Сананы консепциясы. ң арым – атынас Қ қарым

Скачать презентацию Сананы консепциясы. ң арым – атынас Қ қарым Скачать презентацию Сананы консепциясы. ң арым – атынас Қ қарым

sananyң_konsepciyasy.Қarym_–_қatynas_psihologiyasy.ppt

 • Размер: 2.3 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации Сананы консепциясы. ң арым – атынас Қ қарым по слайдам

Сананы консепциясы. ң арым – атынас Қ қарым – атынасҚ қ психологиясы.  ОрындаСананы консепциясы. ң арым – атынас Қ қарым – атынасҚ қ психологиясы. Орында ан: 13 ғ Орында ан: 13ғ 3 O 3 O ММ

ЖОСПАР арым- атынас Қ қ туралы жалпы ым. ұғ арым- атынасты Қ қ ңарым- атынастыЖОСПАР арым- атынас Қ қ туралы жалпы ым. ұғ арым- атынасты Қ қ ңарым- атынасты Қ қ ң т рлері. ү Сана туралы т сінік үСана туралы т сінікү Сананы консепциясы. ң

арым- атынас туралы жалпы Қ қ ым. ұғ   Адам о амдаарым- атынас туралы жалпы Қ қ ым. ұғ Адам о амда зін орша ан адамдар қ ғ ө қ ғ тобында мір с реді ж не дамиды, ө ү әтобында мір с реді ж не дамиды, ө ү ә оны талаптарына с йкес з ойлары ң ә ө мен мінез- л ын згертеді, топты құ қ ө ңмен мінез- л ын згертеді, топты құ қ ө ң бас а м шелерімен зара рекеттесу қ ү ө ә ар ылы рт рлі байланысты сезінеді. қ ә ү

 арым- атынас психологиясы Қ қ мынадай былыстарды зерттейді: құ Адамдарды бірін-бірі абылдауы ң қ арым- атынас психологиясы Қ қ мынадай былыстарды зерттейді: құ Адамдарды бірін-бірі абылдауы ң қ ж не т сінуі; ә ү Еліктеу, сендіру ж не нандыру; ә йымшылды немесе жанжалды ; Ұ қ қ Біріккен іс- рекет ж не т л ааралы ә ә ұ ғ қБіріккен іс- рекет ж не т л ааралы ә ә ұ ғ қ атынастар. қ

  Егер арым- атынасқ қ болмаса, бізді рухани, ң материалды даму де гейімізді Егер арым- атынасқ қ болмаса, бізді рухани, ң материалды даму де гейімізді андай ң ң қ д режеге к терілгенін ә ө білмес едік. арым- аты- Қ қбілмес едік. арым- аты-Қ қ нас тарихи ал аш ы ғ қнас тарихи ал аш ығ қ форма болып табылады.

арым- атынас т рлеріҚ қ ү Маскілі арым- атынас қ қ   арым- атынас т рлеріҚ қ ү Маскілі арым- атынас қ қ Формалды арым- атынас қ қарым- атынасқ қ Іскерлік арым- атынас қ қарым- атынасқ қ Досты арым- атынас қ қ қДосты арым- атынасқ қ қ Маникулятивтік арым- атынас қ қарым- атынасқ қ

1. Маскілі арым- атынас – бір к нні ішінде қ қ ү ң бірнеше маска кию.1. Маскілі арым- атынас – бір к нні ішінде қ қ ү ң бірнеше маска кию. 2. Формалды арым- атынас – м нда қ қ ұ с хбаттасушыны т л асы мен леуметтік ұ ң ұ ғ ә р лі ма ызды болып табылады. ө ң 3. Іскерлік арым- атынас – м нда қ қ ұ с хбаттасушыны іске деген т л алы ұ ң ұ ғ қс хбаттасушыны іске деген т л алы ұ ң ұ ғ қ ерекшелігі, мінезі, жасы, к іл-к йі өң ү ескеріледі. Сонымен бірге оны іске деген ң ызы ушылы ы м ндік ма ызды орын қ ғ ғ ә ң алады.

