СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ Тақырыбы:

Описание презентации СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ Тақырыбы: по слайдам

 СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ Тақырыбы: « « Жаңа туған нәрестелердің иммунитетінде иммуноглобулиндердің СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ Тақырыбы: « « Жаңа туған нәрестелердің иммунитетінде иммуноглобулиндердің атқаратын ролі » » ОРЫНДАҒАН : : Жалпы медицина факультетінің 220 топ студенті Қыстаубаева А. С. ТЕКСЕРГЕН : : Микробиология және иммунология кафедрасының оқытушысы Рахимжанова Б. К. СЕМЕЙ – 2008 ж.

 Иммуноглобулиндер Латын тілінен аудар анда ғ immunis босатыл ан, арыл ан, ғ ғ Иммуноглобулиндер Латын тілінен аудар анда ғ immunis босатыл ан, арыл ан, ғ ғ ал ал globulus домала қ деген ма ынаны береді. ғ Халы аралы классификация а сай қ қ ғ антиденелер асиетіне ие сарысулы қ қантиденелер асиетіне ие сарысулы қ қ а уыздар жиынты ы азіргі кезде қ ғ қ иммуноглобулиндер деп аталады ж не ә Ig. Ig та басымен белгіленеді. Осы ан дейін оларды ң ғ сарысу электрофорезі кезінде γγ -глобулиндерді атарында ң қ миграциялайтынды ынан ғ γγ -глобулин деп атайтын.

 Барлы класстар иммуноглобулиндеріні қ ң молекулалары ж п ауыр ж не ж п же Барлы класстар иммуноглобулиндеріні қ ң молекулалары ж п ауыр ж не ж п же іл ұ ә ұ ң полипептидті тізбектерден ралады. құполипептидті тізбектерден ралады. құ Молекулярлы салма ы шамамен 20000 қ ғ болатын же іл тізбектер барлы ң қболатын же іл тізбектер барлы ң қ иммуноглобулиндер шін бірдей болады ү ж не екі типке жіктеледі: әж не екі типке жіктеледі: ә κκ (каппа) ж не ә λλ (лямбда). Оларды адам а засында ы ң ғ ғ ара атынасы – 70/30. қ Иммуноглобулиндерді р молекуласында ң ә же іл тізбектер рдайым тек бір типке ана ң ә ғ жатады.

 Ауыр тізбектерді ң подкластары γγ ₁₁ , , γγ ₂₂ , , γγ ₃₃ Ауыр тізбектерді ң подкластары γγ ₁₁ , , γγ ₂₂ , , γγ ₃₃ , , γγ ₄₄ αα ₁₁ , , αα ₂₂ –– –– –– Ауыр тізбектерді ңАуыр тізбектерді ң аллотиптері Gm Gm (20 ша ты) қша ты)қ Am. Am (2) Mm Mm (2)(2) –– –– Молекулалы масса қМолекулалы массақ 150000 160000 950950 000000 175175 000000 190190 000000 Седиментация коэффициенті ( SS ₂₀₂₀ , , ww )) 6, 6 SS 77 SS , 9, 9 SS , 1, 1 11 SS , , 1414 SS 1919 SS 77 SS 88 SS рамында ы Құ ғ к мірсулар ( өк мірсулар (ө %% )) 33 77 1010 99 1313 Сарысуда ы м лшері ғ ө (ересектердегі орташа м ні, мг/100 мл) әм ні, мг/100 мл)ә 1250 ±± 3030 00 210210 ±± 5050 125125 ±± 5050 44 0,

 Иммуноглобулиндер жалпы м лшеріні пайызыө ң 75 -85 7 -17 -1 55 5 -10 Иммуноглобулиндер жалпы м лшеріні пайызыө ң 75 -85 7 -17 -1 55 5 -10 0, 3 0, 0 0303 Барлы ы ан а ысында ғ қ ғ (мг/дене массасыны кг) ң(мг/дене массасыны кг)ң 494, 0 95, 00 37, 0 1, 1 0, 0 1919 Жартылай ыдырау периоды (к ндер) үпериоды (к ндер)ү 23, 0 5, 8 5, 1 2, 8 2, 5 Синтез жылдамды ы ғ (мг/кг к ніне) ү(мг/кг к ніне)ү 33, 0 2424 6, 7 0, 4 0, 0 1616 Парапротеинемия Миел омаома Ми. Ми елоело мама Макрог лобули немия Ми. Ми елоело мама Антиденелер валенттілігі 22 22 5 н/е 10 ? ? Комплемент белсендірілуі (классикалы жолмен) қ(классикалы жолмен)қ ++ (( Ig. G 1, 1, 2, 3) –– ++ –– ––

