С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА ЫҒ АЗА ЛТТЫ

Скачать презентацию С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА ЫҒ АЗА ЛТТЫ Скачать презентацию С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА ЫҒ АЗА ЛТТЫ

marketing_menedghment.pptx

 • Размер: 612.6 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА ЫҒ АЗА ЛТТЫ по слайдам

С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА ЫҒ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА Қ Қ Ұ Қ УНИВЕРСИТЕТІ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙС. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА ЫҒ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА Қ Қ Ұ Қ УНИВЕРСИТЕТІ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА Ортопедиялы стоматология қ Та ырыбы: Стоматологияда ы қ ғ менеджмент ж не маркетинг ә негіздері. Дайында ан: Аблазимова А ғ Топ: 502 -01 абылда ан: Есиркепов А. А Қ ғ

    Кіріспе Кез келген өндірістік немесе қызмет ететін кәсіпорындар үшін Кіріспе Кез келген өндірістік немесе қызмет ететін кәсіпорындар үшін менеджменттің маңызы зор. Қазіргі таңда стоматология-бұл тек медицинаның бір саласы ғана емес , коммерциялық клиникалар және тiс дәрiгерлiк кабинеттерiнiң дамыған желiсi. Нарықтық экономикада професионалды қызмет көрсету жеткіліксіз, оларды сатып білу қажет. Сондықтан менеджмент стоматологияда қажетті сала болып табылады.

Менеджмент- бас а адамдарды интелектін, е бегін пайдалана отырып, қ ң ң ал а ой анМенеджмент- бас а адамдарды интелектін, е бегін пайдалана отырып, қ ң ң ал а ой ан ма сатына жете алатын, адамдар мен о амды мекемелер, ғ қ қ ғ қ рылымдарды бас аруды негізгі элементі бар адамзат ызметіні құ қ ң сферасы. Менеджерді негізгі міндеті: ң Істі д рыс жоспарлау ұ Приоритетті ба ыт ғ осымша тапсырмаларды аны тау Қ қ Кез келген мекемені рылымын жоспарлау шін ажет: ң құ ү қ Е бекті б лу ң ө Жасалатын ж мыстарды т рлері ұ ң ү Б лімшелер арасында ы арым- атынас ө ғ қ қ Коммуникация Департаменттер ж не б лімшелер ә ө Бас ару де гейі қ ң

Алға қойған мақсатқа нәтижелі жету үшін менеджер мынадай дағдыларға ие болу қажет: 1. К сіби білімәАлға қойған мақсатқа нәтижелі жету үшін менеджер мынадай дағдыларға ие болу қажет: 1. К сіби білімә 2. Адамдармен ж мыс жасай білу да дысы ұ ғ 3. Бас аруды концептуальды да дылары қ ң ғ Менеджерді с ттілігі мен с тсіздігі 2 критериймен аны талады: ң ә ә қ I. Эффективтілік II. немшілдік Ү

Д рыс ж мысты йымдастыру шін стоматология ұ ұ ұ ү клиникасыны менеджері: ң Халы сД рыс ж мысты йымдастыру шін стоматология ұ ұ ұ ү клиникасыны менеджері: ң Халы с ранысын аны тау қ ұ қ Сауалнама, анкета Д рігерлерді білімділік де гейін жо арылату ә ң ң ғ Жа а технологиялар енгізу ң

Стратегиялық менеджмент Технологиялық үрдістерді басқару Материалды-техникалық құрал-жабдықтарды басқару Финанстық басқаруҚызметкерлерді басқару. Менеджмент компоненттері: Стратегиялық менеджмент Технологиялық үрдістерді басқару Материалды-техникалық құрал-жабдықтарды басқару Финанстық басқаруҚызметкерлерді басқару. Менеджмент компоненттері:

