фізичні чи юридичні особи), які безпосередньо сплачують податки. Об'єкт Суб'єкти оподаткування - це платники (фізичні чи юридичні особи), які безпосередньо сплачують податки. Об'єкт оподаткування - це доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб, інші об'єкти, визначені законодавством про оподаткування.

Особиста підприємницька стратегія та її єфективність Стратегічне планування – це різновид планування, який полягає Особиста підприємницька стратегія та її єфективність Стратегічне планування – це різновид планування, який полягає у розробці маркетингової стратегії фармацевтичного підприємства, тобто це управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між зусиллями фармацевтичної фірми її потенційними можливостями і шансами у сфері маркетингу

На першому етапі формулюється місія і візія фармацевтичного підприємства - відповідно основна ціль, чітко На першому етапі формулюється місія і візія фармацевтичного підприємства - відповідно основна ціль, чітко виражена причина існування фірми та бачення, ідея щодо образу її майбутнього.

Схематична модель стратегічного планування фармацевтичного маркетингу Схематична модель стратегічного планування фармацевтичного маркетингу

Єфективність стратегічного планування Основна перевага стратегічного планування полягає в більшому ступені обґрунтованості планових показників, Єфективність стратегічного планування Основна перевага стратегічного планування полягає в більшому ступені обґрунтованості планових показників, у більшій вірогідності реалізації запланованих сценаріїв розвитку подій.

n n n Можна виділити такі переваги стратегічно орієнтованих організацій: зменшення до мінімуму негативних n n n Можна виділити такі переваги стратегічно орієнтованих організацій: зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, що відбуваються, а також факторів "не- визначеності майбутнього". можливість ураховувати об'єктивні (зовнішні та внутрішні) фактори, що формують зміни, зосередитись на вивченні цих факторів; можливість зробити організацію більш керованою, оскільки за наявності системи стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті результати з поставленими цілями, конкретизованими у вигляді планових завдань;

n n n створення середовища, що сприяє активному керівництву і протидіє тенденціям, які можуть n n n створення середовища, що сприяє активному керівництву і протидіє тенденціям, які можуть призвести лише до пасивного реагування на зміну ситуації; можливість об'єднати рішення керівників усіх рівнів управління, пов'язаних зі стратегією; можливість встановлення системи стимулювання для розвитку гнучкості та пристосованості організації та окремих її підсистем до змін.

Вибір підприємницької ідеї Підприємницька ідея — конкретне цілісне знання про доцільність і можливість здійснювати Вибір підприємницької ідеї Підприємницька ідея — конкретне цілісне знання про доцільність і можливість здійснювати певний вид підприємницької діяльності, а також чітке усвідомлення мети такої діяльності, шляхів і засобів її досягнення.

Передумовою втілення ідеї зі створення власного бізнесу є моделювання майбутньої ситуації. Насамперед зазначимо, що Передумовою втілення ідеї зі створення власного бізнесу є моделювання майбутньої ситуації. Насамперед зазначимо, що "модель" сприймається нами як копія, форма, схема, що відбиває основні властивості та якісні ознаки реального об´єкта У спрощеному вигляді. З цього можна зробити висновок, що моделювання майбутньої підприємницької діяльності – це чітке уявлення про послідовні кроки роботи зі створення і подальшого розвитку бізнесу.

Таким першим кроком в організації підприємницької діяльності виступає ґрунтовне ознайомлення з чинним законодавством та Таким першим кроком в організації підприємницької діяльності виступає ґрунтовне ознайомлення з чинним законодавством та ринковою кон´юнктурою. На цій основі з´являється можливість всебічного врахування існуючих правових та економічних обмежень для створюваного підприємства.

Інформація, необхідна для організації власного бізнесу, може бути отримана двома шляхами: Перший шлях – Інформація, необхідна для організації власного бізнесу, може бути отримана двома шляхами: Перший шлях – це самостійне дослідження ринкової кон´юнктури. Його складовими виступають вивчення товарних і ресурсних ринків, коливань попиту і пропозиції на них, зміни цін товарів. Крім того, аналізується макроекономічне середовище, вивчається мотивація учасників ринкових відносин. Головним напрямком цих досліджень має стати комплексне вивчення ринку, динаміки його складових, потенційної і реальної ємності.

Другий шлях організації інформаційного забезпечення майбутнього бізнесу – звернутися за допомогою до спеціалізованих консалтингових Другий шлях організації інформаційного забезпечення майбутнього бізнесу – звернутися за допомогою до спеціалізованих консалтингових фірм. На практиці доведено, що другий спосіб ефективніший. Але обмеженість ресурсів закриває його для багатьох підприємцівпочатківців. Зазвичай можуть мати місце одночасне використання власної інформативної бази і дані спеціалізованих фірм. Таким чином, генерування підприємницької ідеї – складний процес, управління яким повинно враховувати зміст цілей та завдань, що виникають на кожному етапі.

Визначення місця розташування підприємства До стратегічних питань підприємництва відноситься вибір місця розташування суб'єкта бізнесу Визначення місця розташування підприємства До стратегічних питань підприємництва відноситься вибір місця розташування суб'єкта бізнесу - підприємства. Місцем розташування підприємства-є те місце, де знаходяться його виробничі, торговельні та інші підрозділи, які найбезпосереднішим чином впливають на отримання доходів.

На вибір місця знаходження підприємства впливають такі основні фактори: - витрати на транспортування матеріалів, На вибір місця знаходження підприємства впливають такі основні фактори: - витрати на транспортування матеріалів, сировини, комплектуючих, товарів тощо; - витрати на заробітну плату в місці знаходження підприємства; - витрати на оренду приміщень (або побудову нових); - відрахування за діючою системою оподаткування з місці розташування підприємства; -вплив інфраструктури тощо.

Забезпечення розвитку підприємств передбачає проведення фінансування його операцій. Вони здійснюються як в межах звичайної, Забезпечення розвитку підприємств передбачає проведення фінансування його операцій. Вони здійснюються як в межах звичайної, так і надзвичайної діяльності. Класифікація видів діяльності підприємства:

Фінансова діяльність підприємства – це діяльність, результатом якої є зміна обсягів і складу власного Фінансова діяльність підприємства – це діяльність, результатом якої є зміна обсягів і складу власного та позикового капіталів підприємства.

n n n До фінансової діяльності належать такі операції: надходження до власного капіталу , n n n До фінансової діяльності належать такі операції: надходження до власного капіталу , що спричинюють зростання його обсягів; одержання позик (коштів, що надходять внаслідок розміщення позик, векселів, облігацій); виплачені дивіденди (суми дивідендів, виплачених грошовими коштами); інші надходження та платежі (викуп власних акцій, виплати орендної плати з фінансової оренди та ін. ).

Для фінансування розвитку підприємництва використовуються внутрішні та зовнішні джерела. Джерела фінансування діяльності підприємства: Для фінансування розвитку підприємництва використовуються внутрішні та зовнішні джерела. Джерела фінансування діяльності підприємства:

Дякую за увагу! Дякую за увагу!