 Комплемент белсендірілуі (альтернативт і)і) +(+( Ig. G 4)4) ++ (( Ig. A 1, 2) Комплемент белсендірілуі (альтернативт і)і) +(+( Ig. G 4)4) ++ (( Ig. A 1, 2) –– ++ –– Жасушаларм ен байланысу Макрофа гтар, ней трофилд ерер –– –– ? ? Семіз жасуша ларлар Бас а қ биологиялы қбиологиялы қ асиеттері қасиеттеріқ Екіншілі к к иммунд ы ы жауап, пл ацентада н ткізу өн ткізуө Секр етте рдегі анти дене лерлер Біріншілі к к иммунды жауап, ре вматоидт ы фактор Лимфо циттер беткейі ні ңні ң негізгі молеку ласы Гомоци тотропт ы ы денелер , анафил аксия, а ллергия

  Б лар бір-бірінен физико-химиялы ұ қ асиеттері, синтез орны ж не ат аратын Б лар бір-бірінен физико-химиялы ұ қ асиеттері, синтез орны ж не ат аратын ызметі қ ә қ қ бойынша ажыратылады. Ig. AS тыныс алу жолдарыны , ауыз уысыны , ішекті , з р ң қ ң ң ә шы ару жолдарыны сілемейлі ғ ң абы шаларыны лимфа жасушаларымен қ қ ң т зіледі; сілекей, жас, ішек шырышы ж не тер ү ә рамында болады. Ол құ Ig. A -дан секреторлы қ компонентімен ерекшелінеді ж не бактериялар ә мен вирустарды залалсыздандыра отырып, ішек ж не респираторлы инфекцияларда ор аныс ә қ қ ғ ызметін ат арады. қ қызметін ат арады. қ қ Ig. A ан а ткен микробтар қ ғ ө мен оларды токсиндерін залалсыздандырады. ң

 • Д л осы ерте постнатальды кезе де иммунды ә ң қ ж йені • Д л осы ерте постнатальды кезе де иммунды ә ң қ ж йені тимус а т уелді ж не т уелді емес ү ң қ ә ә ә б лімдеріні атынасы, зара рекеті ө ң қ ө ә аны талады. Туыл ан с тте н ресте анында қ ғ ә ә қ ана а засынан т скен ғ ү Ig. G концентрациясы анасында ыдай болады. мірді 3 -4 айында ғ Ө ң оны м лшері ед уір т мендеп, шамамен 6 ай а ң ө ә ө ғ таман анда м лдем жо алады. Осы уа ытта р қ ү ғ қ ә т рлі антигендермен стимуляциялауды ү ңт рлі антигендермен стимуляциялауды ү ң ар асында здік антигендерді синтезі қ ө ң басталады. Сонымен атар, қбасталады. Сонымен атар, қ Ig. G ара анда қ ғ Ig. M тезірек синтезделеді.

 Н ресте уа ытында туылса, жасушаларды ә қ ң фагоцитарлы белсенділігі анасында ыдай қ Н ресте уа ытында туылса, жасушаларды ә қ ң фагоцитарлы белсенділігі анасында ыдай қ ғ болады ж не 3 -4 к нге арай жо арылайды. ә ү қ ғболады ж не 3 -4 к нге арай жо арылайды. ә ү қ ғ Лизоцим де гейі анасыны анында ыдан ң ң қ ғ жо ары болады. Дені сау баланы а засында ғ ң ғ пропердин мен комплемент м лшері анасыны ө ңпропердин мен комплемент м лшері анасыны ө ң а засында ы м лшерден айтарлы тай т мен ғ ғ ө қ ө болады. Оларды орташа к рсеткіштеріні бала ң ө ң скен сайын жо арылап, ересек адамны ө ғ ңскен сайын жо арылап, ересек адамны ө ғ ң де гейіне жатады. Бейспецификалы ң қде гейіне жатады. Бейспецификалы ң қ иммунологиялы реактивтілік факторларыны қ ңиммунологиялы реактивтілік факторларыны қ ң рамыны барлы згерістері негізінен мірді құ ң қ ө ө ңрамыны барлы згерістері негізінен мірді құ ң қ ө ө ң бірінші аптасында ж реді. ү

 Балалар иммунитетіні ерекшеліктерің Дамуды 17 -аптасында ры та ы ң ұ қ ғ Ig. Балалар иммунитетіні ерекшеліктерің Дамуды 17 -аптасында ры та ы ң ұ қ ғ Ig. G м лшері ө шамамен 0, 1 г/л болады. Ж ктілікті со ы апталарында ү ң ңғ Ig. G м лшері ө оларды анасынан плацента ар ылы ң қ тасымалдануыны есебінен ед уір артады. Б л ң ә ұ антиденелер ана с тімен берілетін антиденелермен ү атар баланы ал аш ы 3 -6 айларда р т рлі қ ғ қ ә ү инфекциялы аурулардан ор айтын енжар қ қ ғ (пассивті) иммунитетті алыптастырады. қ Бас а иммуноглобулиндер плацента ар ылы тпейді. қ қ өБас а иммуноглобулиндер плацента ар ылы тпейді. қ қ ө Секреторлы Ig. AS ры та шамалы м лшерде міріні ұ қ ө ө ң ры та шамалы м лшерде міріні ұ қ ө ө ң 3 -4 айында пайда болады.