Менеджмент компонентте рі Тауарды басқару Қозғалмайт ын мүлікті басқару. Тауар мен қызмет көрсету сапасын басқару ИнновациялМенеджмент компонентте рі Тауарды басқару Қозғалмайт ын мүлікті басқару. Тауар мен қызмет көрсету сапасын басқару Инновациял ық менеджмент Менеджмент компоненттері:

Кез келген мекеме ішкі ж не сырт ы орта ә қ жа дайында ызмет ат арады.Кез келген мекеме ішкі ж не сырт ы орта ә қ жа дайында ызмет ат арады. ғ қ қ Ішкі орта: Мекеме рылымы құ Мекеме ма саты, міндеттері қ Мекеме технологиялары ызметкерлер Қ Сырт ы орта факторлары: қ Экономикалы қ Саясат Нары ты қ қ Технологиялы қ о амды Қ ғ қ Халы аралы қ қ Б секелестік ә

  Сырт ы орта элементтері: қ Клиенттер тауар немесе ызмет қ к рсету т Сырт ы орта элементтері: қ Клиенттер тауар немесе ызмет қ к рсету т тынушысы ретінде ө ұ Жеткізуші Б секелестер ә ылыми-техникалы прогресс Ғ қ Финансты мекемелер қ О у орындары қ Е бек ресурстарыны к здері ң ң ө ылмысты рылым Қ қ құ

Маркетинг- нары ар ылы алмасу барысында қ қ ажеттіліктерді ана аттандыру а ба ыттал ан қМаркетинг- нары ар ылы алмасу барысында қ қ ажеттіліктерді ана аттандыру а ба ыттал ан қ қ ғ ғ адамдар ызметіні бір т рі. қ ң ү Дамы ан о амда нары сатып алушы мен ғ қ сатушыны кездесіп, ж мыс жасайтын орны ң ұ болып саналмайды. Заманауи жа дайда сатушы ғ теледидар ар ылы кешке жарнама беріп, телефон қ ар ылы тапсырыс жинап, ертесінен почта ар ылы қ қ таратып, сатып алушыны к рмей-а сауда жасай ө қ беруге болады.

ана аттанарлы алмасуды жасау шін 5 Қ ғ қ ү жа дайды ба ылау ажет:ана аттанарлы алмасуды жасау шін 5 Қ ғ қ ү жа дайды ба ылау ажет: ғ қ қ Минимум 2 жа болу ажет қ қ Кез келген жа келесі жа ты ба алылы ын к ре білу қ қ ң ғ ғ ө ажет қ Кез келген жа коммуникация ж не зіні тауары мен қ ә ө ң ызмет к рсетуін ж ргізе білу ажет қ ө ү қ Кез келген жа екінші жа ты сынысын абылдау а қ қ ң ұ қ ғ немесе абылдамау а еркін болу ажет. қ ғ қ Бір жа екінші жа пен ж мыс жасау а штар болу қ қ ұ ғ құ ажет. қ

Стоматологиялық маркетинг зерттейді: Стоматологиялық мекеменің орналасу орнын Қызмет көрсету түрлері Қызмет бағасы Стоматологиялық мекеменіңСтоматологиялық маркетинг зерттейді: Стоматологиялық мекеменің орналасу орнын Қызмет көрсету түрлері Қызмет бағасы Стоматологиялық мекеменің ішкі ортасы Стоматологиялық қызметтің алға басуы

 Стоматологиялық мекеменің дамуына әсер ететін факторлар Тәжірибесі мол дәрігерлер, сапалы қызмет көрсету Науқастармен жеке дара Стоматологиялық мекеменің дамуына әсер ететін факторлар Тәжірибесі мол дәрігерлер, сапалы қызмет көрсету Науқастармен жеке дара қатынас құру Тиімді жерде орналасу Жарнама жасай білу Инновациялық технологиялар мен жаңа материалдарды қолдану

олданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә 1. www. yandex. ru 2. www. google. ru 3. www.олданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә 1. www. yandex. ru 2. www. google. ru 3. www. tssdent. ru
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.