4. Досты арым- атынасқ қ қ - м нда с з ар ылы ана ұ4. Досты арым- атынасқ қ қ — м нда с з ар ылы ана ұ ө қ ғ емес, мимика ар ылы қ бірін-бірі жа сы қ т сінеді. ү 5. Маникулятивтік арым қ 5. Маникулятивтік арымқ — атынас с хбаттасушы- қ ұ- атынас с хбаттасушы-қ ұ дан белгілі бір пайда табу а ба ыттал ан. ғ ғ ғтабу а ба ыттал ан. ғ ғ ғ

Сана туралы т сінік. ү  Сана адам психологиясы мен абілетіні н тижесінде болатынСана туралы т сінік. ү Сана адам психологиясы мен абілетіні н тижесінде болатын қ ң ә жо ар ы д режелі рі ылыми негізде ғ ғ ә ә ғ йымдастырыл ан т рбиені , о амды ұ ғ ә ң қ ғ қйымдастырыл ан т рбиені , о амды ұ ғ ә ң қ ғ қ т рбиені негізінде пісіп жетіледі. ә ң

   Сана, парасат пен а ыл – к ні б рын қ Сана, парасат пен а ыл – к ні б рын қ ү ұ дайындалып ой ан, биологиялы қ ғ қдайындалып ой ан, биологиялы қ ғ қ т нде немесе индивидті миында ә ң заттай алыптас ан н рсе емес, қ қ әзаттай алыптас ан н рсе емес, қ қ ә керісінше адамдарды здері жасап ң ө шы ар ан заттарды игере отырып ғ ғ абылдауынан ту ан процесс. қ ғ

  Сана тек ана мидан келіп шы атын қ ғ процесс емес, ол адам Сана тек ана мидан келіп шы атын қ ғ процесс емес, ол адам мен таби атты , ғ ңпроцесс емес, ол адам мен таби атты , ғ ң адам мен о амны , адам мен адамны қ ғ ң ңадам мен о амны , адам мен адамны қ ғ ң ң атынасынан туады. Маркс: “Айнала қ орша ан орта а деген мені қ ғ ғ ңорша ан орта а деген мені қ ғ ғ ң атынасым-мені санам”- деген. Олай қ ң болса, сана – е алдымен адамны ң ңболса, сана – е алдымен адамны ң ң таби ат а, о ам а, бас а адам а ғ қ қ ғ ғ қ ғ атынасы. қ

Сананы консепциясың  Сана- болмысты т сіну, ыну, ү ұғт сіну, ыну,Сананы консепциясың Сана- болмысты т сіну, ыну, ү ұғт сіну, ыну, ү ұғ бейнелеу. Сана болмыстан шы ады. Сананы ғ ңшы ады. Сананы ғ ң даму тарихы, оны ңдаму тарихы, оны ң саба тасты м ра- қ қ ұ герлік байланысында.

  Сана –адамдарды ң е бегімен ты ыз ң ғ байланысты екен. Е Сана –адамдарды ң е бегімен ты ыз ң ғ байланысты екен. Е бек – адамны ң ңЕ бек – адамны ң ң таби ат а ғ қ атынасы. Ол тек қ жай ана процесс ғ емес, адамды згертетін процесс өзгертетін процессө. .

   Адамны санасы ң ар ылы д ниені м ні қ Адамны санасы ң ар ылы д ниені м ні қ ү ң ә ашылады, олай болса сананы ңсананы ң шы армашылы ы ғ ғ е бекпен ты ыз ң ғ байланысты. Сананы ңбайланысты. Сананы ң шы армашылы м ні ғ қ ә ойлауды м нінен ң ә шы ады. ғ

  Сананы ң шы армашылы ғ қшы армашылы ғ қ м ніні Сананы ң шы армашылы ғ қшы армашылы ғ қ м ніні негізі ә ң халы ты , лтты қ ң ұ ңхалы ты , лтты қ ң ұ ң тілімен де байланысты.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.