 Балада міріні 2 -ші ж не 6 -шы айларыны ө ң ә ң аралы Балада міріні 2 -ші ж не 6 -шы айларыны ө ң ә ң аралы ында зіні ғ ө ңаралы ында зіні ғ ө ң Ig. G синтезі лсіз ж реді. ә ү Біріншілік иммунды жауап қ Ig. M антиденелеріні ң синтезімен к рінеді. 1 -ші жылыны со ында ө ң ң Ig. G м лшері ересектердердікіні 50 -60 ө ңм лшері ересектердердікіні 50 -60ө ң %% , ал Ig. A шамамен 30% райды. құшамамен 30% райды. құ Секреторлы қ Ig. AS міріні 3 -айынан кейін секреттерде пайда ө ң болады. Ал аш ы 4 жыл бойы кейбір ғ қ секреттердегі оларды концентрациясы ң ересектердікінен 4 -5 есе т мен, сол себепті ө жергілікті иммунитет т мен болады. Ішекте ө Ig. AS жетіспесе, балалар та амды аллергия а ғ қ ғ шалды ады. ғ

 2 -ші – міріні 3 -6 айлары. Анасыны ө ң ң антиденелері жойылуымен байланысты 2 -ші – міріні 3 -6 айлары. Анасыны ө ң ң антиденелері жойылуымен байланысты пассивті гуморальды иммунитетті лсізденуімен ң ә сипатталады. К птеген антигендер енуіне ө біріншілік иммунды жауап т зілуі бай алады, ү қбіріншілік иммунды жауап т зілуі бай алады, ү қ Ig. M антиденелеріні синтезі басым келеді. ңантиденелеріні синтезі басым келеді. ң Иммунды ес жасушалары т зілмейді. Тек 2 -3 ү айтара антигенді енгізгеннен кейін қ Ig. G синтезі басым болатын екіншілік иммунды жауап к рінеді. Иммунды ес жасушалары т зіледі. ө үк рінеді. Иммунды ес жасушалары т зіледі. ө ү Жергілікті иммунитетті жетіспеушілігі ң са талады. Б л кезде т ым уалайтын қ ұ ұқ қ иммунды жетіспеушіліктер ай ындалады. қ қ

 3 -ші – 2 жас, баланы сырт ы ортамен ң қ контакттері ке ейеді. 3 -ші – 2 жас, баланы сырт ы ортамен ң қ контакттері ке ейеді. Б л кезде антиденелер ң ұ синтезіні ңсинтезіні ң Ig. M- наннан Ig. G — ағ к шуі ж реді. ө ү Алдымен Ig. G 1 ж не ә Ig. G 3, 3, кейіннен Ig. G 2 ж неә Ig. G 4 антиденелері пайда болады. Алайда жергілікті иммунитетті лсіз белсенділігі ң ә са талады. Иммунды ж йені м нсіз қ ү ң ә аномалиялары, иммунопатологиялы диатездер, қаномалиялары, иммунопатологиялы диатездер, қ иммунокешенді аурулар жиі ай ындалады. қиммунокешенді аурулар жиі ай ындалады. қ 4 -ші – 4 -6 жас. Ig. M мен Ig. G антиденелеріні ңантиденелеріні ң концентрациясы ересектердегі м лшерге жетеді; өконцентрациясы ересектердегі м лшерге жетеді; ө Ig. A анда ы де гейі лі де т мен; қ ғ ң ә өанда ы де гейі лі де т мен; қ ғ ң ә ө Ig. E м лшері ө артады. Кеш иммунодефициттер ай ындалады. қ

 5 -ші критикалы кезе жас спірімдік кезе ге сай қ ң ө ң келеді: 5 -ші критикалы кезе жас спірімдік кезе ге сай қ ң ө ң келеді: лдарда – 14 -15 жастан, ыздарда – 12 -13 ұ қ жастан. Жыныс гормандары – андрогендерді ңжастан. Жыныс гормандары – андрогендерді ң секрециясыны н тижесінде жасушалы ң ә қсекрециясыны н тижесінде жасушалы ң ә қ иммунитетті басылуы мен гуморальды ң қиммунитетті басылуы мен гуморальды ң қ иммунитетті стимуляциясы ж реді. анда ы ң ү Қ ғ Ig. E м лшері т мендейді. Аутоиммунды, абыну ө ө қ ж не лимфопролиферативті аурулар жиілейді. әж не лимфопролиферативті аурулар жиілейді. ә К рсетілген иммунды ж йе алыптасуыны ө ү қ ңК рсетілген иммунды ж йе алыптасуыны ө ү қ ң критикалы кезе дерінде иммунды жауап қ ң к шіні т ым уалайтын згерістері мен ү ң ұқ қ ө иммунопатологиялы жа дайлар сіресе жиі қ ғ ә бай алады. қбай алады. қ